Bedrijfsvoorwaarden voor OPPassessment

Deze voorwaarden zijn vertaald uit het Engels. Deze vertaling is uitsluitend informatief bedoeld en in het geval van een onderzoek of geschil, dient u de originele Engelse versie te raadplegen die juridisch bindend is en prevaleert boven elke vertaling.

Dit zijn de bedrijfsvoorwaarden voor OPPassessment van The Myers-Briggs Company Limited, een onderneming die is ingeschreven in Engeland en Wales (registratienummer 2218212) met als vestigingsadres Elsfield Hall, Elsfield Way 15-17, Oxford OX2 8EP, VK (The Myers-Briggs Company) die gelden voor de Europese vestigingskantoren van The Myers-Briggs Company Limited (waaronder The Myers-Briggs Company - Frankrijk, The Myers-Briggs Company - Nederland en The Myers-Briggs Company - Duitsland). De voorwaarden gelden voor het gebruik van OPPassessment en eventuele aanverwante diensten.  Wanneer we het hebben over 'wij', 'ons' en 'onze', bedoelen we The Myers-Briggs Company Limited en onze Europese vestigingen, tenzij anders vermeld. 

1 Definities

1.1 'Materialen' wil zeggen: al onze elektronische producten die verkrijgbaar zijn via de dienst en alle gegevens die verzameld worden door gebruik te maken van de Dienst;

1.2 'The Myers-Briggs Company' wil zeggen: The Myers-Briggs Company Limited samen met haar Europese vestigingen (waaronder The Myers-Briggs Company - Frankrijk, The Myers-Briggs Company - Nederland en The Myers-Briggs Company - Duitsland);

1.3 'Koper' wil zeggen: het bedrijf dat of de persoon die een contract heeft afgesloten voor de Dienst (die al dan niet ook een Geregistreerde gebruiker is);

1.4 'Geregistreerde gebruiker' wil zeggen: een persoon die bij The Myers-Briggs Company geregistreerd is als zijnde gekwalificeerd om één of meerdere psychometrische beoordelingen van The Myers-Briggs Company af te nemen bij testdeelnemers, geleverd via de Dienst, om rapportages samengesteld uit de antwoorden van testdeelnemers te interpreteren en om feedback te geven op testdeelnemers (en wier account niet is opgeschort);

1.5 'Dienst' wil zeggen: de OPPassessment-dienst voor het elektronisch aanbieden, bijhouden en scoren van psychometrische instrumenten en verwante diensten die via de OPPassessment-website of opvolgers van deze website beschikbaar zijn;

1.6 'Rapportage credits' wil zeggen: alle vooraf betaalde credits die door u zijn aangekocht bij, of aan u zijn verstrekt door, The Myers-Briggs Company voor individuele rapportages die verkrijgbaar zijn op OPPassessment, verstrekt via de Dienst.

2 Gebruik van de Dienst

2.1 De Dienst is uitsluitend toegankelijk voor Geregistreerde gebruikers die zich vooraf hebben aangemeld voor de Dienst en die van The Myers-Briggs Company registratiegegevens toegewezen hebben gekregen, waaronder inloggegevens en een wachtwoord.

2.2 Kopers en Geregistreerde gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid van hun aanmeldings- en registratiegegevens, waaronder inloggegevens en wachtwoorden. Registratiegegevens, waaronder inloggegevens en wachtwoord, mogen niet door meerdere gebruikers gedeeld worden. Eventueel verlies of diefstal van zulke gegevens moet zo spoedig mogelijk aan The Myers-Briggs Company worden gemeld, zodat er vervangende inloggegevens en wachtwoorden kunnen worden aangemaakt.

2.3 Gebruik van de Dienst is onderworpen aan deze Voorwaarden en aan de Richtlijnen voor ethisch gebruik van testen en vragenlijsten ('Richtlijnen'). We behouden ons het recht voor om toegang tot de Dienst te weigeren indien de Koper of Geregistreerde gebruiker zich niet houdt aan deze voorwaarden of eventuele overige Bedrijfsvoorwaarden van The Myers-Briggs Company die van toepassing zijn op de Koper of Gebruiker, of aan de Richtlijnen.

2.4 Onze psychometrische beoordelingen zijn ontwikkeld voor volwassenen en zijn niet bedoeld voor kinderen (jonger dan 16 jaar). Om onze beoordelingen te kunnen gebruiken, moet de Geregistreerde gebruiker waarborgen dat de testdeelnemers 16 jaar of ouder zijn.

3 Registratie

3.1 We streven ernaar om de rightlijnen voor verkoop en gebruik van psychometrische instrumenten die door de British Psychological Society (of andere passende instituten buiten het VK) zijn vastgelegd, na te leven. Vandaar dat de aankoop van onze psychometrische instrumenten gedaan moet worden door een geregistreerde gebruiker die bij ons aangemeld is als gekwalificeerde gebruiker van dat psychometrische instrument. Om te kunnen worden aangemeld als gekwalificeerde gebruiker van een bepaald psychometrisch instrument, moet een gebruiker met succes een passende training afronden die door ons wordt verzorgd of goedgekeurd. De gegevens inzake de training die The Myers-Briggs Company aanbiedt, staan vermeld in de huidige catalogus en op de website van The Myers-Briggs Company eu.themyersbriggs.com

3.2 De Koper dient ervoor te zorgen dat de registratiegegevens, waaronder inloggegevens en wachtwoord die zijn toegewezen aan een Geregistreerde gebruiker, alleen gebruikt worden door die Geregistreerde gebruiker zelf en dat de Geregistreerde gebruiker zich te allen tijde houdt aan deze voorwaarden.

3.3 Indien een Geregistreerde gebruiker niet langer een werknemer is van, of verbonden is met, de Koper, dan dient de Koper ons zo snel als redelijkerwijs mogelijk is hiervan op de hoogte te stellen en zullen we de naam van de Geregistreerde gebruiker verwijderen uit ons register van gebruikers van de Dienst. Om twijfel uit te sluiten, blijft de Koper aansprakelijk voor gebruik van de dienst indien de Koper ons niet inlicht over een wijziging in zijn lijst van erkende Geregistreerde gebruikers en een voormalige werknemer of onderaannemer van de Koper van de Dienst gebruik blijft maken.

4 Bestellen 

4.1 Als een Geregistreerde gebruiker een rapport aanvraagt in het scherm 'Reports' (rapporten) van de OPPassessment-website en de aanvraag vervolgens bevestigt in het scherm 'Checkout' (kassa), is er een bestelling geplaatst.

4.2 Bestellingen die na bevestiging geannuleerd worden, kunnen niet gerestitueerd worden.

4.3 Een bestelling kan worden geweigerd indien The Myers-Briggs Company gegronde redenen heeft om aan te nemen dat deze bestelling niet is geplaatst door een bonafide Geregistreerde gebruiker.

4.4 Wegens geografische beperkingen die zijn opgelegd door overheidsembargo kan The Myers-Briggs Company mogelijk bestellingen van Geregistreerde gebruikers in bepaalde landen voor bepaalde vragenlijsten weigeren. Op aanvraag is meer informatie beschikbaar. Bovendien kan The Myers-Briggs Company bij gelegenheid bestellingen voor het leveren van bepaalde vragenlijsten van Geregistreerde gebruikers in bepaalde landen doorverwijzen naar de betreffende lokale vestiging.

4.5 We zullen naar redelijkheid ons best doen om ervoor te zorgen dat de rapporten van de Gienst op de dag van aanvraag per e-mail aan de Geregistreerde gebruiker wordt geleverd.

5 Betaling

5.1 Conform clausule 5.2 en tenzij schriftelijk anders overeengekomen zullen we bestellingen voor rapporten van de Dienst alleen in behandeling nemen na een online betaling met een betaalpas of creditcard die ten tijde van de order geldig is.

5.2 Als alternatief voor online betalingen op het moment van bestellen, kunnen op de volgende wijze Rapportcredits vooraf worden aangekocht:

 • 5.2.1 In het geval dat de koper een goedgekeurde creditcardhouder is en in een enkele transactie Rapportcredits bestelt ter waarde van meer dan EUR 300 (ex btw), sturen we de Koper een factuur. De Koper dient een dergelijke factuur binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. Normaal gesproken worden de bestelde Rapportcredits binnen één uur nadat de bestelling is verwerkt, op de Dienst beschikbaar gesteld.
 • 5.2.2 In het geval dat de Koper die een goedgekeurde creditcardhouder is en in een enkele transactie Rapportcredits bestelt ter waarde van minder dan EUR 300 (ex btw), komen de Rapportcredits pas op de Dienst beschikbaar nadat we het volledige bedrag hebben ontvangen.
 • 5.2.3 Kopers die geen creditcard bezitten, kunnen toch Rapportcredits kopen. In dat geval worden deze op de Dienst beschikbaar gesteld nadat we het volledige bedrag hebben ontvangen.

5.3 We behouden ons het recht voor om u rente en terugvorderingskosten te berekenen in overeenstemming met de (aangepaste) Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act (wet inzake late betaling van commerciële schulden (rente)) van 1998.

5.4 Tenzij anders vermeld, is de vereiste vergoeding voor de Dienst gelijk aan de prijs die vermeld staat in de huidige catalogus van The Myers-Briggs Company; waar van toepassing wordt de btw hierbij opgeteld.

6 Rapportcredits

6.1 Rapportcredits zijn geldig gedurende twaalf (12) maanden na de datum van aankoop, waarna de ongebruikte Rapportcredits vervallen. 

6.2 Rapportcredits worden niet terugbetaald en worden in specifieke aantallen voor specifieke soorten rapporten gekocht; helaas is het niet mogelijk om algemene credits die voor al onze rapporten kunnen worden gebruikt, vooraf te betalen.

6.3 In het geval dat Rapportcredits door The Myers-Briggs Company worden verstrekt als onderdeel van een training of workshop, die bij de prijs voor een dergelijke workshop is inbegrepen, is de geldigheidsduur van deze Rapportcredits beperkt tot drie (3) maanden, waarna de niet-bestede Rapportcredits vervallen.

7 Verplichtingen van de Koper

7.1 De Koper begrijpt en erkent dat er aan bepaalde technische eisen met betrekking tot de hardware en software die de Geregistreerde gebruiker en de testdeelnemer ter beschikking hebben, moet worden voldaan om gebruik te maken van de Dienst. Op aanvraag is meer informatie hierover beschikbaar.

7.2 De Koper mag individuele testdeelnemers de Materialen ter beschikking stellen zodat deze testdeelnemers onder supervisie van de Koper kunnen worden beoordeeld; onder geen beding mag de Koper (enige deel van) de Materialen of de Dienst weggeven, verkopen of anderszins van de hand doen aan derde partijen of optreden als tussenpersoon of distributeur van de Materialen of de Dienst. Doorverkoop of enig ander onbevoegd gebruik, vermeerdering of wijziging van de Materialen en/of Dienst is ten strengste verboden.

7.3 De Koper mag geen gebruik maken van gegevens die verzameld worden ten gevolge van het gebruik van de Dienst door de Koper om producten te creëren voor de commerciële verkoop of voor andere commerciële toepassingen.

7.4 De Koper moet voldoen aan de Richtlijnen voor het ethisch gebruik van testen en vragenlijsten.

7.5 Als de Koper gebruik maakt van aanpassingsmogelijkheden van de Dienst om een ander merk op de OPPassessment-website aan te brengen of om af te wijken van de standaardbewoordingen met betrekking tot de inhoud van de e-mails die via de Dienst worden verzonden, dient de Koper ervoor te zorgen dat hij/zij alle benodigde intellectuele eigendomsrechten of toestemmingen bezit en dat alle aangebrachte wijzigingen legaal en passend zijn, en samenhangen met de thematiek van OPPAssessment. The Myers-Briggs Company aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot deze aanpassing van de Dienst, inclusief eventuele inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden, fout gebruik of onwettige of ongepaste inhoud.

7.6 In het geval dat de Koper niet ook de Geregistreerde gebruiker is, dient de Koper ervoor te zorgen dat alle Geregistreerde gebruikers voldoen aan de verplichtingen die vermeld staan in clausules 7.2 t/m 7.5, als ware deze Geregistreerde gebruiker de Koper zelf.

7.7 De Koper vrijwaart The Myers-Briggs Company in het geval dat The Myers-Briggs Company of de licentiegevers van The Myers-Briggs Company verliezen, vorderingen, aansprakelijkheden, schade, uitgaven of onkosten lijden of ondergaan (direct dan wel indirect) als gevolg van een inbreuk op clausule 7.2 t/m 7.6 door de koper of geregistreerde gebruiker(s).

7.8 Daarnaast vrijwaart de Koper The Myers-Briggs Company met betrekking tot vorderingen door een testdeelnemer of klant van de Koper jegens ons of onze licentiegevers met betrekking tot het gebruik door de Koper van de Dienst of de Materialen.

7.9 Van al onze Kopers en Geregistreerde gebruikers verwachten wij dat zij bij het gebruik van de Materialen van The Myers-Briggs Company verifiëren dat er in het betreffende rechtsgebied geen plaatselijke vereisten en/of beperkingen zijn met betrekking tot het gebruik van psychometrische testen in het algemeen en de Materialen in het bijzonder, hetzij opgelegd door de wetgeving, regelgeving of door een plaatselijke regelgevende of wetgevende instantie. Daar waar plaatselijke eisen en/of beperkingen bestaan die de voorwaarden voor het gebruik van de Materialen binnen een specifiek rechtsgebied wijzigen of beperken, is het de verantwoordelijkheid van de Koper en de Geregistreerde gebruiker om ervoor te zorgen dat het gebruik volledig voldoet aan al deze plaatselijke eisen/of beperkingen. Wanneer een persoon of entiteit in een specifiek rechtsgebied bewust dan wel onbewust Materialen gebruikt die in strijd zijn met plaatselijke eisen en/of beperkingen, is deze persoon of entiteit zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor dit gebruik en vrijwaart hij/zij The Myers-Briggs Company met betrekking tot alle verliezen of claims door derden ten opzichte van The Myers-Briggs Company die hieruit voortvloeien. Tevens, in het geval dat een Koper en/of Geregistreerde gebruiker zich er niet van vergewist heeft dat de Materialen binnen een specifiek rechtsgebied rechtmatig toegepast kunnen worden en vervolgens Materialen aanschaft voor gebruik binnen dat rechtsgebied, is deze Koper en/of Geregistreerde gebruiker zelf aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten en zal The Myers-Briggs Company geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor het terugnemen van de betreffende Materialen of het vergoeden van hiermee gepaard gaande kosten.

8 Intellectueel eigendom

8.1 De Materialen en de Dienst zijn in eigendom van, of in licentie uitgegeven aan, The Myers-Briggs Company. Reproductie van de Materialen of de Dienst, geheel dan wel gedeeltelijk, in elke vorm of media, via elke procedure (waaronder het plaatsen op het internet of een intranet, of via onbevoegde e-mails) is verboden, tenzij (i) dit bij wet uitdrukkelijk is toegestaan; of (ii) wanneer deze reproductie bedoeld is voor gebruik van de dienst conform de onderhavige Voorwaarden.

8.2 Om twijfel te vermijden:

 • 8.2.1 reproductie van vragenlijsten die via de Dienst beschikbaar zijn, is niet toegestaan, en
 • 8.2.2 rapporten over testdeelnemers die gegenereerd worden met gebruik van de Dienst mogen een redelijk aantal keren worden gekopieerd voor interne registratie en andere vergelijkbare doeleinden die rechtstreeks verband houden met de betrokken testdeelnemer.

9 Gegevensbescherming en privacy 

9.1 The Myers-Briggs Company verplicht zich ertoe om de privacy van de gebruikers te beschermen en respecteren en om te handelen in overeenstemming met de AVG (de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016 / 679) en andere toepasselijke, tot wet verheven, opvolgende of gewijzigde wetgeving. We raden u aan onze Verklaring inzake gegevensbescherming en ons Privacybeleid (in het Engels) te lezen, aangezien u hierdoor beter begrijpt hoe we persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en anderszins verwerken. 

9.2 Het is de plicht van de Koper om ervoor te zorgen dat hij/zij de toestemming van de testdeelnemer heeft om The Myers-Briggs Company toe te staan alle persoonsgegevens die worden verstrekt te gebruiken op de wijze die in het Privacybeleid (in het Engels) uiteen wordt gezet.

10 Aansprakelijkheid

10.1 Onze aansprakelijkheid die voortvloeit uit of als gevolg van het verstrekken of gebruik van de Materialen of Dienst, hetzij contractueel, via onrechtmatige daad, contractbreuk of anderszins, zal nooit hoger zijn dan de prijs die de Koper voor de Dienst of de Materialen heeft betaald.

10.2 Niets in deze Voorwaarden verwerpt of beperkt onze aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of de dood die wordt veroorzaakt door nalatigheid of bedrog van ons, of waarvoor de wet geen aansprakelijkheidsbeperking onderkent.

10.3 Onder voorbehoud van clausule 10.2 zijn wij niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, voor verlies van omzet, winst, zaken, gegevens of goodwill, of voor verloren of verspilde tijd van managers of andere werknemers die voortvloeit uit het gebruik van de Materialen door de Koper (direct noch indirect).

10.4 We garanderen of verklaren niet dat de Dienst zonder onderbreking zal functioneren en we zijn er niet voor aansprakelijk als iemand er niet toe in staat is om toegang te krijgen tot de Dienst of de e-mails die onderdeel van de Dienst zijn. We behouden ons het recht voor om onderhoud en ontwikkeling op de Dienst uit te voeren, wat voor onderbrekingen kan zorgen.

10.5 Behalve waar expliciet vermeld in deze voorwaarden sluiten we alle garanties, vertegenwoordigingen, voorwaarden en acties, geïmpliceerd in de statuten, wet, algemeen gebruik, handelsgebruiken, rechtsmiddel of anderszins uit, voor zover dit door de wet is toegestaan.

11 Algemeen

11.1 Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het Engelse recht en u stemt ermee in ons uitsluitend voor een Engelse rechtbank te dagvaarden. De plaats van uitvoering van het contract is Engeland.

11.2 The Myers-Briggs Company behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen; u dient ze daarom regelmatig door te lezen en zo te controleren. Deze Voorwaarden zijn in mei 2018 herzien.

11.3 In het geval van een tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden (zoals weergegeven op onze website) en die in onze catalogus of elders, prevaleren deze Voorwaarden (zoals weergegeven op onze website).  

The Myers-Briggs Company Limited
Elsfield Hall
15-17 Elsfield Way
Oxford
OX2 8EP

Registered in England and Wales
Company Number 2218212

 


PLANNING

Voorwaarden inzake gegevensverwerking (GV-voorwaarden)

Deze GW-voorwaarden gelden voor de gegevensverwerking door The Myers-Briggs Company voor en namens de Koper ten behoeve van de goederen en/of diensten die de Koper van The Myers-Briggs Company afneemt. 
Deze GW-voorwaarden zijn een aanvulling op de Zakelijke voorwaarden van The Myers-Briggs Company; samen vormen ze de overeenkomst tussen de partijen.

1. Achtergrond
1.1 De Myers-Briggs Company levert goederen en/of diensten aan de Koper, wat mogelijk betekent dat er namens de Koper gegevensverwerking door The Myers-Briggs Company plaatsvindt als onderdeel van de levering van diensten aan de Koper op het gebied van bedrijfspsychologie ('Diensten), waaronder persoonsgegevens die betrekking hebben op de 'Koper, diens personeel en, waar van toepassing, diens Kopers of andere personen met wie de Koper zakelijke contacten heeft die van belang zijn voor de Diensten ('Relevante gegevenssubjecten'). Meer informatie over thematiek, aard, doel en duur van de verwerking met betrekking tot onze levering van goederen en diensten wordt van tijd tot tijd vermeld in ons Privacybeleid op https://eu.themyersbriggs.com/en/About/Privacy-Policy (in het Engels).

2. Beschrijving van gegevensverwerking
De gegevensverwerking die door The Myers-Briggs Company wordt uitgevoerd, verloopt als volgt:
2.1 de thematiek van de verwerking is zoals beschreven onder bovenstaande clausule 1.1 en de duur van de verwerking is de gehele periode gedurende welke The Myers-Briggs Company Diensten verleent;
2.2 de wijze van de verwerking is zoals beschreven onder bovenstaande clausule 1.1 en het doel van de verwerking is The Myers-Briggs Company ertoe in staat te stellen Diensten te verlenen aan de Koper;
2.3 de persoonsgegevens die zullen worden verwerkt, zijn alle persoonsgegevens van Relevante gegevenssubjecten die worden aangeleverd om de verlening van Diensten door The Myers-Briggs Company zoals beschreven in clausule 1.1 hierboven mogelijk te maken dan wel te faciliteren, en de categorieën gegevenssubjecten zijn Relevante gegevenssubjecten; en
2.4 de verplichtingen en rechten van de gegevensbeheerder met betrekking tot de gegevensverwerking worden hieronder uiteengezet.

3. Naleving van de Verordeningen inzake gegevensbescherming
3.1 Zowel de Koper als The Myers-Briggs Company garanderen en verklaren dat ze bij de verwerking van persoonsgegevens in samenhang met de Diensten de Verordeningen inzake gegevensbescherming zullen naleven (en ervoor zullen zorgen dat hun staf en/of onderaannemers dit eveneens doen).

4. Relatie en rol van de partijen
4.1 Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in samenhang met de Diensten erkennen en aanvaarden de partijen het volgende:

   • 4.4.1 de Koper is de gegevensbeheerder; en
   • 4.1.2 The Myers-Briggs Company is de gegevensverwerker.

The Myers-Briggs Company stemt ermee in dat zij de persoonsgegevens zullen verwerken in overeenstemming met de onderhavige GV-voorwaarden.

5. Verantwoordelijke personen en vragen
5.1 De Koper en The Myers-Briggs Company zullen elkaar van tijd tot tijd infomeren over de persoon binnen hun organisaties die gemachtigd is om antwoord te geven op vragen met betrekking tot persoonsgegevens en gegevensverwerking, het onderwerp van deze GV-voorwaarden. De Koper en The Myers-Briggs Company zullen ieder dergelijke vragen onverwijld en redelijk afhandelen.
5.2 Wat betreft The Myers-Briggs Company is de persoon die gemachtigd is om dergelijke vragen te beantwoorden de FG van The Myers-Briggs Company samen met andere leden van het Team gegevensbescherming van The Myers-Briggs Company. Alle vragen moeten worden gericht aan dpo@themyersbriggs.com

6. Verwerking van persoonsgegevens door The Myers-Briggs Company
Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in samenhang met de Diensten zal The Myers-Briggs Company:
6.1 de persoonsgegevens uitsluitend verwerken (waaronder het uitvoeren van een internationale overdracht van de persoonsgegevens) voor het doel dat en in de mate die noodzakelijk is voor het verlenen van de Diensten, en dan uitsluitend conform:

 • 6.1.1 deze GV-voorwaarden; en
 • 6.1.2 de schriftelijke instructies van de Koper zoals die van tijd tot tijd worden uitgevaardigd,

tenzij de wet anders vereist. Daar waar The Myers-Briggs Company wettelijk ertoe verplicht is om de persoonsgegevens anders te verwerken dan volgens deze GV-voorwaarden, zullen zij de Koper hiervan op de hoogte stellen voordat de betreffende verwerking wordt uitgevoerd (tenzij de wet The Myers-Briggs Company ook verhindert dit te doen omwille van het algemene belang);
6.2 passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat past bij de risico's die samenhangen met de verwerking, met name bescherming tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerd openbaar maken van of toegang bieden tot persoonsgegevens die volgens deze GV-voorwaarden worden overgedragen, opgeslagen of anderszins verwerkt, zoals uiteengezet in de Bijlage;
6.3 naar redelijkheid alle stappen zetten om te waarborgen dat uitsluitend gemachtigd personeel toegang heeft tot de persoonsgegevens en dat alle personen die door The Myers-Briggs Company gemachtigd worden voor toegang tot de persoonsgegevens alle verschuldigde vertrouwelijkheid met betrekking tot de persoonsgegevens respecteren en in acht nemen (waaronder door middel van een passende contractuele verplichting tot vertrouwelijkheid daar waar de betreffende personen niet reeds een dergelijke wettelijke verplichting hebben);
6.4 geen onderaannemers voor de gegevensverwerking betrekken bij de uitvoering van de Diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper en anders altijd conform clausule 7;
6.5 niets doen, of nalaten te doen, dat ertoe leidt dat de Koper in gebreke blijft bij het nakomen van zijn verplichtingen inzake de Verordeningen inzake gegevensbescherming;
6.6 onmiddellijk de Koper inlichten indien, naar mening van The Myers-Briggs Company, instructies die The Myers-Briggs Company ontvangt, inbreuk plegen op de Verordeningen inzake gegevensbescherming;
6.7 waar van toepassing met betrekking tot persoonsgegevens die worden verwerkt ten behoeve van de Diensten, samenwerken met en de Koper ondersteuning bieden bij waarborg van naleving van:

 • 6.7.1  De verplichtingen van de Koper tot beantwoording van verzoeken van gegevenssubjecten die hun rechten willen uitoefenen volgens hoofdstuk III van de AVG, waaronder door de Koper te informeren over schriftelijke verzoeken tot inzage die The Myers-Briggs Company ontvangt met betrekking tot de verplichtingen van de Koper volgens de Verordeningen inzake gegevensbescherming; en
 • 6.7.2 de verplichtingen van de Koper volgens artikelen 32 - 36 van de AVG tot:
  • (a) waarborgen van de beveiliging van de gegevensverwerking;
  • (b) informeren van de betreffende toezichthoudende autoriteit en alle gegevenssubjecten, indien relevant, van dergelijke inbreuken met betrekking tot persoonsgegevens;
  • (c) uitvoeren van alle benodigde privacyeffectbeoordelingen (elk een 'PEB') van het effect van de verwerking op de bescherming van persoonsgegevens; en
  • (d) raadplegen van de betreffende toezichthoudende autoriteit voorafgaand aan gegevensverwerking waarbij een PEB aangeeft dat de verwerking zou leiden tot een hoog risico bij afwezigheid van maatregelen genomen door de Koper om dit risico te beperken.

6.8 ondersteuning bieden voor zover naar redelijkheid vereist door de koper in verband met het vervullen van de verplichtingen van de koper om samen te werken met de betreffende toezichthoudende autoriteit conform artikel 31 van de AVG.

7. Onderaannemers voor gegevensverwerking
7.1 The Myers-Briggs Company zal ervoor zorgen dat alle onderaannemers voor gegevensverwerking die de onderneming aanneemt om diensten namens The Myers-Briggs Company te verlenen die samenhangen met de Diensten van The Myers-Briggs Company, dit uitsluitend doen op basis van een schriftelijke overeenkomst die de onderaannemers onderwerpt aan voorwaarden die gelijkwaardig zijn aan de voorwaarden waaraan The Myers-Briggs Company zich moet houden volgens de onderhavige GV-voorwaarden of eventuele alternatieve voorwaarden die mogelijk met de Koper overeen worden gekomen (de 'Relevante voorwaarden'). The Myers-Briggs Company ziet erop toe dat de prestaties van de onderaannemer plaatsvinden volgens de Relevante voorwaarden, en is rechtstreeks aansprakelijk jegens de Koper voor:

 • 7.1.1 eventuele schendingen door de onderaannemer van de Relevante voorwaarden;
 • 7.1.2 eventuele handelingen of nalatigheden van de onderaannemer die ertoe leiden dat:
  • 7.1.2.1 The Myers-Briggs Company deze GV-voorwaarden schendt; of 
  • 7.1.2.2 de Koper of The Myers-Briggs Company de Verordeningen inzake gegevensbescherming schenden.

7.2 Daar waar de Koper aan The Myers-Briggs Company algehele toestemming heeft gegeven om onderaannemers aan te nemen, zal The Myers-Briggs Company voorafgaand aan het aantrekken van een nieuwe onderaannemer onder deze algehele toestemming de Koper op de hoogte stellen van de uit te voeren wijzigingen die deze algehele toestemming beïnvloeden en de Koper een mogelijkheid geven om hiertegen bezwaar te maken.
7.3 In weerwil van clausules 7.1 en 7.2 wordt overeengekomen dat The Myers-Briggs Company toestemming krijgt om persoonsgegevens over te dragen aan onderaannemers die zijn opgenomen in de Lijst van externe partijen en overdrachten ex-EER (in het Engels).

8. Toezicht op de prestaties van The Myers-Briggs Company
8.1 De Koper heeft het recht om de naleving van The Myers-Briggs Company van de Verordeningen inzake gegevensbescherming en de verplichtingen van The Myers-Briggs Company met betrekking tot gegevensverwerking in verband met de diensten op elk moment tijdens normale kantooruren te controleren en auditen. The Myers-Briggs Company stemt ermee in de Koper onverwijld alle toegang, ondersteuning en informatie te bieden die redelijkerwijs nodig zijn om het benodigde toezicht en de benodigde audits mogelijk te maken. Als de Koper van mening is dat een audit op locatie nodig is, stemt The Myers-Briggs Company ermee in om de Koper redelijke toegang tot zijn kantoren te bieden (onder voorbehoud van eventuele redelijke vertrouwelijkheid en beveiligingsmaatregelen) en tot alle opgeslagen persoonsgegevens en gegevensverwerkingsprogramma's op deze locatie. De Koper is gerechtigd om de audit te laten uitvoeren door een externe partij.

9. Overdracht buiten de EER en aan externe partijen
9.1 We kunnen persoonsgegevens overdragen buiten de EER en aan elke externe partij die buiten de EER gevestigd is (met inbegrip van onze moedermaatschappij, The Myers-Briggs Company in de VS) daar waar we voor deze overdracht toestemming hebben volgens artikelen 44 - 49 van de AVG. Ten behoeve van deze doeleinden wordt overeengekomen dat The Myers-Briggs Company toestemming heeft om persoonsgegevens buiten de EER over te dragen en wel aan de externe partijen die gevestigd zijn buiten de EER zoals vermeld in de Lijst van externe partijen en overdrachten ex-EER (in het Engels), vooropgesteld dat passende beveiligingsmechanismen gehandhaafd blijven.

10. Afronding van de Diensten
10.1 Bij afronding van de Diensten zal The Myers-Briggs Company naar oordeel van de Koper en na ontvangst van de instructies van de Koper alle persoonsgegevens (waaronder kopieën) die in verband met de Diensten zijn verwerkt, vernietigen of teruggeven aan de Koper, behalve voor zover The Myers-Briggs Company bij wet ertoe verplicht is om kopieën van de persoonsgegevens te bewaren en behoudens voor zover The Myers-Briggs Company andersluidende instructies krijgt van een gegevenssubject van de Koper.

11. Toepasselijk recht
11.1 Deze GV-voorwaarden zijn onderworpen aan het recht van Engeland en Wales, en de rechters van Londen, Engeland, hebben exclusieve rechtsmacht.

12. Definities
12.1 Ten behoeve van deze GV-voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

Verordeningen inzake gegevensbescherming

houdt in alle wetgeving die van toepassing is op persoonsgegevens die onder of in samenhang met de overeenkomst worden verwerkt, waaronder:

 • de Gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EC (vervangen door de AVG);
 • de Gegevensbeschermingsrichtlijn elektronische communicatie 2002/58/EC;
 • de AVG, zodra deze van kracht wordt;
 • Wet inzake gegevensbescherming 1998 en alle overige nationale wetgeving die bovenstaande implementeert of aanvult; en
 • alle relevante gedragscodes en overige bindende richtlijnen uitgevaardigd door een Wetgever;

alle als van tijd tot tijd aangepast, opnieuw ingevoerd en/of vervangen en van kracht geworden;

 

 

AVG

houdt in de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679; en

 

 

Diensten

houdt in alle goederen en/of diensten geleverd aan de Koper volgens de Zakelijke voorwaarden van The Myers-Briggs Company.

De termen persoonsgegevens; gegevensbeheerder; gegevensverwerker; gegevensverwerking; en toezichthoudende autoriteit die in deze GV-voorwaarden worden gebruikt, hebben de betekenis die er in de Verordeningen inzake gegevensbescherming aan wordt toegekend.


BIJLAGE
Technische en organisatorische maatregelen van The Myers-Briggs Company
Belangrijke controles

1.1 Het informatiebeveiligingsbeheersysteem en de Gegevensbeschermingssystemen van The Myers-Briggs Company omvatten het volgend:

 • Beleid;
 • Bestuur;
 • Proces en procedures;
 • Rollen en verantwoordelijkheden;
 • Waarborgprocedures;
 • Risicobeoordelingen inclusief PEB's; en
 • Verbeterplannen.


1.2  De fysieke beveiligingsmaatregelen van The Myers-Briggs Company omvatten onder andere:

 • ISO27001 gecertificeerde datacenters die worden gebruikt om colocatie voor systemen en diensten te verzorgen; 
 • Het aanbrengen van passende sloten en andere fysieke beschermingsmiddelen op deuren en ramen van ruimten waar computers staan opgesteld, waaronder toegang met magneetstripkaart;
 • Fysieke beveiliging van onbewaakte laptops ((bijv. door ze in een afgesloten lade of kast te bewaren);
 • Zorgen voor controle over en beveiliging van alle verwijderbare media, zoals verwijderbare harde schijven, cd's, floppy disks en USB-drives die zich in of aan bedrijfskritische middelen bevinden;
 • Het vernietigen of verwijderen van alle bedrijfskritische gegevens van media zoals cd's en floppy disks, voordat deze worden weggegooid;
 • Het waarborgen dat alle bedrijfskritische gegevens worden verwijderd van de harde schijven van gebruikte computers voordat deze worden weggedaan; en
 • Het bewaren van back-ups van bedrijfskritische informatie buiten de locatie en/of in een water- en brandbestendige containe.


1.3 De toegangscontrolemaatregelen van The Myers-Briggs Company omvatten onder andere:

 • Het gebruik van unieke, niet gemakkelijk te raden wachtwoorden en deze regelmatig wijzigen;
 • Het gebruik van complexe wachtwoorden;
 • Ervoor zorgdragen dat de werknemers op de hoogte zijn van veilig wachtwoordgebruik; 
 • Het toezicht houden op ongeautoriseerde inlogpogingen; en
 • Controle op gecompromitteerde accounts en verdachte activiteiten.


1.4 Het beleid inzake beveiliging en privacy van The Myers-Briggs Company omvat:

 • Ervoor zorgen dat alle gebruikte computers antivirussoftware hebben en dat de virusdefinities minimaal eenmaal per week worden bijgewerkt. Alle inkomende en uitgaande verkeer wordt gescand op virussen, net als gebruikte diskdrives of cd's, zelfs als deze afkomstig zijn van een 'betrouwbare' bron. Alle computers worden minimaal één keer per maand op virussen gecontroleerd.


1.5 De bekendheid met, training in en beveiligingscontrole van The Myers-Briggs Company met betrekking tot het personeel omvatten:

 • Het uitvoeren van integriteitscontroles voor alle nieuwe werknemers om te waarborgen dat deze niet hebben gelogen over hun achtergrond, ervaring of kwalificaties;
 • Het geven van een korte inleiding in gegevensbeveiliging aan alle nieuwe werknemers, en ervoor zorgen dat zij het beleid inzake gegevensbeveiliging en gegevensbescherming van The Myers-Briggs Company hebben gelezen en begrepen;
 • Ervoor zorgen dat de werknemers weten waar ze informatie kunnen vinden omtrent normen en procedures voor gegevensbeveiliging met betrekking tot hun rol en verantwoordelijkheden;
 • Ervoor zorgen dat werknemers uitsluitend toegang hebben tot de gegevensbronnen die ze nodig hebben voor hun taken. Als werknemers van baan veranderen, garanderen we dat zij geen toegang houden tot de middelen die ze voor hun oude baan nodig hadden. Wanneer werknemers worden ontslagen, zorgen we ervoor dat zij geen bedrijfskritische gegevens kunnen meenemen;
 • Ervoor zorgen dat ex-medewerkers geen toegangsrechten hebben tot systemen van The Myers-Briggs Company; en
 • Ervoor zorgen dat de werknemers kennis hebben van de vaak voorkomende methodes voor het inbreuk maken op systemen.


1.6 De incidentrespons-/beheer/zakelijke continuïteit van The Myers-Briggs Company omvat:

 • Ervoor zorgen dat werknemers begrijpen wat er wordt bedoeld met een beveiligingsincident, nl. een gebeurtenis die de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van uw zakelijk kritieke gegevens of systemen kan beschadigen of aantasten;
 • Ervoor zorgen dat de werknemers getraind zijn in het herkennen van Beveiligingsincidenten;
 • Ervoor zorgen dat werknemers scholing krijgen over de noodzaak om alles te melden dat een teken van een Beveiligingsincident zou kunnen zijn, en op de hoogte blijven van de identiteit van de persoon aan wie dergelijke meldingen moeten worden gedaan;
 • Ervoor zorgen dat medewerkers weten met wie en hoe ze contact moeten opnemen als een Beveiligingsincident plaatsvindt;
 • Een zakelijk continuïteitsplan gereed hebben om te waarborgen dat de zakelijke activiteiten kunnen blijven doorgaan in geval van een ernstig Beveiligingsincident. Dit Plan specificeert:
  • Aangewezen mensen die betrokken worden bij de respons;
  • Externe contactpersonen, waaronder wetshandhavings-, brand- en mogelijk technische experts;
  • Noodplannen voor voorzienbare incidenten zoals:
   • Stroomuitval;
   • Natuurrampen en ernstige ongevallen;
   • Inbreuk op de gegevens;
   • Geen toegang tot de locatie;
   • Verlies van cruciale werknemers;
   • Storing van apparatuur;
   • Pandemie.
   • Ervoor zorgen dat het Plan zakelijke continuïteit wordt uitgereikt aan alle benodigde werknemers en minimaal eenmaal per jaar wordt getest, ongeacht of er een beveiligingsincident heeft plaatsgevonden; en
   • Heronderzoek en bijwerken van het Plan zakelijke continuïteit na elk incident waarbij dit Plan wordt gebruikt en na elke test ervan.


   1.7 De Auditcontroles/due-diligence van The Myers-Briggs Company omvatten onder andere:

   Ervoor zorgen dat er passende procedures voor beveiligingsaudits worden gehanteerd, waaronder:

   • Auditen van degenen die toegang hebben tot de systemen;
   • Logboekregistratie van dergelijke toegang tot de systemen; en
   • Auditen van naleving van beveiligingsprocedures.