Beleid inzake aanvaardbaar gebruik

Deze voorwaarden zijn vertaald uit het Engels. Deze vertaling is uitsluitend informatief bedoeld en in het geval van een onderzoek of geschil, dient u de originele Engelse versie te raadplegen die juridisch bindend is en prevaleert boven elke vertaling.

Dit is het Beleid inzake aanvaardbaar gebruik van The Myers-Briggs Company Limited, een onderneming die is ingeschreven in Engeland en Wales (registratienummer 2218212) met als vestigingsadres Elsfield Hall, Elsfield Way 15-17, Oxford OX2 8EP, VK (The Myers-Briggs Company) dat geldt voor de Europese vestigingskantoren van The Myers-Briggs Company Limited (waaronder The Myers-Briggs Company - Frankrijk, The Myers-Briggs Company - Nederland en The Myers-Briggs Company - Duitsland). Ze bepalen het gebruik van de website en daarmee samenhangende diensten van The Myers-Briggs Company.  Wanneer we het hebben over 'The Myers-Briggs Company', 'wij', 'ons' en 'onze', bedoelen we The Myers-Briggs Company Limited en onze Europese vestigingen.  

The Myers-Briggs Company behoudt zich het recht voor dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u te wijzigen. Bekijk de voorwaarden dus regelmatig en controleer ze.

Als onderdeel van de website en daarmee samenhangende diensten van The Myers-Briggs Company kunnen gebruikers bepaalde door de gebruiker gegenereerde content naar de website uploaden of er op posten. Dergelijke informatie die is gegenereerd door de handelingen van gebruikers kan aanleiding geven tot mogelijk misbruik van de website en/of gegevens van The Myers-Briggs Company website en de gegevens die zich daarop bevinden en/of tot de mogelijkheid van discriminerende handelingen en/of pesten of lastigvallen.

The Myers-Briggs Company tolereert geen enkele vorm van onaanvaardbaar gebruik van de website van The Myers-Briggs Company of aanverwante diensten, noch tolereert de onderneming enige vorm van discriminatie of discriminerende handelingen of pesten of lastigvallen, en de onderneming zal een duidelijk standpunt innemen en de noodzakelijke acties ondernemen als er aanleiding is om te vermoeden dat dergelijke handelingen hebben plaatsgevonden.

Door gebruik van of toegang verkrijgen tot de website van The Myers-Briggs Company verklaart u zich akkoord met dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik, onze Zakelijke voorwaarden en ons Privacybeleid (in het Engels) die van toepassing zijn op de relatie tussen The Myers-Briggs Company ('ons') en gebruikers van de website en/of daarmee samenhangende diensten ('u'). Als u niet akkoord gaat met dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik, het Privacybeleid en/of onze Zakelijke voorwaarden, mag u de website van The Myers-Briggs Company of de daarmee samenhangende diensten niet gebruiken.

 

1. Definities

1.1

'Gegevens' houdt in alle gegevens die door de website en/of The Myers-Briggs Company verzameld worden als gevolg van gebruik van de website door de gebruikers, waaronder eventuele samenhangende diensten en/of alle andere functies van de Website, en omvat Persoonsgegevens.

'Ongepast materiaal' heeft de betekenis die wordt uiteengezet onder paragraaf 2.1.

'Informatie' houdt in alle gegevens, feiten en andere informatie over u, en overige Gebruikers, waaronder de handelingen die u uitvoert, en omvat Gegevens en Persoonsgegevens.

'Materialen' houdt in alle producten en materialen van The Myers-Briggs Company die via de Website verkrijgbaar zijn, waaronder onze voorbeeldrapporten, trainingsmaterialen en overige informatie en hulpmiddelen die via de Website voor gebruik aan de Gebruikers ter beschikking worden gesteld.

'The Myers-Briggs Company' houdt in The Myers-Briggs Company Limited samen met de Europese vestigingen van The Myers-Briggs Company Limited (waaronder The Myers-Briggs Company - Frankrijk, The Myers-Briggs Company - Nederland en The Myers-Briggs Company - Duitsland).

'Persoonsgegevens' houdt in alle informatie die in het bezit is van The Myers-Briggs Company met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct dan wel indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificatiekenmerk zoals een naam, id-nummer, locatiegegevens, online identificatiekenmerk of één of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon; dergelijke Persoonsgegevens kunnen bestaan uit: Gebruikersgegevens; klantregistratie- en accountgegevens; persoonlijke gegevens die door of over gebruikers worden opgegeven (zoals leeftijd, geslacht, kwalificaties); gegevens verstrekt en opmerkingen gemaakt door Gebruikers; of overige informatie die in samenhang met andere informatie opgeslagen op de Website en/of door The Myers-Briggs Company een natuurlijke persoon zou kunnen identificeren.

'Gebruikers' houdt in een entiteit of individuele klant of klantbeheerder die de Website en/of samenhangende diensten gebruikt (en wiens toegang niet is opgeschort of beëindigd).

'Website' houdt in de website van The Myers-Briggs Company beschikbaar op www.themyersbriggs.com, of een opeenvolgende website of een website die toegankelijk is via een alternatieve koppeling; samen met alle andere samenhangende diensten die door The Myers-Briggs Company via de website van The Myers-Briggs Company beschikbaar worden gesteld, waaronder zonder beperking het bestellen en downloaden van Materialen en gebruik van de onlinewinkel van The Myers-Briggs Company.

1.2 De kopjes in dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik dienen het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie van de voorwaarden.

2. Gebruik van de Website

2.1      Door gebruik van de Website gaan de gebruikers ermee akkoord deze en alle informatie ervan uitsluitend voor rechtmatig gebruik te gebruiken.  U mag de Website niet gebruiken:

 • op een manier, in welk land van gebruik dan ook, die een overtreding inhoudt van geldende plaatselijke, nationale of internationale wetten of richtlijnen; die onwettig of frauduleus is of een onwettig of frauduleus doel of effect heeft; of die een civiele overtreding of civiele schade veroorzaakt;
 • met als doel om minderjarigen of andere Gebruikers of derde partijen op enige wijze nadeel te berokkenen of te pogen dit te doen;
 • om materialen die niet voldoen aan onze normen inzake content zoals uiteengezet in dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik te verzenden, bewust te ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken;
 • om ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties of promotiemateriaal of welke vorm van dergelijke materiaal dan ook (zoals spam) over te dragen, of ervoor te zorgen dat het wordt verzonden; of
 • om bewust ongepast Materiaal via de Website te verzenden of ernaar door te linken.

Ten behoeve van dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik is 'Ongepast materiaal' materiaal waaronder opvattingen of meningen, dat volgens de wetten van een rechtsgebied bestaat uit of het volgende doet: onwettige, vulgaire, intimiderende, bedreigende, stalkende, beledigende, schadelijke, racistische, obscene, pornografische, kwaadaardige, scheldende, lasterlijke, kwetsende, misleidende of invasieve overtreding van de privacy of dat op andere wijze inbreuk pleegt op de wettelijke rechten van anderen; privézaken of persoonlijke zaken omtrent personen onthult; discriminerend is in welke vorm dan ook; inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van The Myers-Briggs Company of derde partijen; een strafrechtelijk delict vormt of dit aanmoedigt; waarbij het lijkt alsof het geplaatst is door een ander persoon dan degene die het post; waarbij het lijkt alsof het goedgekeurd of geautoriseerd is door iemand of een persoon of entiteit als dit niet het geval is; of een virus, worm, Trojaans paard of andere schadelijke programmatuur of destructieve functies bevat, of andere software of programma's die de werking van deze website kunnen beschadigen of schadelijk kunnen zijn voor de hardware of software van derde partijen, of waarvan met redelijkheid kan worden verwacht dat dit het dit doet. 

2.2       U gaat ermee akkoord om zonder toestemming geen toegang te krijgen tot, schade te berokkenen aan, invloed of effect uit te oefenen op:

   • deze Website of onderdelen ervan;
   • apparatuur of netwerken waarop deze Website of Gegevens zijn opgeslagen;
   • software die gebruikt wordt voor het aanbieden van deze Website; of
   • apparatuur, netwerken of software die samenhangen met de Website en eigendom zijn van of gebruikt worden door een derde partij.

2.3       Als u de Website gebruikt op een manier die niet in overeenstemming is met dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik, behouden wij ons het recht voor om actie te ondernemen die staat vermeld onder clausule 9 van dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik en/of de voorwaarden voor ontbinding in onze Zakelijke voorwaarden.

2.4      U dient ervoor te zorgen dat u passende scanningsoftware, firewalls en andere waarborgen inbouwt als bescherming tegen virussen of andere besmettingen die u via uw gebruik van de Website direct ofwel indirect kunnen treffen. 

3. Privacy en gegevensbescherming

3.1       The Myers-Briggs Company verplicht zich ertoe om de privacy van de Gebruikers te beschermen en respecteren en om te handelen in overeenstemming met de AVG (de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016 / 679) en andere toepasselijke, tot wet verheven, opvolgende of gewijzigde wetgeving. We raden u aan onze Verklaring inzake gegevensbescherming en ons Privacybeleid (in het Engels) te lezen, aangezien u hierdoor beter begrijpt hoe we uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en anderszins verwerken

4. Gedrag van Gebruikers; normen ten aanzien van content standards

4.1       U stemt ermee in de functies voor posten en uploaden van de Website uitsluitend te gebruiken om informatie en materiaal te posten en uploaden dat wetmatig is en betrekking heeft op de thematiek van de Website en die naar redelijkheid passend worden geacht, vooropgesteld dat dit geen Ongepast materiaal bevat. Daar waar wij naar ons absolute oordeel informatie of materiaal dat door u is aangeleverd niet gepast achten, behouden we ons het recht voor dit te verwijderen.   

4.2       U gaat ermee akkoord zich bij het gebruik van de Website te houden aan de volgende normen inzake content en waarborgt en zorgt ervoor dat:

Content:

 • accuraat is met betrekking tot de feiten;
 • een oprechte opvatting vormt die oprecht is gevormd met betrekking tot de meningen; en
 • voldoet aan de geldende wetten en richtlijnen van het VK en de andere landen vanwaar het is gepost; en dat

Content geen:

 • Ongepast materiaal bevat;
 • formele enquêtes, piramidespel of kettingbrieven bevat;
 • materiaal bevat dat inbreuk maakt op handelsmerken, auteursrechten, handelsgeheimen of overige (intellectuele) eigendomsrechten van andere partijen, waaronder The Myers-Briggs Company, of dat inbreuk maakt op verplichtingen met betrekking tot vertrouwelijkheid of privacy, tenzij u de eigenaar van dergelijk materiaal bent of de uitdrukkelijke schriftgelijke toestemming hebt van de eigenaar om dergelijk materiaal te posten of door te zenden; noch
 • de indruk wekt dat het afkomstig is van of wordt onderschreven door The Myers-Briggs Company als dat niet het geval is; en

u mag geen:

 • ongepast materiaal publiceren, posten, uploaden, distribueren, verspreiden of circuleren;
 • goederen of diensten adverteren of aanbieden te verkopen voor een commercieel doel tenzij u hiervoor onze schriftelijke toestemming hebt;
 • informatie, materiaal of bestanden downloaden dat door The Myers-Briggs Company of een andere Gebruiker die u kent, of naar redelijkheid zou kunnen kennen, gepost is, en dat op dergelijke wijze niet wettig mag worden gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Myers-Briggs Company of de Gebruiker, al naargelang wat van toepassing is;
 • andere Gebruiker, persoon of entiteit pretenderen te zijn, of bijdragen, wettelijke of overige aankondigingen of vertrouwelijke of andere informatie of materiaal dat opgenomen is in de informatie die op de website wordt gepost vervalsen of verwijderen; of
 • Gebruikers verhinderen of verbieden de Website te gebruiken en ervan te genieten.

4.3      U bent verantwoordelijk voor alle content, inclusief het uploaden van informatie en documenten, geposte informatie en transmissies die u op de Website plaatst. U mag uw eigen content bewerken of verwijderen, maar niet de content van andere Gebruikers (tenzij u uitdrukkelijk hiertoe gemachtigd bent namens deze Gebruiker) of van The Myers-Briggs Company. 

4.4      The Myers-Briggs Company heeft het recht, maar niet de verplichting om content die op de Website ter beschikking wordt gesteld, te controleren of beheren, en The Myers-Briggs Company is niet verantwoordelijk als auteur, redacteur of uitgever voor ingediende content.  Voor de consequenties van misbruik van de Website verwijzen we naar clausule 9.

4.5      Opvattingen en meningen die door gebruikers worden verwoord, zijn uitsluitend die van de betreffende gebruiker en hoeven niet noodzakelijkerwijs die van The Myers-Briggs Company weer te geven.

5. Gegevens en materiaal aangeleverd door The Myers-Briggs Company 

5.1       De Website verschaft informatie en materiaal uitsluitend voor gebruik in overeenstemming met dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik, onze Zakelijke voorwaarden en ons Privacybeleid (in het Engels) . Ander gebruik dan gebruik conform bovenstaande geeft The Myers-Briggs Company het recht om maatregelen te treffen zoals vermeld in clausule 9 van dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik en/of de voorwaarden inzake ontbinding in onze Zakelijke voorwaarden.

6. Gegevens en materiaal aangeleverd door uzelf

6.1       We verwijzen u naar clausule 3 van ons Privacybeleid met betrekking tot informatie of materiaal dat u deelt met Gebruikers of anderszins aan de Website toevoegt.

6.2       We behouden ons zonder enig voorbehoud het recht voor om naar ons absolute oordeel geüploade of anderszins door u aan de Website overgedragen informatie of materiaal of content te verwijderen, bewerken of anderszins te verwerken, waaronder zonder beperking video- en audiomateriaal, foto's en artwork, koppelingen, embedded content, data, informatie, software, tekst, Persoonsgegevens en andere informatie.

6.3       Behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, bieden we geen garantie noch aanvaarden we enige wettelijke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid, waarheid of gepastheid van informatie of materiaal dat door u of andere gebruikers op de Website wordt gepost, en u bent verantwoordelijk voor het controleren en valideren hiervan.

7 Veiligheid van uw Persoonsgegevens

7.1       We streven ernaar om de Website en alle Informatie en content ervan veilig voor u te houden met betrekking tot Persoonsgegevens, maar we kunnen dit niet garanderen. U dient ons Privacybeleid te lezen met betrekking tot de bescherming van uw privacy en de behandeling van uw Persoonsgegevens. Om ons te helpen om de Website en de content veilig te houden, stemt u ermee in dat u bij gebruik van de Website te allen tijde voldoet aan de voorwaarden van dit Beeid inzake aanvaardbaar gebruik, en u gaat er specifiek mee akkoord dat u geen:

 • ongeautoriseerde commerciële berichten (zoals spam) naar de Website stuurt of erop post;
 • gebruikerscontent of -informatie verzamelt of op een andere manier toegang verkrijgt tot de Website, met gebruik van geautomatiseerde middelen (zoals verzamelbots, robots, spiders of scrapers) zonder onze toestemming;
 • virussen of andere kwaadaardige programmatuur uploadt;
 • informatie ten aanzien van abonnementen, registraties of inloggegevens opvraagt of toegang verkrijgt tot een account dat van iemand anders is;
 • gebruikers pest, intimideert of lastigvalt;
 • content post die wordt beschouwd als Ongepast materiaal zoals beschreven in clausule 2.1;
 • dat u de Website niet gebruikt voor een onwettig, misleidend, kwaadaardig of discriminerend doel;
 • en dat u niets doet wat de correcte werking van de Website verhindert, overbelast, of onmogelijk maakt, zoals een denial-of-service aanval; en/of
 • dat u niet het bovenstaande faciliteert of aanmoedigt.

8. Veiligheid van de Rechten van andere gebruikers en voorkomen van Pestgedrag of intimiderend gedrag

8.1       We proberen de Website en de content ervan veilig te houden voor onze Gebruikers met betrekking tot Persoonsgegevens, en Pestgedrag en intimiderend gedrag te voorkomen, maar we kunnen dit niet garanderen. Om ons te helpen om de Website en de content veilig te houden voor andere Gebruikers en om pesten en intimidatie van gebruikers te voorkomen, stemt u ermee in dat u bij gebruik van de Website te allen tijde voldoet aan de voorwaarden van dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik ten aanzien van de rechten van andere Gebruikers, en u gaat er specifiek mee akkoord dat u geen:

 • content post of handelingen op de Website verricht die een inbreuk vormen op of andermans rechten overtreden, of die naar ons absolute oordeel pestgedrag vormen of anderszins de wet overtreden.  Ten behoeve van dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik omvat 'pestgedrag' gedrag waarbij ongepaste en/of onjuiste informatie bij herhaling door een Gebruiker op een andere Gebruiker wordt toegepast, of waar een beschrijving van een Gebruiker kwetsend of intimiderend is of anderszins Ongepast materiaal bevat;
 • als we van mening zijn dat content of informatie die u op de Website post in strijd is met dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik, mogen we het verwijderen;
 • als we uw content verwijderen omdat het inbreuk maakt op de auteursrechten van iemand anders (bijvoorbeeld, door uploaden van materiaal dat u van hem/haar niet mag uploaden) en u van mening bent dat we dit expres hebben gedaan, krijgt u de gelegenheid om hiertegen bezwaar te maken;
 • als u bij herhaling inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van andere Gebruikers of derde partijen, zullen we indien gepast uw account uitschakelen. We verwijzen naar clausule 9;
 • u zult onze auteursrechten of handelsmerken of eventuele verwarrende gelijkaardige merken niet zonder onze schriftelijke toestemming gebruiken; en/of
 • als u informatie van andere Gebruikers verzamelt, moet u: hun toestemming verkrijgen; duidelijk maken dat u het bent (en niet The Myers-Briggs Company) die de gegevens verzamelt, en een privacybericht posten met uitleg over de informatie die u verzamelt en u hoe deze gaat gebruiken.

9. Consequenties van Wangebruik van de Website 

9.1      The Myers-Briggs Company heeft het recht, maar niet de verplichting om content die aan de Website wordt toegevoegd te controleren en beheren, en we worden door u gemachtigd om naar ons absolute oordeel en zonder kennisgeving elke bijdrage die naar onze absolute overtuiging in strijd is met dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik, te verwijderen, toegang ertoe te verhinderen of aan te passen, bewerken of verwijderen, en om uw gebruik van de Website om redenen die naar ons absolute oordeel een inbreuk of overtreding van ons beleid vormen, expliciet dan wel impliciet of anderszins, te verwijderen, blokkeren of aan te passen.

9.2       Als we van mening zijn dat een schending van dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik of onze Zakelijke voorwaarden of ons Privacybeleid (in het Engels) heeft plaatsgevonden, waaronder door middel van het posten van Ongepast materiaal, kunnen we ook naar ons absolute oordeel acties ondernemen die we passend achten, en dit kan ertoe leiden dat we één of alle van de volgende acties ondernemen:

 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente opschorting van uw recht op gebruik van de Website, zonder kennisgeving;
 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van content die op de Website is gepost;
 • een waarschuwing aan u verstrekken;
 • uw account en/of uw abonnement opschorten;
 • uw account en/of uw abonnement en uw recht op gebruik van de Website beëindigen, waaronder volgens onze voorwaarden inzake ontbinding van onze Zakelijke voorwaarden;
 • juridische stappen jegens u zetten; en/of
 • dergelijk materiaal of dergelijke informatie ter beschikking stellen van de wetshandhavende instanties, voor zover we dit in redelijkheid noodzakelijk achten of voor zover de wet dit vereist.

9.3       Indien we uw recht op gebruik van de Website intrekken, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen of op een volgend moment waarop u probeert toegang te krijgen tot de Website. We kunnen eveneens uw account verwijderen of uitschakelen. We verwijzen eveneens naar de voorwaarden inzake ontbinding van onze Zakelijke voorwaarden.

9.4       U stemt er hierbij mee in om The Myers-Briggs Company schadeloos te stellen en ons te vrijwaren van en tegen alle kosten, claims, verliezen, schade en uitgaven (waaronder redelijke juridische kosten) die wij, onze dochterondernemingen of onderaannemers, direct dan wel indirect, in elk rechtsgebied, maken als gevolg van uw gebruik of wangebruik van de Website.

9.5       We zullen volledig samenwerken met eventuele wetshandhavende autoriteiten of gerechtelijke bevelen die ons verzoeken of verplichten om de identiteit of locatie vrij te geven van personen die informatie of materiaal bijdragen dat in strijd is met dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik. We sluiten aansprakelijkheid uit voor alle acties die we kunnen ondernemen in antwoord op inbreuken. De acties die in deze clausule 9 uiteen worden gezet, zijn niet beperkt en we kunnen andere acties ondernemen als we dat passend achten.

10. Algemeen

10.1     Dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik, samen met onze Zakelijke voorwaarden en ons Privacybeleid (in het Engels) die hierop aanvullend zijn en er een onderdeel van vormen, bevatten de volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking tot de Website, tenzij hier of in bovengenoemde documenten anders vermeld.

10.2     Als we niet in staat zijn om voorwaarden van dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik af te dwingen, of als het afdwingen ervan vertraging oploopt, zal dit niet worden beschouwd als ontheffing van onze rechten om dit te doen.

10.3     Dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik is in november 2013 opgesteld en in mei 2018 herzien.  Het omvat The Myers-Briggs Company Group waaronder The Myers-Briggs Company Limited samen met haar Europese vestigingen (waaronder The Myers-Briggs Company - Frankrijk, The Myers-Briggs Company - Nederland en The Myers-Briggs Company - Duitsland). The Myers-Briggs Company behoudt zich het recht voor om het Beleid van tijd tot tijd aan te passen of bij te werken zonder dit te melden; u dient dit regelmatig te controleren.

10.4      Dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik en alle contractuele overeenkomsten die met The Myers-Briggs Company zijn afgesloten, zijn onderworpen aan het Engelse recht en de plaats van uitvoering van de verplichtingen is Engeland.

11. Overige informatie en Klachten

11.1    Indien u een vraag wilt stellen of een klacht wilt indienen met betrekking tot de Website, daarmee samenhangende diensten, of ondersteuning nodig hebt met betrekking tot onze producten en diensten, kunt u via e-mail contact opnemen met: info.eu@themyersbriggs.com of telefonisch contact opnemen met onze klantenservice via + 44 1865 404610. Als u een vraag of klacht hebt met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met dpo@themyersbriggs.com; tevens verwijzen we naar ons Privacybeleid (in het Engels) voor verdere informatie over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, waaronder hoe u contact met ons en met en de betreffende toezichthoudende autoriteit, het Engelse ICO, kunt opnemen.

11.2     Als wij klachten ontvangen met betrekking tot content die door gebruikers op onze Website is geplaatst, zullen we de content beoordelen om te bepalen of deze voldoet aan onze normen ten aanzien van content en dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik, ons Privacybeleid en onze Zakelijke voorwaarden.  Content die naar onze mening in strijd is met onze normen behandelen wij zoals uiteengezet in dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik. We zullen u binnen een redelijke termijn na ontvangst van uw klacht informeren over het resultaat van onze beoordeling.

11.3     Als u vragen hebt over aspecten van dit Beleid inzake aanvaardbaar gebruik, neemt u contact met ons op via info.eu@themyersbriggs.com of telefonisch op + 44 1865 404610.

 

The Myers-Briggs Company Limited
Elsfield Hall
15-17 Elsfield Way
Oxford
OX2 8EP
UK

Geregistreerd in Engeland en Wales
onder bedrijfsnummer 2218212