Richtlijnen voor ethisch gebruik van assessment en vragenlijsten

Deze voorwaarden zijn vertaald uit het Engels. Deze vertaling is uitsluitend informatief bedoeld en in het geval van een onderzoek of geschil, dient u de originele Engelse versie te raadplegen die juridisch bindend is en prevaleert boven elke vertaling.

Dit zijn de Richtlijnen voor ethisch gebruik van assessments en vragenlijsten van The Myers-Briggs Company Limited, een onderneming die is ingeschreven in Engeland en Wales (registratienummer 2218212) met als vestigingsadres Sandringham House, First Floor, Heritage Gate, East Point Business Centre, Sandy Lane West, Oxford, OX4 6LB, United Kingdom (The Myers-Briggs Company) die gelden voor de Europese vestigingskantoren van The Myers-Briggs Company Limited (met inbegrip van The Myers-Briggs Company - Frankrijk, The Myers-Briggs Company - Nederland en The Myers-Briggs Company - Duitsland). Wanneer we het hebben over “The Myers-Briggs Company”, “wij/we”, “ons” en “onze”, bedoelen we The Myers-Briggs Company Limited en onze Europese vestigingen, tenzij anders vermeld.

Deze Richtlijnen gelden als aanvulling op en niet als vervanging van eventuele toepasselijke professionele richtlijnen, met inbegrip van de BPS Code of Ethics and Conduct en de BPS Practice Guidelines.

Gedefinieerde termen die binnen deze Richtlijnen worden gebruikt, hebben de betekenis zoals bepaald in onze Algemene voorwaarden voor productaankopen (in het Engels) waarop deze Richtlijnen een aanvulling zijn.

Het volgen van ethische normen bij de toepassing van een willekeurig psychometrisch instrument is belangrijk om de rechten van respondenten, alsmede de integriteit van het instrument, te beschermen en te waarborgen. Geregistreerde gebruikers van de psychometrische instrumenten van The Myers-Briggs Company worden geacht een hoge standaard te bereiken bij het beheren en interpreteren van de instrumenten, en bij het beschermen van relevante auteursrechten en handelsmerken. Geregistreerde gebruikers van wie aangetoond kan worden dat ze gehandeld hebben in strijd met de onderstaande richtlijnen kan de verdere toegang tot Beperkt toegankelijke materialen van de Myers-Briggs Company worden geweigerd, en er kan ze gevraagd worden Materialen in hun bezit te retourneren.

We herinneren u er aan dat Geregistreerde gebruikers bij het gebruik van vragenlijsten bepaalde verplichtingen hebben die onderdeel uitmaken van de afnameprocedure. Dit zijn:

 • Het volgen van de instructies met betrekking tot het beheren, scoren en interpreteren die in de handleiding van het instrument zijn weergegeven, om te waarborgen dat assessments en vragenlijsten juist gebruikt worden
 • Er zorg voor dragen dat ongekwalificeerde personen geen psychometrische instrumenten beheren, scoren of interpreteren
 • Het veilig bewaren van psychometrische assessments en vragenlijsten, zodat gebruik door ongekwalificeerde personen en ander misbruik voorkomen wordt
 • Respondenten uitleggen hoe lang gegevens (zoals resultaten) bewaard worden, en aangeven aan wie en onder welke omstandigheden gegevens wel of niet vrijgegeven worden
 • Het ondernemen van redelijke stappen om de uitslagen van personen vertrouwelijk te houden en ze alleen met iemand anders dan de respondent te delen als daar een legitieme reden voor is en de respondent daar volledig van op de hoogte is
 • Het naleven van alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot het beschermen van persoonsgegevens
 • Bij het meedelen van de resultaten zich ervan vergewissen dat de implicaties ervan duidelijk zijn voor de ontvanger, en het uitleggen van de beperkingen van psychometrische instrumenten in rapporten
 • Er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de respondent adequate informatie ontvangt over de theorie waarop de assessment of schalen gebaseerd zijn en passende feedback krijgt op zijn of haar resultaten, in het bijzonder wanneer de informatie wordt gebruikt voor ontwikkelingsdoeleinden. Nooit in strijd handelen met de auteursrechtwetgeving door het kopiëren, computeriseren of aanpassen van delen van een assessment of indicator, bedrijfseigen scoringsysteem of de profielvorm hiervan
 • Corrigerende maatregelen nemen als er binnen hun organisatie duidelijk sprake is van kwalijke praktijken of inbreuk op auteursrecht of handelsmerken
 • De resultaten regelmatig tegen het licht houden, met inbegrip van de uitkomsten van beslissingen die op basis daarvan genomen worden, en aandacht schenken aan verschillen tussen groepen, met name waar die gaan over verschillen in ras, geslacht, etnische achtergrond of invaliditeit.

Onze psychometrische beoordelingen zijn ontwikkeld voor volwassenen en zijn niet bedoeld voor kinderen (jonger dan 16 jaar). Om onze beoordelingen te kunnen gebruiken, moeten Geregistreerde gebruikers waarborgen dat respondenten 16 jaar of ouder zijn.

Aankoop van bepaalde assessments en vragenlijsten van The Myers-Briggs Company, met inbegrip van Beperkt toegankelijke materialen (zoals gedefinieerd in onze Algemene voorwaarden voor productaankopen (in het Engels)), moet gedaan worden door of namens een geïdentificeerde Geregistreerde gebruiker die gekwalificeerd is om Beperkt toegankelijke materialen toe te passen en die zich bij The Myers-Briggs Company volgens de registratieprocedure heeft aangemeld.

Om geregistreerd te worden om onze Beperkt Toegankelijke Materialen te kunnen kopen en toe te passen, moet een gebruiker een geschikte training succesvol hebben afgerond. Informatie hierover vindt u van tijd tot tijd op eu.themyersbriggs.com. Deze omvat onder andere: (i) met betrekking tot de MBTI®- en FIRO-B®-instrumenten moeten personen eerst een door The Myers-Briggs Company goedgekeurde psychometrische instrumententraining doorlopen, aangeboden door een door The Myers-Briggs Company goedgekeurd trainingsinstituut; (ii) met betrekking tot het CPI 260®-instrument moeten personen eerst een door The Myers-Briggs Company goedgekeurde psychometrische instrumententraining doorlopen, aangeboden door een door The Myers-Briggs Company goedgekeurd trainingsinstituut, tenzij u een Master-graad in psychologie of arbeidspsychologie heeft verworven, in welk geval u mogelijk in aanmerking komt voor het geldende beleid voor toegang van psychologen (in Engels) van The Myers-Briggs Company; en (iii) met betrekking tot de Strong Interest Inventory® en ABLE Series™, waarbij personen beschikken over de relevante BPS Test User-kwalificatie, of andere van toepassing zijnde kwalificaties.

Daarnaast verwachten wij van alle Geregistreerde gebruikers dat zij, bij het toepassen van Materialen en Beperkt toegankelijke materialen van The Myers-Briggs Company, verifiëren dat er geen plaatselijke eisen en/of beperkingen gelden met betrekking tot het toepassen van psychometrische assessments in het algemeen en de Beperkt toegankelijke materialen en Materialen in het bijzonder, binnen dat rechtsgebied, hetzij opgelegd door de wetgeving, regelgeving of lokale voorschriften of een overheidsinstantie. Indien er plaatselijke eisen en/of beperkingen gelden die de criteria voor het gebruik van Beperkt toegankelijke materialen of Materialen binnen het betreffende rechtsgebied wijzigen of zelfs geheel verbieden, is het de verantwoordelijkheid van de Geregistreerde gebruiker om er zorg voor te dragen dat deze volledig voldoen aan alle plaatselijke eisen en/of beperkingen. Wanneer een persoon of entiteit in een specifiek rechtsgebied bewust dan wel onbewust Beperkt toegankelijk materialen of Materialen gebruikt die in strijd zijn met plaatselijke eisen en/of beperkingen, is deze persoon of entiteit zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor dit gebruik en vrijwaart hij/zij The Myers-Briggs Company Group met betrekking tot alle verliezen of claims door derden jegens The Myers-Briggs Company die hieruit voortvloeien. Daarnaast geldt dat wanneer een Geregistreerde gebruiker er niet op heeft toegezien dat Beperkt toegankelijke materialen of Materialen rechtmatig worden gebruikt binnen een bepaald rechtsgebied en vervolgens Beperkt toegankelijke materialen of Materialen aanschaft om binnen het betreffende rechtsgebied te gebruiken, de Geregistreerde gebruiker zelf aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende kosten en dat The Myers-Briggs Company Group niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het retourneren van deze Beperkt toegankelijke materialen of Materialen of voor het terugbetalen van eventueel in verband hiermee gemaakte kosten.

Als een Geregistreerde gebruiker overstapt naar een nieuwe werkgever of naar een nieuwe afdeling van zijn/haar bestaande werkgever, en niet ertoe in staat is om zijn of haar Beperkt toegankelijke materialen mee te nemen, is het de verantwoordelijkheid van de Geregistreerde gebruiker om er zorg voor te dragen dat de Materialen niet onder beheer van een ongekwalificeerde persoon komen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om ze door te geven aan een collega die bij The Myers-Briggs Company geregistreerd is en die gekwalificeerd is om de betreffende Beperkt toegankelijke materialen te gebruiken. Wanneer er geen gekwalificeerde personen bij The Myers-Briggs Company geregistreerd zijn aan wie de Beperkt toegankelijke materialen toevertrouwd kunnen worden, kunnen Geregistreerde gebruikers contact opnemen met het Client Support Team van The Myers-Briggs Company om de mogelijkheden voor het terugnemen van de Materialen of het retourneren van herverkoopbare ongeopende verpakkingen te bespreken.

Meer informatie over enkele van de hierboven genoemde kwesties wordt in de bijlagen gegeven.

Deze Richtlijnen zijn in mei 2018 herzien.

 

The Myers-Briggs Company Limited
Geregistreerd in Engeland en Wales
Registratienummer 2218212

 

Bijlagen bij de Richtlijnen voor ethisch gebruik van assessments en vragenlijsten

Bijlage I – Aanvullende richtlijnen voor ethisch gebruik van het MBTI-instrument

Verplichting tot het constructief toepassen van individuele verschillen

 • MBTI-professionals verplichten zich tot het gebruiken van het MBTI-instrument om de zelfkennis en ontwikkeling van personen en teams te steunen. Het MBTI-instrument mag nooit worden gebruikt om bekwaamheid te meten of om iemands mogelijkheden te beperken of te begrenzen.

Afnemen en delen van de resultaten

 • Het invullen van de MBTI-vragenlijst moet altijd vrijwillig gebeuren. Het afnemen gebeurt bij voorkeur persoonlijk, maar via de post of elektronisch is ook toegestaan. Terugkoppeling van de MBTI-uitslag moet altijd volledig en compleet zijn. Terugkoppeling mag in een groep of individueel gegeven worden, maar moet altijd inhouden dat een respondent zijn of haar type zelf inschat, en dat hij geholpen wordt met het bepalen van zijn best passende type. Het is niet voldoende alleen via een vorm van rapportage terugkoppeling te geven, zoals bijvoorbeeld door het opsturen van een elektronisch gegenereerd rapport per post.
 • Het MBTI-type van een persoon mag ook nooit met anderen gedeeld worden zonder expliciete toestemming van die betreffende persoon.

Interpreteren van de uitslag

 • MBTI-voorkeuren moeten altijd op een positieve en constructieve manier de voorkeuren en typen beschrijven om vooringenomenheid en stereotypering te voorkomen.
 • MBTI-voorkeursscores mogen niet geïnterpreteerd worden als karaktertrekken en er moet naar verwezen worden als duidelijkheid verschaffend waarmee de persoon zijn of haar voorkeur heeft gerapporteerd.
 • Respondenten moeten geïnformeerd worden over het feit dat de psychologische-typetheorie uitgaat van de voorkeuren van een persoon, en niet van capaciteiten, intelligentie of de kans op succes. Vandaar dat het niet passend is het MBTI-instrument te gebruiken bij het selecteren van mensen voor banen of opdrachten.
 • Elke persoon kan zelf het beste zijn of haar type beoordelen.

Bijlage II – Terugkoppeling en het gebruik van gegevens (met inbegrip van onderzoek)

Dit gedeelte biedt handvatten voor passende terugkoppeling in de volgende situaties:

 • Gebruik van een type-indicator, gedragsvoorspellers, ander persoonlijkheidsinstrument of capaciteitenassessment
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Recruitmenttoepassingen, specifiek:
  • Uitselecteren (vaak een vroeg stadium van het selectieproces waar de kandidaten die als minder passend voor de rol worden beschouwd, worden gedeselecteerd voor het verdere proces)
  • Inselecteren (meestal een het laatste stadium van een selectieproces, waarbij één of meer kandidaten geselecteerd zijn aan wie een baan aangeboden zou kunnen worden)
 • Onderzoek

Het soort terugkoppeling dat The Myers-Briggs Company aanbeveelt, verschilt uitgaande van twee belangrijke factoren:

 • De aard van het psychometrische instrument 
  • Type-indicatoren (in het bijzonder het MBTI-instrument) vereisen gedetailleerde persoonlijke terugkoppeling 
  • Gedragsvoorspellers en capaciteitenassessments kunnen gebruikt worden om het besluitvormingsproces te beïnvloeden zonder dat het daarbij nodig is de resultaten met de kandidaat door te spreken (vooropgesteld dat er voldoende aandacht wordt besteed aan technische of interpretatieve kwesties, zoals Standaarddeviatie); echter, goede feedback (op zijn minst schriftelijk) zou aangeboden moeten worden bij gedragsvoorspellers en capaciteitenassessments, in overeenstemming met de richtlijnen van de BPS (British Psychological Society) 
  • Sommige instrumenten (zoals de TKI-vragenlijst) zijn zelfscorend en omvatten een terugkoppeling die de kandidaat zelf kan lezen 
 • De toepassing waarbij het instrument wordt gebruikt 
  • Alle ontwikkelingstoepassingen vereisen persoonlijke terugkoppeling 
  • ‘Inselectie’-situaties vereisen persoonlijke terugkoppeling 
  • Bij ‘uitselectie’ (zoals op grote schaal selecteren) zou terugkoppeling aangeboden moeten worden, maar deze wordt mogelijk niet altijd door de kandidaat aangenomen. Terugkoppeling op uitselectie is in principe voldoende te geven door het aanbieden van computergegenereerde verhalende rapporten voor afzonderlijke kandidaten 

In de praktijk betekent dit dat:

 • Het MBTI-instrument altijd een persoonlijke terugkoppeling vereist, omdat het een type-indicator is en het alleen in ontwikkelingsvraagstukken gebruikt wordt. Deze terugkoppelingsessie is nodig om begrip te kweken, vragen te kunnen beantwoorden en iemands best passende type te kunnen bepalen.

De volgende richtlijnen gelden voor alle instrumenten:

Terugkoppeling tijdens onderzoeksprojecten

 • Er mag afgezien worden van de vereisten voor het geven van terugkoppeling op individuele resultaten van respondenten als gegevens slechts voor onderzoeksdoeleinden worden verzameld. Respondenten moeten vooraf geïnformeerd worden over het feit dat ze geen terugkoppeling zullen ontvangen. Onderzoekers worden echter gestimuleerd om wél een terugkoppeling te geven, mocht iemand daarom verzoeken.
 • Als de vragenlijst of assessment wordt gebruikt in een onderzoekscontext, zoals om de betrouwbaarheid of validiteit van het onderzoek te bepalen, dan moet de experimentele aard ervan duidelijk gecommuniceerd worden naar de respondenten

Ontwikkeling en promotie

Vragenlijst- of assessmentgegevens die binnen een organisatorische context verkregen zijn, zouden niet gebruikt moeten worden om de carrièreontwikkeling of promotie van een kandidaat te bepalen, tenzij dit wordt ondersteund door onafhankelijke gegevens, zoals rapportages betreffende de voortgang op het gebied van werk en peer reviews, en dienen uitsluitend te worden gebruikt voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld.

Gebruik van gegevens van respondenten en kandidaten en Privacy

The Myers-Briggs Company verplicht zich ertoe om de privacy van de respondenten en kandidaten en alle andere personen van wie zij persoonsgegevens heeft ontvangen, te beschermen en respecteren. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens.

In het bijzonder moet worden opgemerkt dat:

 • Persoonsgegevens die voor een bepaald doel, bijvoorbeeld teambuilding, worden verkregen niet voor een ander doeleinde mogen worden gebruikt zonder de respondent/kandidaat hierover te informeren.
 • Indien persoonsgegevens in vertrouwen door een respondent/kandidaat zijn verstrekt, via een feedbacksessie of op een andere manier, dient u te overwegen of er, conform professionele eisen en richtlijnen, een geheimhoudingsplicht jegens de respondent/kandidaat bestaat op grond waarvan u deze persoonsgegevens die u in vertrouwen hebt ontvangen, niet met de werkgever van de betreffende persoon mag delen.

Bijlage III – Juist gebruik van handelsmerken

The Myers-Briggs Company produceert veel Materialen onder exclusieve licentie. The Myers-Briggs Company verwacht dat haar handelsmerken en die van haar leveranciers worden erkend. Ze geeft ook het volgende praktische advies over de juridische bescherming van de handelsmerken:

 • Het ™-symbool geeft een handelsmerk aan, terwijl het ®-symbool een handelsmerk aangeeft dat in een bepaald land of bepaalde landen geregistreerd is.
 • Het juiste symbool (™of ®) moet getoond worden bij de eerste verwijzing naar het handelsmerk in een document of op de eerste plek waar het prominent gebruikt wordt.
 • Een voetnoot, die het eigendom van het handelsmerk weergeeft, moet onderaan de pagina of aan het einde van de tekst of het document opgenomen worden. Het is gebruikelijk een klein lettertype te gebruiken voor de voetnoot.
 • Als het niet mogelijk is om het ™of ®-symbool te gebruiken, plaats dan een sterretje * na het handelsmerk en een opmerking in de voetnoot.
 • De handelsmerken moeten altijd als bijvoeglijk naamwoord worden toegepast (bijvoorbeeld, de zin "De MBTI®-vragenlijst wordt toegepast voor teambuilding" is goed, niet "De MBTI® wordt gebruikt voor teambuilding").
 • Zowel de termen “MBTI®” als Myers-Briggs Type Indicator®” zijn geregistreerde handelsmerken. Als ze beide in een document worden gebruikt, moet het ®-symbool weergegeven worden bij de eerste keer dat de handelsmerken vermeld worden. Deze handelsmerken zijn vastgelegd met betrekking tot software, gedrukt materiaal en het opleiden van mensen op het gebied van psychologische assessments.
 • Dit advies is met name van toepassing op consultants die naar handelsmerken verwijzen in hun voorstellen, klantrapporten, reclamemateriaal en advertenties.

Bijlage IV - Auteursrecht

Algemeen

Inbreuk op auteursrecht is eigendomsdiefstal en geen enkel deel van het auteursrecht van The Myers-Briggs Company of het auteursrecht van haar licentiegevers mag geschonden worden.

Het is een inbreuk op het auteursrecht om een kopie te maken van een onderdeel van een assessment of vragenlijst. Het reproduceren van het volgende materiaal op wat voor manier dan ook is een misdrijf, ongeacht of de gereproduceerde materialen worden verkocht:

 • Handboeken en gerelateerde teksten
 • Vragenboekjes en alle onderdelen van vragenlijsten, gegroepeerd of afzonderlijk
 • Antwoordformulieren
 • Klantrapporten of feedbackformulieren
 • Profielschetsen zoals ze te zien zijn op rapportformulieren
 • Scoresleutels/-patronen van antwoorden
 • Softwareprogramma’s en bijbehorende documentatie
 • Trainingsmateriaal

(Deze lijst is niet limitatief.)

De auteursrechten van een uitgever zijn zijn waardevolste eigendom. Auteursrechten beschermen de creatieve inspanningen van auteurs en de integriteit van hun materialen. Inbreuk op auteursrecht heeft grote gevolgen voor de mogelijkheden van de uitgever om economisch gezond materialen te produceren. Bovendien kan illegaal kopiëren van materialen in het geval van psychometrische instrumenten leiden tot slechte controle op het gebruik ervan, geeft dit respondenten een slechte indruk en kan dit hen zelfs benadelen. Het daaruit voortvloeiende verlies aan inkomen vermindert de fondsen die beschikbaar zijn voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe instrumenten en leidt tot slechtere actualisering.

Onthoud dat psychometrisch assessmentmateriaal expliciet uitgesloten is van alle fotokopielicentieschema’s van de UK Copyright Licensing Agency (CLA).

Computersoftware

Het is ook illegaal om de hierboven benoemde onderdelen in computersoftware op te nemen die wordt gebruikt voor het beheren, scoren en interpreteren van een vragenlijst of assessment. Het profielschema zoals dat in gepubliceerde varianten verschijnt, valt ook onder het auteursrecht en mag niet in een computersysteem worden gebruikt – zelfs niet in een computersysteem dat eenvoudigweg rapporten genereert als gegevens (scores) in een computer worden ingevoerd.

Kopers die algemene 'shellsystemen' gebruiken, moeten erop letten dat de verantwoordelijkheid voor het installeren van een bepaald instrument op een systeem bij de gebruiker berust, niet bij de leverancier van het systeem. De gebruiker schendt het auteursrecht als er geen toestemming van de uitgever is verkregen. In het geval van veel instrumenten van The Myers-Briggs Company, zoals de MBTI-, CPI-, FIRO-B- en Strong Interest Inventory-instrumenten, is het niet het beleid van de uitgever om hier toestemming voor te geven. Sommige shellsystemen bevatten weergaven van volledige of gedeeltelijke profielbladen. Deze zijn zonder toestemming daarin opgenomen en illegaal.