Forretningsbetingelser for OPPassessment

Denne oversættelse af Vilkårene er baseret på den originale engelske version og har til formål at gøre det nemmere for dig. Oversættelsen er udelukkende beregnet til at fremme forståelsen, og i tilfælde af forespørgsler eller uenigheder skal der refereres til den originale engelske version af disse Vilkår, som er juridisk bindende og har forrang over alle oversættelser

Dette er forretningsbetingelserne for OPPassessment under The Myers-Briggs Company Limited, en virksomhed, der er registreret i England og Wales (registreringsnummer 2218212) og har hovedkontor på adressen Elsfield Hall, 15-17 Elsfield Way, Oxford OX2 8EP, Storbritannien (The Myers-Briggs Company). Betingelserne dækker The Myers-Briggs Company Limiteds europæiske filialer (inklusive The Myers-Briggs Company i Frankrig, T

he Myers-Briggs Company i Holland og The Myers-Briggs Company i Tyskland). Disse betingelser fastlægger anvendelsen af OPPassessment og eventuelle tilknyttede serviceydelser.  Når vi omtaler “The Myers-Briggs Company”, “vi”, “os” og “vores”, mener vi The Myers-Briggs Company Limited og vores europæiske filialer, medmindre andet er oplyst. 

1 Definitioner

1.1 "Materialer" betyder alle vores elektroniske produkter, der er til rådighed via serviceydelsen, og alle data, der indsamles via brugen af serviceydelsen;

1.2 "The Myers-Briggs Company" betyder The Myers-Briggs Company Limited sammen med dets europæiske filialer (herunder The Myers-Briggs Company i Frankrig, The Myers-Briggs Company i Holland og The Myers-Briggs Company i Tyskland);

1.3 "Køber" betyder det firma eller den enkeltperson, der har tilmeldt sig serviceydelsen (som både kan være en registreret bruger og en bruger, der ikke er registreret);

1.4 "Registreret bruger" betyder en person, der er registreret hos The Myers-Briggs Company, og som er kvalificeret til at administrere og udlevere et eller flere af The Myers-Briggs Companys psykometriske værktøjer (der leveres via serviceydelsen) til respondenter; til at fortolke rapporter, der er udarbejdet efter respondenternes svar; og til at give feedback til respondenterne (og hvis konto ikke er blevet suspenderet);

1.5 "Serviceydelsen" betyder serviceydelsen OPPassessment til elektronisk levering, administration og tildeling af scores i forbindelse med psykometriske værktøjer og eventuelle hjælpeydelser, som er til rådighed via websitet OPPassessment eller en eventuel efterfølger til dette website;

1.6 "Rapportkreditter" betyder eventuelle forudbetalte kreditter, du har købt fra, eller som er blevet udstedt til dig af, The Myers-Briggs Company til individuelle rapporter, der er tilgængelige på OPPassessment og leveres via serviceydelsen.

2 Brug af serviceydelsen

2.1 Serviceydelsen er kun tilgængelig for registrerede brugere, som er forregistreret til den og har fået registreringsoplysningerne af The Myers-Briggs Company, blandt andet login og adgangskode.

2.2 Købere og registrerede brugere har ansvaret for sikkerheden af deres abonnements- og registreringsoplysninger, herunder login og adgangskode. Registreringsoplysningerne, herunder oplysninger om login og adgangskode, må ikke deles af flere brugere. Eventuelle tab eller tyverier af sådanne oplysninger skal snarest muligt indberettes til The Myers-Briggs Company, så der kan oprettes et nyt login og en ny adgangskode.

2.3 Anvendelse af serviceydelsen er underlagt disse betingelser samt retningslinjerne for etisk brug af tests og spørgeskemaer (“retningslinjerne”). Vi forbeholder os retten til at afvise adgang til serviceydelsen, hvis køber eller den registrerede bruger ikke overholder disse betingelser eller andre af The Myers-Briggs Companys forretningsbetingelser, der måtte være gældende for køber eller bruger, eller retningslinjerne.

2.4 Vores psykometriske værktøjer er udviklet til voksne og er ikke beregnet til børn (under 16 år). For at kunne bruge vores værktøjer skal registrerede brugere sikre, at respondenterne er mindst 16 år.

3 Registrering

3.1 Vi ønsker at overholde de retningslinjer, som er opstillet af British Psychological Society (eller andre relevante organisationer uden for Storbritannien) vedrørende salg og brug af psykometriske værktøjer. Derfor skal køb af vores psykometriske værktøjer foretages af en identificeret registreret bruger, der er registreret hos os som certificeret bruger af det pågældende værktøj. For at kunne blive registreret som certificeret bruger af et bestemt psykometrisk værktøj skal brugeren have gennemført relevant undervisning hos os eller godkendt af os. Nærmere oplysninger om den undervisning, der tilbydes af The Myers-Briggs Company, findes i det gældende katalog og på The Myers-Briggs Companys website eu.themyersbriggs.com

3.2 Køber skal sørge for, at de registreringsoplysninger, herunder login og adgangskode, som er tildelt en registreret bruger, udelukkende bruges af den pågældende registrerede bruger, og at den registrerede bruger til enhver tid overholder disse betingelser.

3.3 Hvis en registreret bruger ophører med at være ansat hos eller være tilknyttet køber, skal køber informere os herom, så hurtigt som det er muligt inden for rimelighedens grænser, og vi vil derefter slette navnet på den registrerede bruger fra vores fortegnelser over brugere af serviceydelsen. For at undgå tvivl gør vi opmærksom på, at hvis køber ikke informerer os om en ændring på listen over tilladte registrerede brugere, og en tidligere ansat eller tilknyttet person hos køber fortsætter med at bruge serviceydelsen, så vil køber være ansvarlig for en sådan brug af serviceydelsen.

4 Bestilling 

4.1 Når en registreret bruger bestiller en rapport på siden 'Rapporter' på OPPassessments website og derefter bekræfter på siden med indkøbskurven, så er ordren afgivet.

4.2 Ordrer, der annulleres efter bekræftelsen, refunderes ikke.

4.3 En ordre kan blive afvist, hvis The Myers-Briggs Company har et rimeligt grundlag for at tro, at den ikke er aflagt af en reel registreret bruger.

4.4 Grundet geografiske restriktioner som følge af myndighedernes embargo, kan The Myers-Briggs Company afvise ordrer på bestemte spørgeskemaer fra registrerede brugere i visse lande. Nærmere oplysninger kan rekvireres. Desuden kan The Myers-Briggs Company lejlighedsvis videregive ordrer på visse spørgeskemaer fra registrerede brugere i visse lande til det relevante regionskontor.

4.5 Vi vil gøre os alle rimelige bestræbelser på at sikre, at rapporter fra serviceydelsen sendes via e-mail til den registrerede bruger på samme dag, som rapporten bestilles.

5 Betaling

5.1 I overensstemmelse med punkt 5.2, og medmindre andet aftales skriftligt, ekspederer vi udelukkende ordrer på rapporter fra serviceydelsen ved onlinebetaling med et gyldigt betalings- eller kreditkort på tidspunktet for bestillingen.

5.2 Som alternativ til onlinebetaling på tidspunktet for bestillingen kan der bestilles rapportkreditter forud på følgende måde:

 • 5.2.1 Hvis køber, som er en godkendt kreditkontoindehaver, bestiller rapportkreditter på i alt 250 £ eller mere (ekskl. moms) i en enkelt transaktion, fakturerer vi køber, og køber skal betale disse fakturaer inden for 30 dage efter fakturadato. De bestilte rapportkreditter vil normalt være til rådighed på serviceydelsen inden for en time, efter at ordren er ekspederet.
 • 5.2.2 Hvis køber, som er en godkendt kreditkontoindehaver, bestiller rapportkreditter på mindre end 250 £ i alt (ekskl. moms) i en enkelt transaktion, er rapportkreditterne først til rådighed på serviceydelsen, når vi har modtaget betaling i disponible midler.
 • 5.2.3 Købere, som ikke er kreditkontoindehavere, kan købe rapportkreditter, men i så fald vil disse rapportkreditter først være til rådighed på serviceydelsen, når vi har modtaget betaling i disponible midler.

5.3 Vi forbeholder os ret til at beregne renter og omkostninger i tilknytning til udestående fakturaer i henhold til renteloven (Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 (med tillæg)).

5.4 Medmindre andet er angivet, er den pris, der skal betales for serviceydelsen, den pris, som er anført i det gældende The Myers-Briggs Company-katalog; der pålægges moms i de tilfælde, hvor det er relevant.

6 Rapportkreditter

6.1 Rapportkreditter kan anvendes i tolv (12) måneder fra købsdatoen, hvorefter eventuelle ubrugte rapportkreditter udløber. 

6.2 Rapportkreditter kan ikke refunderes og skal gælde for specifikke rapporttyper i specifikke mængder. Vi beklager, at det ikke er muligt at betale forud for generelle kreditter, der kan anvendes til rapporter i vores udvalg.

6.3 I tilfælde af, at rapportkreditter udstedes af The Myers-Briggs Company som en del af en workshop, hvor prisen er inkluderet i prisen for pågældende workshop, vil sådanne rapportkreditter være gældende i tre (3) måneder, hvorefter eventuelle ubrugte rapportkreditter udløber.

7 Købers forpligtelser

7.1 Køber forstår og accepterer, at visse tekniske krav i forbindelse med hardware og software skal være opfyldt, for at den registrerede bruger og respondenten skal kunne bruge serviceydelsen. Nærmere oplysninger kan rekvireres.

7.2 Køber må forsyne individuelle respondenter med materialerne, for at disse respondenter kan blive testet under købers supervision; der er ingen andre omstændigheder, hvor køber må give, sælge eller på anden måde overdrage materialerne eller serviceydelsen, helt eller delvist, til tredjemand eller virke som agent eller distributør af materialerne eller serviceydelsen. Enhver form for videresalg eller uautoriseret brug, reproduktion eller modificering af materialerne og/eller serviceydelsen er strengt forbudt.

7.3 Køber må ikke anvende de data, der er indsamlet som resultat af købers brug af serviceydelsen, til at udarbejde produkter til erhvervsmæssigt salg eller anden kommerciel udnyttelse.

7.4 Køber skal overholde retningslinjerne for etisk brug af tests og spørgeskemaer.

7.5 Hvis køber bruger funktioner til brugertilpasning, der er til rådighed på serviceydelsen, til at anvende andre varemærker på OPPassessments website eller til at ændre eller afvige fra standardordlyden i relation til indholdet af e-mails, der sendes via serviceydelsen, skal køber sørge for at være i besiddelse af alle nødvendige immaterielle rettigheder eller tilladelser, og sikre at alle ændringer er lovlige, hensigtsmæssige og relateret til stoffet i OPPassessment. The Myers-Briggs Company vil ikke have noget ansvar eller erstatningsansvar i forbindelse med en sådan brugertilpasning af serviceydelsen, herunder krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, misbrug eller ulovligt eller upassende indhold.

7.6 Hvis køber ikke også er den registrerede bruger, skal køber sikre, at alle registrerede brugere overholder de forpligtelser, som er opstillet i punkt 7.2 til 7.5, som om disse registrerede brugere var køber.

7.7 Køber skal holde The Myers-Briggs Company skadesløs i tilfælde af, at The Myers-Briggs Company bliver udsat for tab, erstatningskrav, forpligtelser, skadeserstatningskrav, udgifter eller omkostninger som følge af (hvad enten det er direkte eller indirekte) brud på punkt 7.2 til 7.6 fra købers side eller fra den eller de registrerede brugeres side.

7.8 Endvidere skal køber holde The Myers-Briggs Company skadesløs for eventuelle erstatningskrav mod os eller vores licensgivere fra en af købers respondenter eller kunder i forbindelse med købers brug af serviceydelsen eller materialerne.

7.9 Alle købere og registrerede brugere er forpligtede til, ved brug af The Myers-Briggs Companys materialer, at overholde alle lokale krav og/eller begrænsninger med hensyn til anvendelse af psykometriske tests generelt og især materialerne i den pågældende jurisdiktion. Dette gælder, uanset om det er påbudt ved lov, forordninger eller lokale tilsynsførende eller statslige myndigheder. Hvor der gælder lokale krav og/eller begrænsninger, der ændrer kriterierne for eller forhindrer anvendelse af materialer i en bestemt jurisdiktion, er det købers og den registrerede brugers ansvar at sikre, at alle sådanne lokale krav og/eller begrænsninger overholdes. Hvor en enkeltperson eller enhed anvender materialer i en bestemt jurisdiktion i strid med lokale krav og/eller begrænsninger, uanset om det er bevidst eller utilsigtet, skal en sådan enkeltperson eller enhed alene være ansvarlig og erstatningspligtig for en sådan anvendelse og holde The Myers-Briggs Company skadesløs med hensyn til ethvert tab eller krav fra tredjepart mod The Myers-Briggs Company som følge af dette. Derudover gælder det, at hvis en køber og/eller registreret bruger ikke har sikret, at materialer lovligt kan anvendes i en bestemt jurisdiktion, og efterfølgende køber materialer til brug i denne jurisdiktion, så vil den pågældende køber og/eller registrerede bruger være ansvarlig for omkostningerne herved, og The Myers-Briggs Company vil ikke have noget ansvar eller erstatningsansvar for returnering af sådanne materialer eller godtgørelse for nogen omkostninger i forbindelse hermed.

8 Immaterielle rettigheder

8.1 Materialerne og serviceydelsen ejes af, eller er givet i licens til, The Myers-Briggs Company. Ingen dele af disse materialer eller serviceydelsen må reproduceres i nogen form eller på nogen medier og på nogen måde (herunder posting på internettet eller noget intranet eller uautoriseret e-mailing), undtagen (i) hvor dette er udtrykkeligt tilladt i henhold til lovgivningen; eller (ii) hvor en sådan reproduktion sker med det formål at bruge serviceydelsen i overensstemmelse med disse betingelser.

8.2 For at undgå tvivl:

 • 8.2.1 reproduktion af spørgeskemaer, som er til rådighed via serviceydelsen, er ikke tilladt; og
 • 8.2.2 rapporter for respondenter, som er udarbejdet ved hjælp af serviceydelsen, må kopieres et rimeligt antal gange med henblik på intern registrering og andre lignende formål, der er direkte relateret til den pågældende respondent.

9 Datasikkerhed og fortrolighed 

9.1 The Myers-Briggs Company er forpligtet til at beskytte og respektere brugernes privatliv og til at agere i overensstemmelse med GDPR (persondataforordningen [EU] 2016/ 679) og eventuel gældende vedtaget, efterfølgende eller ændrende lovgivning. Læs vores erklæring om databeskyttelse og vores datasikkerhedspolitik (på engelsk), da det vil gøre det nemmere at forstå, hvordan vi indsamler, bruger, opbevarer og på anden vis bearbejder dine persondata. 

9.2 Det er købers pligt at sørge for, at respondenten har givet The Myers-Briggs Company tilladelse til at bruge dataene på den måde, som er opstillet i datasikkerhedspolitikken (på engelsk).

10 Ansvar

10.1 Vores erstatningsansvar under eller som følge af leveringen eller brug af materialerne eller serviceydelsen, uanset om det sker i eller uden for kontrakt, ved misligholdelse af lovbestemte forpligtelser eller på anden måde, vil ikke overstige den pris, som kunden har betalt for serviceydelsen eller materialerne.

10.2 Intet i disse betingelser udelukker eller begrænser vores ansvar for dødsfald eller personskader som følge af forsømmelse fra vores side, eller enhver form for bedrageri fra vores side eller for enhver form for ansvar, som ikke kan fraskrives i henhold til loven.

10.3 I overensstemmelse med punkt 10.2 fraskriver vi os ethvert ansvar for indirekte tab eller følgeskader, driftstab, tabt avance, tabt indtjening, tab af data eller goodwill eller tabt eller spildt ledelsestid eller tab af andre medarbejderes tid, som er opstået pga. købers brug af materialerne (direkte eller indirekte).

10.4 Vi garanterer eller hævder ikke, at serviceydelsen vil fungere uden afbrydelser, og vi er ikke ansvarlige, hvis nogen ikke kan få adgang til serviceydelsen eller de e-mails, der er en del af serviceydelsen. Vi forbeholder os ret til at vedligeholde og udvikle serviceydelsen, hvilket kan medføre afbrydelser.

10.5 Alle garantier, forsikringer, vilkår, betingelser og løfter, hvad enten de er underforstået i henhold til lovgivning, sædvaneret, handelssædvane eller på anden vis, der ikke udtrykkeligt er fastlagt i disse betingelser, fraskrives hermed i det maksimale lovmæssigt tilladte omfang.

11 Generelt

11.1 Disse betingelser er underlagt engelsk lovgivning, og enhver tvist skal afgøres ved en engelsk domstol. Stedet for opfyldelse af kontrakten er England.

11.2 The Myers-Briggs Company forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser til enhver tid uden varsel. Du bedes derfor kontrollere dem jævnligt. Disse betingelser er revideret i maj 2018.

11.3 I tilfælde af uoverensstemmelser mellem nærværende betingelser (som vist på vores website) og betingelser i vores katalog eller andetsteds, gælder nærværende betingelser (som vist på vores website).  

The Myers-Briggs Company Limited
Elsfield Hall
15-17 Elsfield Way
Oxford
OX2 8EP

Registreret i England og Wales
Virksomhedsnummer 2218212 

 


TILLÆG

Betingelser for databehandlingen (DB-betingelser)

Disse DB-betingelser gælder for The Myers-Briggs Companys databehandling for og på vegne af køber i forbindelse med varer og/eller serviceydelser, der er modtaget af køber fra The Myers-Briggs Company. 
Disse DB-betingelser er et supplement til The Myers-Briggs Companys betingelser, der sammen danner kontrakten mellem partnerne.

1. Baggrund
1.1 leverer varer og/eller serviceydelser til køber, og det kan indebære The Myers-Briggs Companys behandling af persondata på vegne af køber som en del af leveringen af serviceydelser til køber inden for området erhvervspsykologi (“serviceydelser”), inklusive persondata vedrørende køber, købers personale og eventuelt købers kunder eller andre enkeltpersoner, som køber handler med, hvor det er relevant for serviceydelserne (“relevante datasubjekter”). Mere information om emnet for databehandlingen og om beskaffenheden, formålet og varigheden af databehandlingen i forbindelse med vores levering af varer og serviceydelser er til enhver tid anført i vores datasikkerhedspolitik, der kan ses på https://www.themyersbriggs.com/da-DK/About/Privacy-Policy (på engelsk)

2. Beskrivelse af databehandlingen
Den databehandling, der skal gennemføres af The Myers-Briggs Company, er som følger:
2.1 Emnet for databehandlingen er som beskrevet i ovenstående paragraf 1.1, og varigheden af behandlingen vil være i hele den periode, hvor The Myers-Briggs Company udfører serviceydelserne;
2.2 Databehandlingens beskaffenhed er som beskrevet i paragraf 1.1 ovenfor, og formålet med behandlingen er at gøre det muligt for The Myers-Briggs Company at levere serviceydelser til køber;
2.3 De persondata, der skal behandles, vil være enhver persondata vedrørende relevante datasubjekter, der har til formål at gøre det muligt eller lette The Myers-Briggs Companys levering af serviceydelser som beskrevet i paragraf 1.1 ovenfor, og kategorierne af datasubjekter er relevante datasubjekter
2.4 Den dataansvarliges forpligtelser og rettigheder for så vidt angår databehandlingen er beskrevet nedenfor.

3. Overholdelse af persondataforordningerne
3.1 Hver køber og The Myers-Briggs Company garanterer og hævder, at man vil overholde (og sikre, at det respektive personale og/eller underleverandører overholder) persondataforordningerne ved behandlingen af persondata i forbindelse med levering af serviceydelserne.

4. Parternes relation og roller
4.1 Ved behandlingen af persondata i forbindelse med serviceydelserne anerkender og aftaler parterne, at:

   • 4.4.1 køber er den dataansvarlige; og
   • 4.1.2 The Myers-Briggs Company er databehandler.

The Myers-Briggs Company accepterer, at de vil behandle persondataene i overensstemmelse med disse DB-betingelser.

5. Ansvarlige enkeltpersoner og forespørgsler
5.1  Køber og The Myers-Briggs Company vil til enhver tid hver især informere hinanden om de enkeltpersoner i hver organisation, der er autoriserede til at besvare forespørgsler om persondata og databehandlingen, som er genstand for disse DB-betingelser. Køber og The Myers-Briggs Company vil hver især agere straks og med rimelighed på alle sådanne forespørgsler.
5.2 Hvad angår The Myers-Briggs Company er den enkeltperson, der er autoriseret til at besvare sådanne henvendelser, datasikringsmedarbejderen (DPO) sammen med andre medlemmer af databeskyttelsesteamet hos The Myers-Briggs Company. Eventuelle forespørgsler skal stiles til dpo@themyersbriggs.com

6. The Myers-Briggs Companys behandling af persondata 
Ved behandlingen af persondata i forbindelse med serviceydelserne vil The Myers-Briggs Company:
6.1 udelukkende behandle persondataene (også ved overførsler internationalt af persondata) med det formål og i den udstrækning, det er nødvendigt for at levere serviceydelser og da kun i overensstemmelse med:

 • 6.1.1 disse DB-betingelser
 • 6.1.2 købers skriftlige anvisninger til enhver tid,

medmindre lovgivningen foreskriver andet. I tilfælde, hvor det er lovpligtigt, at The Myers-Briggs Company behandler persondataene på anden vis end som beskrevet i disse DB-betingelser, vil man informere køber, inden den pågældende behandling finder sted (medmindre lovgivningen også forhindrer The Myers-Briggs Company i at gøre dette af hensyn til den offentlige interesse);
6.2 implementere relevante tekniske og organisationsmæssige foranstaltninger til at sikre et niveau af sikkerhed, der passer til de risici, som databehandlingen medfører, især beskyttelse mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret afsløring af eller adgang til persondata, som er overført, opbevaret eller på anden vis behandlet under disse DB-betingelser som beskrevet i appendikset;
6.3 træffe alle rimelige foranstaltninger til at sikre, at kun autoriseret personale har adgang til persondataene, og at enhver person, der bliver autoriseret til at få adgang til persondataene, vil respektere og overholde den nødvendige tavshedspligt (også gennem en passende kontraktlig tavshedspligt, hvis de pågældende personer ikke allerede har en sådan pligt i medfør af lovgivningen);
6.4 ikke antage nogen underordnede databehandlere i leveringen af serviceydelserne uden købers forudgående skriftlige samtykke og i øvrigt altid i overensstemmelse med paragraf 8;
6.5 ikke gøre noget eller undlade at gøre noget, som vil betyde, at køber ikke overholder sine forpligtelser ifølge persondataforordningerne;
6.6 straks informere køber, hvis The Myers-Briggs Company har fået anvisninger, som efter The Myers-Briggs Companys mening krænker persondataforordningerne;
6.7 samarbejde med og hjælpe køber, hvor det er relevant ved behandlingen af persondata i forbindelse med serviceydelserne, med at sikre overholdelse af:

 • 6.7.1 Købers forpligtelser til at reagere på forespørgsler fra datasubjekt(er), der ønsker at benytte sig af sine/deres rettigheder i medfør af kapitel III i GDPR, blandt andet ved at informere køber om eventuelle skriftlige anmodninger om adgang, som The Myers-Briggs Company modtager i forbindelse med købers forpligtelser i medfør af persondataforordningerne
 • 6.7.2 købers forpligtelser i medfør af paragraf 32 – 36 i GDPR til at:
  • (a) sørge for sikkerheden i databehandlingen;
  • (b) informere den relevante tilsynsmyndighed og eventuelle datasubjekter om overtrædelser i relation til persondata;
  • (c) udføre databeskyttelsesvurderinger ("DPIA") af konsekvenserne af databehandlingen for beskyttelsen af persondata
  • (d) konsultere den relevante tilsynsmyndighed inden en eventuel databehandling, hvor en DPIA viser, at behandlingen vil indebære en stor risiko, medmindre køber træffer foranstaltninger til forebyggelse af risikoen.

6.8 bidrage med assistance, hvor det med rimelighed kræves af køber i relation til opfyldelse af købers forpligtelser til at samarbejde med de relevante tilsynsmyndigheder i medfør af paragraf 31 i GDPR.

7. Underordnede databehandlere
7.1 The Myers-Briggs Company vil sikre, at eventuelle underordnede databehandlere, som man antager til at levere serviceydelser på selskabets vegne i forbindelse med serviceydelserne, kun gør dette på baggrund af en skriftlig kontrakt, der pålægger en sådan underordnet databehandler de samme betingelser, som er pålagt The Myers-Briggs Company i disse DB-betingelser eller sådanne andre betingelser, som kan være aftalt med køber (de "relevante betingelser"). The Myers-Briggs Company vil formidle den underordnede databehandlers overholdelse af de relevante betingelser og vil være direkte erstatningspligtig over for køber ved:

 • 7.1.1 en eventuel overtrædelse fra den underordnede behandlers side af de relevante betingelser;
 • 7.1.2 en eventuel handling eller udeladelse fra den underordnede behandlers side, der medfører:
  • 7.1.2.1 at The Myers-Briggs Company overtræder disse DB-betingelser; eller 
  • 7.1.2.2 køber eller The Myers-Briggs Company overtræder persondataforordningerne.

7.2 I tilfælde, hvor køber har givet The Myers-Briggs Company en generel tilladelse til at antage underordnede databehandlere, vil The Myers-Briggs Company inden antagelse af en ny underordnet databehandler under den generelle tilladelse informere køber om eventuelle ændringer, som kan påvirke den pågældende generelle tilladelse, og give køber mulighed for at gøre indsigelse mod dem.
7.3 Uanset paragraf 7.1 og 7.2 er det aftalt, at The Myers-Briggs Company vil have tilladelse til at overføre persondata til sådanne underordnede databehandlere, som er anført på listen over tredjepartsbehandlere og overførsler til lande uden for EØS (på engelsk).

8. Overvågning af The Myers-Briggs Companys indsats
8.1  Køber har ret til at overvåge og kontrollere The Myers-Briggs Companys overholdelse af persondataforordningerne og af selskabets forpligtelser i relation til databehandlingen i forbindelse med serviceydelserne når som helst og inden for normal åbningstid. The Myers-Briggs Company indvilliger i at give køber øjeblikkelig adgang, hjælp og informationer, der med rimelighed er nødvendig for at gennemføre den omtalte overvågning og kontrol. Hvis køber mener, at en kontrol på stedet er nødvendig, indvilliger The Myers-Briggs Company i at give køber rimelig adgang til selskabets område (under forudsætning af rimelige fortroligheds- og sikkerhedsforanstaltninger) og til eventuelle lagrede persondata og databehandlingsprogrammer, som selskabet har på stedet. Køber har ret til at få kontrollen udført af tredjepart.

9. Overførsler til lande uden for EØS og til tredjepart
9.1 Vi vil muligvis overføre persondata til lande uden for EØS og til en eventuel tredjepart uden for EØS (herunder vores moderselskab The Myers-Briggs Company i USA), hvor vi har tilladelse til at gøre det for den pågældende overførsel i medfør af paragraf 44 til 49 i GDPR. Til dette formål er det aftalt, at The Myers-Briggs Company vil have tilladelse til at overføre persondata til lande uden for EØS og til en sådan tredjepart uden for EØS, som det er anført på listen over tredjepartsbehandlere og overførsler til lande uden for EØS (på engelsk), forudsat at de relevante sikkerhedsmekanismer er på plads.

10. Levering af serviceydelserne
10.1 Ved levering af serviceydelserne vil The Myers-Briggs Company efter købers ønske og efter modtagelse af købers anvisninger slette alle persondata (inklusive kopier), der er behandlet i forbindelse med serviceydelserne, eller returnere dem til køber, undtagen i den udstrækning, at The Myers-Briggs Company ifølge lovgivningen er forpligtet til at beholde eventuelle kopier af persondataene, og undtagen i den udstrækning, at The Myers-Briggs Company får besked om det modsatte fra en af købers datasubjekter.

11. Gældende lov
11.1 Disse DB-betingelser vil være underlagt lovene i England og Wales, og en domstol i London, England, vil have enekompetence.

12. Definitioner
12.1 De definerede betegnelser, der er anvendt i disse DB-betingelser, er som følger:

persondataforordninger

betyder alle love, der gælder for persondata, som behandles under eller i forbindelse med kontrakten, herunder:

 • persondatadirektiv 95/46/EF (kan blive erstattet af GDPR);
 • direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation 2002/58/EF;
 • GDPR, når den træder i kraft;
 • registerlovgivningen og alle andre nationale love, der implementerer eller supplerer et eller flere af ovennævnte
 • alle tilknyttede praksiskodekser og anden bindende vejledning, der er udstedt af en hvilken som helst kontrolinstans;

alle med senere ændringer, som vedtaget på ny og/eller erstattet og til enhver tid i kraft;

 

 

GDPR

betyder "General Data Protection Regulation" (EU) 2016/679 (persondataforordningen)

 

 

serviceydelser

betyder enhver vare og/eller serviceydelse, der leveres til køber under The Myers-Briggs Companys forretningsbetingelser.

Betegnelserne persondata; dataansvarlig; databehandler; behandling og tilsynsmyndighed, der anvendes i disse DB-betingelser, har den betydning, som er anført i persondataforordningerne.


APPENDIKS
The Myers-Briggs Companys tekniske og organisationsmæssige foranstaltninger
De væsentligste kontrolforanstaltninger

1.1  The Myers-Briggs Companys systemer til informationssikkerhedsstyring og databeskyttelse præciserer:

 • Politik;
 • Forvaltning;
 • Proces og procedurer;
 • Roller og ansvarsområder;
 • Tilsagnsproces;
 • Risikovurderingsproces med DPIA'er;
 • Forbedringsplaner.


1.2  The Myers-Briggs Companys fysiske sikkerhedsforanstaltninger omfatter:

 • Påsætning af egnede låse og andre fysiske kontrolforanstaltninger på døre og vinduer i rum, hvor computere opbevares, herunder adgang med swipecard;
 • Fysisk sikring af laptops uden opsyn (fx ved at låse dem inde i en aflåst skuffe eller et aflåst skab);
 • Varetagelse af kontrol af og sikkerhed for alle aftagelige medier, for eksempel aftagelige harddiske, cd'er, disketter og USB-stik, der er forbundet med virksomhedskritiske værdier;
 • Destruktion eller fjernelse af alle virksomhedskritiske informationer fra medier såsom cd'er og disketter, inden de kasseres;
 • Sikring af, at alle virksomhedskritiske informationer fjernes fra harddiskdrev på brugte computere, inden de kasseres;
 • Lagring af sikkerhedskopier af virksomhedskritiske informationer eksternt eller i en brandsikker og vandtæt beholder.


1.3 The Myers-Briggs Companys foranstaltninger til adgangskontrol omfatter:

 • Anvendelse af unikke adgangskoder, som ikke er åbenlyse, samt regelmæssig ændring af dem;
 • Anvendelse af bestemmelser for komplekse adgangskoder;
 • Sikring af, at medarbejderne forstår god adgangskodesikkerhed
 • Kontrol af ikke-autoriserede loginforsøg.


1.4 The Myers-Briggs Companys sikkerheds- og fortrolighedsteknologier omfatter:

 • Sikring af, at alle anvendte computere har antivirussoftware installeret, og at virusdefinitionerne opdateres mindst én gang om ugen. Al indgående og udgående trafik scannes for virusser på samme måde som disketter eller cd'er, der anvendes, også selvom det er fra ‘pålidelig’ kilde. Computere scannes for virusser mindst én gang om måneden.


1.5 The Myers-Briggs Companys opmærksomhed, undervisning og sikkerhedskontroller for så vidt angår medarbejdere omfatter:

 • Integritetskontrol af alle nye medarbejdere for at sikre, at de ikke har løjet om deres baggrund, erfaring eller kvalifikationer;
 • Alle nye medarbejdere får en enkel introduktion til informationssikkerhed, og det sikres, at de har læst og forstået The Myers-Briggs Companys informationssikkerhedspolitik og datasikkerhedspolitik;
 • Sikring af, at medarbejderne ved, hvor de kan finde oplysninger om de standarder og procedurer for informationssikkerhed, der er relevante for deres rolle og ansvarsområder;
 • Sikring af, at medarbejderne kun har adgang til de informationsværdier, de har brug for i deres stilling. Hvis medarbejdere skifter job, sørger vi for, at de ikke fortsat har adgang til de værdier, de havde brug for i deres tidligere stilling. Ved afskedigelse af medarbejdere sørger vi for, at de ikke tager nogen virksomhedskritiske informationer med sig;
 • Sikring af, at ingen tidligere medarbejdere har adgangsrettigheder til The Myers-Briggs Companys systemer
 • Sikring af, at medarbejderne har kendskab til de almindelige metoder, som kan bruges til at kompromittere systemer.


1.6 The Myers-Briggs Companys hændelses-/responsstyring/driftskontinuitet omfatter:

 • Sikring af, at medarbejderne forstår, hvad en sikkerhedshændelse betyder; enhver hændelse, som kan beskadige eller kompromittere fortroligheden, integriteten eller tilgængeligheden af virksomhedskritiske informationer eller systemer;
 • Sikring af, at medarbejderne er uddannede til at genkende tegnene på en sikkerhedshændelse;
 • Sikring af, at medarbejderne bliver informeret om behovet for at indberette alt, som kan være tegn på en sikkerhedshændelse, og af, at de er klar over hvilken person, en sådan indberetning skal stiles til;
 • Sikring af, at medarbejderne ved, hvem de skal kontakte og hvordan, i tilfælde af, at en sikkerhedshændelse opstår;
 • Udarbejdelse af en plan for driftskontinuitet, som skal sikre driftskontinuiteten i tilfælde af en alvorlig sikkerhedshændelse. Denne plan præciserer:
  • Udpegede personer, som er involveret i reaktionen;
  • Eksterne kontakter, herunder politi, brandtekniske eksperter og eventuelt tekniske eksperter;
  • Nødplaner for forudsigelige hændelser såsom:
   • Strømtab;
   • Naturkatastrofer og alvorlige ulykker;
   • Dataudslip;
   • Ingen adgang til området;
   • Tab af vigtige medarbejdere;
   • Udstyrsnedbrud;
     
   • Sikring af, at planen for driftskontinuitet udstedes til alle medarbejdere og afprøves mindst én gang om året, uanset om der har været en sikkerhedshændelse eller ej
   • Fornyet undersøgelse og om nødvendigt opdatering af planen for driftskontinuitet med anvendelse af det, man har lært, efter enhver hændelse, hvor planen for driftskontinuitet er blevet brugt og efter hver afprøvning.


   1.7 The Myers-Briggs Companys kontroller/rettidige omhu omfatter:

   Sikring af, at de relevante foranstaltninger til sikkerhedskontrol er på plads, herunder:

   • Kontrol af hvilke personer, der har adgang til systemerne;
   • Logging af en sådan adgang til systemerne
   • Kontrol af, at sikkerhedsprocedurerne overholdes.