Vilkår og betingelser for anvendelse af websitet

Denne oversættelse af Vilkårene er baseret på den originale engelske version og har til formål at gøre det nemmere for dig. Oversættelsen er udelukkende beregnet til at fremme forståelsen, og i tilfælde af forespørgsler eller uenigheder skal der refereres til den originale engelske version af disse Vilkår, som er juridisk bindende og har forrang over alle oversættelser

Dette er vilkårene og betingelserne for anvendelse af websitet tilhørende The Myers-Briggs Company Limited, en virksomhed, der er registreret i England og Wales (registreringsnummer 2218212) og har hovedkontor på adressen Sandringham House, First Floor, Heritage Gate, East Point Business Centre, Sandy Lane West, Oxford, OX4 6LB, Storbritannien (The Myers-Briggs Company). Betingelserne dækker The Myers-Briggs Company Limiteds europæiske filialer (inklusive The Myers-Briggs Company i Frankrig, The Myers-Briggs Company i Holland og The Myers-Briggs Company i Tyskland). Disse betingelser fastlægger anvendelsen af vores website og eventuelle tilknyttede serviceydelser. Når vi omtaler “The Myers-Briggs Company”, “vi”, “os” og “vores”, mener vi The Myers-Briggs Company Limited og vores europæiske filialer, medmindre andet er oplyst

1. Anvendelse af vores website

1.1 Din anvendelse af dette website, inklusive vores europæiske filialers websites (“sitene”), er underlagt disse vilkår og betingelser ("betingelserne").

Når du bruger dette website, accepterer du at være bundet af disse betingelser og af vores datasikkerhedspolitik (på engelsk). Brug ikke dette website, hvis du ikke kan acceptere betingelserne. Hvis du køber nogen af vores varer eller serviceydelser, gælder vores forretningsbetingelser (se paragraf 4 nedenfor) desuden for det pågældende køb. Læs venligst vores forretningsbetingelser – de er vigtige.

1.2 Vi forbeholder os retten til at ændre disse betingelser til enhver tid uden varsel. Du bedes derfor kontrollere dem jævnligt.

1.3 Du må ikke linke til sitene uden forudgående tilladelse fra The Myers-Briggs Company Limited. Anmodninger om at linke til sitene skal stiles til webmaster@themyersbriggs.com.

1.4 Visse serviceydelser, der er tilgængelige via sitene, vil muligvis kun være tilgængelige for brugere, der er forregistrerede til de respektive serviceydelser, herunder brug af vores shop. Sådanne brugere kan få tildelt registreringsoplysninger af The Myers-Briggs Company, blandt andet login og adgangskode.

1.5 Brugerne har ansvaret for sikkerheden af eventuelle abonnements- og registreringsoplysninger, de har fået af The Myers-Briggs Company, herunder login og adgangskode. Registreringsoplysningerne, herunder oplysninger om login og adgangskode, må ikke deles af flere brugere. Eventuelle tab eller tyverier af sådanne oplysninger skal snarest muligt indberettes til The Myers-Briggs Company, så der kan oprettes et nyt login og en ny adgangskode.

2. Ophavsret

2.1 Medmindre andet er oplyst, er materialet på sitene beskyttet af copyright, databaserettigheder og anden ophavsret, som tilhører The Myers-Briggs Company Limited. Alle The Myers-Briggs Company Limiteds rettigheder til websitets indhold og design forbeholdes.

2.2 Uanset ovenstående kan du læse, udskrive og downloade materiale fra websitet - bortset fra tredjeparts materialer - gratis, på betingelse af, at det:

  • er til privat anvendelse eller anvendelse i forbindelse med virksomhedens sædvanlige forretningsgang;
  • gengives nøjagtigt;
  • ikke anvendes i vildledende sammenhæng
  • og at materialets kilde identificeres, og status for materialets copyright anerkendes.

2.3 Du må imidlertid ikke genudgive, udbrede eller udsende noget af det pågældende materiale, udnytte det til kommercielle formål, udarbejde plagierede udgaver af det eller kopiere det til andre formål uden først at have fået vores eller rettighedsindehaverens skriftlige tilladelse dertil. Hvis du ønsker at ansøge om en sådan tilladelse, kontakt da: webmaster@themyersbriggs.com.

2.4 Mange af The Myers-Briggs Companys varemærkenavne, som nævnes på sitene, er registrerede varemærker, der tilhører os eller vores licensgivere. Der findes en komplet liste over dem i vores bekendtgørelser om varemærker (på engelsk).

2.5 Hvis du ønsker at vise rapporteksempler fra OPPassessment, skal du, med forbehold for eventuel godkendelse jævnfør paragraf 1.3, linke til OPPassessments rapporteksempler på vores website i stedet for at uploade dine egne eksempler på dit website. Det sikrer, at surfere har adgang til de nyeste versioner af dokumenter, da vi hele tiden opdaterer og ændrer vores materialer.

2.6 Hvis du ønsker at benytte nogen af vores produkt- eller certificeringslogoer, skal du først have samtykke fra indehaveren af varemærket. Kontakt os på legal.eu@themyersbriggs.com.

3. Beskyttelse af data og personlige oplysninger

3.1 The Myers-Briggs Company er forpligtet til at beskytte og respektere brugernes privatliv og til at agere i overensstemmelse med GDPR (persondataforordningen [EU] 2016/ 679) og eventuel gældende vedtaget, efterfølgende eller ændrende lovgivning. Læs vores erklæring om databeskyttelse (på engelsk) og vores datasikkerhedspolitik (på engelsk), da det vil gøre det nemmere at forstå, hvordan vi indsamler, bruger, opbevarer og på anden vis bearbejder dine persondata.

4. Køb af varer og serviceydelser

4.1 Vores forretningsbetingelser er gældende, hver gang du ønsker at bestille varer eller serviceydelser, sammen med vores betingelser, der er angivet i paragraf 1.4, vedrørende abonnements- og registreringsoplysninger.

4.2 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse betingelser og vores forretningsbetingelser, eller hvis betingelserne strider mod hinanden, vil vores forretningsbetingelser være gældende, men kun i den udstrækning det er nødvendigt for at løse den pågældende modstrid eller uoverensstemmelse.

5. Tredjeparts varer og tjenester og links

5.1 Hvis du køber varer eller serviceydelser fra tredjepart, vil en eventuel kontrakt, du indgår med en sådan tredjepart, og din anvendelse af tredjepartens website være en sag mellem dig og tredjeparten, også selv om du er ledt til tredjeparten fra vores website. The Myers-Briggs Company påtager sig intet ansvar for kvaliteten eller typen af serviceydelser eller varer, der leveres af en eventuel tredjepart, som vi nævner på vores website, eller som vi har linket til. Det er op til dig at bedømme dem.

5.2 Enhver information, tilbud eller serviceydelse, der stilles til rådighed af en eventuel tredjepart på sitene eller på et hvilket som helst website, som sitene et linket til, kommer fra forfatteren eller leverandøren og ikke The Myers-Briggs Company. Vi tiltræder ikke nødvendigvis nøjagtigheden og pålideligheden af sådanne informationer, tilbud, eller serviceydelser, og vi påtager os ikke ansvaret for det.

5.3 The Myers-Briggs Company udsteder ingen erklæringer om eller giver nogen garantier for andre websites eller andre informationer, tilbud eller serviceydelser på dem. Vi har ingen kontrol over deres indhold eller tilgængelighed. The Myers-Briggs Company vil ikke være erstatningsansvarlig for eventuelle tab eller skader, der er forårsaget af eller i forbindelse med anvendelsen af eller tillid til indhold, varer eller serviceydelser, der er tilgængelige på eller via andre websites.

5.4 Du skal stile eventuelle problemer med et eksternt link til det pågældende websites administrator eller webmaster.

6. Informationers nøjagtighed og ansvarsfraskrivelse

6.1 Vi forsøger at sikre, at informationerne på sitene er nøjagtige, men vi udsteder ingen erklæringer om og giver ingen garantier for, at alle informationer er nøjagtige, ajourførte eller komplette. Vi påtager os intet erstatningsansvar for eventuelle tab eller skader, der skyldes unøjagtige informationer eller den måde, som informationerne bruges eller fortolkes på af andre.

6.2 Fortæl os det gerne straks, hvis du finder nogen unøjagtige informationer på sitene. Kontakt: webmaster@themyersbriggs.com.

7. Vores erstatningsansvar

7.1 Hvis du har købt varer eller serviceydelser, gælder vores forretningsbetingelser.

7.2 Vi har intet erstatningsansvar, hvis nogen ikke kan få adgang til sitene eller de informationer, materialer eller serviceydelser, der er på dem, og vi garanterer ikke, at sitene fungerer uden afbrydelser.

7.3 Vi udelukker eller begrænser ikke vores ansvar for dødsfald eller personskader som følge af forsømmelse fra vores side eller enhver form for bedrageri fra vores side eller for enhver form for ansvar, som ikke kan fraskrives i henhold til loven.

7.4 Med forbehold for paragraf 7.3 fraskriver vi os ethvert ansvar for indirekte tab eller følgeskader, driftstab, tabt avance, tabt indtjening, tab af goodwill eller data eller tabt eller spildt ledelsestid eller tab af andre medarbejderes tid, som er opstået direkte eller indirekte på grund af din anvendelse af vores website eller informationerne på det.

7.5 Alle garantier, forsikringer, vilkår, betingelser og løfter, hvad enten de er underforstået i henhold til lovgivning, sædvaneret, handelssædvane eller på anden vis, der ikke udtrykkeligt er fastlagt i vores forretningsbetingelser, (som kun gælder for købte varer eller serviceydelser) fraskrives hermed i det maksimale lovmæssigt tilladte omfang.

7.6 Informationerne på sitene er ikke beregnet til at håndtere netop dine krav; de udgør ingen form for rådgivning eller anbefaling fra The Myers-Briggs Company og har ikke til formål at blive brugt som grundlag, når du træffer beslutninger eller afstår fra at træffe beslutninger. Søg professionel rådgivning, hvis du har behov for det.

8. Generelt

8.1 Ingen forsinkelse, forsømmelse eller henstand på The Myers-Briggs Companys side i håndhævelsen af en eller flere af disse betingelser vil blive anset eller anses for at være et afkald eller på nogen måde forringe The Myers-Briggs Companys rettigheder.

8.2 Hvis en eller flere af disse betingelser er uden retskraft, ulovlig eller på anden vis ugyldig, uanset årsagen, vil den pågældende betingelse uden retskraft, som er ulovlig eller ugyldig ikke påvirke nogen anden betingelse, og disse betingelser vil fortsætte med fuld gyldighed.

8.3 Disse betingelser er underlagt engelsk lovgivning, og enhver tvist skal afgøres ved en engelsk domstol. Stedet for opfyldelse af kontrakten er England.

8.4 Ingen tilføjelse eller ændring af nogen af disse betingelser vil være bindende for The Myers-Briggs Company, medmindre en sådan er skriftlig og underskrevet af selskabets behørigt legitimerede repræsentant.

8.5 Alle kunder er forpligtede til ved brug af The Myers-Briggs Companys materialer at overholde alle lokale krav og/eller begrænsninger hvad angår anvendelse af psykometriske tests generelt og materialerne i særdeleshed i den pågældende jurisdiktion. Dette gælder, uanset om det er påbudt ved lov, forordninger eller lokale tilsynsførende eller statslige myndigheder. Hvor der gælder lokale krav og/eller begrænsninger, der ændrer kriterierne for eller forhindrer anvendelse af materialer i en bestemt jurisdiktion, er det kundens ansvar at sikre, at alle sådanne lokale krav og/eller begrænsninger overholdes. Hvor en enkeltperson eller enhed anvender materialer i en bestemt jurisdiktion i strid med lokale krav og/eller begrænsninger, uanset om det er bevidst eller utilsigtet, skal en sådan enkeltperson eller enhed alene være ansvarlig og erstatningspligtig for en sådan anvendelse og holde The Myers-Briggs Company skadesløs med hensyn til ethvert tab eller krav fra tredjepart mod The Myers-Briggs Company som følge af dette. Derudover gælder det, at hvis en kunde ikke har sikret, at materialer lovligt kan anvendes i en bestemt jurisdiktion, og efterfølgende køber materialer til brug i denne jurisdiktion, så vil den pågældende kunde være ansvarlig for omkostningerne herved, og The Myers-Briggs Company vil ikke have noget ansvar eller erstatningsansvar for returnering af sådanne materialer eller godtgørelse for nogen omkostninger i forbindelse hermed.

8.6 Disse betingelser er revideret i maj 2018. Betingelserne dækker The Myers-Briggs Company Limited og dets europæiske filialer (herunder The Myers-Briggs Company i Frankrig, The Myers-Briggs Company i Holland og The Myers-Briggs Company i Tyskland). The Myers-Briggs Company forbeholder sig retten til at ændre eller opdatere disse betingelser til enhver tid uden at give dig noget varsel. Du bedes derfor kontrollere dem jævnligt.

9. Yderligere information

9.1 Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte: webmaster@themyersbriggs.com.

 

The Myers-Briggs Company Limited
Registreret i England og Wales
Virksomhedsnummer 2218212