Algemene voorwaarden voor het boeken van in-housetrainingen

Deze voorwaarden zijn vertaald uit het Engels. Deze vertaling is uitsluitend informatief bedoeld en in het geval van een onderzoek of geschil, dient u de originele Engelse versie te raadplegen die juridisch bindend is en prevaleert boven elke vertaling.

Dit zijn de Algemene voorwaarden voor in-housetrainingen (“Voorwaarden”) van The Myers-Briggs Company Limited, een onderneming die is ingeschreven in Engeland en Wales (registratienummer 2218212) met als vestigingsadres Elsfield Hall, Elsfield Way 15-17, Oxford OX2 8EP, United Kingdom (The Myers-Briggs Company) die gelden voor de Europese vestigingskantoren van The Myers-Briggs Company Limited (met inbegrip van The Myers-Briggs Company - Frankrijk, The Myers-Briggs Company - Nederland en The Myers-Briggs Company - Duitsland).  Wanneer we het hebben over “The Myers-Briggs Company”, “wij/we”, “ons” en “onze”, bedoelen we The Myers-Briggs Company Limited en onze Europese vestigingen, tenzij anders vermeld.  

Mocht u vragen hebben over deze Voorwaarden, neemt u dan contact op met het Customer Support Team van The Myers-Briggs Company op +44 1865 404610 or +44 1865 404500.

1. Definities

"Werkdag” wil zeggen een dag (zijnde geen zaterdag of zondag) waarop banken in de City of London open zijn voor algemene bankzaken; 

"Klant" wil zeggen de organisatie die met The Myers-Briggs Company een overeenkomst aangaat voor het verzorgen van in-housetrainingen zoals genoemd in de Leveringsvoorwaarden;

"Contract" wil zeggen het contract gevormd door de aanvaarding en retournering van de Leveringsvoorwaarden door de Klant. Op een dergelijk contract zijn deze Voorwaarden en de Leveringsvoorwaarden van toepassing;

"Resultaten" wil zeggen die posten die als zodanig in de Leveringsvoorwaarden worden genoemd (indien van toepassing) en die door The Myers-Briggs Company aan de Klant moeten worden geleverd voor uitvoering van de Diensten;

"Materialen" wil zeggen afname- en trainingsmaterialen van The Myers-Briggs Company, met inbegrip van door The Myers-Briggs Company als onderdeel van de Diensten geleverde cursusmaterialen en Beperkt toegankelijke materialen, gedrukt of opgenomen op andere media (zoals video, dvd, cd-rom of andere softwareprogramma's);


"The Myers-Briggs Company" wil zeggen: The Myers-Briggs Company Limited samen met haar Europese vestigingen (met inbegrip van The Myers-Briggs Company - Frankrijk, The Myers-Briggs Company - Nederland en The Myers-Briggs Company - Duitsland);

"Voorwaarden van The Myers-Briggs Company" wil zeggen deze Algemene voorwaarden voor in-housetrainingen;

"Beperkt toegankelijke materialen" wil zeggen alle psychometrische testen of materialen (met inbegrip van vragenboekjes, scoreformulieren, antwoordformulieren en profielbladen) die, op het moment van aankopen, aangemerkt worden als beperkt toegankelijk in de huidige catalogus van The Myers-Briggs Company, in de verkoopdocumentatie van The Myers-Briggs Company, op de website of op de testen of materialen zelf;

"Diensten" wil zeggen de door The Myers-Briggs Company voor de Klant uit te voeren werkzaamheden zoals omschreven in de Leveringsvoorwaarden;

"Leveringsvoorwaarden" wil zeggen de brief of andere door The Myers-Briggs Company aan de Klant verstrekte verklaring, waaronder deze Voorwaarden, waarin de aard van de Diensten, de te leveren resultaten en de te betalen vergoedingen en onkosten en het tijdskader voor voltooiing van de Diensten worden vermeld samen met eventuele andere voorwaarden specifiek voor de opdracht voor de Klant.

2. De Diensten

2.1 The Myers-Briggs Company verleent Diensten aan de Klant volgens de Voorwaarden en Leveringsvoorwaarden van The Myers-Briggs Company. The Myers-Briggs Company begint pas met het leveren van de Diensten als The Myers-Briggs Company een schriftelijk akkoord voor de Leveringsvoorwaarden heeft ontvangen van een bevoegde vertegenwoordiger van de Klant. Door deze Leveringsvoorwaarden te aanvaarden, gaat de Klant er ook mee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden met uitsluiting van alle andere Algemene Voorwaarden (met inbegrip van voorwaarden waarvan de Klant beweert dat ze van toepassing zijn omdat ze behoren bij een inkooporder, orderbevestiging, specificatie of ander document). De Leveringsvoorwaarden vormen, zodra deze zijn ondertekend en teruggestuurd door de Klant, samen met deze Voorwaarden het contract tussen The Myers-Briggs Company en de Klant.

2.2 Door de Leveringsvoorwaarden te accepteren, machtigt de Klant The Myers-Briggs Company om alle relevante voorbereidingen met betrekking tot de Diensten te treffen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het aanschaffen van materialen, het boeken van reizen en accommodaties en het boeken van locaties (indien nodig).

2.3 The Myers-Briggs Company levert de Diensten met gepaste vakkundigheid en zorg.

2.4 The Myers-Briggs Company doet al het redelijke om ervoor te zorgen dat elke beschrijving van het ontwerp of de inhoud van de trainingen zo informatief mogelijk is, maar het is aan de Klant om verantwoordelijkheid te nemen, op het moment van aanvaarding van de Leveringsvoorwaarden, voor de beslissing of een training al dan niet geschikt is voor zijn behoefte en/of die van de afzonderlijke deelnemers.

2.5 De Klant erkent en begrijpt dat het succesvol volbrengen van kwalificatietrainingen vereist dat deelnemers begrip van onderliggende principes laten zien en vaardigheid tonen in het afnemen van en feedback geven op de betreffende instrumenten.

2.6 Alleen betalende vertegenwoordigers mogen deelnemen aan evenementen of trainingen en/of deze observeren, met inbegrip van de workshop en de hierbij behorende activiteiten, tenzij dit in de Leveringsvoorwaarden is overeengekomen of anderszins door middel van voorafgaande schriftelijke overeenstemming tussen Klant en The Myers-Briggs Company is overeengekomen.

3. Leveringsvoorwaarden en betaling

3.1 De in de Leveringsvoorwaarden genoemde vergoedingen zijn gebaseerd op het begrip dat The Myers-Briggs Company heeft van de vereisten van de Klant zoals die worden genoemd in de Leveringsvoorwaarden. The Myers-Briggs Company behoudt zich het recht voor aanvullende kosten te berekenen voor:

3.1.1 personeelstijd die is besteed als gevolg van vertragingen van levering van de Diensten door handelen of niet-handelen van de Klant, tegen het in de Leveringsvoorwaarden genoemde tarief;

3.1.2 personeelstijd die is besteed aan reizen naar de locatie indien de reistijd meer dan twee uur in beide richtingen bedraagt, tegen het in de Leveringsvoorwaarden genoemde tarief;

3.1.3 diensten of materialen waarom de Klant schriftelijk heeft gevraagd en waarvan The Myers-Briggs Company er schriftelijk mee is akkoord gegaan deze te zullen leveren en die een aanvulling vormen op de in de Leveringsvoorwaarden toegestane Diensten. Deze worden onderdeel van de Diensten.

3.2 The Myers-Briggs Company brengt de Klant indien nodig tevens redelijke kosten in rekening die door The Myers-Briggs Company gemaakt zijn voor levering van de Diensten, waaronder:

3.2.1 reis- en verblijfkosten en kosten voor levensonderhoud (kilometervergoeding bedraagt €0,35 per kilometer);

3.2.2 alle aankopen van goederen, Diensten en uitbestede posten die in de Leveringsvoorwaarden worden aangeduid als noodzakelijk en die afzonderlijk in rekening gebracht worden naast de in de Leveringsvoorwaarden vermelde vergoedingen.

3.3 Indien van toepassing is de Klant over alle tarieven en kosten btw verschuldigd volgens het op de factuurdatum geldende tarief. Alle prijzen worden vermeld exclusief btw.

3.4 The Myers-Briggs Company stuurt de Klant een factuur voor de vergoedingen en uitgaven zodra de Klant de Leveringsvoorwaarden heeft geaccepteerd en er een inkooporder moet worden verstrekt. De klant moet deze factuur binnen 28 dagen na de factuurdatum betalen. Wanneer de Leveringsvoorwaarden minder dan 28 dagen vóór de startdatum van het programma worden geaccepteerd, stelt The Myers-Briggs Company een factuur op voor het volledige bedrag, die vóór de start van het programma moet worden betaald. Klanten met een kredietaccount ontvangen facturen volgens hun kredietvoorwaarden, mits er een inkooporder is verstrekt bij de bestelling en de te betalen vergoedingen binnen de toepasselijke kredietlimiet vallen. The Myers-Briggs Company stuurt ook facturen met betrekking tot extra uitgevoerde werkzaamheden, zoals vermeld in Artikel 3.1 en dergelijke facturen moeten binnen 28 dagen na de factuurdatum worden betaald. Betalingen of termijnbetalingen van vergoedingen kunnen worden gedaan op basis van beschikbaar krediet op een Voucher (raadpleeg de Algemene voorwaarden voor het gebruik van vouchers). Voor de duidelijkheid: ook als een voucher is gekocht op kredietvoorwaarden.

3.5 The Myers-Briggs Company behoudt zich het recht voor om rente en terugvorderingskosten bij de Klant in rekening te brengen conform de Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 (zoals gewijzigd).

3.6 Als een Klant recht heeft op terugbetaling en dit is veroorzaakt door een fout van de Klant, behoudt The Myers-Briggs Company zich het recht voor om eventuele administratieve bank-/creditcardkosten van een dergelijke terugbetaling in te houden.  Wanneer de terugbetaling nodig is vanwege een door The Myers-Briggs Company gemaakte fout, dan worden deze kosten niet ingehouden.

4. Annulering en uitstel

4.1 Tenzij anders vermeld in de Leveringsvoorwaarden behoudt The Myers-Briggs Company zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor programma's die op enig moment na het tekenen van de Leveringsvoorwaarden door de Klant geannuleerd of uitgesteld worden:

4.1.1 indien een training wordt uitgesteld door de Klant, worden er kosten in rekening gebracht volgens het volgende schema (de percentages duiden op percentage van de vergoeding voor dat betreffende programma) die voldaan moeten worden als uitstelvergoeding:

 

Aantal werkdagen vóór de startdatum van de training

 

29 of meer dagen

28 of minder dagen

20 of minder dagen

uitstelvergoeding

10%

25%

50%

4.1.2 wanneer een evenement door de Klant wordt geannuleerd, zal aan de Klant honderd procent (100%) van de vergoedingen voor het programma in rekening worden gebracht; 

4.1.3 wanneer het aantal geboekte deelnemers door de Klant wordt verlaagd, worden de annulerings- of uitstelkosten zoals bepaald door The Myers-Briggs Company in overeenstemming met de in deze Leveringsvoorwaarden genoemde voorwaarden in rekening gebracht.

4.2 Als een evenement wordt uitgesteld:

4.2.1 moeten de nieuwe datums schriftelijk worden bevestigd binnen twee (2) maanden na de oorspronkelijke programmadatums; en 

4.2.2 moet het nieuw geboekte programma plaatsvinden binnen zes (6) maanden na de oorspronkelijke programmadatums; en

4.2.3 is de Klant eraan gehouden het geldende percentage van de hierboven genoemde vergoedingen te betalen ten tijde van het uitstel en het restbedrag van de vergoedingen wordt gefactureerd en dient te worden voldaan overeenkomstig Artikel 3 van deze Leveringsvoorwaarden. 

Wanneer de Klant zich niet houdt aan Artikel 4.3.1 en 4.3.2 van deze Leveringsvoorwaarden, zal The Myers-Briggs Company het programma als geannuleerd beschouwen en zal aan de Klant honderd procent (100%) van de vergoedingen voor het programma in rekening worden gebracht.

4.3 De Klant mag een geboekt programma maximaal twee (2) keer uitstellen en alle volgende wijzigingen van de boeking zullen door The Myers-Briggs Company als annulering worden beschouwd. De Klant is er dan aan gehouden 100% (honderd procent) van de vergoedingen te betalen.

4.4 Wanneer annulering volgt na uitstel, zullen eventuele uitstelvergoedingen die al voldaan zijn in mindering worden gebracht op de programmavergoeding die in de Leveringsvoorwaarden is vermeld en dient de Klant het verschil te betalen.

4.5 Wanneer een deelnemer op enig moment zijn/haar aanwezigheid bij een in-houseworkshop annuleert, vindt er geen terugbetaling plaats.

4.6 Wanneer een deelnemer wijzigt van een in-houseworkshop naar een openbare workshop, zal er geen terugbetaling van reeds betaalde vergoedingen plaatsvinden en zal aan de Klant de volgende deelnemersprijs voor openbare workshops in rekening worden gebracht:

Annulering en wijziging ontvangen door The Myers-Briggs Company - Wijzigingsvergoeding verschuldigd 

Minder dan zeven werkdagen van tevoren - volledig bedrag voor openbare workshop verschuldigd 

7-28 werkdagen van tevoren - 50% van het bedrag voor de openbare workshop verschuldigd 

Meer dan 28 werkdagen van tevoren - geen aanvullende deelnemersvergoeding verschuldigd, behalve wijzigingskosten à € 600 (plus btw)

4.7 In het geval van tweedaagse trainingen (bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een opvolgdag, of als het programma in deel 1 en deel 2 is opgedeeld) zal de datum van het tweede deel direct verbonden zijn aan de datum van het eerste deel en daarom geldt:

(i) op voorwaarde dat er ruimte is, mag het tweede deel op een andere datum worden gevolgd dan gepland, maar dan is er elke keer dat een deelnemer wijzigt, per deelnemer een bedrag van zeshonderd euro (€ 600) (plus btw) verschuldigd. Als het tweede deel op meer dan één dag plaatsvindt, dan geldt de omboeking voor het gehele tweede deel, en niet slechts voor één dag; en 

(ii) het tweede deel moet bijgewoond worden binnen twaalf (12) maanden na de datum waarop de gewijzigde boeking plaats zou hebben gevonden. Bij het in gebreke blijven daarvan moet het hele trainingsprogramma opnieuw doorlopen worden (deel 1 zou dan opnieuw geboekt en doorlopen moeten worden, evenals het gewijzigde deel 2).

4.8 Om elke vorm van twijfel uit te sluiten: wanneer een evenement wordt uitgesteld, komen de kosten van de omboeking voor rekening van de Klant, bovenop de uitstelvergoeding zoals vermeld in Artikel 4.1. 

4.9 Wanneer een feedbacksessie (hetzij gepland in aanloop naar een workshop, dan wel als losse sessie) wordt uitgesteld of geannuleerd door de deelnemer, behoudt The Myers-Briggs Company zich het recht voor om uitstel- of annuleringskosten in rekening te brengen zoals hierboven vermeld, met betrekking tot de kosten van een dergelijke feedbacksessie.

4.10 Alle redelijke stappen zullen worden genomen om annulering door The Myers-Briggs Company te voorkomen. In geval van annulering door The Myers-Briggs Company komen we samen met de Klant tot een nieuwe datum voor het programma die voor beide geschikt is.

5. Intellectuele-eigendomsrechten

5.1 Alle producten van The Myers-Briggs Company, met inbegrip van alle Materialen, worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten (met inbegrip van handelsmerken, auteursrechten, patenten en ontwerprechten) en vertrouwelijkheidsrechten. Reproductie van deze producten, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, of opslag hiervan in een database of opvraagsysteem, door welk proces dan ook, is verboden, behalve wanneer dit uitdrukkelijk wettelijk of op grond van een licentie is toegestaan. Kennisgevingen op materialen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten (inclusief copyrights en handelsmerken) mogen niet van de materialen worden verwijderd, verborgen of anderszins worden gewijzigd.

5.2 Met uitzondering van informatie die de Klant aan The Myers-Briggs Company heeft verstrekt, zijn en blijven alle auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten die wereldwijd die bestaan in de werken die door The Myers-Briggs Company worden geleverd tijdens levering van de Diensten, in elke vorm of medium dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Resultaten) (“Werk”) eigendom van The Myers-Briggs Company, tenzij anders aangegeven in de Leveringsvoorwaarden als “Materialen van de Klant”. 

5.3 Als de klant eist dat The Myers-Briggs Company materialen in het Werk opneemt en dergelijke materialen aan The Myers-Briggs Company verstrekt, garandeert de Klant dat:

5.3.1 het voorgestelde gebruik of de voorgestelde opname van dergelijk materiaal geen inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten van derden;

5.3.2 indien hij/zij niet de eigenaar van alle auteursrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten van dit materiaal is, de Klant alle noodzakelijke toestemmingen en licenties heeft verkregen voor het voorgestelde gebruik van deze materialen door The Myers-Briggs Company; en de Klant zal The Myers-Briggs Company volledig vrijwaren voor alle kosten, vorderingen, eisen, uitgaven en aansprakelijkheden van welke soort dan ook voortvloeiend uit of in verband met de schending van de in dit Artikel genoemde garantie.

5.4 De Klant mag de Materialen niet reproduceren, kopiëren, veranderen of aanpassen op wat voor manier dan ook, of deze invoeren in of converteren naar een vorm van informatieopslag of –drager, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een elektronisch systeem of computersysteem, tenzij anders aangegeven in de Leveringsvoorwaarden of met betrekking tot Materialen van de Klant.

5.5 The Myers-Briggs Company is gebonden aan de auteurs- en distributiecontracten van The Myers-Briggs Company die haar verplichten directe juridische stappen te ondernemen tegen eenieder die inbreuk maakt op de auteursrechten van The Myers-Briggs Company of het auteursrecht van een van haar auteurs.

5.6 De Klant erkent dat de handelsmerken in de Materialen eigendom zijn van The Myers-Briggs Company of de licentiegevers van The Myers-Briggs Company, en dat gebruik van de handelsmerken door de Klant te allen tijde geschiedt conform deze Algemene Voorwaarden, en dat de Klant ernaar streeft het onderscheidend vermogen en de reputatie van de handelsmerken te behouden. De Klant gebruikt geen merk dat of naam die verwarring kan veroorzaken vanwege gelijkheid aan de handelsmerken met betrekking tot goederen die lijken op de Materialen.

6. Onderaannemers

6.1 The Myers-Briggs Company heeft het recht om, volledig naar eigen inzicht, onderaannemers aan te wijzen om (delen van) de Diensten uit te voeren.

6.2 Indien de Klant zelf onderaannemers aanwijst om samen te werken met The Myers-Briggs Company voor het leveren van de Diensten, draagt de Klant de verantwoordelijkheid voor deze aangewezen onderaannemers. The Myers-Briggs Company behoudt zich het recht voor zich terug te trekken uit samenwerking met aangewezen onderaannemers als de prestaties of acties van deze personen of organisaties The Myers-Briggs Company ervan weerhouden te voldoen aan haar verplichtingen zoals genoemd in de Leveringsvoorwaarden en deze Voorwaarden.

7. Plichten van de klant

7.1 De Klant draagt er zorg voor dat zijn medewerkers, opdrachtnemers en andere leveranciers volledig met The Myers-Briggs Company samenwerken en geen vertragingen veroorzaken.

7.2 Wanneer de medewerkers en onderaannemers van The Myers-Briggs Company op locatie van de Klant werken, zal de Klant zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van deze mensen. De Klant vrijwaart The Myers-Briggs Company tegen alle verliezen, schade en onkosten opgelopen of gemaakt door The Myers-Briggs Company in verband met eventuele en alle vorderingen die worden ingesteld met betrekking tot eventueel letsel, overlijden of verlies van de betreffende medewerkers of onderaannemers als gevolg van het werken op locatie van de Klant.

7.3 Klanten zullen tijdens het leveren van de Diensten en gedurende één jaar daarna geen werkgelegenheid op opdrachten aanbieden (zowel direct als indirect) aan medewerkers of onderaannemers van The Myers-Briggs Company en ze niet proberen weg te halen of vragen te komen werken bij een ander(e) bedrijf, organisatie of persoon waarmee de Klant een connectie heeft.

7.4 Alle klanten moeten bij het gebruik van de Diensten van The Myers-Briggs Company lokale vereisten en/of beperkingen in het betreffende rechtsgebied voor het gebruik van psychometrische testen in het algemeen en de Beperkt Toegankelijke Materialen in het bijzonder verifiëren, zowel opgelegd door de wet, regelgevingen of door een lokale regelgevende instantie of overheidsinstantie. Als er lokale vereisten en/of beperkingen bestaan die de criteria voor het gebruik van Materialen of Beperkte Toegankelijke Materialen binnen een bepaald rechtsgebied wijzigen of het gebruik hiervan verbieden, is het de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat deze Materialen voldoen aan alle dergelijke lokale vereisten en/of beperkingen. Als een Klant Materialen of Beperkt toegankelijke materialen in een bepaald rechtsgebied gebruikt in strijd met lokale vereisten en/of beperkingen, zowel bewust of onbewust, is die Klant alleen verantwoordelijk en aansprakelijk voor dergelijk gebruik en vrijwaart die Klant The Myers-Briggs Company tegen elk verlies en alle vorderingen van derden jegens The Myers-Briggs Company als gevolg van dergelijk gebruik. Daarnaast geldt dat wanneer een Klant niet heeft gegarandeerd dat materialen van The Myers-Briggs Company rechtmatig worden gebruikt binnen een bepaald rechtsgebied en vervolgens Materialen en/of Beperkt toegankelijke materialen aanschaft om binnen het betreffende rechtsgebied te gebruiken, de Klant aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende kosten en dat The Myers-Briggs Company niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het retourneren deze Materialen en Beperkt toegankelijke materialen of voor het terugbetalen van eventueel in verband hiermee gemaakte kosten.

8. Vertrouwelijkheid

8.1 Zowel bij als na de levering van de Diensten zullen beide partijen alle informatie die de andere partij heeft verkregen in verband met het leveren van de Diensten en die duidelijk is aangemerkt als ‘vertrouwelijk’ of die door haar aard duidelijk vertrouwelijk is, ook vertrouwelijk behandelen. Geen van de partijen zal deze informatie gebruiken, behalve in verband met de Diensten, noch zullen zij informatie delen met derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

8.2 De bepalingen van dit Artikel 8 zijn niet van toepassing op informatie die openbaar wordt gemaakt door een partij ("Bekendmakende partij"), die:

8.2.1 openbaar is of wordt (behalve als gevolg van schending van deze Voorwaarden);

8.2.2 al in het bezit van de Bekendmakende partij was op het moment dat deze van de andere partij werd verkregen;

8.2.3 door de Bekendmakende partij wordt verkregen van een derde die niet juridisch gehouden was tot geheimhouding van de betreffende informatie;

8.2.4 wettelijk verplicht door de Bekendmakende partij openbaar moet worden gemaakt.

8.3 De Leveringsvoorwaarden zullen voor de toepassing van dit Artikel 8 behandeld worden als vertrouwelijke informatie.

9. Gegevensbescherming en privacy

9.1 The Myers-Briggs Company verplicht zich ertoe om de privacy van de Klant en andere gebruikers te beschermen en respecteren en om te handelen in overeenstemming met de AVG (de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/ 679) en andere toepasselijke, vastgestelde, opvolgende of gewijzigde wetgeving. We raden u aan onze Verklaring inzake gegevensbescherming en ons Privacybeleid te lezen, aangezien u hierdoor beter begrijpt hoe we uw persoonsgegevens en andere gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en anderszins verwerken. 

9.2 Klant gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de aan de Voorwaarden inzake gegevensbescherming zoals die zijn uiteengezet in het hieraan gehechte schema, tenzij schriftelijk anders tussen The Myers-Briggs Company en de Klant wordt overeengekomen.

10. Duur en beëindiging

10.1 Het contract gaat in op de datum waarop The Myers-Briggs Company de ondertekende Leveringsvoorwaarden van de Klant ontvangt en blijft volledig van kracht totdat de Diensten zijn voltooid, behoudens eerdere beëindiging op grond van de Artikelen 10.2 en 10.3.

10.2 Beide partijen mogen de levering van de Diensten per direct beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de schendende partij als de schendende partij:

10.2.1 schending van zijn plichten niet kan verhelpen, of, in het geval van een schending die wel kan worden verholpen, als de schending niet binnen zeven (7) dagen na ontvangst van een kennisgeving aan de in gebreke zijnde partij van de andere partij – waarin de schending wordt vermeld en om herstel hiervan wordt gevraagd – is verholpen; of

10.2.2 vrijwillig of gedwongen in liquidatie gaat, of een akkoord aangaat met of een bijeenkomst belegt met zijn schuldeisers, of als er een curator of leidinggevende of bewindvoerder wordt aangesteld voor een deel van zijn activa, of als hij zijn bedrijfsvoering om de een of andere reden staakt, of een soortgelijke maatregel neemt of opgelegd krijgt.

10.3 The Myers-Briggs Company mag de levering van de Diensten te allen tijde beëindigen, met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van drie maanden aan de Klant.

10.4 Na beëindiging heeft The Myers-Briggs Company recht op alle vergoedingen en kosten die verschuldigd en gemaakt zijn. Deze dienen door de Klant voldaan te worden op de datum van beëindiging of opzegging van de Diensten. In geval van opzegging door The Myers-Briggs Company krachtens Artikel 10.2 wordt dit beschouwd als opzegging van de Diensten door de Klant en is de Klant, indien van toepassing, aansprakelijk voor het voldoen van een annuleringsvergoeding, zoals vermeld in Artikel 4.1.

10.5 Na beëindiging dienen beide partijen direct alle eigendommen van de andere partij die in hun bezit zijn of die door hen worden beheerd, te retourneren.

10.6 Artikel 1, 4, 5, 7.3, 8, 9, 11 en 15 blijven van kracht na de einddatum of na beëindiging van deze Overeenkomst op welke wijze dan ook en blijven daarna volledig van kracht na beëindiging.

11. Garantie en aansprakelijkheid

11.1 In geval van schade aan tastbare eigendommen waarbij wordt vastgesteld dat deze schade aan eigendommen direct voortvloeit uit nalatigheid van medewerkers of onderaannemers van The Myers-Briggs Company tijdens het uitvoeren van de Diensten blijft de aansprakelijkheid van The Myers-Briggs Company beperkt tot £1.000.000 (één miljoen Engelse ponden) per vordering of serie van gerelateerde vorderingen.

11.2 Niets in deze Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van The Myers-Briggs Company voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van The Myers-Briggs Company, of voor fraude van The Myers-Briggs Company, of voor aansprakelijkheden die wettelijk niet kunnen worden beperkt, uit of beperkt deze.

11.3 Met inachtneming van Artikel 11.1, 11.2 en 11.4 is de aansprakelijkheid van The Myers-Briggs Company die ontstaat door of voortvloeit uit het verlenen van de Diensten, hetzij contractueel, door een onrechtmatige daad, contractbreuk of anderszins, nooit hoger dan de prijs die door de Klant voor deze Diensten is betaald.

11.4 The Myers-Briggs Company is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, voor zakelijke verliezen, winstderving, omzetderving, verlies van gegevens of goodwill of voor verloren of verspilde managementtijd of verloren tijd van werknemers van de Klant.

11.5 Elke voorwaarde, weergave of garantie die anders kan worden geïnterpreteerd of opgenomen in deze Voorwaarden op grond van de wet of gewoonterecht of anderszins wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

12. Overmacht

The Myers-Briggs Company is niet aansprakelijk jegens de Klant als de Myers-Briggs Company geheel of gedeeltelijk niet in staat is de Diensten conform de Leveringsvoorwaarden of anderszins te leveren ten gevolge van omstandigheden waarover The Myers-Briggs Company geen controle heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot oorlog, staking, uitsluiting, brancheconflicten, rellen, burgerlijke onrust, handelingen van de overheid, brand, blokkades, ongevallen, natuurrampen en overige rampen.

13. Verklaring van afstand

Uitstel of vertraging van het afdwingen of het niet afdwingen van bepalingen van de Leveringsvoorwaarden of deze Voorwaarden door een van beide partijen dient in geen geval te worden opgevat als verklaring van afstand van de rechten van de betreffende partij.

14. Rechten van derden

Niet in deze Voorwaarden of Leveringsvoorwaarden verleent derden het recht om deze Leveringsvoorwaarden of Voorwaarden af te dwingen.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze voorwaarden is Engels recht van toepassing en u stemt ermee in eventuele kwesties alleen aanhangig te maken bij de rechtbanken van Engeland. De plaats van uitvoering van het contract is Engeland.

16. Volledige overeenkomst

16.1 Deze Voorwaarden vormen samen met de Leveringsvoorwaarden de volledige overeenkomst tussen The Myers-Briggs Company en de Klant met betrekking tot de Diensten, en vervangen alle eerdere versies. Beide partijen verklaren dat ze bij het aangaan van het Contract geen beroep heeft gedaan op toezeggingen, verklaringen of garanties anders dan expliciet benoemd in het Contract. Wijzigingen aan deze Voorwaarden op verzoek van de Klant treden pas in werking als het verzoek hiertoe schriftelijk is ingediend, gedateerd is en ondertekend is door bevoegde vertegenwoordigers van The Myers-Briggs Company en de Klant.

16.2 Als deze Voorwaarden en de Leveringsvoorwaarden strijdig met elkaar zijn, prevaleren deze Voorwaarden.

16.3 The Myers-Briggs Company behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Lees deze daarom regelmatig. Deze Voorwaarden zijn in mei 2018 herzien.

17. Kennisgevingen

17.1 Elke toegestane of vereiste kennisgeving op grond van deze Voorwaarden dient schriftelijk plaats te vinden en wordt beschouwd als betekend als deze in persoon wordt overhandigd of aangetekend verstuurd wordt naar The Myers-Briggs Company op haar gebruikelijke adres en, in geval van de Klant, naar zijn laatst bekende of gebruikelijke adres. Een kennisgeving die in persoon wordt overhandigd, wordt beschouwd als ontvangen op het moment van bezorging. Een kennisgeving verstuurd per post wordt beschouwd als zijnde bezorgd drie werkdagen na versturen in het geval van communicatie binnen het Verenigd Koninkrijk, of vijf werkdagen in overige gevallen.

17.2 Wanneer in de Leveringsvoorwaarden aangewezen vertegenwoordigers van de partijen worden genoemd, dienen alle kennisgevingen aan deze vertegenwoordigers te worden geadresseerd.

18. Further information

Neem bij vragen contact op met info.eu@themyersbriggs.com of bel ons Customer Support Team op + 44 1865 404610.

The Myers-Briggs Company Limited
Elsfield Hall
15-17 Elsfield Way
Oxford
OX2 8EP

Geregistreerd in Engeland en Wales
onder bedrijfsnummer 2218212

 

 


PLANNING

Voorwaarden inzake gegevensverwerking (GV-voorwaarden)

Deze GV-voorwaarden gelden voor de gegevensverwerking door The Myers-Briggs Company voor en namens de Klant ten behoeve van de goederen en/of diensten die de Klant van The Myers-Briggs Company ontvangt. 
Deze GV-voorwaarden zijn een aanvulling op de Voorwaarden van The Myers-Briggs Company; samen vormen ze de overeenkomst tussen de Partijen.

1. Achtergrond
1.1 De Myers-Briggs Company levert goederen en/of diensten aan de Klant, wat kan inhouden dat er namens de Klant gegevensverwerking door The Myers-Briggs Company plaatsvindt als onderdeel van de levering van diensten aan de Klant op het gebied van bedrijfspsychologie ('Diensten'), waaronder persoonsgegevens die betrekking hebben op de Klant, diens personeel en, waar van toepassing, diens Klanten of andere personen met wie de Klant zakelijke contacten heeft die van belang zijn voor de Diensten ('Relevante gegevenssubjecten'). Meer informatie over thematiek, aard, doel en duur van de verwerking met betrekking tot onze levering van goederen en diensten wordt van tijd tot tijd vermeld in ons Privacybeleid op https://eu.themyersbriggs.com/nl-NL/About/Privacy-Policy

2. Beschrijving van gegevensverwerking
De gegevensverwerking die door The Myers-Briggs Company wordt uitgevoerd, verloopt als volgt:
2.1 de thematiek van de verwerking is zoals beschreven onder bovenstaande clausule 1.1 en de duur van de verwerking is de gehele periode gedurende welke The Myers-Briggs Company Diensten verleent;
2.2 de wijze van de verwerking is zoals beschreven onder bovenstaande clausule 1.1. en het doel van de verwerking is The Myers-Briggs Company ertoe in staat te stellen Diensten te verlenen aan de Klant;
2.3 de persoonlijke gegevens die moeten worden verwerkt, zijn alle persoonlijke gegevens van relevante gegevensonderwerpen die worden verstrekt om de levering van diensten door The Myers-Briggs Company mogelijk te maken of te vergemakkelijken zoals beschreven in bovenstaande clausule 1.1 en de categorieën datasubjecten zijn relevante gegevensonderwerpen; en
2.4 de verplichtingen en rechten van de gegevensbeheerder met betrekking tot de gegevensverwerking worden hieronder uiteengezet.

3. Naleving van de Verordeningen inzake gegevensbescherming
3.1 Zowel de Klant als The Myers-Briggs Company garanderen en verklaren dat ze bij de verwerking van persoonsgegevens in samenhang met de Diensten de Verordeningen inzake gegevensbescherming zullen naleven (en ervoor zullen zorgen dat hun staf en/of onderaannemers dit eveneens doen).

4. Relatie en rol van de partijen
4.1 Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in samenhang met de Diensten erkennen en aanvaarden de partijen het volgende:

   • 4.4.1 de Klant is de gegevensbeheerder en de
   • 4.1.2 The Myers-Briggs Company is de gegevensverwerker.

The Myers-Briggs Company stemt ermee in dat zij de persoonsgegevens zullen verwerken in overeenstemming met de onderhavige GV-voorwaarden.

5. Verantwoordelijke personen en vragen
5.1 De Klant en The Myers-Briggs Company zullen elkaar van tijd tot tijd informeren over de persoon binnen hun organisaties die gemachtigd is om antwoord te geven op vragen met betrekking tot de persoonsgegevens en gegevensverwerking, het onderwerp van deze GV-voorwaarden. De Klant en The Myers-Briggs Company zullen ieder dergelijke vragen onverwijld en redelijk afhandelen.
5.2 Wat betreft The Myers-Briggs Company is de persoon die gemachtigd is om dergelijke vragen te beantwoorden de FG van The Myers-Briggs Company samen met andere leden van het Team gegevensbescherming van The Myers-Briggs Company. Alle vragen moeten worden gericht aan dpo@themyersbriggs.com

6. Verwerking van persoonsgegevens door The Myers-Briggs Company
Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in samenhang met de Diensten zal The Myers-Briggs Company:
6.1 de persoonsgegevens uitsluitend verwerken (waaronder het uitvoeren van een internationale overdracht van de persoonsgegevens) voor het doel dat en in de mate die noodzakelijk is voor het verlenen van de Diensten, en dan uitsluitend conform:

 • 6.1.1 deze GV-voorwaarden, en
 • 6.1.2 de schriftelijke instructies van de Klant zoals die van tijd tot tijd worden uitgevaardigd,

tenzij de wet anders vereist. Daar waar The Myers-Briggs Company wettelijk ertoe verplicht is om de persoonsgegevens anders te verwerken dan volgens deze GV-voorwaarden, zullen zij de Klant hiervan op de hoogte stellen voordat de betreffende verwerking wordt uitgevoerd (tenzij de wet The Myers-Briggs Company ook verhindert dit te doen omwille van het algemene belang);
6.2 passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat past bij de risico's die samenhangen met de verwerking, met name bescherming tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerd openbaar maken van of toegang bieden tot persoonsgegevens die volgens deze GV-voorwaarden worden overgedragen, opgeslagen of anderszins verwerkt, zoals uiteengezet in de Bijlage;
6.3 naar redelijkheid alle stappen zetten om te waarborgen dat uitsluitend gemachtigd personeel toegang heeft tot de persoonsgegevens en dat alle personen die door The Myers-Briggs Company gemachtigd worden voor toegang tot de persoonsgegevens alle verschuldigde vertrouwelijkheid met betrekking tot de persoonsgegevens respecteren en in acht nemen (waaronder door middel van een passende contractuele verplichting tot vertrouwelijkheid daar waar de betreffende personen niet reeds een dergelijke wettelijke verplichting hebben);
6.4 geen onderaannemers voor de gegevensverwerking betrekken bij de uitvoering van de Diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant en anders altijd conform clausule 8;
6.5 niets doen, of nalaten te doen, wat ertoe leidt dat de Klant in gebreke blijft bij het nakomen van zijn verplichtingen inzake de Verordeningen inzake gegevensbescherming;
6.6 onmiddellijk de Klant inlichten indien, naar mening van The Myers-Briggs Company, instructies die The Myers-Briggs Company ontvangt, inbreuk plegen op de Verordeningen inzake gegevensbescherming;
6.7 waar van toepassing met betrekking tot persoonsgegevens die worden verwerkt ten behoeve van de Diensten, samenwerken met en de Klant ondersteuning bieden bij waarborg van naleving van:

 • 6.7.1 De verplichtingen van de Klant tot beantwoording van verzoeken van gegevenssubjecten die hun rechten willen uitoefenen volgens hoofdstuk III van de AVG, waaronder door de Klant te informeren over schriftelijke verzoeken tot inzage die The Myers-Briggs Company ontvangt met betrekking tot de verplichtingen van de Klant volgens de Verordeningen inzake gegevensbescherming; en
 • 6.7.2 de verplichtingen van de Klant volgens artikelen 32 - 36 van de AVG tot:
  • (a) waarborgen van de beveiliging van de gegevensverwerking;
  • (b) informeren van de betreffende toezichthoudende autoriteit en alle gegevenssubjecten, indien relevant, van dergelijke inbreuken met betrekking tot persoonsgegevens;
  • (c) uitvoeren van alle benodigde privacyeffectbeoordelingen (elk een 'PEB') van het effect van de verwerking op de bescherming van persoonsgegevens; en
  • (d) raadplegen van de betreffende toezichthoudende autoriteit voorafgaand aan gegevensverwerking waarbij een PEB aangeeft dat de verwerking zou leiden tot een hoog risico bij afwezigheid van maatregelen genomen door de Klant om dit risico te beperken.

6.8 ondersteuning bieden voor zover naar redelijkheid vereist door de Klant in verband met het vervullen van de verplichtingen van de Klant om samen te werken met de betreffende toezichthoudende autoriteit conform artikel 31 van de AVG.

7. Onderaannemers voor gegevensverwerking
7.1 The Myers-Briggs Company zal ervoor zorgen dat alle onderaannemers voor gegevensverwerking die de onderneming aanneemt om diensten namens The Myers-Briggs Company te verlenen die samenhangen met de diensten van The Myers-Briggs Company, dit uitsluitend doen op basis van een schriftelijke overeenkomst die de onderaannemers onderwerpt aan voorwaarden die gelijkwaardig zijn aan de voorwaarden waaraan The Myers-Briggs Company zich moet houden volgens de onderhavige GV-voorwaarden of eventuele alternatieve voorwaarden die mogelijk met de Klant overeen worden gekomen (de 'Relevante voorwaarden'). The Myers-Briggs Company ziet erop toe dat de prestaties van de onderaannemer plaatsvinden volgens de Relevante voorwaarden, en is rechtstreeks aansprakelijk jegens de Klant voor:

 • 7.1.1 eventuele schendingen door de onderaannemer van de Relevante voorwaarden;
 • 7.1.2 eventuele handelingen of nalatigheden van de onderaannemer die ertoe leiden dat:
  • 7.1.2.1 The Myers-Briggs Company deze GV-voorwaarden schendt; of 
  • 7.1.2.2 de Klant of The Myers-Briggs Company de Verordeningen inzake gegevensbescherming schenden.

7.2 Daar waar de Klant aan The Myers-Briggs Company algehele toestemming heeft gegeven om onderaannemers aan te nemen, zal The Myers-Briggs Company voorafgaand aan het aantrekken van een nieuwe onderaannemer onder deze algehele toestemming de Klant op de hoogte stellen van de uit te voeren wijzigingen die deze algehele toestemming beïnvloeden en de Klant een mogelijkheid geven om hiertegen bezwaar te maken.
7.3 In weerwil van clausules 7.1 en 7.2 wordt overeengekomen dat The Myers-Briggs Company toestemming krijgt om persoonsgegevens over te dragen aan onderaannemers die zijn opgenomen in de Lijst van externe partijen en overdrachten ex-EER.

8. Toezicht op de prestaties van The Myers-Briggs Company
8.1 De klant heeft het recht om de naleving van The Myers-Briggs Company van de Verordeningen inzake gegevensbescherming en de verplichtingen van The Myers-Briggs Company met betrekking tot gegevensverwerking in verband met de Diensten op elk moment tijdens normale kantooruren te controleren en auditen. The Myers-Briggs Company stemt ermee in de Klant onverwijld alle toegang, ondersteuning en informatie te bieden die redelijkerwijs nodig zijn om het benodigde toezicht en de benodigde audits mogelijk te maken. Als de Klant van mening is dat een audit op locatie nodig is, stemt The Myers-Briggs Company ermee in om de Klant redelijke toegang tot zijn kantoren te bieden (onder voorbehoud van eventuele redelijke vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen) en tot alle opgeslagen persoonsgegevens en gegevensverwerkingsprogramma's op deze locatie. De Klant is gerechtigd om de audit te laten uitvoeren door een externe partij.

9. Overdracht buiten de EER en aan externe partijen
9.1 We kunnen persoonsgegevens overdragen buiten de EER en aan elke externe partij die buiten de EER gevestigd is (met inbegrip van onze moedermaatschappij, The Myers-Briggs Company in de VS) daar waar we voor deze overdracht toestemming hebben volgens artikelen 44 - 49 van de AVG. Ten behoeve van deze doeleinden wordt overeengekomen dat The Myers-Briggs Company toestemming heeft om persoonsgegevens buiten de EER over te dragen en wel aan de externe partijen die gevestigd zijn buiten de EER zoals vermeld in de Lijst van externe partijen en overdrachten ex-EER, vooropgesteld dat passende beveiligingsmechanismen gehandhaafd blijven.

10. Afronding van de Diensten
10.1 Bij afronding van de Diensten zal The Myers-Briggs Company naar oordeel van de Klant en na ontvangst van de instructies van de Klant alle persoonsgegevens (waaronder kopieën) die in verband met de Diensten zijn verwerkt, vernietigen of teruggeven aan de Klant, behalve voor zover The Myers-Briggs Company bij wet ertoe verplicht is om kopieën van de persoonsgegevens te bewaren en behoudens voor zover The Myers-Briggs Company andersluidende instructies krijgt van een gegevenssubject van de Klant.

11. Toepasselijk recht
11.1 Deze GV-voorwaarden zijn onderworpen aan het recht van Engeland en Wales, en de rechters van Londen, Engeland, hebben exclusieve rechtsmacht.

Definities
12.1 Ten behoeve van deze GV-voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

Verordeningen inzake gegevensbescherming

houdt in alle wetgeving die van toepassing is op persoonsgegevens die onder of in samenhang met de Overeenkomst worden verwerkt, waaronder:

 • de Gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EC (vervangen door de AVG);
 • de Gegevensbeschermingsrichtlijn elektronische communicatie 2002/58/EC;
 • de AVG, zodra deze van kracht wordt;
 • Wet inzake gegevensbescherming 1998 en alle overige nationale wetgeving die bovenstaande implementeert of aanvult; en
 • alle relevante gedragscodes en overige bindende richtlijnen uitgevaardigd door een Wetgever;

alle als van tijd tot tijd aangepast, opnieuw ingevoerd en/of vervangen en van kracht geworden;

 

 

AVG

houdt in de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679; en

 

 

Diensten

houdt in alle goederen en/of diensten geleverd aan de Klant volgens de Zakelijke voorwaarden van The Myers-Briggs Company.

De termen persoonsgegevens; gegevensbeheerder; gegevensverwerker; gegevensverwerking; en toezichthoudende autoriteit die in deze GV-voorwaarden worden gebruikt, hebben de betekenis die er in de Verordeningen inzake gegevensbescherming aan wordt toegekend.

 

 

BIJLAGE
Technische en organisatorische maatregelen van The Myers-Briggs Company
Belangrijke controles

1.1 Het informatiebeveiligingsbeheersysteem en de Gegevensbeschermingssystemen van The Myers-Briggs Company omvatten het volgend:

 • Beleid;
 • Bestuur;
 • Proces en procedures;
 • Rollen en verantwoordelijkheden;
 • Waarborgprocedures;
 • Risicobeoordelingen inclusief PEB's; en
 • Verbeterplannen.


1.2  De fysieke beveiligingsmaatregelen van The Myers-Briggs Company omvatten onder andere:

 • Het aanbrengen van passende sloten en andere fysieke beschermingsmiddelen op deuren en ramen van ruimten waar computers staan opgesteld, waaronder toegang met magneetstripkaart;
 • Fysieke beveiliging van onbewaakte laptops ((bijv. door ze in een afgesloten lade of kast te bewaren);
 • Zorgen voor controle over en beveiliging van alle verwijderbare media, zoals verwijderbare harde schijven, cd's, floppy disks en USB-drives die zich in of aan bedrijfskritische middelen bevinden;
 • Het vernietigen of verwijderen van alle bedrijfskritische gegevens van media zoals cd's en floppy disks, voordat deze worden weggegooid;
 • Het waarborgen dat alle bedrijfskritische gegevens worden verwijderd van de harde schijven van gebruikte computers voordat deze worden weggedaan; en
 • Het bewaren van back-ups van bedrijfskritische informatie buiten de locatie en/of in een water- en brandbestendige containe.


1.3 De toegangscontrolemaatregelen van The Myers-Briggs Company omvatten onder andere:

 • Het gebruik van unieke, niet gemakkelijk te raden wachtwoorden en deze regelmatig wijzigen;
 • Het gebruik van complexe wachtwoorden;
 • Ervoor zorgdragen dat de werknemers op de hoogte zijn van veilig wachtwoordgebruik; en
 • Het toezicht houden op ongeautoriseerde inlogpogingen.


1.4 Het beleid inzake beveiliging en privacy van The Myers-Briggs Company omvat:

 • Ervoor zorgen dat alle gebruikte computers antivirussoftware hebben en dat de virusdefinities minimaal eenmaal per week worden bijgewerkt. Alle inkomende en uitgaande verkeer wordt gescand op virussen, net als gebruikte diskdrives of cd's, zelfs als deze afkomstig zijn van een 'betrouwbare' bron. Alle computers worden minimaal één keer per maand op virussen gecontroleerd.


1.5 De bekendheid met, training in en beveiligingscontrole van The Myers-Briggs Company met betrekking tot het personeel omvatten:

 • Het uitvoeren van integriteitscontroles voor alle nieuwe werknemers om te waarborgen dat deze niet hebben gelogen over hun achtergrond, ervaring of kwalificaties;
 • Het geven van een korte inleiding in gegevensbeveiliging aan alle nieuwe werknemers, en ervoor zorgen dat zij het beleid inzake gegevensbeveiliging en gegevensbescherming van The Myers-Briggs Company hebben gelezen en begrepen;
 • Ervoor zorgen dat de werknemers weten waar ze informatie kunnen vinden omtrent normen en procedures voor gegevensbeveiliging met betrekking tot hun rol en verantwoordelijkheden;
 • Ervoor zorgen dat werknemers uitsluitend toegang hebben tot de gegevensbronnen die ze nodig hebben voor hun taken. Als werknemers van baan veranderen, garanderen we dat zij geen toegang houden tot de middelen die ze voor hun oude baan nodig hadden. Wanneer werknemers worden ontslagen, zorgen we ervoor dat zij geen bedrijfskritische gegevens kunnen meenemen;
 • Ervoor zorgen dat ex-medewerkers geen toegangsrechten hebben tot systemen van The Myers-Briggs Company; en
 • Ervoor zorgen dat de werknemers kennis hebben van de vaak voorkomende methodes voor het inbreuk maken op systemen.


1.6 De incidentrespons-/beheer/zakelijke continuïteit van The Myers-Briggs Company omvat:

 • Ervoor zorgen dat werknemers begrijpen wat er wordt bedoeld met een beveiligingsincident, nl. een gebeurtenis die de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van uw zakelijk kritieke gegevens of systemen kan beschadigen of aantasten;
 • Ervoor zorgen dat de werknemers getraind zijn in het herkennen van Beveiligingsincidenten;
 • Ervoor zorgen dat werknemers scholing krijgen over de noodzaak om alles te melden dat een teken van een Beveiligingsincident zou kunnen zijn, en op de hoogte blijven van de identiteit van de persoon aan wie dergelijke meldingen moeten worden gedaan;
 • Ervoor zorgen dat medewerkers weten met wie en hoe ze contact moeten opnemen als een Beveiligingsincident plaatsvindt;
 • Een zakelijk continuïteitsplan gereed hebben om te waarborgen dat de zakelijke activiteiten kunnen blijven doorgaan in geval van een ernstig Beveiligingsincident. Dit Plan specificeert:
  • Aangewezen mensen die betrokken worden bij de respons;
  • Externe contactpersonen, waaronder wetshandhavings-, brand- en mogelijk technische experts;
  • Noodplannen voor voorzienbare incidenten zoals:
   • Stroomuitval;
   • Natuurrampen en ernstige ongevallen;
   • Inbreuk op de gegevens;
   • Geen toegang tot de locatie;
   • Verlies van cruciale werknemers;
   • Storing van apparatuur;
   • Ervoor zorgen dat het Plan zakelijke continuïteit wordt uitgereikt aan alle benodigde werknemers en minimaal eenmaal per jaar wordt getest, ongeacht of er een beveiligingsincident heeft plaatsgevonden; en
   • Heronderzoek en bijwerken van het Plan zakelijke continuïteit na elk incident waarbij dit Plan wordt gebruikt en na elke test ervan.


   1.7 De Auditcontroles/due-diligence van The Myers-Briggs Company omvatten onder andere:

   Ervoor zorgen dat er passende procedures voor beveiligingsaudits worden gehanteerd, waaronder:

   • Auditen van degenen die toegang hebben tot de systemen;
   • Logboekregistratie van dergelijke toegang tot de systemen; en
   • Auditen van naleving van beveiligingsprocedures.