Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website

Deze voorwaarden zijn vertaald uit het Engels. Deze vertaling is uitsluitend informatief bedoeld en in het geval van een onderzoek of geschil, dient u de originele Engelse versie te raadplegen die juridisch bindend is en prevaleert boven elke vertaling.

Dit zijn de Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website van The Myers-Briggs Company Limited, een onderneming die is ingeschreven in Engeland en Wales (registratienummer 2218212) met als vestigingsadres Sandringham House, First Floor, Heritage Gate, East Point Business Centre, Sandy Lane West, Oxford, OX4 6LB, United Kingdom (The Myers-Briggs Company) die gelden voor de Europese vestigingskantoren van The Myers-Briggs Company Limited (met inbegrip van The Myers-Briggs Company - Frankrijk, The Myers-Briggs Company - Nederland en The Myers-Briggs Company - Duitsland). Deze Voorwaarden gelden voor het gebruik van onze website en eventuele aanverwante diensten. Wanneer we het hebben over “The Myers-Briggs Company”, “wij/we”, “ons” en “onze”, bedoelen we The Myers-Briggs Company Limited en onze Europese vestigingen, tenzij anders vermeld.

1. Gebruik van onze website

1.1 Deze Algemene voorwaarden (“deze Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van deze website, met inbegrip van alle websites van onze Europese vestigingen (“Websites”).

Door de Websites te bezoeken, gaat u ermee akkoord zich te houden aan deze Voorwaarden en ons Privacybeleid (in het Engels). Gebruik de Websites niet als u het niet eens bent met deze Voorwaarden. Als u goederen of diensten van ons afneemt, dan zijn op deze aankoop bovendien onze Algemene Voorwaarden (zie Artikel 4 hierna) van toepassing. Lees deze; ze zijn belangrijk.

1.2 We hebben te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen, dus lees ze regelmatig door.

1.3 U mag niet naar de Websites verwijzen zonder voorafgaande toestemming van The Myers-Briggs Company Limited. Verzoeken om te verwijzen naar de Website moeten gericht worden aan webmaster@themyersbriggs.com.

1.4 Bepaalde diensten die via onze Websites beschikbaar zijn, zijn mogelijk alleen toegankelijk voor gebruikers die zich vooraf hebben geregistreerd voor de betreffende diensten, waaronder het gebruik van onze winkel. Dergelijke gebruikers kunnen registratiegegevens toegewezen krijgen door The Myers-Briggs Company, waaronder een gebruikersnaam en wachtwoord.

1.5 Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid van de door The Myers-Briggs Company aan hen verstrekte aanmeldings- en registratiegegevens, waaronder gebruikersnaam en wachtwoorden. Registratiegegevens, waaronder gebruikersnaam en wachtwoord, mogen niet door meerdere gebruikers gedeeld worden. Eventueel verlies of diefstal van dergelijke gegevens moet zo spoedig mogelijk aan The Myers-Briggs Company worden gemeld, zodat er vervangende gebruikersnamen en wachtwoorden kunnen worden aangemaakt.

2. Intellectuele-eigendomsrechten

2.1 Al het Materiaal op de Websites wordt, tenzij anders aangegeven, beschermd door het auteursrecht, databaserecht en andere intellectuele-eigendomsrechten die berusten bij The Myers-Briggs Company Limited. Alle rechten van The Myers-Briggs Company met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van de Website zijn voorbehouden.

2.2 Onverminderd het hierboven vermelde mag u kosteloos materiaal van de website lezen, afdrukken en downloaden (met uitzondering van materiaal van derden), op voorwaarde dat het:

  • voor uw eigen gebruik of voor gebruik voor uw normale bedrijfsuitoefening bedoeld is;
  • correct wordt weergegeven;
  • niet wordt gebruikt in een misleidende context; en
  • de bron van het materiaal wordt vermeld en de auteursrechten worden erkend.

2.3 Het is echter niet toegestaan het materiaal opnieuw uit te geven, te verspreiden, te versturen of commercieel te exploiteren, hiervan afgeleide werken te maken of het te kopiëren voor enig ander doel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of van de eigenaar van de rechten. Indien u deze toestemming wenst te verkrijgen, neemt u dan contact op met: webmaster@themyersbriggs.com.

2.4 Veel van de merknamen van The Myers-Briggs Company die op de Websites genoemd worden, zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van ons of onze licentiegevers. Een uitgebreide lijst hiervan vindt u in onze vermeldingen van handelsmerken (in het Engels).

2.5 Afhankelijk van eventuele goedkeuring krachtens Artikel 1.3 dient u als u voorbeeldrapporten van OPPassessment wilt weergeven een link naar de voorbeeldrapporten van OPPassessment in uw website op te nemen en niet zelf voorbeelden te uploaden. Dit verzekert bezoekers ervan dat ze de meest recente versies van de documenten hebben, omdat we onze materialen continu updaten en herzien.

2.6 Als u onze productlogo’s of certificeringslogo's wilt gebruiken, moet u vooraf toestemming krijgen van de eigenaar van het handelsmerk. Neem hiervoor contact met ons op via  legal.eu@themyersbriggs.com.

3. Gegevensbescherming en privacy

3.1 The Myers-Briggs Company verplicht zich ertoe om de privacy van de gebruikers te beschermen en respecteren en om te handelen in overeenstemming met de AVG (de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016 / 679) en andere toepasselijke, tot wet verheven, opvolgende of gewijzigde wetgeving. We raden u aan onze Verklaring inzake gegevensbescherming (in het Engels) en ons Privacybeleid (in het Engels) te lezen, aangezien u hierdoor beter begrijpt hoe we persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en anderszins verwerken.

4. Aankoop van goederen en diensten

4.1 Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij aankoop van goederen of diensten van ons, samen met onze voorwaarden zoals uiteengezet in Artikel 1.4 met betrekking tot aanmeldings- en registratiegegevens.

4.2 Als er sprake is van strijdigheid of inconsistentie tussen deze voorwaarden en onze Algemene voorwaarden, dan prevaleren onze Algemene Voorwaarden, maar alleen voor zover dit nodig is om deze strijdigheid of deze inconsistentie op te losse.

5. Third party goods and services and links

5.1 Als u diensten of goederen van derden afneemt, zelfs als u naar hen bent doorgestuurd vanaf onze Website, zijn alle contracten die u met deze derden afsluit en elk gebruik dat u van hun website maakt een zaak tussen u en hem. The Myers-Briggs Company is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van diensten of goederen of het soort diensten of goederen dat door derden wordt geleverd en dat genoemd wordt op onze website of waarheen onze website verwijst. Het is aan u om uw eigen beeld hierover te vormen.

5.2 Alle gegevens, aanbiedingen of diensten die door derden op de Websites worden aangeboden, of op websites waarnaar op de Websites wordt verwezen, zijn van de betreffende auteur of leverancier en niet van The Myers-Briggs Company. We onderschrijven niet automatisch de juistheid of betrouwbaarheid van deze informatie, aanbiedingen of diensten en zijn hier niet verantwoordelijk voor.

5.3 The Myers-Briggs Company geeft geen verklaringen en garanties over andere websites of over informatie, aanbiedingen of diensten daarop. We hebben geen controle over de inhoud of beschikbaarheid ervan. The Myers-Briggs Company is niet aansprakelijk voor verlies of schade die wordt veroorzaakt door of in verband met, of doordat wordt vertrouwd op inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via andere websites.

5.4 Eventuele bedenkingen die u hebt over externe links moet u richten aan de websitebeheerder of webmaster van de betreffende website.

6. Juistheid van informatie en disclaimer

6.1 We proberen er zorg voor te dragen dat de informatie op onze Websites klopt, maar we geven geen garanties dat de informatie juist, recent of compleet is. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die wordt veroorzaakt door onjuiste informatie of de manier waarop die informatie wordt gebruikt of geïnterpreteerd door anderen.

6.2 Als u onjuiste informatie vindt op onze Websites, geeft u dat dan direct aan ons door via: webmaster@themyersbriggs.com.

7. Onze aansprakelijkheid

7.1 Als u goederen of diensten afneemt, zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing op onze aansprakelijkheid.

7.2 We zijn niet aansprakelijk voor iemands onvermogen om toegang te krijgen tot onze Websites of informatie, materiaal of diensten daarop, en we geven geen garantie dat onze Websites ononderbroken functioneren.

7.3 Wij sluiten onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of ons bedrog, of voor aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten niet uit en beperken deze niet.

7.4 Met inachtneming van Voorwaarde 7.3 aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade, voor verlies van omzet, winst, inkomsten, goodwill of gegevens, of voor verloren of verspilde tijd van managers of andere werknemers die voortvloeit uit uw gebruik van onze Websites of informatie op onze Websites (direct noch indirect).

7.5 Behoudens voor zover expliciet genoemd in onze Algemene voorwaarden (welke alleen van toepassing zijn op aangekochte goederen of diensten) sluiten wij voor zover wettelijk toegestaan alle garanties, verklaringen, voorwaarden en verbintenissen krachtens de wet, gewoonterecht, algemeen gebruik, handelsgebruik, omgangspraktijk of anderszins (met inbegrip van impliciete garanties, vertegenwoordigingen, voorwaarden, gebruik of verbintenissen van voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een specifiek doel) uit.

7.6 De informatie op de Websites is niet bedoeld om te voldoen aan uw specifieke eisen; deze informatie is geen advies of aanbeveling van The Myers-Briggs Company en is niet bedoeld om op te vertrouwen wanneer u besluiten neemt (of afziet van het nemen van besluiten). Waar van toepassing dient u professioneel advies in te winnen.

8. Algemeen

8.1 Geen enkel uitstel, geen enkele nalatigheid of toegeeflijkheid ten aanzien van het handhaven van deze Voorwaarden door The Myers-Briggs Company is of mag beschouwd worden als het afstand doen van of op welke manier dan ook afzien van rechten van The Myers-Briggs Company.

8.2 Als deze Voorwaarden om welke reden dan ook onuitvoerbaar, onrechtmatig of anderszins ongeldig worden geacht te zijn, is de betreffende onuitvoerbare, onrechtmatige of ongeldige bepaling niet van invloed op de overige Voorwaarden en blijven deze Voorwaarden volledig van kracht.

8.3 Op deze Voorwaarden is Engels recht van toepassing en u stemt ermee in eventuele kwesties alleen aanhangig te maken bij de rechtbanken van Engeland. De plaats van uitvoering van het contract is Engeland.

8.4 Aanpassingen of wijzigingen van bepalingen van deze Voorwaarden zijn niet bindend voor The Myers-Briggs Company, tenzij deze schriftelijk hebben plaatsgevonden en zijn ondertekend door haar bevoegde vertegenwoordiger.

8.5 Van al onze klanten verwachten wij dat zij bij het toepassen van de Materialen van The Myers-Briggs Company verifiëren of er binnen het betreffende rechtsgebied plaatselijke vereisten en/of beperkingen gelden met betrekking tot het toepassen van psychometrische testen in het algemeen en de Materialen in het bijzonder, hetzij opgelegd door de wetgeving, regelgeving of lokale voorschriften of door een overheidsinstantie. Als er lokale vereisten en/of beperkingen gelden die de criteria wijzigen voor of het gebruik voorkomen van Materialen of binnen een bepaald rechtsgebied, is het de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat hij al deze lokale vereisten en/of beperkingen naleeft. Wanneer een persoon of entiteit in een specifiek rechtsgebied bewust dan wel onbewust Materialen gebruikt die in strijd zijn met plaatselijke eisen en/of beperkingen, is deze persoon of entiteit zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor dit gebruik en vrijwaart hij/zij The Myers-Briggs Company met betrekking tot alle verliezen of claims door derden ten opzichte van The Myers-Briggs Company die hieruit voortvloeien. Daarnaast geldt dat wanneer een klant er niet op heeft toegezien dat Materialen rechtmatig worden gebruikt binnen een bepaald rechtsgebied en vervolgens Materialen aanschaft om binnen het betreffende rechtsgebied te gebruiken, de klant aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende kosten en dat The Myers-Briggs Company niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het retourneren van deze Materialen of voor het terugbetalen van eventueel in verband hiermee gemaakte kosten.

8.6 Deze Voorwaarden zijn in mei 2018 herzien. De Voorwaarden zijn van toepassing voor The Myers-Briggs Company Limited en haar Europese vestigingen (met inbegrip van The Myers-Briggs Company - Frankrijk, The Myers-Briggs Company - Nederland en The Myers-Briggs Company - Duitsland). The Myers-Briggs Company behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen of bij te werken zonder dit te melden; u dient dit regelmatig te controleren.

9. Verdere informatie

9.1 Neem bij vragen contact op met: webmaster@themyersbriggs.com.

 

The Myers-Briggs Company Limited
Geregistreerd in Engeland en Wales
Registratienummer 2218212