Forretningsvilkår for anvendelse af e-produkter

Denne oversættelse af Vilkårene er baseret på den originale engelske version og har til formål at gøre det nemmere for dig. Oversættelsen er udelukkende beregnet til at fremme forståelsen, og i tilfælde af forespørgsler eller uenigheder skal der refereres til den originale engelske version af disse Vilkår, som er juridisk bindende og har forrang over alle oversættelser

Disse forretningsvilkår og den tilladelse, der bevilges ifølge nærværende dokument ("Vilkårene"), er aftalt mellem dig og The Myers-Briggs Company Limited ("The Myers-Briggs Company"), en virksomhed, der er registreret i England og Wales (registreringsnummer 2218212) og har hovedkontor på Sandringham House, First Floor, Heritage Gate, East Point Business Centre, Sandy Lane West, Oxford, OX4 6LB, Storbritannien (The Myers-Briggs Company).  Vilkårene dækker The Myers-Briggs Company og de europæiske filialer af The Myers-Briggs Company Limited (herunder The Myers-Briggs Company - Frankrig, The Myers-Briggs Company - Holland og The Myers-Briggs Company - Tyskland). Når vi omtaler “The Myers-Briggs Company”, “vi”, “os” og “vores”, mener vi The Myers-Briggs Company Limited og vores europæiske filialer. 

Gennemlæs venligst disse Vilkår nøje, inden du fortsætter. Når du fortsætter, er det ensbetydende med, at du giver dit samtykke til Vilkårene. Hvis du ikke kan erklære dig enig i Vilkårene, vil du ikke få tilladelse til at downloade det elektroniske dokument og bør ikke fortsætte med at downloade det.

1. Vilkår for e-produkter

Disse Vilkår vedrører udbud af materialer fra The Myers-Briggs Company i elektronisk form og ikke fysisk form (“e-produkter”) og inkluderer udbud af e-bøger og visse webinarer.  Forretningsvilkårene for køb af produkter (på engelsk) er fortsat gældende foruden disse Vilkår, undtagen eventuelle bestemmelser vedrørende e-produkter i sådanne forretningsvilkår for køb af produkter, som vil blive erstattet af disse Vilkår.

2. Levering af e-produkter

2.1 Oplysninger om eventuelle krav til tekniske funktioner og brugsanvisninger vil blive udleveret på det tidspunkt, hvor e-produkterne leveres.  Oplysninger om sådanne krav vil dog også findes i beskrivelsen af det relevante e-dokument på The Myers-Briggs Company's website.  Disse bør gennemgås inden køb for at sikre, at din computer eller andet udstyr opfylder de tekniske krav til levering af det relevante e-dokument.

2.2 Du vil få e-produkterne i et format, som kan downloades, når betaling er modtaget. Du vil kunne downloade en enkelt kopi af e-dokumentet til dit installerede reader-program. Denne kopi kan lagres på din computer. Anvendelse er begrænset til en enkelt bruger og produktet er kun beregnet til personlig brug.

3. Tildeling af begrænset tilladelse til e-produkter

3.1 The Myers-Briggs Company tildeler dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-viderelicenserbar ret og tilladelse til at se, anvende og få vist indhold, tekst, billeder, grafik og andet materiale i de PDF- og/eller PowerPoint-filer, der følger med i e-dokumentet, udelukkende til personlig, ikke-kommerciel anvendelse. Dette forudsætter dog, at e-produkter, der er solgt som aktiviteter eller præsentationer og er mærket til anvendelse i undervisningsklasser (sådanne e-produkter kaldes i det efterfølgende for “Aktiviteter/Aktiviteterne”), kan blive anvendt af dig i undervisningsklasser eller tilknyttede præsentationer.  Medmindre andet er oplyst, overdrager The Myers-Briggs Company e-produkterne til dig med licens og ikke som et solgt produkt.  Enhver rettighed, der ikke udtrykkeligt er tildelt dig af The Myers-Briggs Company, tilhører The Myers-Briggs Company, og enhver underforstået tilladelse anerkendes ikke.

3.2 Visse e-produkter, hvor bemærket, kan anvendes i tolv (12) måneder fra købsdatoen, hvorefter eventuelle ubrugte e-produkter udløber and kan ikke refunderes.

4. Ejerskab

4.1 E-produkterne inkluderer tekst, billeder, grafik og patenteret teknologi, der tilhører The Myers-Briggs Company og/eller The Myers-Briggs Company's licensgivere, og er beskyttet af love om ophavsret i USA og internationalt.  Mellem The Myers-Briggs Company og dig bibeholder The Myers-Briggs Company al ejerskab af og ophavsret til e-produkterne.  Bortset fra de begrænsede rettigheder, du har i medfør af denne aftale, har du intet ejerskab eller anden ophavsret til e-produkterne.  Du må ikke fjerne meddelelser om The Myers-Briggs Company's ejendomsret eller om The Myers-Briggs Company's licensgiveres ejendomsret fra kopier af e-produkterne.  Enhver anvendelse (du ikke specifikt har tilladelse til i medfør af denne aftale) af e-produkterne af dig eller en hvilken som helst anden enhed er strengt forbudt og udgør et brud på denne aftale.

4.2 Alle forslag, anmodninger om forbedringer, feedback, anbefalinger eller andre bidrag, der kommer fra dig eller en anden part, vedrørende e-produkterne eller The Myers-Briggs Company’s website, vil være ejet The Myers-Briggs Company, og du indvilliger hermed i at opfylde alle forpligtelser og træffe alle nødvendige foranstaltninger til at opfylde førnævnte ejerskab.

4.3 Strong Interest Inventory®, FIRO®, FIRO-B®, Fundamental Interpersonal Relations Orientation Behavior™, FIRO Business®, FIRO Business-logoet, TKI®, TKI®-logoet, CPI 260™-logoet, CPI™, California Psychological Inventory™, CPI 260®, SkillsOne™, Strong®-logoet og FIRO-B®-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende The Myers-Briggs Company, The Myers-Briggs Company Limited eller dennes licensgivere i Storbritannien, USA og andre lande.  Disse varemærker må ikke anvendes på nogen som helst måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra The Myers-Briggs Company.

5. Begrænsninger

Medmindre andet specifikt er oplyst: Må du ikke offentliggøre, transmittere, udsende, videregive, sælge, udleje, lease, ændre, udlåne, distribuere, give tredjepart adgang til eller skabe plagierede udgaver af e-produkterne eller dele deraf. Må du ikke tildele, viderelicensere, overbringe eller på anden vis overføre, stille som sikkerhed eller på anden vis behæfte de rettigheder og tilladelser, der er tildelt i medfør af denne aftale i relation til e-produkterne.  Må du ikke kopiere, foretage reverse engineering, dekompilere, kompilere baglæns, oversætte, tilpasse eller adskille e-produkterne eller dele deraf eller forsøge at fjerne den digitale rettighedskontrol (DRM) af e-produkterne. Du må heller ikke forsøge at skabe en eventuel kildekode ud fra en eventuel objektkode til e-.  Må du ikke markedsføre, cobrande, mærke privat eller på anden vis tillade tredjepart adgang til e-produkterne eller dele deraf.  Desuden må du ikke forårsage, bidrage til eller tillade, at tredjepart gør noget af ovenstående. Uanset ovenstående inkluderer tilladelsen til at benytte eventuelle Aktiviteter retten til at fremvise og/eller præsentere Aktiviteterne i forbindelse med en undervisningsklasse eller en tilknyttet præsentation, og du kan udlevere kopier af sådanne Aktiviteter til deltagerne i klassen til deres personlige brug i forbindelse med undervisningen.

6. Opdateringer af e-produkter

Du anerkender og erklærer dig enig i, at The Myers-Briggs Company uden varsel kan revidere, opdatere eller udgive nye versioner af e-produkterne, og at The Myers-Briggs Company ikke har nogen forpligtelse til at give dig eventuelle opdaterede eller reviderede versioner af e-produkterne, som du tidligere har købt.  Hvis du ønsker at bruge den nyeste version af et tidligere indkøbt e-dokument, skal du købe den nye version til den på det tidspunkt gældende pris. Uden begrænsning af førnævnte har The Myers-Briggs Company ingen forpligtelse til at give dig en opdateret version af e-produkterne, selvom du deltager i et kursus, hvor de øvrige deltagere bruger den opdaterede version af et e-dokument.

7. Tilbagebetaling

E-produkter leveres i umiddelbart tilgængelig form og kan derfor ikke refunderes eller overdrages i overensstemmelse med, eller som i øvrigt angivet i, forbrugerlovgivningen ("Lovgivningen"). Lovgivningen gælder ikke e-produkter for så vidt angår en mindste annulleringsperiode for fjernsalgskontrakter (også kaldet for “betænkningstid”).

8. Ingen garantier; ansvarsbegrænsning

8.1 DE E-PRODUKTER, DER LEVERES UNDER DISSE BETINGELSER, LEVERES UDELUKKENDE "SOM BESET", LEVERES UDELUKKENDE "SOM BESET", OG THE MYERS-BRIGGS COMPANY FRASKRIVER SIG HERMED ENHVER OG ALLE GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGE OG UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER OG UDEN BEGRÆNSNING GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, NØJAGTIGHED OG UDEN KRÆNKELSER.

8.2 MEDMINDRE LOVGIVNINGEN UDELUKKER DET, VIL THE MYERS-BRIGGS COMPANY UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR DIG ELLER EN EVENTUEL TREDJEPART FOR EVENTUELLE INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER (HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING INDIREKTE, KONKRET DOKUMENTEREDE, PØNALT BEGRUNDEDE ELLER FORHØJEDE ERSTATNNGER FOR TAB AF FORRETNINGER, TAB AF OVERSKUD, AFBRYDELSE AF FORRETNNGER ELLER TAB AF FORRETNINGSINFORMATIONER), DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ANVENDELSEN ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT ANVENDE E-PRODUKTERNE, ELLER FOR EVENTUELLE ANDRE PARTERS KRAV, SELVOM THE MYERS-BRIGGS COMPANY HAR VÆRET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.  DEN KUMULATIVE MAKSIMUMERSTATNING FOR ALLE TYPER SKADER VIL FOR THE MYERS-BRIGGS COMPANY, THE MYERS-BRIGGS COMPANY'S AFFILIEREDE SELSKABER OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER, INKLUSIVE DERES FUNKTIONÆRER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, UNDERLEVERANDØRER, AGENTER, EFTERFØLGERE ELLER ERHVERVERE, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE DEN MINDSTE PRIS, DER ER BETALT FOR E-DOKUMENTET, ELLER £ 100.

9. Overholdelse af anden lovgivning

Du vil overholde alle nationale og udenlandske love, regler, bestemmelser og bekendtgørelser, der vedrører e-dokumentet.  Du indvilliger i at indhente de nødvendige godkendelser fra myndighederne inden eksport og anvendelse af e-dokumentet eller eventuel dokumentation, tekniske data eller information vedrørende e-dokumentet og inden eksport og anvendelse af ethvert direkte produkt af en sådan dokumentation, data eller information.

10. Godtgørelse

Du indvilliger i at godtgøre, forsvare og holde The Myers-Briggs Company og The Myers-Briggs Company's funktionærer, direktører, medarbejdere, underleverandører, agenter, efterfølgere eller erhververe skadesløse for enhver og alle tredjeparts fordringer, skader og/eller udgifter (herunder, men ikke begrænset til, advokathonorarer), der måtte opstå som følge af din anvendelse af e-dokumentet, dit brud på denne aftale eller din krænkelse af en eventuel ophavsret eller enhver anden ret tilhørende en eventuel tredjepart.

11. Beskyttelse af data og personlige oplysninger

The Myers-Briggs Company er forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv og handle i overensstemmelse med GDPR (Persondataforordningen [EU] 2016/679) og  eventuel gældende vedtaget, efterfølgende eller ændrende lovgivning. Du bør læse vores erklæring om beskyttelse af data (på engelsk) og vores fortrolighedspolitik (på engelsk), da det vil gøre det nemmere for dig at forstå, hvordan vi indsamler, anvender og på anden vis bearbejder dine persondata og andre informationer.       

12. Generelt

Vilkårene vil være underlagt og blive fortolket i overensstemmelse med lovene i England og Wales uden hensyntagen til principperne ved lovkonflikter. Eneste værneting for eventuelle sagsanlæg, der må opstå ifølge Vilkårene, er de engelske domstole. Vilkårene vil udgøre hele aftalen mellem dig og The Myers-Briggs Company hvad angår spørgsmål, der er dækket af Vilkårene. Vilkårene, de rettigheder, der er tildelt i medfør af Vilkårene, samt e-dokumentet må ikke overdrages af dig uden forudgående skriftligt samtykke fra The Myers-Briggs Company.  Et eventuelt afkald på eller ændring af Vilkårene vil kun være gyldig, hvis den er skriftlig og underskrevet af både dig og The Myers-Briggs Company.  Hvis en kompetent domstol konstaterer, at en eller flere dele af Vilkårene er ugyldig eller uden retskraft, skal den resterende del af Vilkårene fortolkes på en sådan måde, at det med rimelighed afspejler parternes hensigt. The Myers-Briggs Company kan ændre enhver betingelse i Vilkårene udelukkende efter vores eget skøn ved at offentliggøre de reviderede vilkår på websitet themyersbriggs.com. Din fortsatte anvendelse af e-produkterne efter ikrafttrædelsesdatoen for en sådan ændring udgør dit samtykke til at være bundet af en sådan ændring.

Vilkårene er blevet revideret i maj 2018.

 

The Myers-Briggs Company Limited
Registreret i England og Wales
Virksomhedsnummer 2218212