Retningslinjer for etisk brug af tests og spørgeskemaer

Denne oversættelse af Vilkårene er baseret på den originale engelske version og har til formål at gøre det nemmere for dig. Oversættelsen er udelukkende beregnet til at fremme forståelsen, og i tilfælde af forespørgsler eller uenigheder skal der refereres til den originale engelske version af disse Vilkår, som er juridisk bindende og har forrang over alle oversættelser

Dette er retningslinjerne for etisk brug af tests og spørgeskemaer for The Myers-Briggs Company Limited, en virksomhed, der er registreret i England og Wales (registreringsnummer 2218212) og har hovedkontor på adressen Sandringham House, First Floor, Heritage Gate, East Point Business Centre, Sandy Lane West, Oxford, OX4 6LB, Storbritannien (The Myers-Briggs Company). Betingelserne dækker The Myers-Briggs Company Limiteds europæiske filialer (inklusive The Myers-Briggs Company i Frankrig, The Myers-Briggs Company i Holland og The Myers-Briggs Company i Tyskland). Når vi omtaler “The Myers-Briggs Company”, “vi”, “os” og “vores”, mener vi The Myers-Briggs Company Limited og vores europæiske filialer, medmindre andet er oplyst.

Disse retningslinjer er et supplement til og erstatter ikke nogen gældende faglige retningslinjer, herunder det etiske kodeks for BPS og praksisreglerne for BPS.

De definerede betegnelser, der anvendes i disse retningslinjer, er som det defineres i vores forretningsbetingelser for køb af produkter (på engelsk), som disse retningslinjer er et supplement til.

Det er vigtigt at overholde etiske standarder i anvendelsen af et hvilken som helst psykometrisk instrument for at beskytte og bevare respondenternes rettigheder og af hensyn til instrumentets integritet. Registrerede brugere af The Myers-Briggs Companys psykometriske instrumenter forventes at opfylde høje standarder, når det gælder administration og fortolkning af instrumenterne samt beskyttelse af relevante copyrights og varemærker. Registrerede brugere, der beviseligt har handlet imod nedenstående retningslinjer, kan nægtes adgang til yderligere materialer med begrænset adgang fra The Myers-Briggs Company og kan blive bedt om at returnere de materialer, de eventuelt er i besiddelse af.

Vi vil med al respekt gerne minde registrerede brugere af spørgeskemaerne om de forpligtelser, som er en del af en vurderingsprocedure. Disse er:

 • At følge de instruktioner til administration, tildeling af scores og fortolkning, der findes i manualen til det enkelte instrument, for at sikre, at testene og spørgeskemaerne anvendes korrekt
 • At sikre, at ingen ikke-kvalificerede personer tillades at administrere, tildele scores eller fortolke de psykometriske instrumenter
 • At opbevare psykometriske tests og spørgeskemaer på et sikkert sted for at undgå ikke-kvalificeret anvendelse og anden misbrug
 • At meddele respondenterne, hvor længe dataene (fx resultater) vil blive opbevaret, og informere om til hvem og under hvilke omstændigheder dataene vil eller ikke vil blive offentliggjort
 • At træffe rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse af enkeltpersoners resultater og kun afsløre dem over for andre end respondenten, hvis der er en legitim grund og med respondentens viden
 • At overholde alle gældende love vedrørende beskyttelse af persondata
 • At sikre, når resultater meddeles, at resultaternes betydning er tydelig for modtageren, og at forklare de psykometriske instrumenters begrænsninger i eventuelle rapporter
 • At gøre deres yderste for at sikre, at respondenten får fyldestgørende information om den teori, som tests eller skalaer er baseret på, samt relevant feedback på hans/hendes resultater – især, hvis informationerne bruges til udviklingsformål At aldrig handle imod copyrightlov ved at fotokopiere, bearbejde elektronisk eller tilrette nogen del af en test eller indikator eller et ejendomsretligt beskyttet system eller dets profilformular
 • At træffe korrigerende foranstaltninger i tilfælde, hvor det med stor tydelighed fremgår, at der i deres organisation foregår dårlig praksis eller brud på copyright eller varemærkerettigheder
 • At gennemgå resultater regelmæssigt, blandt andet udfaldet af beslutninger, der er truffet på baggrund af sådanne resultater, og at være opmærksom på forskelle mellem befolkningsgrupper, herunder især mennesker af anden race, køn eller etnisk baggrund eller som er handicappede.

Vores psykometriske værktøjer er udviklet til voksne og er ikke beregnet til børn (under 16 år). For at kunne bruge vores værktøjer skal registrerede brugere sikre, at respondenterne er mindst 16 år.

Køb af visse af The Myers-Briggs Companys tests og spørgeskemaer, herunder materialer med begrænset adgang (som det er defineret i vores forretningsbetingelser for køb af produkter (på engelsk)), skal ske af eller på vegne af en identificeret registreret bruger, som er kvalificeret til at anvende materialer med begrænset adgang og er registreret hos The Myers-Briggs Company i overensstemmelse med sidstnævntes registreringsprocedurer.

For at blive registreret med henblik på køb og anvendelse af vores materialer med begrænset adgang skal en bruger have gennemført en relevant uddannelse. Oplysninger herom er til enhver tid anført på eu.themyersbriggs.com. Disse omfatter uden begrænsning: (i) hvad angår MBTI®- og FIRO-B®-værktøjet skal enkeltpersoner først gennemføre et af The Myers-Briggs Company godkendt uddannelsesprogram med psykometriske tests via en undervisningsudbyder, der er godkendt af The Myers-Briggs Company; (ii) hvad angår CPI 260®-værktøjet skal enkeltpersoner først gennemføre et af The Myers-Briggs Company godkendt uddannelsesprogram med psykometriske tests via en undervisningsudbyder, der er godkendt af The Myers-Briggs Company, medmindre personen har en kandidatgrad i henholdsvis erhvervspsykologi eller psykologi, i hvilket tilfælde personen kan henhøre under The Myers-Briggs Companys gældende psychologist access policy (på engelsk) ; og (iii) hvad angår Strong Interest Inventory® og ABLE Series®, hvor enkeltpersonen have den relevante BPS Test User-certificering eller anden relevant certificering.

Desuden er alle registrerede brugere forpligtede til ved brug af The Myers-Briggs Companys materialer med begrænset adgang og materialer at overholde alle lokale krav og/eller begrænsninger hvad angår anvendelse af psykometriske tests generelt og materialer med begrænset adgang og materialer i særdeleshed i den pågældende jurisdiktion. Dette gælder, uanset om det er påbudt ved lov, forordninger eller lokale tilsynsførende eller statslige myndigheder. Hvor der gælder lokale krav og/eller begrænsninger, der ændrer kriterierne for eller forhindrer anvendelse af materialer med begrænset adgang eller materialer i en bestemt jurisdiktion, er den registrerede brugers ansvar at sikre, at alle sådanne lokale krav og/eller begrænsninger overholdes. Hvor en enkeltperson eller enhed anvender materialer med begrænset adgang eller materialer i en bestemt jurisdiktion i strid med lokale krav og/eller begrænsninger, uanset om det er bevidst eller utilsigtet, skal en sådan enkeltperson eller enhed alene være ansvarlig og erstatningspligtig for en sådan anvendelse og holde The Myers-Briggs Company Group skadesløs med hensyn til ethvert tab eller krav fra tredjepart mod The Myers-Briggs Company som følge af dette. Derudover gælder det, at hvis en registreret bruger ikke har sikret, at materialer med begrænset adgang eller materialer lovligt kan anvendes i en bestemt jurisdiktion, og efterfølgende køber materialer med begrænset adgang eller materialer til brug i denne jurisdiktion, så vil den pågældende registrerede bruger være ansvarlig for omkostningerne herved, og The Myers-Briggs Company Group vil ikke have noget ansvar eller erstatningsansvar for returnering af sådanne materialer med begrænset adgang eller materialer eller godtgørelse for nogen omkostninger i forbindelse hermed.

Hvis en registreret bruger skifter arbejdsgiver eller flytter til en ny afdeling hos en eksisterende arbejdsgiver og ikke kan medbringe nogen materialer med begrænset adgang, som han/hun er i besiddelse af, er det den registrerede brugers ansvar at sikre, at materialerne ikke overgår til en ikke-kvalificeret person. Det er muligt for eksempel at aflevere dem til en kollega, som er registreret hos The Myers-Briggs Company og kvalificeret til at anvende de relevante materialer med begrænset adgang. I det tilfælde, at der ikke er nogen kendte kvalificerede personer, som er registrerede hos The Myers-Briggs Company, og som materialerne med begrænset adgang kan overlades til, kan den registrerede bruger eventuelt kontakte The Myers-Briggs Companys kundesupport for at drøfte en eventuel returnering af uåbnede aktuelle materialer, der kan sælges igen.

De efterfølgende bilag indeholder mere information om nogle af ovenstående emner.

Disse retningslinjer er revideret i maj 2018.

 

The Myers-Briggs Company Limited
Registreret i England og Wales
Virksomhedsnummer 2218212

 

Bilag til retningslinjer for etisk brug af tests og spørgeskemaer

Bilag I - Yderligere retningslinjer for etisk brug af MBTI-instrumentet

Forpligtelse til at bruge individuelle forskelle konstruktivt

 • MBTI-konsulenterne er forpligtede til at anvende MBTI-instrumentet på en måde, så de bidrager til enkeltpersoners og teams' selvindsigt og udvikling. MBTI-instrumentet må aldrig anvendes til at vurdere evner eller begrænse en persons muligheder.

Administration og videregivelse af resultaterne

 • Udfyldelse af MBTI-spørgeskemaet skal altid være frivillig. Administration skal helst foregå ansigt til ansigt, men udfyldelse af spørgeskemaet pr. post eller elektronisk er også tilladt. Feedback på MBTI-resultaterne skal altid foregå på en fyldestgørende og fuldstændig måde. Feedback kan gives i grupper eller individuelt, men skal altid indbefatte, at respondenten opfordres til selv at vurdere sin type og at man hjælper dem med at efterprøve deres bedst passende type. Det er ikke tilstrækkeligt at give feedback alene på den rapporterede type, for eksempel ved at sende en elektronisk udarbejdet rapport med posten.
 • En persons MBTI-type må aldrig afsløres over for andre uden den pågældende persons udtrykkelige samtykke.

Fortolkning af resultaterne

 • MBTI-præferencerne skal altid beskrive præferencer og typer i positive og konstruktive termer, så man undgår forudindtagethed om typen samt stereotypdannelse.
 • MBTI-præferencescorerne må ikke fortolkes som karaktertræk og skal altid omtales med henvisning til den klarhed, den enkelte person har rapporteret sin præference med.
 • Respondenterne skal informeres om, at teorien om psykologisk type afspejler en persons præferencer og ikke vedkommendes evner, intelligens eller sandsynlighed for at opnå succes. Det er derfor ikke relevant at bruge MBTI-instrumentet til udvælgelse af personer til stillinger eller arbejdsopgaver.
 • Hvert individ er den bedste til at vurdere sin egen type.

Bilag II - Feedback og anvendelse af data (herunder forskning)

Dette afsnit indeholder vejledning til korrekt feedback i følgende situationer:

 • Ved anvendelse af en typeindikator, måling af karaktertræk, anden opgørelse af personlighed eller evnetest
 • Ved anvendelse til udvikling
 • Ved anvendelse i forbindelse med rekruttering, herunder specifikt:
  • Fravalg (ofte et tidligt stadie af udvælgelsesprocessen, hvor kandidater, der er udpeget som mindre egnede til en stilling, vælges fra/ud af processen)
  • Tilvalg (normalt det sidste stadie af en udvælgelsesproces, hvor en eller flere kandidater er udpeget som nogle, der muligvis kan tilbydes en stilling)
 • Forskning 

Det feedbackniveau, som The Myers-Briggs Company anbefaler, varierer i henhold til to vigtige faktorer:

 • Det psykometriske instruments beskaffenhed 
  • Typeindikatorer (specielt MBTI-instrumentet) kræver detaljeret personlig feedback
  • Målinger af karaktertræk samt evnetests kan anvendes til at informere beslutningstagere, uden at der er behov for at gennemgå resultaterne med kandidaten (forudsat, at man er tilstrækkeligt opmærksom på tekniske eller fortolkningsmæssige spørgsmål såsom Standard Error of Measurement); dog bør en relevant feedback (som et minimum skriftlig) tilbydes efter målinger af karaktertræk samt evnetests i overensstemmelse med retningslinjerne for BPS
  • Til nogle instrumenter (fx TKI-spørgeskemaet) giver kandidaterne sig selv scorer, og de har feedback, som kandidaterne selv kan læse 
 • Instrumentets anvendelsesområde 
  • Al anvendelse til udvikling kræver personlig feedback
  • Situationer med 'tilvalg' kræver personlig feedback
  • I situationer med 'fravalg' (fx sortering af kandidater i stor skala) bør der tilbydes feedback, hvilket kandidaten dog ikke altid tager imod. I fravalgssituationer er det tilstrækkeligt at give feedback som computerfremstillede beskrivende rapporter til den enkelte kandidat 

Det betyder i praksis:

 • MBTI-instrumentet kræver altid personlig feedback, da det er en typeindikator, og fordi det kun bruges inden for personlig udvikling. Feedbacksessionen er nødvendig for at udvikle forståelse og give mulighed for at besvare spørgsmål og for at udforske og fastlægge personens bedst passende type.

Følgende retningslinjer gælder for alle instrumenter:

Feedback i forskningsprojekter

 • Kravene til at give respondenterne feedback på individuelle resultater kan fraviges, hvis dataene kun indsamles til forskningsmæssige formål. Respondenterne skal informeres på forhånd om, at de ikke får nogen feedback. Forskere opfordres dog til at give feedback, hvis en person ønsker det.
 • Hvis spørgeskemaet eller testen anvendes i forbindelse med forskning, for eksempel for at fastlægge instrumentets pålidelighed eller validitet, skal respondenterne informeres om den eksperimentelle type anvendelse

Udvikling og forfremmelse

Data fra spørgeskemaer eller tests, der er indsamlet i en virksomhed, må ikke anvendes til at bestemme en persons karrieremæssige udvikling eller forfremmelse, medmindre disse data underbygges af uafhængige data såsom dokumentation for projektforløb eller en faglig evaluering, og må kun bruges til det formål, de blev indsamlet til.

Anvendelse af respondent- og kandidatdata samt beskyttelse af data

The Myers-Briggs Company er forpligtet til at beskytte og respektere privatlivet for respondenter, kandidater og alle andre, hvis persondata vi indsamler. Læs vores datasikkerhedspolitik, der beskriver, hvordan vi håndterer persondata.

Det skal især bemærkes, at:

 • Persondata, der er indsamlet til et enkelt formål, for eksempel teambuilding, må ikke anvendes til andre formål uden at informere respondenten/kandidaten om det.
 • I tilfælde, hvor en respondent/kandidat har udleveret persondata i fortrolighed, enten via en feedbacksession eller andet arrangement, bør du overveje, om der ifølge faglige krav og retningslinjer gælder en tavshedspligt for respondenten/kandidaten, som vil forhindre dig i at videregive sådanne fortrolige persondata til den enkelte persons arbejdsgiver.

Bilag III - Korrekt anvendelse af varemærker

The Myers-Briggs Company fremstiller mange materialer med eksklusivlicens. The Myers-Briggs Company anmoder om, at selskabets varemærker og selskabets leverandørers varemærker anerkendes. Vi tilbyder også følgende praktiske råd om den juridiske beskyttelse af varemærker:

 • Symbolet ™ repræsenterer et varemærke, mens symbolet ® repræsenterer et varemærke, der er juridisk registreret i et bestemt land eller flere lande.
 • Det pågældende symbol (™eller ®) skal være synligt ved første henvisning til varemærket i et vilkårligt dokument eller første gang, det bruges på et fremtrædende sted.
 • Nederst på siden eller sidst i teksten eller dokumentet skal der indsættes en fodnotetekst med information om varemærkets ejere. Det er normalt at bruge lille skrift til fodnoter.
 • Hvis det ikke er muligt at gengive symbolet ™eller ®, kan man bruge en stjerne efter varemærket og foran fodnoteteksten.
 • Varemærkerne skal altid bruges som tillægsord (for eksempel skal formuleringen "MBTI®-spørgeskemaet anvendes til teambuilding" bruges – ikke "MBTI® anvendes til teambuilding").
 • Bemærk, at betegnelserne "MBTI®" og "Myers-Briggs Type Indicator®" begge er registrerede varemærker. Hvis de begge bruges i et dokument, skal symbolet ® optræde ved første henvisning til hver. Disse varemærker er registrerede for så vidt angår software, trykte materialer samt undervisning i psykologiske tests.
 • Dette råd gælder især for konsulenter, der henviser til varemærker i deres oplæg, kunderapporter, salgsmateriale eller annoncering.

Bilag IV - Copyright

Generelt

Brud på copyrighten er tyveri, og ingen aspekter af The Myers-Briggs Companys copyright eller af selskabets licensgiveres copyright må krænkes.

Det er en krænkelse af copyrighten at lave kopier af en hvilken som helst del af en test eller et spørgeskema. Reproduktion af følgende materialer er en lovovertrædelse, uanset måden og uanset, om det reproducerede materiale sælges eller ej:

 • Manualer og tilhørende tekster
 • Spørgeskemahæfter og alle punkter på spørgeskemaerne, uanset om disse optræder enkeltvis eller i en gruppe
 • Svarskemaer
 • Kunderapport- eller feedbackformularer
 • Profildiagrammer, som de optræder på rapportformularer
 • Scoringsnøgler/svarmønstre
 • Softwareprogrammer og tilhørende dokumentation
 • Undervisningsmaterialer 

(Denne liste er ikke nødvendigvis udtømmende.)

En forlæggers copyrights er hans kostbareste ejendom. Copyright beskytter forfatterens kreative arbejde og materialernes integritet. Enhver krænkelse af copyrighten påvirker i stor udstrækning forlæggerens mulighed for at fremstille materialer på økonomisk forsvarlig vis. Hvad angår psykometriske instrumenter kan ulovlig kopiering af materialerne desuden føre til nedsat kontrol med materialernes anvendelse, så respondenterne får et dårligt indtryk, og det kan endda være en ulempe for dem. Det deraf følgende tab af indtægter reducerer de midler, der er til rådighed til forskning og udvikling af nye instrumenter, og fører til dårligere opdateringsservice.

Bemærk, at psykometriske testmaterialer er specifikt udelukket fra alle fotokopieringsordninger ifølge Copyright Licensing Agency (CLA) i Storbritannien.

Computersoftware

Det er også ulovligt at implementere en eller flere af ovenstående komponenter i computersoftware, der bruges til administration, tildeling af scores og fortolkning af et spørgeskema eller en test. Profildiagrammet, som det optræder på offentliggjorte formularer, er også et ophavsretligt beskyttet værk og må ikke bruges i et computerstyret præsentationssystem, ikke engang et system, der blot genererer rapporter, når dataene (scorerne) indtastes i computeren.

Købere, der anvender generiske "shell-systemer", skal bemærke, at ansvaret for installation af et bestemt instrument i systemet ligger hos brugeren og ikke leverandøren af systemet. Brugeren krænker copyrighten, hvis vedkommende ikke har indhentet tilladelse fra forlæggeren. Hvad angår mange af The Myers-Briggs Companys instrumenter, for eksempel MBTI, CPI, FIRO-B og Strong Interest Inventory, er det ikke forlæggerens politik at give tilladelse til en sådan anvendelse. Nogle shell-systemer indeholder gengivelser af hele eller dele af profildiagrammer. Disse er blevet implementeret uden tilladelse og er ulovlige.