MBTI®-feiten

Jouw vragen over de Myers-Briggs Type Indicator beantwoord

Het MBTI®-persoonlijkheidsinstrument is ontwikkeld door Katharine Cook Briggs en Isabel Briggs Myers. Beide waren hoog opgeleide academici die de wetenschappelijke methode gebruikten bij het ontwikkelen van het instrument. Ondanks dat ze officieel geen psycholoog* waren, bestudeerden zij jarenlang de theorie van de Zwitserse psychiater Carl Jung over de psychologische types en hebben ze met de MBTI een blijvende bijdrage geleverd aan het veld van (bedrijfs)psychologie, persoonlijke en teamontwikkeling en Human Resources.

Myers werkte samen met de Educational Testing Service in Princeton, New Jersey, een grote uitgever van persoonlijkheidsinstrumenten. Educational Testing Service hielp bij het ontwikkelen van de MBTI en publiceerde deze in 1962. Sindsdien is het MBTI-persoonlijkheidsinstrument regelmatig bijgewerkt op basis van voortdurend onderzoek door getrainde psychologen.

* In de periode waarin de MBTI aanvankelijk werd ontwikkeld (midden jaren 1940 tot 1950), bezat slechts 3 tot 5 procent van de vrouwen en slechts 5 tot 7 procent van de mannen in de Verenigde Staten een bachelordiploma https://www.statista.com/statistics/184272/educational-attainment-of-college-diploma-or-higher-by-gender/

De geschiedenis van de MBTI® begint bij Katharine Briggs die het samen met Isabel Myers ontwikkelde op basis van de theorie van Carl Jung. Daarna is het instrument voortdurend bijgewerkt en doorontwikkeld door teams van psychologen, waaronder het onderzoeksteam van The Myers- Briggs Company (voorheen CPP, Inc.).

 • 1943: Ontwikkeling van de eerste versie van het MBTI-persoonlijkheidsinstrument 
 • 1962: Educational Testing Service (ETS) publiceert een bijgewerkte versie van het MBTI-instrument
 • 1977: CPP publiceert Form G, de eerste commerciële versie van het MBTI-instrument
 • 1997: OPP Ltd (distributeur van het MBTI-instrument in het Verenigd-Koninkrijk) publiceert het Step I™-instrument in het Brits-Engels na uitgebreide gegevensverzameling in het Verenigd-Koninkrijk
 • 1998: CPP publiceert Form M van het MBTI Step I™-instrument na uitgebreide gegevensverzameling in het Verenigd-Koninkrijk
 • 2001: CPP publiceert Form Q van het MBTI Step II™-instrument
 • 2003–2007: OPP en CPP onderzoeken en publiceren een nieuwe versie van het MBTI Step II™-instrument in het Brits-Engels en 8 andere Europese talen, waaronder Nederlands.
 • 2018: The Myers-Briggs Company (voorheen CPP, Inc.) publiceert een internationale herziening, de Global Step I™ en Global Step II™-instrumenten

De herziene versies van de wereldwijde MBTI-instrumenten meten het persoonlijkheidstype in verschillende landen en culturen nauwkeuriger en bieden een consistente afname- en rapportage-ervaring voor alle respondenten, zonder afbreuk te doen aan de nauwkeurigheid van de resultaten.

De MBTI® wordt het meest gebruikt door professionals in organisatieontwikkeling, coaches en consultants en door loopbaanadviseurs en opleiders. Een fundamentele stap in elk veranderingsproces is het ontwikkelen en verbeteren van zelfbewustzijn. Bij het MBTI-instrument gaat dit bewustzijn over de eigen gedragsvoorkeuren en die van anderen. Deze informatie kan worden gebruikt om interpersoonlijke vaardigheden en relaties te verbeteren, conflicten te hanteren en weloverwogen loopbaankeuzes te maken. Ook onderzoekers in verschillende domeinen maken bij het onderzoeken van gezonde persoonlijkheden en bijbehorende kenmerken gebruik van het MBTI-persoonlijkheidsinstrumenten en de typeconcepten. De MBTI wordt niet veel gebruikt door klinisch psychologen, omdat de MBTI uitgaat van een gezonde persoonlijkheid en niet van psychologische stoornissen. Ook HR-professionals gebruiken het MBTI-instrument voor verschillende doeleinden. Het MBTI-instrument is echter niet bedoeld als onderdeel van het wervingsproces of voor het toewijzen van mensen aan een team, een rol of een functie binnen een organisatie.

De MBTI® creëert inzicht in sterke punten en blinde vlekken. Ook helpt het mensen te begrijpen hoe ze van elkaar kunnen verschillen. Het is een waardevol instrument voor individuen en teams bij het aanpakken van communicatie-uitdagingen, omgaan met conflicten, omgaan met verandering, beslissingen nemen, leiderschapsuitdagingen of loopbaanveranderingen.

Het MBTI-instrument is veel meer dan alleen een persoonlijkheidsvragenlijst. De MBTI zorgt voor:

 • Een gemeenschappelijke taal voor het begrijpen en beschrijven van de interpersoonlijke verschillen die ons als individuen definiëren.
 • Een gemakkelijk te begrijpen maar verfijnde manier om inzicht te krijgen in hoe mensen op elkaar lijken en hoe ze van elkaar verschillen.
 • Gedenkwaardige en inspirerende inzichten die mensen helpen om uitdagende relaties te begrijpen.
 • Een positieve kijk op alle persoonlijkheden die mensen uitnodigt om blijvende veranderingen in hun gedrag aan te brengen.

Het MBTI-instrument is speciaal ontworpen voor individuele groei en ontwikkeling. Als zodanig bieden het afname- en interpretatieproces een mogelijkheid voor persoonlijke verkenning die moeilijk te bereiken is met andere instrumenten.

Nee. Het MBTI®-persoonlijkheidsinstrument is niet bedoeld voor gebruik bij werving of selectie van sollicitanten, noch voor het nemen van interne beslissingen over plaatsing van mensen in een rol, functie of team, task force et cetera. De Myers & Briggs Foundation is duidelijk over ethiek rond het gebruik van het MBTI-instrument: het is onethisch om van sollicitanten te eisen de vragenlijst in te vullen als de resultaten worden gebruikt om sollicitanten te selecteren.

Het MBTI-instrument en het ontwerp ervan is bedoeld voor ontwikkeling, niet voor selectie:

 • Alle onderdelen van de MBTI-afname hebben een duidelijk doel: het is duidelijk wat de voorkeursparen duiden en wat de vragen om tot een persoonlijkheidsvoorkeur te komen meten. Als sollicitanten wat achtergrondonderzoek doen naar het MBTI-instrument, zouden ze hun antwoorden gemakkelijk kunnen manipuleren om tot een - wat zij als voor de functie waarop ze solliciteren zien als - ‘ideaal’ profiel te komen.
 • Het MBTI-instrument bevat ook geen leugenschaal als waarschuwing dat een kandidaat de vragenlijst mogelijk niet eerlijk invult.
 • Het MBTI-instrument is gericht op iemands persoonlijkheidsvoorkeuren en niet op vaardigheden of competenties. Geen enkele voorkeur wordt gezien als ‘slecht’ of als iets dat moet worden uitgesloten tijdens een wervingsproces. Iemands voorkeur geeft zijn of haar natuurlijke manier van doen aan, maar iemand kan leren om flexibel te zijn en gedrag te vertonen dat buiten zijn of haar voorkeur ligt als een bepaalde situatie daarom vraagt. Iemand met een voorkeur voor Introversion kan bijvoorbeeld heel goed zijn in spreken in het openbaar of netwerken, het zou die persoon alleen wat meer energie kunnen kosten om dit te doen dan iemand met een voorkeur voor Extraversion.
 • Tot slot is het uitgangspunt van het MBTI-instrument dat de vragenlijst wordt gebruikt in combinatie met interactieve feedback, waarbij iemand uitwerkt welk type het beste bij hem of haar past. Deze benadering is niet geschikt voor selectie, aangezien iemand in principe het type zou kunnen kiezen die de leidinggevende zou willen zien.

Aangezien het MBTI-instrument niet geschikt is voor selectie, zijn er ook geen betekenisvolle onderzoeken geweest die het vermogen van de MBTI om werkprestaties te voorspellen hebben onderzocht. Gevestigde onderzoekers op dit gebied zouden de MBTI niet gebruiken voor het voorspellen van werkprestaties. Er zijn wel talrijke betekenisvolle onderzoeken geweest die de waarde van het MBTI-instrument in de context van individuele ontwikkeling hebben onderzocht.

Het MBTI®-instrument is niet ontworpen om elk aspect van de persoonlijkheid te beschrijven. Het richt zich op vier voorkeursparen:

 • Extraversion-Introversion (E-I): Waar je energie van krijgt
 • Sensing-Intuition (S-N): Welke informatie je het liefst verzamelt en vertrouwt
 • Thinking-Feeling (T-F): Het proces dat je bij voorkeur gebruikt om beslissingen te nemen
 • Judging-Perceiving (J-P): Hoe je omgaat met de wereld om je heen

Dit wil niet zeggen dat iedereen die bijvoorbeeld een voorkeur heeft voor Sensing, in alle opzichten hetzelfde is. Persoonlijkheid is complexer dan dat! Het sorteren van mensen in de 16 typen op basis van bepaalde persoonlijkheidsaspecten kan echter inzicht bieden in hoe mensen op elkaar lijken en hoe ze verschillen.

Geen enkel persoonlijkheidsinstrument meet alle aspecten van de persoonlijkheid of beschrijft een persoon volledig. Alle persoonlijkheidsinstrumenten gebruiken een model (sommige gebaseerd op theorie, andere zonder theorie) om grote groepen individuen samen te vatten in een relatief klein aantal bruikbare kenmerken.

Het MBTI®-instrument kijkt naar onze persoonlijke voorkeuren. We hebben allemaal voorkeuren voor allerlei dingen; de meeste mensen gebruiken bijvoorbeeld liever de ene hand om te schrijven dan de andere hand. Een voorkeur hebben betekent niet dat je dingen niet op een andere manier kunt doen; als je linkshandig bent, kun je waarschijnlijk met je rechterhand schrijven als dat nodig is. Zo hebben we ook allemaal voorkeuren als het gaat om onze persoonlijkheid. De benadering van Jung-Myers richt zich op vier voorkeursparen:

 • Extraversion-Introversion (E-I): Haal je je energie liever uit de buitenwereld en richt je je aandacht graag op mensen en dingen buiten je (E), of richt je je liever op je innerlijke wereld van gedachten, gevoelens en reflecties (I)?
 • Sensing-Intuition (S-N): Verzamel en vertrouw je liever informatie die realistisch, concreet, praktisch is via je vijf zintuigen (S), of verzamel en vertrouw je liever informatie die gebaseerd is op verbanden, mogelijkheden, ideeën en wat zou kunnen zijn (N)?
 • Thinking-Feeling (T-F): Neem je liever beslissingen op basis van objectieve logica (T), of op basis van hoe de beslissing mensen zal beïnvloeden en of deze overeenkomt met jouw waarden (F)?
 • Judging -Perceiving (J-P): Leef je je leven liever op een geordende, gestructureerde manier en plan je graag dingen (J), of doe je dit liever op een spontane manier, waarbij je je opties openhoudt (P)?

Volgens de theorie van Jung-Myers heb je een voorkeur voor E of voor I, voor S of voor N, voor T of voor F, en voor J of voor P.

In zijn baanbrekende werk 'Psychological Types' besprak de Zwitserse psychiater en psychoanalyticus Carl Jung in detail drie van de vier voorkeursparen die door het MBTI®-instrument worden gemeten. Jung impliceerde het vierde voorkeurspaar, maar had dit niet volledig uitgewerkt in zijn werk. Isabel Myers en Katharine Briggs namen dit vierde voorkeurspaar (Judging-Perceiving) op in hun persoonlijkheidsmodel. Dit leidde tot de in de MBTI gemeten 16 typen. Het was de missie van Myers en Briggs om met de ontwikkeling van het MBTI-instrument Jungs persoonlijkheidstypentheorie toegankelijk te maken voor het algemene publiek.

Nee. Het MBTI®-instrument is auteursrechtelijk beschermd en alleen toegankelijk via personen die MBTI-gecertificeerd zijn of via  MBTIonline.com. Op deze manier wordt de MBTI op de juiste manier afgenomen en geïnterpreteerd.

Het MBTI-instrument wordt ondersteund door 75 jaar onderzoek en wordt voortdurend verfijnd en bijgewerkt. Er is veel bewijs voor de betrouwbaarheid en validiteit van het instrument. Veel hiervan wordt vermeld in de handleiding. Online zijn er veel gratis vragenlijsten te vinden over de vier voorkeursparen gebaseerd op de theorie van Jung en Myers en Briggs. Bij deze gratis persoonlijkheidsbeoordelingen ontbreekt echter doorgaans het bewijs dat het betrouwbare en valide metingen zijn.
Als de MBTI®-afname, inclusief een gestructureerd best-fit feedbackproces, volgens het aanbevolen proces is verlopen en als je zeker bent van je 4-letterige type, is het niet nodig om het opnieuw te doen. Maar als je niet zeker bent van je type en/of als levensgebeurtenissen op het moment van de afname de uitkomst (mogelijk) hebben beïnvloed, dan kan het de moeite waard zijn om de MBTI opnieuw te doen met een goede interpretatie door een gecertificeerde practitioner. 

Voor mensen die Stap I hebben gedaan en zeker zijn van hun type, kan het nuttig zijn om de MBTI Stap II in te vullen. Dit instrument kijkt naar de gedragsfacetten binnen iemands type en geeft inzicht in wat hen anders maakt dan anderen van hetzelfde type. Doorgaans voegt het doen van Stap II veel meer toe aan iemands begrip van persoonlijkheid, dan het opnieuw doen van Stap I.
The Myers-Briggs Company en The Myers & Briggs Foundation zorgen ervoor dat gecertificeerde practitioners het Myers-Briggs®-instrument op de juiste manier gebruiken. De ethische richtlijnen voor de MBTI® vereisen dat het afnemen van de MBTI een feedbacksessie omvat, waarin de gecertificeerde professional live de resultaten met een deelnemer bespreekt. Of dat de resultaten worden doorgenomen via een interactieve online feedbacksessie (MBTIonline). The Myers-Briggs Company biedt een uitgebreide hoeveelheid schriftelijke informatie (o.a een handleiding), workshops en seminars die zijn ontworpen om te helpen bij een effectief gebruik van het instrument.
Als je de MBTI®-vragenlijst invult, mag je nooit zomaar de vier letters van je persoonlijkheidstype krijgen. In plaats daarvan moet, om ethisch compliant te zijn, een interpretatie worden verstrekt door een MBTI-gecertificeerde professional. Je krijgt de gelegenheid om na te denken over wat je denkt dat jouw MBTI-type is. En je krijgt een beschrijving van het MBTI-type te lezen die het resultaat is van de scores van je antwoorden om te beslissen welk type het best bij je past. De MBTI-professional kan een gedetailleerde beschrijving geven van jouw bestpassende type en uitleggen hoe je de typekennis in je werk en leven kunt gebruiken. Er zijn gepersonaliseerde rapporten met jouw MBTI-resultaten beschikbaar die veel onderwerpen behandelen, zoals loopbaankeuze, communicatie, besluitvorming, conflicthantering, et cetera.
‘Type’ en ‘eigenschap’ zijn twee verschillende benaderingen van persoonlijkheid.

Het MBTI®-instrument is gebaseerd op de typentheorie, die stelt dat persoonlijkheid kwalitatief verschillende kenmerken heeft. Kwalitatief verschillend betekent dat de ene categorie van de andere verschilt op een manier die meer is dan de hoeveelheid van een kenmerk. Een voorkeur voor Thinking of een voorkeur voor Feeling zijn twee kwalitatief verschillende manieren om beslissingen te nemen. In MBTI-theorie kunnen en zullen we als mens beide voorkeuren gebruiken, maar één zal ons natuurlijker afgaan.

Een ander model voor het begrijpen van persoonlijkheid is de 'eigenschaptheorie’. De eigenschaptheorie stelt dat er onderliggende kenmerken zijn die iedereen heeft, en dat mensen verschillende ‘hoeveelheden’ van deze kenmerken hebben. Iedereen heeft bijvoorbeeld een zekere mate van zelfacceptatie, maar sommigen hebben veel zelfacceptatie, anderen weinig zelfacceptatie en weer anderen vallen ergens tussen 'veel' en 'een beetje' in.

Elk van deze benaderingen heeft voor- en nadelen, en beide kunnen nuttig zijn in verschillende contexten. Ook kunnen de twee verschillende manieren van meten samen worden gebruikt om zo een meer diepgaand beeld van iemands persoonlijkheid te krijgen.
De bedoeling achter de MBTI® is niet om mensen te stereotyperen of in een hokje te plaatsen, maar om mensen te helpen zichzelf en anderen te begrijpen op een eenvoudige, gemakkelijk te onthouden manier.

Mensen zijn complex. Het kost vaak tijd om iemand echt te leren kennen en te begrijpen hoe iemand dingen doet en waarom. Er zijn echter patronen te herkennen in hoe mensen zich gedragen en wat hun motivaties zijn. Met de tijd, als we onze vrienden en collega's leren kennen, krijgen we vaak een idee van hoe we op elkaar lijken en hoe we verschillen.

De MBTI is een manier om dat beeld op te bouwen en anderen beter te begrijpen. Ieder mens is een uniek individu, maar we delen bepaalde kenmerken. Je MBTI-voorkeuren laten zien dat je bepaalde dingen gemeen hebt met anderen van hetzelfde MBTI-type. Ze benadrukken ook hoe je anders zou kunnen zijn dan anderen met een ander type.

De MBTI beschrijft niet je hele persoonlijkheid of identiteit. Het definieert je zeker niet! In plaats daarvan richt het zich op vier kernaspecten van persoonlijkheid. Het is ook belangrijk om je te realiseren dat persoonlijkheid niet het enige is dat van invloed is op hoe we ons gedragen. We hebben bijvoorbeeld allemaal verschillende motivaties, ervaringen, waarden, hobby's, vaardigheden en culturen die ons vormen.

Een persoonlijkheidsinstrument kan bij sommige mensen echter wel het gevoel oproepen dat ze in een hokje worden geplaatst. Dit kan overigens het geval zijn bij elke persoonlijkheidsvragenlijst, niet alleen bij de MBTI. Mensen met een onbevredigende MBTI-ervaring zijn vaak degenen die niet hebben deelgenomen aan een feedbacksessie met een MBTI-gecertificeerde professional en hebben misschien niet de kans gehad om hun best-fit type te ontdekken. Daarom wordt een feedbacksessie met een MBTI-gecertificeerde professional of het invullen van MBTIonline, inclusief een interactieve feedbacksessie, aanbevolen.
Ja. Er zijn vier edities van de handleiding gepubliceerd in 1962, 1985, 1998, 2018, die een schat aan op onderzoek gebaseerd bewijs bieden over de betrouwbaarheid en validiteit van het instrument. De handleiding geeft ook uitleg over de theorie achter het instrument, hoe het in elkaar zit en hoe gegevensverzameling en -analyse van de schalen plaatsvindt.

Het staat vast dat het Myers-Briggs®-instrument voldoet aan alle vereisten voor educatieve en psychologische tests, en je kunt toegang krijgen tot informatie over de validiteit en betrouwbaarheid ervan. Wetenschappers onderzoeken het al meer dan 75 en het is duizenden keren geciteerd en beoordeeld. Ook het Center for Applications of Psychological Type (CAPT) publiceert nuttige informatie over de betrouwbaarheid en validiteit van het Myers-Briggs-instrument.
Betrouwbaarheid kijkt of de vragen waaruit elke meting bestaat consistent met elkaar zijn (interne consistentiebetrouwbaarheid) en of de resultaten van een test consistent zijn in de tijd (test-hertestbetrouwbaarheid). De algemene norm voor een schaal voor elke psychometrisch instrument is een interne consistentiebetrouwbaarheid van 0,70 of hoger. De vier voorkeursschalen van de MBTI® hebben een interne consistentiebetrouwbaarheid van ongeveer 0,90. De test-hertestcorrelaties van de MBTI zijn meer dan 0,80 voor perioden tot 15 weken. Kortom, de MBTI-beoordeling is betrouwbaar.

Het is gebruikelijk om citaten te vinden die aangeven dat 50 procent van de deelnemers een andere classificatie op een of meer van de MBTI-schalen kreeg als ze de MBTI opnieuw doen. Dit komt omdat het niet simpelweg een kwestie is van het hebben van één voorkeurspaar dat overeenkomt met de resultaten. Alle vier voorkeursparen moeten overeenkomen.

Validiteit kijkt of een instrument meet wat het zou moeten meten. De MBTI® is bedoeld om het persoonlijkheidstype te meten en vervolgens te worden gebruikt als een hulpmiddel voor individuele ontwikkeling en zelfbewustzijn. Er is veel bewijs voor de validiteit van de MBTI, gepubliceerd in vier handleidingen in 1962, 1985, 1998, 2018 en verschillende technische supplementen. De meest recente en volledige samenvatting van validiteitsbewijs voor de MBTI Stap I™ en Stap II™ is te vinden in hoofdstuk 9 en 10 van de MBTI® Manual for the Global Step I™ and Step II™ Assessments (Myers, McCaulley, Quenk, & Hammer, 2018).

De MBTI is valide gebleken via onderzoeken die het volgende evalueren:

 • Relaties met gedrag
 • Relaties met andere vragenlijsten
 • Interne meetstructuur
 • Voorspellende validiteit
 • Waargenomen waarde
 • Praktische validiteit

Een schat aan op onderzoek gebaseerd bewijs over MBTI-validiteit is te vinden in de handleidingen, technische instructies en supplementen. Meer informatie is ook beschikbaar in dit document.

Lees voor meer informatie de MBTI-handleiding of -supplementen, volg de certificeringstraining, bekijk de TED-talk van Jean Kummerow of Michael Segovia, bekijk een voorbeeldrapport over een onderwerp dat je interesseert of bestel een Inleiding tot Type boekje.

Bekijk ook de website van de Myers & Briggs Foundation en de bibliotheekpagina van het Center for Applications of Psychological Type, die een uitgebreide database met MBTI-onderzoek bijhoudt.

Myers-Briggs Type Indicator, Myers-Briggs, MBTI, Step I, Step II, Introduction to Type, het MBTI-logo en The Myers-Briggs Company-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van The Myers & Briggs Foundation, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. California Psychological Inventory, CPI, CPI 260 en Strong Interest Inventory zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van The Myers-Briggs Company in de Verenigde Staten en andere landen.

Benchmarks, Center for Creative Leadership en CCL zijn gedeponeerde handelsmerken van het Center for Creative Leadership.

Murphy-Meisgeier Type Indicator for Children en MMTIC zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van het Center for Applications van Psychological Type, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

De NEO Personality Inventory, NEO, NEO-PI en NEO™ Five-Factor Inventory (NEO-FFI) zijn handelsmerken van Psychological Assessment Resources, Inc.

SYMLOG is een handelsmerk gedeponeerd bij SYMLOG Consulting Group.