Algemene voorwaarden voor het boeken van trainingen

Deze voorwaarden zijn vertaald uit het Engels. Deze vertaling is uitsluitend informatief bedoeld en in het geval van een onderzoek of geschil, dient u de originele Engelse versie te raadplegen die juridisch bindend is en prevaleert boven elke vertaling.

Dit zijn de Algemene voorwaarden voor het boeken van trainingen (“Voorwaarden”) van The Myers-Briggs Company Limited, een onderneming die is ingeschreven in Engeland en Wales (registratienummer 2218212) met als vestigingsadres Elsfield Hall, Elsfield Way 15-17, Oxford OX2 8EP, United Kingdom (The Myers-Briggs Company) die gelden voor de Europese vestigingskantoren van The Myers-Briggs Company Limited (met inbegrip van The Myers-Briggs Company - Frankrijk, The Myers-Briggs Company - Nederland en The Myers-Briggs Company - Duitsland).  Wanneer we het hebben over “The Myers-Briggs Company”, “wij/we”, “ons” en “onze”, bedoelen we The Myers-Briggs Company Limited en onze Europese vestigingen, tenzij anders vermeld.  

Mocht u vragen hebben over deze Algemene voorwaarden, neemt u dan contact op met het Customer Support Team van The Myers-Briggs Company op +44 1865 404610 of +44 1865 404500.

Definities

"Werkdag" wil zeggen een dag (zijnde geen zaterdag of zondag) waarop banken in de City of London open zijn voor algemene bankzaken; 

"Klant" wil zeggen de organisatie die met The Myers-Briggs Company een overeenkomst aangaat voor het verzorgen van trainingen;

“Cursusmaterialen” wil zeggen alle cursushandleidingen, e-learningproducten, vragenbanken, kennisbanken, cursusinstructies en alle overige materialen die het door The Myers-Briggs Company of zijn externe leverancier geschreven trainingsprogramma dat de klant gaat volgen, ondersteunen.

"The Myers-Briggs Company" wil zeggen: The Myers-Briggs Company Limited samen met haar Europese vestigingen (met inbegrip van The Myers-Briggs Company - Frankrijk, The Myers-Briggs Company - Nederland en The Myers-Briggs Company - Duitsland);

"Materialen" wil zeggen afname- en trainingsmaterialen van The Myers-Briggs Company, met inbegrip van Cursusmaterialen en Beperkt toegankelijke materialen, hetzij gedrukt, hetzij op enig ander medium (zoals video, dvd, cd-rom of andere software);

"Beperkt toegankelijke materialen" wil zeggen alle psychometrische testen of materialen (met inbegrip van vragenboekjes, scoreformulieren, antwoordformulieren en profielbladen) die, op het moment van aankopen, aangemerkt worden als beperkt toegankelijk in de huidige catalogus van The Myers-Briggs Company, in de verkoopdocumentatie van The Myers-Briggs Company, op de website of op de testen of materialen zelf;

"Handelsmerken" wil zeggen alle geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken die door The Myers-Briggs Company worden gebruikt bij het uitvoeren van haar zaken.

1 Voorwaarden, inhoud en prijzen van trainingsprogramma’s

1.1 De inhoud en opzet van trainingsprogramma’s en de prijzen van trainingsprogramma's kloppen op het moment van publicatie, maar kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden aangepast.

1.2 The Myers-Briggs Company behoudt zich het recht voor om programma's indien er onvoldoende boekingen zijn, of om redenen waarop The Myers-Briggs Company geen invloed heeft, te annuleren of te verplaatsen zonder boete of aansprakelijkheid.

2 Betaling

2.1 Vergoedingen moeten 28 dagen vóór de start van alle programma's worden betaald. Onmiddellijke betaling met creditcard of cheque is vereist voor alle boekingen ontvangen binnen 28 dagen van de startdatum van het programma. Klanten met een kredietaccount ontvangen facturen, mits een inkooporder is verstrekt bij de bestelling en de te betalen vergoedingen binnen de toepasselijke kredietlimiet vallen. Betalingen of termijnbetalingen van tarieven kunnen worden gedaan op basis van beschikbaar krediet op een Voucher (raadpleeg de Algemene voorwaarden voor Vouchers). Voor de duidelijkheid: ook als een voucher is gekocht op kredietvoorwaarden.

2.2 Indien een deelnemer na voltooiing van een kwalificatieprogramma normaal gesproken recht heeft om Beperkt toegankelijke materialen aan te schaffen, zal The Myers-Briggs Company de kwalificatie pas toekennen zodra de betaling van het desbetreffende programma volledig is ontvangen.

2.3 Indien The Myers-Briggs Company de prijs van een programma weergeeft in euro (€), US dollars ($) of een andere valuta, dient het bedrag te worden voldaan in de op de factuur vermelde valuta.

2.4 Over alle openbare trainingsprogramma’s van The Myers-Briggs Company die in het Verenigd Koninkrijk plaatsvinden, is btw verschuldigd volgens het standaardtarief in het Verenigd Koninkrijk, onafhankelijk van het land waarin de deelnemer woont. Indien programma's in andere EU-landen worden gehouden, wordt btw geheven zoals vereist door het betreffende land.

2.5 De kosten voor een eventuele overnachting zijn niet inbegrepen in de prijs van het programma en er wordt van deelnemers verwacht dat ze zelf voor een accommodatie zorgen.

2.6 The Myers-Briggs Company behoudt zich het recht voor om rente en invorderingskosten te verrekenen conform de Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 (zoals aangepast).

2.7 Als een Klant recht heeft op terugbetaling en dit is veroorzaakt door een fout van de Klant, behoudt The Myers-Briggs Company zich het recht voor om eventuele administratieve bank-/creditcardkosten van een dergelijke terugbetaling in te houden. Wanneer de terugbetaling nodig is vanwege een door The Myers-Briggs Company gemaakte fout, dan worden deze kosten niet ingehouden.

3 Eigendom van materialen opgenomen in tarieven voor trainingsprogramma's

Het is een verkoopvoorwaarde dat eigendom van Cursusmaterialen niet wordt overgedragen aan de deelnemer of zijn/haar werkgever (welk geval zich voordoet) totdat volledige betaling met betrekking tot het betreffende programma door The Myers-Briggs Company is ontvangen. Als de betaling op de uiterste betaaldatum niet is ontvangen, mag The Myers-Briggs Company Materialen die niet zijn betaald, terugnemen.

4 Verschuivingsbeleid

4.1 Wanneer een programma eenmaal is geboekt, zal The Myers-Briggs Company zich, wanneer een deelnemer het programma naar een andere datum wil laten verschuiven, conform Artikel 4.6, inspannen om deze gevraagde verschuiving mogelijk te maken. In dit geval is de volgende wijzigingsvergoeding verschuldigd:

Verzoek tot verschuiving ontvangen door The Myers-Briggs Company 

Verschuldigde vergoeding

Minder dan zeven dagen vóór aanvang van het programma 50% van de vergoeding verschuldigd
7-28 dagen vóór aanvang van het programma 25% van de vergoeding verschuldigd


4.2
Alle verzoeken om verschuiving van een programma naar een andere datum moeten schriftelijk worden ingediend.

4.3 Voor alle verzoeken om verschuiving van een programma naar een andere datum moet de alternatieve datum binnen één (1) maand na het wijzigingsverzoek bij The Myers-Briggs Company bekend zijn. Wanneer dit niet het geval is, zal het verschuivingsverzoek vervallen en zal de boeking behandeld worden als een annulering. In een dergelijk geval zijn de annuleringskosten zoals genoemd in Artikel 5 van toepassing en dient deze vergoeding volledig te worden voldaan in plaats van de hierboven genoemde verschuivingsvergoeding.

4.4 In het geval van tweedaagse trainingen (bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een opvolgdag, of als het programma in deel 1 en deel 2 is opgedeeld) zal de datum van het tweede deel direct verbonden zijn aan de datum van het eerste deel en daarom:

(i) op voorwaarde dat er ruimte is, mag het tweede deel naar een andere datum worden verschoven dan gepland, maar dan wordt er een administratieve onkostenvergoeding van zeshonderd euro (€ 600) (plus btw) in rekening gebracht. Als het tweede deel zich uitstrekt over meer dan één dag, geldt de verschuiving voor het gehele tweede deel, en niet slechts voor een enkele dag; en 

(ii) het tweede deel moet bijgewoond worden binnen twaalf (12) maanden na de datum waarop de verschoven boeking plaats zou hebben gevonden. Als dat niet gebeurt, moet het hele trainingsprogramma (deel 1 én deel 2) opnieuw doorlopen worden (deel 1 zou dan opnieuw geboekt en doorlopen moeten worden, evenals het verschoven deel 2).

4.5 Indien er veldwerk gedaan moet worden als eis van de training, moet dit veldwerk gedaan worden binnen twaalf (12) maanden na het einde van de training.

4.6 Indien een programma is geboekt met een korting of een andere speciale aanbieding, kan de betreffende boeking niet naar een andere datum worden verschoven. Als een deelnemer op de geboekte datum niet kan deelnemen, mag de deelnemer, als hij/zij dit tijdig heeft gemeld, de boeking aan iemand anders binnen zijn organisatie overdragen (indien van toepassing), mits de alternatieve persoon voldoet aan eventuele toelatingscriteria voor het betreffende programma en eventueel vereist voorwerk of veldwerk op tijd voor de voor het programma geboekte datum kan afronden. Als de boeking op een andere manier wordt geannuleerd, worden de kosten voor het geboekte programma verbeurd verklaard.

5 Annuleringsbeleid

5.1 In geval van annulering door The Myers-Briggs Company zal volledige terugbetaling plaatsvinden nadat eventueel voorbereidingsmateriaal dat al naar de deelnemer verzonden is, aan The Myers-Briggs Company is geretourneerd.

Met betrekking tot een annulering door een deelnemer gelden de volgende annuleringskosten:

Annulering ontvangen door The Myers-Briggs Company

Verschuldigde vergoeding

Minder dan 7 dagen vóór aanvang van de training, of als de deelnemer niet deelneemt Volledig verschuldigde vergoeding
7-28 dagen vóór aanvang van het programma 50% van de verschuldigde vergoeding
Meer dan 28 dagen vóór aanvang van het programma Geen vergoeding verschuldigd, uitgezonderd een tarief voor eventueel voorbereidingsmateriaal voor de cursus dat reeds verzonden is

Alle annuleringen moeten schriftelijk worden ingediend.

5.2 Indien een feedbacksessie (gepland voorafgaand aan een workshop of als losse sessie) wordt uitgesteld of geannuleerd door de deelnemer, behoudt The Myers-Briggs Company zich het recht voor om uitstel- of annuleringskosten in rekening te brengen zoals vermeld in Artikel 4 en 5, met betrekking tot de kosten van een dergelijke feedbacksessie.

6 Vervanging

Vervanging door een andere deelnemer kan kosteloos geschieden, mits deze deelnemer aan de toelatingseisen van de training voldoet en eventuele benodigde voorbereidende werkzaamheden heeft gedaan.

7 Levering van producten

7.1 Als uw bedrijf buiten Europa is gevestigd, houdt u er dan rekening mee dat kwalificatie voor het toepassen van bepaalde instrumenten niet automatisch inhoudt dat The Myers-Briggs Company u kan voorzien van deze instrumenten. Als dit van toepassing is op u, neemt u dan voor verdere informatie hierover eerst contact op met ons Customer Support Team voordat u een training boekt.

7.2 Alle Klanten moeten bij het gebruik van Materialen en in het bijzonder Beperkt toegankelijke materialen verifiëren of er in het betreffende rechtsgebied lokale eisen en/of beperkingen gelden voor het gebruik van psychometrische testen over het algemeen en de Materialen en Beperkt toegankelijke materialen in het bijzonder, opgelegd door de wet, regelgeving of door een lokale regelgevende instantie of overheidsinstantie. Als er lokale eisen en/of beperkingen gelden die de criteria wijzigen voor of het gebruik voorkomen van Materialen of Beperkt toegankelijke materialen binnen een bepaald rechtsgebied, dan is het de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat hij/zij al deze lokale eisen en/of beperkingen naleeft. Als een Klant Materialen of Beperkt toegankelijke materialen in een bepaald rechtsgebied gebruikt in strijd met lokale eisen en/of beperkingen, zowel bewust als onbewust, is die Klant als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor dergelijk gebruik en vrijwaart die Klant The Myers-Briggs Company tegen elk verlies en alle vorderingen van derden jegens The Myers-Briggs Company als gevolg van dergelijk gebruik. Als een Klant er niet voor heeft gezorgd dat Materialen of Beperkt toegankelijke materialen rechtmatig mogen worden gebruikt binnen een bepaald rechtsgebied en vervolgens Materialen of Beperkt toegankelijke materialen koopt om in dat rechtsgebied te gebruiken, dan is die Klant aansprakelijk voor de kosten daarvan en is The Myers-Briggs Company niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke Materialen of Beperkt Toegankelijke Materialen of de vergoeding van gemaakte kosten met betrekking hiertoe.

8 Intellectuele-eigendomsrechten

8.1 Alle Materialen en overige door The Myers-Briggs Company geleverde producten worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten (met inbegrip van handelsmerken, auteursrechten, patenten en ontwerprechten) en vertrouwelijkheidsrechten. Reproductie van deze producten, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, of opslag hiervan in een database of opvraagsysteem, door welk proces dan ook, is verboden, behalve wanneer dit uitdrukkelijk wettelijk of op grond van een licentie is toegestaan. Kennisgevingen op Materialen met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten (inclusief auteursrechten en handelsmerken) mogen niet van de Materialen worden verwijderd, verborgen of anderszins gewijzigd.

8.2 De Klant mag de Materialen niet reproduceren, kopiëren, veranderen of aanpassen op wat voor manier dan ook, of deze invoeren in of converteren naar een vorm van informatieopslag of –drager, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een elektronisch systeem of computersysteem.

8.3 The Myers-Briggs Company is gebonden aan de auteurs- en distributiecontracten van The Myers-Briggs Company die haar ertoe verplichten directe juridische stappen te ondernemen tegen eenieder die inbreuk maakt op de auteursrechten van The Myers-Briggs Company of het auteursrecht van een van haar auteurs.

8.4 De Klant erkent dat de Handelsmerken eigendom zijn van The Myers-Briggs Company of de licentiegevers van The Myers-Briggs Company, dat gebruik van de Handelsmerken door de Klant te allen tijde geschiedt conform deze Voorwaarden, en dat de Klant ernaar streeft het onderscheidend vermogen en de reputatie van de Handelsmerken te behouden. De Klant gebruikt geen merk dat of naam die verwarring kan veroorzaken vanwege gelijkheid aan de Handelsmerken met betrekking tot goederen die lijken op de Materialen.

9 Gegevensbescherming en privacy

9.1 The Myers-Briggs Company verplicht zich ertoe om de privacy van de Klant en andere gebruikers te beschermen en respecteren en om te handelen in overeenstemming met de AVG (de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/ 679) en andere toepasselijke, vastgestelde, opvolgende of gewijzigde wetgeving. We raden u aan onze Verklaring inzake gegevensbescherming en ons Privacybeleid te lezen, aangezien u hierdoor beter begrijpt hoe we uw Persoonsgegevens en andere gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en anderszins verwerken.

9.2 Klant gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de aan deze voorwaarden gehechte Voorwaarden inzake gegevensbescherming, tenzij schriftelijk anders tussen The Myers-Briggs Company en de Klant wordt overeengekomen.

10 Aansprakelijkheid

10.1 The Myers-Briggs Company zal haar uiterste best doen om deelnemers zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te informeren als een training wordt geannuleerd.

10.2 The Myers-Briggs Company doet tevens al het redelijke om ervoor te zorgen dat elke beschrijving van het ontwerp of de inhoud van de trainingen zo informatief mogelijk is, maar het is aan deelnemers om verantwoordelijkheid te nemen voor de beslissing of de training al dan niet geschikt is voor hun behoeften. Personen die zich registreren voor kwalificatieprogramma's dienen er rekening mee te houden dat het succesvol voltooien van dergelijke programma's inhoudt dat deelnemers begrip van onderliggende principes laten zien en vaardigheid tonen in het afnemen van en feedback geven op de betreffende instrumenten.

10.3 De aansprakelijkheid van The Myers-Briggs Company die voortvloeit uit of het gevolg is het leveren van de trainingen, hetzij contractueel, door een onrechtmatige daad, contractbreuk of anderszins, is nooit hoger dan de prijs die door de deelnemer (of zijn werkgever) voor dergelijke programma's is betaald. Niets in deze Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van The Myers-Briggs Company voor overlijden of persoonlijk letsel, of voor fraude van The Myers-Briggs Company, of voor aansprakelijkheden die wettelijk niet kunnen worden beperkt, uit of beperkt deze. Met inachtneming van de voorgaande zin is The Myers-Briggs Company niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, voor zakelijke verliezen, winstderving, omzetderving, verlies van gegevens of goodwill of voor verloren of verspilde managementtijd.

11 Uitsluitingen

Elke situatie, verklaring of garantie die anders kan worden geïnterpreteerd of opgenomen in deze Voorwaarden op grond van de wet of gewoonterecht of anderszins wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover wettelijk toegestaan.

12 Afwijkingen en strijdigheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing en sluiten alle andere algemene voorwaarden uit, met inbegrip van algemene voorwaarden die u probeert toe te passen middels inkooporders, boekingsbevestigingen of andere documenten. Afwijkingen van deze Voorwaarden op uw verzoek treden pas in werking indien deze op schrift zijn gesteld en zijn ondertekend namens The Myers-Briggs Company door één van haar directeuren. The Myers-Briggs Company behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Lees deze daarom regelmatig. Deze Voorwaarden zijn in mei 2018 herzien. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden (zoals weergegeven op onze website) en die in onze catalogus of elders prevaleren deze Voorwaarden (zoals weergegeven op onze website).

13 Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Engels recht van toepassing en u stemt ermee in eventuele kwesties alleen aanhangig te maken bij de rechtbanken van Engeland. De plaats van uitvoering van het contract is Engeland.

14 Verdere informatie

Neem bij vragen contact op met info.eu@themyersbriggs.com of bel ons Customer Support Team op + 44 1865 404610

 

The Myers-Briggs Company Limited
Elsfield Hall
15-17 Elsfield Way
Oxford
OX2 8EP

Geregistreerd in Engeland en Wales
onder bedrijfsnummer 2218212

 

 


PLANNING

Voorwaarden inzake gegevensverwerking (GV-voorwaarden)

Deze GV-voorwaarden gelden voor de gegevensverwerking door The Myers-Briggs Company voor en namens de Klant ten behoeve van de goederen en/of diensten die de Klant van The Myers-Briggs Company ontvangt. 
Deze GV-voorwaarden zijn een aanvulling op de Voorwaarden van The Myers-Briggs Company; samen vormen ze de overeenkomst tussen de Partijen.

1. Achtergrond
1.1 De Myers-Briggs Company levert goederen en/of diensten aan de Klant, wat kan inhouden dat er namens de Klant gegevensverwerking door The Myers-Briggs Company plaatsvindt als onderdeel van de levering van diensten aan de Klant op het gebied van bedrijfspsychologie ('Diensten'), waaronder persoonsgegevens die betrekking hebben op de Klant, diens personeel en, waar van toepassing, diens Klanten of andere personen met wie de Klant zakelijke contacten heeft die van belang zijn voor de Diensten ('Relevante gegevenssubjecten'). Meer informatie over thematiek, aard, doel en duur van de verwerking met betrekking tot onze levering van goederen en diensten wordt van tijd tot tijd vermeld in ons Privacybeleid op https://eu.themyersbriggs.com/nl-NL/About/Privacy-Policy

2. Beschrijving van gegevensverwerking
De gegevensverwerking die door The Myers-Briggs Company wordt uitgevoerd, verloopt als volgt:
2.1 de thematiek van de verwerking is zoals beschreven onder bovenstaande clausule 1.1 en de duur van de verwerking is de gehele periode gedurende welke The Myers-Briggs Company Diensten verleent;
2.2 de wijze van de verwerking is zoals beschreven onder bovenstaande clausule 1.1. en het doel van de verwerking is The Myers-Briggs Company ertoe in staat te stellen Diensten te verlenen aan de Klant;
2.3 de persoonlijke gegevens die moeten worden verwerkt, zijn alle persoonlijke gegevens van relevante gegevensonderwerpen die worden verstrekt om de levering van diensten door The Myers-Briggs Company mogelijk te maken of te vergemakkelijken zoals beschreven in bovenstaande clausule 1.1 en de categorieën datasubjecten zijn relevante gegevensonderwerpen; en
2.4 de verplichtingen en rechten van de gegevensbeheerder met betrekking tot de gegevensverwerking worden hieronder uiteengezet.

3. Naleving van de Verordeningen inzake gegevensbescherming
3.1 Zowel de Klant als The Myers-Briggs Company garanderen en verklaren dat ze bij de verwerking van persoonsgegevens in samenhang met de Diensten de Verordeningen inzake gegevensbescherming zullen naleven (en ervoor zullen zorgen dat hun staf en/of onderaannemers dit eveneens doen).

4. Relatie en rol van de partijen
4.1 Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in samenhang met de Diensten erkennen en aanvaarden de partijen het volgende:

   • 4.4.1 de Klant is de gegevensbeheerder en de
   • 4.1.2 The Myers-Briggs Company is de gegevensverwerker.

The Myers-Briggs Company stemt ermee in dat zij de persoonsgegevens zullen verwerken in overeenstemming met de onderhavige GV-voorwaarden.

5. Verantwoordelijke personen en vragen
5.1 De Klant en The Myers-Briggs Company zullen elkaar van tijd tot tijd informeren over de persoon binnen hun organisaties die gemachtigd is om antwoord te geven op vragen met betrekking tot de persoonsgegevens en gegevensverwerking, het onderwerp van deze GV-voorwaarden. De Klant en The Myers-Briggs Company zullen ieder dergelijke vragen onverwijld en redelijk afhandelen.
5.2 Wat betreft The Myers-Briggs Company is de persoon die gemachtigd is om dergelijke vragen te beantwoorden de FG van The Myers-Briggs Company samen met andere leden van het Team gegevensbescherming van The Myers-Briggs Company. Alle vragen moeten worden gericht aan dpo@themyersbriggs.com

6. Verwerking van persoonsgegevens door The Myers-Briggs Company
Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in samenhang met de Diensten zal The Myers-Briggs Company:
6.1 de persoonsgegevens uitsluitend verwerken (waaronder het uitvoeren van een internationale overdracht van de persoonsgegevens) voor het doel dat en in de mate die noodzakelijk is voor het verlenen van de Diensten, en dan uitsluitend conform:

 • 6.1.1 deze GV-voorwaarden, en
 • 6.1.2 de schriftelijke instructies van de Klant zoals die van tijd tot tijd worden uitgevaardigd,

tenzij de wet anders vereist. Daar waar The Myers-Briggs Company wettelijk ertoe verplicht is om de persoonsgegevens anders te verwerken dan volgens deze GV-voorwaarden, zullen zij de Klant hiervan op de hoogte stellen voordat de betreffende verwerking wordt uitgevoerd (tenzij de wet The Myers-Briggs Company ook verhindert dit te doen omwille van het algemene belang);
6.2 passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat past bij de risico's die samenhangen met de verwerking, met name bescherming tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerd openbaar maken van of toegang bieden tot persoonsgegevens die volgens deze GV-voorwaarden worden overgedragen, opgeslagen of anderszins verwerkt, zoals uiteengezet in de Bijlage;
6.3 naar redelijkheid alle stappen zetten om te waarborgen dat uitsluitend gemachtigd personeel toegang heeft tot de persoonsgegevens en dat alle personen die door The Myers-Briggs Company gemachtigd worden voor toegang tot de persoonsgegevens alle verschuldigde vertrouwelijkheid met betrekking tot de persoonsgegevens respecteren en in acht nemen (waaronder door middel van een passende contractuele verplichting tot vertrouwelijkheid daar waar de betreffende personen niet reeds een dergelijke wettelijke verplichting hebben);
6.4 geen onderaannemers voor de gegevensverwerking betrekken bij de uitvoering van de Diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant en anders altijd conform clausule 8;
6.5 niets doen, of nalaten te doen, wat ertoe leidt dat de Klant in gebreke blijft bij het nakomen van zijn verplichtingen inzake de Verordeningen inzake gegevensbescherming;
6.6 onmiddellijk de Klant inlichten indien, naar mening van The Myers-Briggs Company, instructies die The Myers-Briggs Company ontvangt, inbreuk plegen op de Verordeningen inzake gegevensbescherming;
6.7 waar van toepassing met betrekking tot persoonsgegevens die worden verwerkt ten behoeve van de Diensten, samenwerken met en de Klant ondersteuning bieden bij waarborg van naleving van:

 • 6.7.1 De verplichtingen van de Klant tot beantwoording van verzoeken van gegevenssubjecten die hun rechten willen uitoefenen volgens hoofdstuk III van de AVG, waaronder door de Klant te informeren over schriftelijke verzoeken tot inzage die The Myers-Briggs Company ontvangt met betrekking tot de verplichtingen van de Klant volgens de Verordeningen inzake gegevensbescherming; en
 • 6.7.2 de verplichtingen van de Klant volgens artikelen 32 - 36 van de AVG tot:
  • (a) waarborgen van de beveiliging van de gegevensverwerking;
  • (b) informeren van de betreffende toezichthoudende autoriteit en alle gegevenssubjecten, indien relevant, van dergelijke inbreuken met betrekking tot persoonsgegevens;
  • (c) uitvoeren van alle benodigde privacyeffectbeoordelingen (elk een 'PEB') van het effect van de verwerking op de bescherming van persoonsgegevens; en
  • (d) raadplegen van de betreffende toezichthoudende autoriteit voorafgaand aan gegevensverwerking waarbij een PEB aangeeft dat de verwerking zou leiden tot een hoog risico bij afwezigheid van maatregelen genomen door de Klant om dit risico te beperken.

6.8 ondersteuning bieden voor zover naar redelijkheid vereist door de Klant in verband met het vervullen van de verplichtingen van de Klant om samen te werken met de betreffende toezichthoudende autoriteit conform artikel 31 van de AVG.

7. Onderaannemers voor gegevensverwerking
7.1 The Myers-Briggs Company zal ervoor zorgen dat alle onderaannemers voor gegevensverwerking die de onderneming aanneemt om diensten namens The Myers-Briggs Company te verlenen die samenhangen met de diensten van The Myers-Briggs Company, dit uitsluitend doen op basis van een schriftelijke overeenkomst die de onderaannemers onderwerpt aan voorwaarden die gelijkwaardig zijn aan de voorwaarden waaraan The Myers-Briggs Company zich moet houden volgens de onderhavige GV-voorwaarden of eventuele alternatieve voorwaarden die mogelijk met de Klant overeen worden gekomen (de 'Relevante voorwaarden'). The Myers-Briggs Company ziet erop toe dat de prestaties van de onderaannemer plaatsvinden volgens de Relevante voorwaarden, en is rechtstreeks aansprakelijk jegens de Klant voor:

 • 7.1.1 eventuele schendingen door de onderaannemer van de Relevante voorwaarden;
 • 7.1.2 eventuele handelingen of nalatigheden van de onderaannemer die ertoe leiden dat:
  • 7.1.2.1 The Myers-Briggs Company deze GV-voorwaarden schendt; of 
  • 7.1.2.2 de Klant of The Myers-Briggs Company de Verordeningen inzake gegevensbescherming schenden.

7.2 Daar waar de Klant aan The Myers-Briggs Company algehele toestemming heeft gegeven om onderaannemers aan te nemen, zal The Myers-Briggs Company voorafgaand aan het aantrekken van een nieuwe onderaannemer onder deze algehele toestemming de Klant op de hoogte stellen van de uit te voeren wijzigingen die deze algehele toestemming beïnvloeden en de Klant een mogelijkheid geven om hiertegen bezwaar te maken.
7.3 In weerwil van clausules 7.1 en 7.2 wordt overeengekomen dat The Myers-Briggs Company toestemming krijgt om persoonsgegevens over te dragen aan onderaannemers die zijn opgenomen in de Lijst van externe partijen en overdrachten ex-EER.

8. Toezicht op de prestaties van The Myers-Briggs Company
8.1 De klant heeft het recht om de naleving van The Myers-Briggs Company van de Verordeningen inzake gegevensbescherming en de verplichtingen van The Myers-Briggs Company met betrekking tot gegevensverwerking in verband met de Diensten op elk moment tijdens normale kantooruren te controleren en auditen. The Myers-Briggs Company stemt ermee in de Klant onverwijld alle toegang, ondersteuning en informatie te bieden die redelijkerwijs nodig zijn om het benodigde toezicht en de benodigde audits mogelijk te maken. Als de Klant van mening is dat een audit op locatie nodig is, stemt The Myers-Briggs Company ermee in om de Klant redelijke toegang tot zijn kantoren te bieden (onder voorbehoud van eventuele redelijke vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen) en tot alle opgeslagen persoonsgegevens en gegevensverwerkingsprogramma's op deze locatie. De Klant is gerechtigd om de audit te laten uitvoeren door een externe partij.

9. Overdracht buiten de EER en aan externe partijen
9.1 We kunnen persoonsgegevens overdragen buiten de EER en aan elke externe partij die buiten de EER gevestigd is (met inbegrip van onze moedermaatschappij, The Myers-Briggs Company in de VS) daar waar we voor deze overdracht toestemming hebben volgens artikelen 44 - 49 van de AVG. Ten behoeve van deze doeleinden wordt overeengekomen dat The Myers-Briggs Company toestemming heeft om persoonsgegevens buiten de EER over te dragen en wel aan de externe partijen die gevestigd zijn buiten de EER zoals vermeld in de Lijst van externe partijen en overdrachten ex-EER, vooropgesteld dat passende beveiligingsmechanismen gehandhaafd blijven.

10. Afronding van de Diensten
10.1 Bij afronding van de Diensten zal The Myers-Briggs Company naar oordeel van de Klant en na ontvangst van de instructies van de Klant alle persoonsgegevens (waaronder kopieën) die in verband met de Diensten zijn verwerkt, vernietigen of teruggeven aan de Klant, behalve voor zover The Myers-Briggs Company bij wet ertoe verplicht is om kopieën van de persoonsgegevens te bewaren en behoudens voor zover The Myers-Briggs Company andersluidende instructies krijgt van een gegevenssubject van de Klant.

11. Toepasselijk recht
11.1 Deze GV-voorwaarden zijn onderworpen aan het recht van Engeland en Wales, en de rechters van Londen, Engeland, hebben exclusieve rechtsmacht.

Definities
12.1 Ten behoeve van deze GV-voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

Verordeningen inzake gegevensbescherming

houdt in alle wetgeving die van toepassing is op persoonsgegevens die onder of in samenhang met de Overeenkomst worden verwerkt, waaronder:

 • de Gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EC (vervangen door de AVG);
 • de Gegevensbeschermingsrichtlijn elektronische communicatie 2002/58/EC;
 • de AVG, zodra deze van kracht wordt;
 • Wet inzake gegevensbescherming 1998 en alle overige nationale wetgeving die bovenstaande implementeert of aanvult; en
 • alle relevante gedragscodes en overige bindende richtlijnen uitgevaardigd door een Wetgever;

alle als van tijd tot tijd aangepast, opnieuw ingevoerd en/of vervangen en van kracht geworden;

 

 

AVG

houdt in de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679; en

 

 

Diensten

houdt in alle goederen en/of diensten geleverd aan de Klant volgens de Zakelijke voorwaarden van The Myers-Briggs Company.

De termen persoonsgegevens; gegevensbeheerder; gegevensverwerker; gegevensverwerking; en toezichthoudende autoriteit die in deze GV-voorwaarden worden gebruikt, hebben de betekenis die er in de Verordeningen inzake gegevensbescherming aan wordt toegekend.

 

 

BIJLAGE
Technische en organisatorische maatregelen van The Myers-Briggs Company
Belangrijke controles

1.1 Het informatiebeveiligingsbeheersysteem en de Gegevensbeschermingssystemen van The Myers-Briggs Company omvatten het volgend:

 • Beleid;
 • Bestuur;
 • Proces en procedures;
 • Rollen en verantwoordelijkheden;
 • Waarborgprocedures;
 • Risicobeoordelingen inclusief PEB's; en
 • Verbeterplannen.


1.2  De fysieke beveiligingsmaatregelen van The Myers-Briggs Company omvatten onder andere:

 • Het aanbrengen van passende sloten en andere fysieke beschermingsmiddelen op deuren en ramen van ruimten waar computers staan opgesteld, waaronder toegang met magneetstripkaart;
 • Fysieke beveiliging van onbewaakte laptops ((bijv. door ze in een afgesloten lade of kast te bewaren);
 • Zorgen voor controle over en beveiliging van alle verwijderbare media, zoals verwijderbare harde schijven, cd's, floppy disks en USB-drives die zich in of aan bedrijfskritische middelen bevinden;
 • Het vernietigen of verwijderen van alle bedrijfskritische gegevens van media zoals cd's en floppy disks, voordat deze worden weggegooid;
 • Het waarborgen dat alle bedrijfskritische gegevens worden verwijderd van de harde schijven van gebruikte computers voordat deze worden weggedaan; en
 • Het bewaren van back-ups van bedrijfskritische informatie buiten de locatie en/of in een water- en brandbestendige containe.


1.3 De toegangscontrolemaatregelen van The Myers-Briggs Company omvatten onder andere:

 • Het gebruik van unieke, niet gemakkelijk te raden wachtwoorden en deze regelmatig wijzigen;
 • Het gebruik van complexe wachtwoorden;
 • Ervoor zorgdragen dat de werknemers op de hoogte zijn van veilig wachtwoordgebruik; en
 • Het toezicht houden op ongeautoriseerde inlogpogingen.


1.4 Het beleid inzake beveiliging en privacy van The Myers-Briggs Company omvat:

 • Ervoor zorgen dat alle gebruikte computers antivirussoftware hebben en dat de virusdefinities minimaal eenmaal per week worden bijgewerkt. Alle inkomende en uitgaande verkeer wordt gescand op virussen, net als gebruikte diskdrives of cd's, zelfs als deze afkomstig zijn van een 'betrouwbare' bron. Alle computers worden minimaal één keer per maand op virussen gecontroleerd.


1.5 De bekendheid met, training in en beveiligingscontrole van The Myers-Briggs Company met betrekking tot het personeel omvatten:

 • Het uitvoeren van integriteitscontroles voor alle nieuwe werknemers om te waarborgen dat deze niet hebben gelogen over hun achtergrond, ervaring of kwalificaties;
 • Het geven van een korte inleiding in gegevensbeveiliging aan alle nieuwe werknemers, en ervoor zorgen dat zij het beleid inzake gegevensbeveiliging en gegevensbescherming van The Myers-Briggs Company hebben gelezen en begrepen;
 • Ervoor zorgen dat de werknemers weten waar ze informatie kunnen vinden omtrent normen en procedures voor gegevensbeveiliging met betrekking tot hun rol en verantwoordelijkheden;
 • Ervoor zorgen dat werknemers uitsluitend toegang hebben tot de gegevensbronnen die ze nodig hebben voor hun taken. Als werknemers van baan veranderen, garanderen we dat zij geen toegang houden tot de middelen die ze voor hun oude baan nodig hadden. Wanneer werknemers worden ontslagen, zorgen we ervoor dat zij geen bedrijfskritische gegevens kunnen meenemen;
 • Ervoor zorgen dat ex-medewerkers geen toegangsrechten hebben tot systemen van The Myers-Briggs Company; en
 • Ervoor zorgen dat de werknemers kennis hebben van de vaak voorkomende methodes voor het inbreuk maken op systemen.


1.6 De incidentrespons-/beheer/zakelijke continuïteit van The Myers-Briggs Company omvat:

 • Ervoor zorgen dat werknemers begrijpen wat er wordt bedoeld met een beveiligingsincident, nl. een gebeurtenis die de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van uw zakelijk kritieke gegevens of systemen kan beschadigen of aantasten;
 • Ervoor zorgen dat de werknemers getraind zijn in het herkennen van Beveiligingsincidenten;
 • Ervoor zorgen dat werknemers scholing krijgen over de noodzaak om alles te melden dat een teken van een Beveiligingsincident zou kunnen zijn, en op de hoogte blijven van de identiteit van de persoon aan wie dergelijke meldingen moeten worden gedaan;
 • Ervoor zorgen dat medewerkers weten met wie en hoe ze contact moeten opnemen als een Beveiligingsincident plaatsvindt;
 • Een zakelijk continuïteitsplan gereed hebben om te waarborgen dat de zakelijke activiteiten kunnen blijven doorgaan in geval van een ernstig Beveiligingsincident. Dit Plan specificeert:
  • Aangewezen mensen die betrokken worden bij de respons;
  • Externe contactpersonen, waaronder wetshandhavings-, brand- en mogelijk technische experts;
  • Noodplannen voor voorzienbare incidenten zoals:
   • Stroomuitval;
   • Natuurrampen en ernstige ongevallen;
   • Inbreuk op de gegevens;
   • Geen toegang tot de locatie;
   • Verlies van cruciale werknemers;
   • Storing van apparatuur;
   • Ervoor zorgen dat het Plan zakelijke continuïteit wordt uitgereikt aan alle benodigde werknemers en minimaal eenmaal per jaar wordt getest, ongeacht of er een beveiligingsincident heeft plaatsgevonden; en
   • Heronderzoek en bijwerken van het Plan zakelijke continuïteit na elk incident waarbij dit Plan wordt gebruikt en na elke test ervan.


   1.7 De Auditcontroles/due-diligence van The Myers-Briggs Company omvatten onder andere:

   Ervoor zorgen dat er passende procedures voor beveiligingsaudits worden gehanteerd, waaronder:

   • Auditen van degenen die toegang hebben tot de systemen;
   • Logboekregistratie van dergelijke toegang tot de systemen; en
   • Auditen van naleving van beveiligingsprocedures.