Bedrijfsvoorwaarden voor het Gebruik van Digitale Producten

Deze voorwaarden zijn vertaald uit het Engels. Deze vertaling is uitsluitend informatief bedoeld en in het geval van een onderzoek of geschil, dient u de originele Engelse versie te raadplegen die juridisch bindend is en prevaleert boven elke vertaling.

Deze voorwaarden en de hieronder verleende licentie (de "Voorwaarden") gelden tussen u en The Myers-Briggs Company Limited, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales (registratienummer 2218212) en gevestigd in Sandringham House, First Floor, Heritage Gate, East Point Business Centre, Sandy Lane West, Oxford, OX4 6LB, Verenigd Koninkrijk (The Myers-Briggs Company).  Deze voorwaarden hebben betrekking op The Myers-Briggs Company Limited en de Europese filialen van The Myers-Briggs Company Limited (inclusief The Myers-Briggs Company - Frankrijk, The Myers-Briggs Company - Nederland en The Myers-Briggs Company - Duitsland). Wanneer we spreken over of verwijzen naar “The Myers-Briggs Company”, “we”, “ons” en “onze” bedoelen we The Myers-Briggs Company Limited en onze Europese filialen. 

Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u verder gaat, want als u doorgaat, geeft u aan akkoord te gaan met de voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, krijgt u geen licentie om het elektronische product te downloaden en moet u niet doorgaan met het downloaden van het elektronische product.

1. Voorwaarden Digitale Producten

Deze Voorwaarden hebben betrekking op de voorziening van The Myers-Briggs Company-materialen geleverd in digitale vorm en niet in tastbare vorm ('digitale producten') en omvatten het voorzien in e-boeken en bepaalde webinars. De Bedrijfsvoorwaarden voor het kopen van producten (in Engels) blijven van toepassing als aanvulling op deze Voorwaarden, behalve met betrekking tot digitale producten in dergelijke Bedrijfsvoorwaarden voor het kopen van producten, waarover deze Voorwaarden prioriteit krijgen.

2. Levering van Digitale Producten

2.1 Ten tijde van de levering van de digitale producten zullen details met betrekking tot technische eisen en instructies voor het gebruik geleverd worden.  Deze details zullen ook, in toevoeging hierop, geleverd worden bij de beschrijving van het van toepassing zijnde digitaal product op de website van The Myers-Briggs Company.  Om ervoor te zorgen dat uw computer of ander materiaal aan de eisen voldoet voor het leveren van het van toepassing zijnde digitaal product, moeten deze vooraf bekeken worden.

2.2 digitale producten worden geleverd in downloadbare vorm, na ontvangst van de betaling, door een enkele kopie van het digitaal product te leveren om naar uw geïnstalleerde lezer te downloaden, om te worden opgeslagen op uw computer. Het gebruik is beperkt tot een enkele gebruiker en is alleen voor persoonlijk gebruik.

3. Toekenning van Beperkte licentie voor Digitale Producten

3.1 The Myers-Briggs Company kent een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar recht en licentie toe om de inhoud, tekst, afbeeldingen, grafische elementen en ander materiaal in de pdf- en/of PowerPoint-bestanden van het digitaal product te bekijken, te gebruiken en weer te geven, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik; mits digitale producten die zijn verkocht als activiteiten of presentaties en worden aangemerkt als voor gebruik in trainingen (dergelijke digitale producten worden hierna 'Activiteiten' genoemd) worden gebruikt door u in trainingen of gerelateerde presentaties.  Indien anders opgegeven zijn digitale producten aan u gelicentieerd en niet verkocht door The Myers-Briggs Company.  Rechten die niet expliciet worden toegekend door The Myers-Briggs Company zijn voorbehouden aan The Myers-Briggs Company en alle geïmpliceerde licenties worden gevrijwaard.

3.2 Bepaalde digitale producten, indien aangegeven, hebben een gebruiksduur van twaalf (12) maanden vanaf de aankoopdatum, waarna dergelijke producten vervallen en niet restitueerbaar zijn.

4.Eigenaarschap

4.1 De digitale producten bevatten tekst, afbeeldingen, grafische elementen en technologie die het eigendom zijn van The Myers-Briggs Company en/of zijn licentiegevers, en worden beschermd door Amerikaans auteursrecht en internationale auteursrechten.  Voor wat betreft de relatie tussen u en The Myers-Briggs Company behoudt The Myers-Briggs Company alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de digitale producten.  Behalve voor de beperkte rechten die aan u zijn toegekend door deze Overeenkomst, hebt u geen eigenaarschap of andere intellectuele eigendomsrechten in de digitale producten.  U mag geen eigendomsverklaringen van The Myers-Briggs Company of zijn licentiegevers verwijderen van exemplaren van de digitale producten.  Enig gebruik (niet specifiek aan u gelicentieerd onder deze Overeenkomst) van de digitale producten door u of enige andere entiteit is strikt verboden en is een schending van deze Overeenkomst.

4.2 Alle suggesties, verbeteringsaanvragen, feedback, aanbevelingen of andere input die door u of enige andere partij wordt geboden met betrekking tot de digitale producten of de website van The Myers-Briggs Company zijn eigendom van The Myers-Briggs Company, en u gaat er hierbij ermee akkoord om alle toewijzingen te doen en alle redelijkerwijs noodzakelijke handelingen te ondernemen om het voornoemde eigenaarschap te bewerkstelligen.

4.3 Strong Interest Inventory®, FIRO®, FIRO-B®, Fundamental Interpersonal Relations Orientation Behavior™, FIRO Business®, het FIRO Business-logo, TKI®, het TKI®-logo, het CPI 260™-logo, CPI™, California Psychological Inventory™, CPI 260®, SkillsOne™, het Strong®-logo en het FIRO-B®-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van The Myers-Briggs Company, The Myers-Briggs Company Limited of zijn licentiegevers in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en andere landen. MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, Myers-Briggs, het MBTI-logo en het The Myers-Briggs Company- logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van The Myers & Briggs Foundation in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen op geen enkele manier worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Myers-Briggs Company.

5. Beperkingen

Tenzij specifiek anderszins aangegeven: U mag geen afgeleide werken van de digitale producten of onderdelen hiervan publiceren, weergeven, uitzenden, openbaarmaken, verkopen, verhuren, huren, wijzigen, lenen, distribueren, derden hiertoe toegang geven of maken.  U mag de rechten en licenties die zijn toegekend onder deze Overeenkomst niet toewijzen, sublicentiëren, overbrengen of anderszins overdragen, verbinden als een obligatie of anderszins hinderen met betrekking tot de digitale producten.  U mag de digitale producten of onderdelen daarvan niet kopiëren, reverse-engineeren, decompileren, omgekeerd compileren, vertalen, aanpassen of demonteren, of proberen de DRM-besturingen (digital rights management) van de digitale producten te verwijderen en u zult ook niet proberen de broncode te maken via de objectcode (indien van toepassing) voor de digitale producten.  U mag de digitale producten of onderdelen daarvan niet op de markt brengen, co-branden, er een privélabel op plaatsen of derden anderszins toegang geven hiertoe.  Bovendien mag u ook niet veroorzaken dat, helpen bij- of toestaan dat derden voornoemde handelingen kunnen uitvoeren. Niettegenstaande het voornoemde bevat de toekenning van de licentie om de Activiteiten te gebruiken, indien van toepassing, het recht om de Activiteiten weer te geven en/of te projecteren met betrekking tot een training of gerelateerde presentatie en u mag kopieën van dergelijke Activiteiten verstrekken aan de deelnemers van de training voor hun persoonlijke gebruik tijdens de training.

6. Geen updates van Digitaal Producten

U erkent en gaat ermee akkoord dat The Myers-Briggs Company de digitale producten kan herzien, bijwerken of er nieuwe versies van kan uitgeven zonder kennisgeving en dat The Myers-Briggs Company geen verplichting heeft om u te voorzien van een bijgewerkte of herziene versie van de digitale producten die u eerder hebt gekocht.  Als u de meest actuele versie van een eerder gekocht digitaal product wilt gebruiken, moet u de nieuwe versie kopen tegen de geldende prijs. Zonder het voorgaande te beperken, heeft The Myers-Briggs Company geen enkele verplichting om u te voorzien van een bijgewerkte versie van de digitale producten, zelfs als u deelneemt aan een cursus waarin andere deelnemers wel de bijgewerkte versie van het digitaal product gebruiken.

7. Retourneringen

Digitale producten worden geleverd in direct beschikbare vorm en zijn daarom niet-retourneerbaar en niet-overdraagbaar, in overeenstemming met of zoals anders vermeld in de Consumer Rights Act 2015 ('de Act'). De Act voor wat betreft minimale annuleringstermijn is niet van toepassing op digitale producten met betrekking tot koop op afstand (ook bekend als 'afkoel'-periode).

8. Geen garanties, beperking of aansprakelijkheid

8.1 DE ONDER DEZE VOORWAARDEN VERSTREKTE DIGITALE PRODUCTEN WORDEN UITSLUITEND ‘ALS ZODANIG’ VERSTREKT EN THE MYERS-BRIGGS COMPANY VRIJWAART HIERBIJ ENIGE EN ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID EN NIET-INBREUK.

8.2 BEHALVE ZOALS UITGESLOTEN DOOR DE WET, IS THE MYERS-BRIGGS COMPANY IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, INDIRECTE, SPECIALE, STRAFRECHTELIJKE OF PUNITIEVE SCHADE VOOR ZAKELIJK VERLIES, WINSTVERLIES, ONDERBREKING VAN DE WERKZAAMHEDEN OF VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN, OF HET ONVERMOGEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIGITALE PRODUCTEN, OF VOOR ENIGE CLAIM DOOR EEN ANDERE PARTIJ, ZELFS ALS THE MYERS-BRIGGS COMPANY OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.  IN GEEN GEVAL ZAL DE CUMULATIEVE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN THE MYERS-BRIGGS COMPANY, ZIJN FILIALEN EN EXTERNE LEVERANCIERS, INCLUSIEF HUN BEAMBTEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, ONDERAANNEMERS, AGENTEN, OPVOLGERS OF TOEGEWEZENEN, VOOR ENIG TYPE SCHADE HET LAAGSTE BEDRAG DAT IS BETAALD VOOR HET DIGITALE PRODUCT OF £ 100 OVERSCHRIJDEN.

9. Naleving van andere wetten

U houdt zich aan alle nationale en internationale wetgevingen, regels, regelgevingen en afspraken die van toepassing zijn op het digitaal product.  U gaat ermee akkoord enige vereiste overheidsgoedkeuring te verkrijgen voordat u het digitaal product, of enige andere documentatie, technische gegevens of informatie met betrekking tot het digitaal product gaat exporteren en gebruiken, en voordat u directe producten van dergelijke documentatie, gegevens of informatie gaat exporteren en gebruiken.

10. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om The Myers-Briggs Company, zijn beambten, directeuren, werknemers, onderaannemers, agenten, opvolgers of toegewezenen schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van enige en alle claims van derden, aansprakelijkheid, schade en/of kosten (inclusief, maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortvloeien uit uw gebruik van het digitaal product, uw schending van deze Overeenkomst of uw inbreuk op enige eigendomsrechten of andere rechten van derden.

11. Gegevensbescherming en privacy

The Myers-Briggs Company verbindt zich ertoe de privacy van gebruikers te beschermen en respecteren en te handelen in overeenstemming met de AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/ 679) en alle toepasselijke wetgevingen inzake handhaving, opvolging of wijziging. Als u onze Verklaring gegevensbescherming (in het Engels) en ons Privacybeleid (in het Engels) leest, heeft u inzicht in hoe we uw persoonlijke gegevens en andere informatie verzamelen, gebruiken, bewaren en anderszins verwerken.       

12. Algemeen

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en opgesteld in overeenstemming met de wetten van Engeland Wales, zonder rekening te houden met de principes voor juridische conflicten. De bevoegde rechtbank voor acties die hieruit voortvloeien zijn de rechtbanken van Engeland. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en The Myers-Briggs Company met betrekking tot de zaken die onder deze voorwaarden vallen. Deze voorwaarden, de hieronder toegekende rechten en de digitale producten worden niet door u toegewezen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Myers-Briggs Company.  Vrijwaringen of wijzigingen van deze voorwaarden zijn alleen van kracht als deze schriftelijk zijn en zijn ondertekend door zowel u als The Myers-Briggs Company.  Als enig onderdeel van deze voorwaarden als ongeldig of niet uitvoerbaar wordt beschouwd door een bevoegde rechtbank, moet het restant van deze voorwaarden dusdanig worden geïnterpreteerd dat deze redelijkerwijs invloed heeft op de intenties van de partijen. The Myers-Briggs Company mag deze voorwaarden naar eigen goeddunken wijzigen door de herziene voorwaarden op de website www.themyersbriggs.com te plaatsen. Uw voortgezette gebruik van de digitale producten na de ingangsdatum van dergelijke wijzigingen betekent dat u hiermee akkoord gaat en zich hieraan moet houden.

Deze voorwaarden zijn in oktober 2020 herzien.

 

The Myers-Briggs Company Limited
Geregistreerd in Engeland en Wales
Registratienummer 2218212