Forretningsbetingelser for booking af interne undervisningsprogrammer

Denne oversættelse af Vilkårene er baseret på den originale engelske version og har til formål at gøre det nemmere for dig. Oversættelsen er udelukkende beregnet til at fremme forståelsen, og i tilfælde af forespørgsler eller uenigheder skal der refereres til den originale engelske version af disse Vilkår, som er juridisk bindende og har forrang over alle oversættelser

Dette er forretningsbetingelserne for interne undervisningsprogrammer (""betingelserne"") under The Myers-Briggs Company Limited, en virksomhed, der er registreret i England og Wales (registreringsnummer 2218212) og har hovedkontor på adressen Elsfield Hall, 15-17 Elsfield Way, Oxford OX2 8EP, Storbritannien (The Myers-Briggs Company). Betingelserne dækker The Myers-Briggs Company Limiteds europæiske filialer (inklusive The Myers-Briggs Company i Frankrig, The Myers-Briggs Company i Holland og The Myers-Briggs Company i Tyskland).  Når vi omtaler “The Myers-Briggs Company”, “vi”, “os” og “vores”, mener vi The Myers-Briggs Company Limited og vores europæiske filialer, medmindre andet er oplyst.  

Kontakt The Myers-Briggs Companys kundeservice på +44 1865 404610 eller +44 404500, hvis du har spørgsmål til en eller flere af disse betingelser.

1. Definitioner

"Hverdag" betyder en dag (ikke lørdag eller søndag), hvor bankerne er åbne for almindelige bankforretninger i City of London; 

"Kunde" betyder den virksomhed, der indgår kontrakt med The Myers-Briggs Company om levering af interne undervisningsprogrammer, som det er beskrevet i betingelserne for engagementet;

"Kontrakt" betyder den aftale, der dannes med kundens accept og returnering af betingelserne for engagementet, og en sådan kontrakt vil være underlagt nærværende betingelser samt betingelserne for engagementet;

"Varer/ydelser" betyder de produkter, der er beskrevet som sådan i betingelserne for engagementet, som skal leveres af The Myers-Briggs Company til kunden i forbindelse med levering af serviceydelserne;

"Materialer" betyder The Myers-Briggs Companys spørgeskemaer og undervisningsmaterialer, herunder kursusmaterialer, der leveres af The Myers-Briggs Company som en del af serviceydelserne, samt materialer med begrænset adgang, uanset om det er trykte materialer eller materialer registreret på et andet medie (for eksempel video, dvd, cd-rom eller andet softwareprogram);


"The Myers-Briggs Company" betyder The Myers-Briggs Company Limited sammen med dets europæiske filialer (herunder The Myers-Briggs Company i Frankrig, The Myers-Briggs Company i Holland og The Myers-Briggs Company i Tyskland);

"The Myers-Briggs Company betingelser" betyder disse forretningsbetingelser for interne undervisningsprogrammer, der gælder som standard;

"Materialer med begrænset adgang" består af psykometriske undersøgelser eller materialer (herunder spørgeskemahæfter, scoringsnøgler og scoringsvægt, svarskemaer og profildiagrammer), som på købstidspunktet er identificeret som begrænsede i The Myers-Briggs Companys gældende katalog, i The Myers-Briggs Companys salgsdokumenter, på vores website eller i selve testene eller materialerne;

"Serviceydelser" betyder det arbejde, der skal udføres af The Myers-Briggs Company for kunden som beskrevet i betingelserne for engagementet;

"Betingelser for engagementet" betyder det brev eller anden erklæring, som kunden leverer til The Myers-Briggs Company, og som indbefatter nærværende betingelser, der beskriver serviceydelsernes beskaffenhed, de varer/ydelser, der skal leveres, skyldige gebyrer og omkostninger samt tidsrammen for gennemførelse af serviceydelserne sammen med eventuelle andre betingelser, der gælder specifikt for det pågældende engagement med kunden.

2. Serviceydelserne

2.1 The Myers-Briggs Company vil levere serviceydelserne til kunden på baggrund af og underlagt The Myers-Briggs Companys betingelser og betingelserne for engagementet. The Myers-Briggs Company vil ikke begynde at levere serviceydelserne, før man har modtaget en skriftlig accept af betingelserne for engagementet fra en autoriseret repræsentant for kunden. Med sin accept af betingelserne for engagementet anerkender kunden desuden at være bundet af nærværende betingelser med udelukkelse af alle andre vilkår og betingelser (herunder eventuelle vilkår eller betingelser, som kunden påstår gør sig gældende under en vilkårlig købsordre, ordrebekræftelse, specifikation eller andet dokument). Når betingelserne for engagementet er underskrevet og returneret af kunden, vil de sammen med nærværende betingelser danne kontrakten mellem The Myers-Briggs Company og kunden.

2.2 Med sin accept af betingelserne for engagementet giver kunden The Myers-Briggs Company tilladelse til at gå i gang med alle relevante forberedelser til levering af serviceydelserne, herunder (men ikke begrænset til) køb af materialer, bestilling af rejser og indkvartering og om nødvendigt reservation af mødested).

2.3 The Myers-Briggs Company vil levere serviceydelserne med anvendelse af rimelig dygtighed og omhu.

2.4 The Myers-Briggs Company vil gøre alle rimelige bestræbelser for at sikre, at enhver beskrivelse af undervisningsprogrammets opbygning eller indhold er så oplysende som muligt, men det er kundens ansvar på tidspunktet for accept af betingelserne for engagementet at beslutte, hvorvidt et program er egnet til deres behov og til de enkelte deltageres behov.

2.5 Kunden forstår og anerkender, at for at et certificeringsprogram kan gennemføres med godt resultat, skal deltagerne udvise forståelse af de tilgrundliggende principper og have kompetence inden for administration og feedback på det/de pågældende instrumenter.

2.6 Kun delegerede, som har betalt gebyr, kan deltage i eller observere ved arrangementer eller undervisningsprogrammer, herunder workshoppen og de tilknyttede aktiviteter, medmindre andet er aftalt i betingelserne for engagementet eller andet ved forudgående skriftlig aftale mellem kunden og The Myers-Briggs Company.

3. Betingelser for engagementet og betaling

3.1 De gebyrer, der oplyses i betingelserne for engagementet, er baseret på The Myers-Briggs Companys forståelse af kundens krav, som de er beskrevet i betingelserne for engagementet. The Myers-Briggs Company forbeholder sig retten til at beregne ekstra gebyr for:

3.1.1 personaletid brugt som følge af eventuelle forsinkelser i leveringen af serviceydelserne, der skyldes kundens handlinger eller manglende handlinger, til den takst, som er anført i betingelserne for engagementet;

3.1.2 personaletid, der er brugt på transport til mødestedet, ud over 2 timer i hver retning, til den takst, som er anført i betingelserne for engagementet;

3.1.3 eventuelle serviceydelser eller materialer, som kunden skriftligt har anmodet om; som The Myers-Briggs Company skriftligt indvilliger i at levere; som er i tilgift til dem, der er taget højde for i betingelserne for engagementet; og som efterfølgende bliver en del af serviceydelserne.

3.2 The Myers-Briggs Company vil også bede kunden betale for rimelige udgifter, som The Myers-Briggs Company afholder i forbindelse med levering af serviceydelserne. Det gælder om nødvendigt blandt andet:

3.2.1 rejser, indkvartering og underhold (kørsel afregnes med 50 pence pr. engelsk mil);

3.2.2 alle varer og serviceydelser købt udefra samt udliciterede artikler, der i betingelserne for engagementet er beskrevet som nødvendige, og som afregnes separat fra de gebyrer, der er anført i betingelserne for engagementet.

3.3 Eventuel moms skal betales af kunden af alle gebyrer og udgifter og til den takst, der er gældende på fakturadatoen. Alle oplyste priser er eksklusive moms.

3.4 The Myers-Briggs Company vil sende en faktura til kunden på gebyrer og udgifter, når kunden har bekræftet accept af betingelserne for engagementet, og der skal udstedes en indkøbsrekvisition. Denne faktura skal betales af kunden inden for 28 dage efter fakturadatoen. I det tilfælde af, at accepten af betingelserne for engagementet modtages mindre end 28 dage inden datoen for programmets start, vil The Myers-Briggs Company udstede en faktura på hele gebyret, som skal betales inden programmets start. Kunder med en kreditkonto vil blive faktureret i henhold til deres kreditbetingelser, forudsat at der er udstedt en indkøbsrekvisition på bestillingstidspunktet, og de gebyrer, der skal betales, er inden for den gældende kreditgrænse. The Myers-Briggs Company vil desuden fremsende fakturaer for eventuelt ekstra arbejde, der er udført som beskrevet i paragraf 3.1, og sådanne fakturaer skal betales inden for 28 dage efter fakturadatoen. Betaling eller delvis betaling af gebyrer kan ske på baggrund af tilgængelig kredit på en voucher (se Forretningsbetingelser for brug af vouchere). For at undgå enhver tvivl gælder dette også tilfælde, hvor en voucher er købt på kreditbetingelser.

3.5 The Myers-Briggs Company forbeholder sig ret til at pålægge kunden betaling af renter og omkostninger i tilknytning til udestående fakturaer i henhold til renteloven (Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 (med tillæg).

3.6 Ved refundering til en kunde, hvor det skyldes en fejl fra kundens side, forbeholder The Myers-Briggs Company sig ret til at trække eventuelle administrative bank-/kreditkortgebyrer fra sådanne refunderinger.  Hvis refunderingen skyldes en fejl fra The Myers-Briggs Companys side, fratrækkes der ikke et sådan beløb.

4. Annullering og udsættelse

4.1 Medmindre andet er oplyst i betingelserne for engagementet, forbeholder The Myers-Briggs Company sig retten til at tage betaling for programmer, der annulleres eller udsættes af kunden på et hvilket som helst tidspunkt, efter at betingelserne for engagementet er blevet underskrevet. Det vil ske således:

4.1.1 Hvis kunden udsætter et arrangement, vil gebyrerne følge nedenstående skema (procentsatserne refererer til procentdelen af gebyrer for det enkelte program), der skal betales som gebyr for udsættelsen:

 

Antal arbejdsdage, inden arrangementet skal starte

 

29 dage eller derover

28 dage eller derunder

20 dage eller derunder

udsættelsesgebyr

10%

25%

50%

4.1.2 Hvis et arrangement annulleres af kunden, vil kunden blive pålagt at betale ét hundrede procent (100%) af gebyrerne for programmet; 

4.1.3 Hvis kunden mindsker antallet af reserverede delegerede, pålægges enten annullerings- eller udsættelsesgebyrer, som The Myers-Briggs Company fastsætter i overensstemmelse med nærværende betingelser.

4.2 Hvis et arrangement udsættes:

4.2.1 Skal de ændrede datoer bekræftes skriftligt inden for to (2) måneder efter de oprindelige programdatoer; og 

4.2.2 det ombookede program skal afvikles inden for seks (6) måneder efter de oprindelige programdatoer; og

4.2.3 skal kunden betale den gældende procentdel af gebyrerne som beskrevet ovenfor på tidspunktet for udsættelse af arrangementet, og den resterende del af gebyrerne vil blive faktureret og skal betales i overensstemmelse med paragraf 3 

I tilfælde af, at kunden ikke overholder både paragraf 4.3.1 og 4.3.2 i nærværende betingelser, vil The Myers-Briggs Company anse programmet for at være annulleret, og kunden vil blive pålagt at betale ét hundrede procent (100%) af gebyrerne for programmet.

4.3 Kunden kan kun udsætte reservationen af et program maksimalt to (2) gange, og eventuelle yderligere ændringer af reservationer vil af The Myers-Briggs Company blive anset for at være en annullering, og kunden vil blive pålagt at betale ét hundrede procent (100%) af gebyrerne.

4.4 I tilfælde af annullering efter en eller flere udsættelser vil eventuelle udsættelsesgebyrer, der allerede er betalt, blive modregnet i de programgebyrer, der er anført i betingelserne for engagementet, og kunden vil betale resten.

4.5 Der refunderes ingenting, hvis en delegeret annullerer sin deltagelse i en intern workshop, uanset tidspunktet.

4.6 Hvis en delegeret flytter fra en intern workshop til en offentlig workshop, refunderes ingen gebyrer, der allerede er betalt, og kunden vil blive pålagt at betale gebyret for den delegeredes deltagelse i den offentlige workshop, der beregnes som følger:

Annullering og flytning, der er meddelt The Myers-Briggs Company; flytningsgebyr, der skal betales 

Under 7 arbejdsdage forinden - hele gebyret for deltagelse i offentlig workshop skal betales

Mellem 7 og 28 arbejdsdage forinden - 50% af hele gebyret for deltagelse i offentlig workshop skal betales

Over 28 dage forinden - ingen ekstra gebyrer skal betales, bortset fra et flytningsgebyr på € 600 (plus moms)

4.7 Hvis kurserne er i to dele (hvis der for eksempel er en opfølgningsdag, eller programmet er inddelt i en del 1 og del 2), er datoen for den anden del forbundet med en bestemt første del, og derfor gælder følgende:

(i) Det er muligt at flytte til en anden dato for at gennemføre den anden del, forudsat at der er plads, men der vil blive pålagt et gebyr på 600 euro (€ 600) (plus moms), som skal betales pr. delegeret hver gang, en delegeret flytter arrangement. Hvis den anden del strækker sig over mere end én dag, skal en flytning ske for hele den anden del og ikke kun en enkelt dag; og 

(ii) den anden del skal man deltage i inden for tolv (12) måneder efter den dato, hvor den flyttede reservation ville være startet. I modsat fald skal hele undervisningsprogrammet gennemføres (især den første del vil skulle reserveres igen plus den flyttede anden del).

4.8 For at undgå enhver tvivl gælder det, hvis et arrangement udsættes, at kunden skal betale for udgifterne til en programreservation som anført ovenfor ud over det udsættelsesgebyr, der er beskrevet i paragraf 4.1. 

4.9 Hvis en feedbacksession (uanset om en sådan er planlagt inden en workshop eller som selvstændig session) udsættes eller annulleres af deltageren, forbeholder The Myers-Briggs Company sig retten til at tage betaling for udsættelsen eller annulleringen som anført ovenfor for så vidt angår udgifterne til en sådan feedbacksession.

4.10 The Myers-Briggs Company vil træffe alle rimelige foranstaltninger for at undgå at skulle annullere. Hvis The Myers-Briggs Company annullerer, samarbejder vi med kunden om at flytte programmet til en gensidigt anvendelig dato.

5. Ophavsret

5.1 Alle The Myers-Briggs Companys produkter, inklusive alle materialer, er beskyttet af intellektuel ejendomsret (herunder varemærker, copyright, patent- og mønsterbeskyttelsesrettigheder) og ret til fortrolighed. Ingen dele af disse produkter må reproduceres i nogen form, og det er forbudt at opbevare dem i en database eller et søgesystem, undtagen hvor dette er udtrykkeligt tilladt i henhold til lovgivningen eller licensen. Enhver erklæring på materialer om immaterielle rettigheder (blandt andet erklæringer om copyright og varemærker) må ikke fjernes fra sådanne materialer eller skjules eller på anden vis ændres.

5.2 Undtagen hvad angår informationer, som kunden har udleveret til The Myers-Briggs Company, vil The Myers-Briggs Company, i forholdet mellem The Myers-Briggs Company og kunden, eje enhver copyright og eventuelle andre immaterielle rettigheder i hele verden til alt arbejde, der leveres af The Myers-Briggs Company i forbindelse med levering af serviceydelserne i en hvilken som helst form eller et hvilket som helst medie (herunder og uden begrænsning varerne/ydelserne [""arbejdet""]), medmindre andet er anført som ""kundematerialer"" i betingelserne for engagementet. 

5.3 Hvis kunden kræver, at The Myers-Briggs Company implementerer eventuelt materiale i arbejdet og udleverer sådan materiale til The Myers-Briggs Company, garanterer kunden, at:

5.3.1 Den foreslåede anvendelse eller implementering af sådan materiale ikke krænker nogen tredjeparts immaterielle rettigheder;

5.3.2 At kunden har modtaget alle nødvendige tilsagn og tilladelser til The Myers-Briggs Companys foreslåede anvendelse af materialet, hvis kunden ikke ejer alle copyrights eller andre immaterielle rettigheder til sådanne materialer, og at kunden vil holde The Myers-Briggs Company reelt og fuldt ud skadesløs for alle omkostninger, fordringer, krav, udgifter og erstatningsansvar, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med eventuelle brud på garantien i denne paragraf.

5.4 Kunden må ikke reproducere, kopiere, ændre eller tilpasse materialerne på nogen måde overhovedet eller indføre eller konvertere disse i nogen form for system til informationsopbevaring eller søgesystem, herunder, men ikke begrænset til, enhver form for elektronisk system eller computersystem, medmindre det er anført under beskrivelsen af kundematerialer i betingelserne for engagementet.

5.5 The Myers-Briggs Company er bundet af The Myers-Briggs Companys forfatter- og forhandleraftaler til omgående at anlægge sag mod nogen, der krænker The Myers-Briggs Companys ophavsret eller deres forfatteres ophavsret.

5.6 Kunden anerkender, at eventuelle varemærker i materialerne tilhører The Myers-Briggs Company eller The Myers-Briggs Companys licensgivere, og at kundens brug af varemærkerne altid skal følge disse forretningsbetingelser, og at kunden skal sørge for at bevare deres særpræg og omdømme. Kunden må ikke anvende noget mærke eller navn, der ligner varemærkerne, på varer, som ligner materialerne.

6. Underleverandører

6.1 The Myers-Briggs Company har ret til efter vores eget ubetingede skøn at udpege underleverandører til alle eller dele af serviceydelserne.

6.2 Hvis kunden udpeger underleverandører, som skal samarbejde med The Myers-Briggs Company i forbindelse med levering af serviceydelserne, vil kunden være ansvarlig for sådanne udpegede underleverandører. The Myers-Briggs Company forbeholder sig retten til at trække eventuelle udpegede underleverandører ud af samarbejdet, hvis sådanne personers eller virksomheders præstationer eller handlinger forhindrer, at The Myers-Briggs Company kan opfylde sine forpligtelser i medfør af betingelserne for engagementet og nærværende betingelser.

7. Kundens forpligtelser

7.1 Kunden vil sikre, at hans personale, kontraktparter og andre leverandører samarbejder fuldt ud med The Myers-Briggs Company og ikke forårsager nogen forsinkelser.

7.2 Så længe The Myers-Briggs Companys medarbejdere eller underleverandører arbejder på kundens ejendom, skal kunden sørge for disse personers sundhed og sikkerhed. Kunden vil holde The Myers-Briggs Company skadesløs for alle tab, skader og udgifter, der afholdes af The Myers-Briggs Company i forbindelse med enhver fordring i anledning af skader, dødsfald eller tab, som disse medarbejdere eller underleverandører rammes af som følge af deres arbejde på kundens ejendom.

7.3 Kunden må ikke – hverken under levering af serviceydelserne eller i et tidsrum på 1 år derefter og hverken direkte eller indirekte – tilbyde ansættelse eller opgaver til nogen af The Myers-Briggs Companys medarbejdere eller underleverandører eller anmode om eller skaffe sig arbejde af noget andet selskab, virksomhed eller enkeltperson, som kunden er tilknyttet.

7.4 Alle kunder er forpligtede til ved brug af The Myers-Briggs Companys serviceydelser at overholde alle lokale krav og/eller begrænsninger hvad angår anvendelse af psykometriske tests generelt og materialerne med begrænset adgang i særdeleshed i den pågældende jurisdiktion. Dette gælder, uanset om det er påbudt ved lov, forordninger eller lokale tilsynsførende eller statslige myndigheder. Hvor der gælder lokale krav og/eller begrænsninger, der ændrer kriterierne for eller forhindrer anvendelse af materialerne eller materialerne med begrænset adgang i en bestemt jurisdiktion, er det kundens ansvar at sikre, at alle sådanne lokale krav og/eller begrænsninger overholdes. Hvor en kunde anvender materialerne eller materialerne med begrænset adgang i en bestemt jurisdiktion i strid med lokale krav og/eller begrænsninger, uanset om det er bevidst eller utilsigtet, skal en sådan kunde alene være ansvarlig og erstatningspligtig for en sådan anvendelse og holde The Myers-Briggs Company skadesløs med hensyn til ethvert tab eller krav fra tredjepart mod The Myers-Briggs Company som følge af dette. Derudover gælder det, at hvis en kunde ikke har sikret, at The Myers-Briggs Companys materialer lovligt kan anvendes i en bestemt jurisdiktion, og efterfølgende køber materialerne og/eller materialerne med begrænset adgang til brug i denne jurisdiktion, så vil den pågældende kunde være ansvarlig for omkostningerne herved, og The Myers-Briggs Company vil ikke have noget ansvar eller erstatningsansvar for returnering af sådanne materialer og materialer med begrænset adgang eller for godtgørelse for nogen omkostninger i forbindelse hermed.

8. Fortrolighed

8.1 Både under og efter levering af serviceydelserne skal begge parter hemmeligholde den anden parts informationer, der er indsamlet i forbindelse med levering af serviceydelserne, og som med tydelighed går under betegnelsen ‘fortrolige', eller som tydeligvis er af fortrolig type. Ingen af parterne må anvende sådanne informationer andet end i forbindelse med serviceydelserne og må ikke afsløre dem over for tredjepart uden den anden parts forudgående skriftlige tilladelse.

8.2 Bestemmelserne i denne paragraf 8 gælder ikke informationer, der afsløres af en af parterne (""den afslørende part""), og som:

8.2.1 er eller bliver offentligt tilgængelige (medmindre det skyldes brud på nærværende betingelser);

8.2.2 allerede var i den afslørende parts besiddelse på det tidspunkt, hvor de blev modtaget af den anden part;

8.2.3 er modtaget af den afslørende part fra tredjepart, der ikke var juridisk forpligtet til at hemmeligholde informationerne;

8.2.4 den afslørende part ifølge lovgivningen skal offentliggøre.

8.3 Betingelserne for engagementet vil blive behandlet som fortrolig information for så vidt angår denne paragraf 8.

9. Datasikkerhed og fortrolighed

9.1 The Myers-Briggs Company er forpligtet til at beskytte og respektere kundens og andre brugeres privatliv og til at agere i overensstemmelse med GDPR (persondataforordningen [EU] 2016/ 679) og eventuel gældende vedtaget, efterfølgende eller ændrende lovgivning. Læs vores erklæring om databeskyttelse og vores datasikkerhedspolitik, da det vil gøre det nemmere at forstå, hvordan vi indsamler, bruger, opbevarer og på anden vis bearbejder dine persondata og andre informationer. 

9.2 Kunden accepterer at være bundet af databeskyttelsesbetingelserne som anført i vedhæftede skema, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem The Myers-Briggs Company og kunden.

10. Varighed og ophør

10.1 Kontrakten vil starte på den dato, hvor The Myers-Briggs Company modtager de underskrevne betingelser for engagementet fra kunden, og vil fortsætte med fuld gyldighed, indtil serviceydelserne er afsluttet – dog med forbehold for tidligere ophør i medfør af paragraf 10.2 og 10.3.

10.2 Den ene part kan straks afbryde leveringen af serviceydelser ved skriftlig meddelelse til den anden part, som har begået kontraktbrud, hvis den pågældende part:

10.2.1 begår uoprettelig misligholdelse af sine forpligtelser eller, når det drejer sig om oprettelig misligholdelse, hvis en sådan misligholdelse ikke er afhjulpet inden for syv (7) dage, efter at den misligholdende part har modtaget meddelelse fra den anden part om misligholdelsen og anmodning om afhjælpning; eller

10.2.2 lukker ved frivillig likvidation eller går konkurs; går på akkord med eller holder møde med sine kreditorer; får en bobestyrer eller administrator udpeget til en eller flere dele af sine aktiver; ophører med at drive virksomhed, uanset årsagen; eller foranstalter eller udsættes for en hvilken som helst tilsvarende handling.

10.3 The Myers-Briggs Company kan når som helst afbryde leveringen af serviceydelserne, hvis kunden har fået 3 måneders skriftligt varsel.

10.4 Ved ophør vil Myers-Briggs Company være berettiget til at modtage betaling for alle gebyrer og udgifter, der er pålagt eller påløbet, og som skal betales af kunden på datoen for serviceydelsernes ophør eller annullering. Hvis The Myers-Briggs Company afbryder leveringen af serviceydelserne i medfør af paragraf 10.2, vil kunden blive anset for at have annulleret serviceydelserne og vil være forpligtet til at betale et eventuelt annulleringsgebyr som anført i paragraf 4.1.

10.5 Ved ophør skal hver part straks returnere enhver ejendom, der tilhører den anden part, og som har været i partens forvaring, besiddelse eller kontrol.

10.6 Paragraf 1, 4, 5, 7.3, 8, 9, 11 og 15 vil gælde efter denne aftales udløb eller ophør, uanset årsagen, og vil derefter stadig have fuld gyldighed efter ophør.

11. Garanti og erstatningsansvar

11.1 I tilfælde af beskadigelse af rørlig formue, hvor det fastlægges, at en sådan beskadigelse er opstået som følge af The Myers-Briggs Companys medarbejderes eller underleverandørers forsømmelighed i forbindelse med levering af serviceydelserne, vil The Myers-Briggs Companys erstatningsansvar være begrænset til maksimalt £1.000.000 (en million pund) pr. skade/krav eller række af forbundne skader/krav.

11.2 Intet i disse betingelser udelukker eller begrænser The Myers-Briggs Companys erstatningsansvar i forbindelse med dødsfald eller personskade, der skyldes The Myers-Briggs Companys forsømmelse, eller i forbindelse med svig på The Myers-Briggs Companys side eller ved et eventuelt erstatningsansvar, som ikke kan udelukkes ifølge loven.

11.3 Med forbehold for paragraf 11.1, 11.2 og 11.4 er The Myers-Briggs Companys erstatningsansvar, der måtte opstå under eller som følge af leveringen af serviceydelserne, og uanset om det sker i eller uden for kontrakt, ved misligholdelse af lovbestemte forpligtelser eller på anden vis, begrænset til de gebyrer, som kunden reelt har betalt The Myers-Briggs Company for sådanne serviceydelser.

11.4 The Myers-Briggs Company fraskriver sig ethvert ansvar for kundens indirekte tab eller følgeskader, driftstab, tabt avance, tabt indtjening, tab af data eller goodwill eller tabt eller spildt ledelsestid eller tab af medarbejderes tid.

11.5 Enhver betingelse, forsikring eller garanti, som på anden vis kan være underforstået eller inkluderet i disse betingelser i henhold til lovgivning eller sædvaneret eller på anden vis, fraskrives hermed.

12. Force majeure

The Myers-Briggs Company har intet erstatningsansvar over for kunden, hvis The Myers-Briggs Company ikke er i stand til at levere alle eller dele af serviceydelserne i overensstemmelse med betingelserne for engagementet eller på anden vis som følge af omstændigheder, der er uden for The Myers-Briggs Companys rimelige kontrol, herunder uden begrænsning krig, strejke, lockout, arbejdskonflikter, optøjer, uroligheder, regeringshandlinger, brand, blokader, uheld, naturkatastrofer, ulykker.

13. Afkald

Ingen af parternes forsinkelse, forsømmelse eller henstand i håndhævelsen af en eller flere bestemmelser i betingelserne for engagementet eller disse betingelser vil blive anset for at være et afkald eller på nogen måde forringe den pågældende parts rettigheder.

14. Tredjeparts rettigheder

Intet i disse betingelser eller betingelserne for engagementet overdrager eller påstår at overdrage til nogen tredjepart nogen ret til at håndhæve nogen af betingelserne for engagementet eller disse betingelser.

15. Gældende lov og værneting

Disse betingelser og betingelserne for engagementet er underlagt engelsk lovgivning, og enhver tvist skal afgøres ved en engelsk domstol. Stedet for opfyldelse af kontrakten er England.

16. Hele aftalen

16.1 Sammen med betingelserne for engagementet udgør disse betingelser hele aftalen om serviceydelserne mellem The Myers-Briggs Company og kunden og afløser alle tidligere aftaler. Hver part vedkender sig, at man ikke har henholdt sig til nogen forpligtelse, forsikring eller garanti ved aftalens indgåelse ud over dem, der udtrykkeligt er anført i kontrakten. Ingen rettelser eller andre ændringer i disse betingelser, som kunden anmoder om, vil være gyldige, medmindre de er skriftlige, daterede og underskrevne af en behørigt legitimeret repræsentant for The Myers-Briggs Company og kunden.

16.2 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse betingelser og betingelserne for engagementet vil disse betingelser være gældende.

16.3 The Myers-Briggs Company forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser til enhver tid uden varsel. Du bedes derfor kontrollere dem jævnligt. Disse betingelser er revideret i maj 2018.

17. Meddelelser

17.1 Enhver meddelelse, der er tilladt eller obligatorisk i medfør af disse betingelser, vil blive givet skriftligt og vil være gyldigt forkyndt, hvis den leveres personligt eller med almindelig brevpost eller luftpost til The Myers-Briggs Company på selskabets sædvanlige adresse og, hvis levering sker til kunden, til kundens sidst kendte eller sædvanlige adresse. En meddelelse, der leveres personligt, vil blive anset for at være modtaget på leveringstidspunktet. En meddelelse, der sendes med posten, vil blive anset for at være modtaget tre hverdage efter afsendelse, hvis det er i Storbritannien, og ellers fem hverdage.

17.2 I tilfælde, hvor betingelserne for engagementet angiver udnævnte repræsentanter for parterne, skal alle meddelelser adresseres til sådanne repræsentanter.

18. Yderligere information

Kontakt info.eu@themyersbriggs.com eller ring til vores kundeservice på + 44 1865 404610, hvis du har spørgsmål.

The Myers-Briggs Company Limited
Elsfield Hall
15-17 Elsfield Way
Oxford
OX2 8EP

Registreret i England og Wales
Virksomhedsnummer 2218212

 


TILLÆG 

Betingelser for databehandlingen (DB-betingelser)

Disse DB-betingelser gælder for The Myers-Briggs Companys databehandling for og på vegne af kunden i forbindelse med varer og/eller serviceydelser, der er modtaget af kunden fra The Myers-Briggs Company.
Disse DB-betingelser er et supplement til The Myers-Briggs Companys betingelser, der sammen danner kontrakten mellem partnerne.

1. Baggrund
1.1 The Myers-Briggs Company leverer varer og/eller serviceydelser til kunden, og det kan indebære The Myers-Briggs Companys behandling af persondata på vegne af kunden som en del af leveringen af serviceydelser til kunden inden for området erhvervspsykologi (“serviceydelser”), inklusive persondata vedrørende kunden, kundens personale og eventuelt kundens kunder eller andre enkeltpersoner, som kunden handler med, hvor det er relevant for serviceydelserne (“relevante datasubjekter”). Mere information om emnet for databehandlingen og om beskaffenheden, formålet og varigheden af databehandlingen i forbindelse med vores levering af varer og serviceydelser er til enhver tid anført i vores datasikkerhedspolitik, der kan ses på https://eu.themyersbriggs.com/da-DK/About/Privacy-Policy

2. Beskrivelse af databehandlingen
Den databehandling, der skal gennemføres af The Myers-Briggs Company, er som følger:
2.1 Emnet for databehandlingen er som beskrevet i ovenstående paragraf 1.1, og varigheden af behandlingen vil være i hele den periode, hvor The Myers-Briggs Company udfører serviceydelserne;
2.2 Databehandlingens beskaffenhed er som beskrevet i paragraf 1.1 ovenfor, og formålet med behandlingen er at gøre det muligt for The Myers-Briggs Company at levere serviceydelser til kunden;
2.3 De persondata, der skal behandles, vil være enhver persondata vedrørende relevante datasubjekter, der har til formål at gøre det muligt eller lette The Myers-Briggs Companys levering af serviceydelser som beskrevet i paragraf 1.1 ovenfor, og kategorierne af datasubjekter er relevante datasubjekter
2.4 Den dataansvarliges forpligtelser og rettigheder for så vidt angår databehandlingen er beskrevet nedenfor.

3. Overholdelse af persondataforordningerne
3.1 Hver kunde og The Myers-Briggs Company garanterer og hævder, at man vil overholde (og sikre, at det respektive personale og/eller underleverandører overholder) persondataforordningerne ved behandlingen af persondata i forbindelse med levering af serviceydelserne.

4. Parternes relation og roller
4.1 Ved behandlingen af persondata i forbindelse med serviceydelserne anerkender og aftaler parterne, at:

   • 4.4.1 kunden er den dataansvarlige; og
   • 4.1.2 The Myers-Briggs Company er databehandler.

The Myers-Briggs Company accepterer, at de vil behandle persondataene i overensstemmelse med disse DB-betingelser.

5. Ansvarlige enkeltpersoner og forespørgsler
5.1 Kunden og The Myers-Briggs Company vil til enhver tid hver især informere hinanden om de enkeltpersoner i hver organisation, der er autoriserede til at besvare forespørgsler om persondata og databehandlingen, som er genstand for disse DB-betingelser. Kunden og The Myers-Briggs Company vil hver især agere straks og med rimelighed på alle sådanne forespørgsler.
5.2 Hvad angår The Myers-Briggs Company er den enkeltperson, der er autoriseret til at besvare sådanne henvendelser, datasikringsmedarbejderen (DPO) sammen med andre medlemmer af databeskyttelsesteamet hos The Myers-Briggs Company. Eventuelle forespørgsler skal stiles til dpo@themyersbriggs.com

6. The Myers-Briggs Companys behandling af persondata
Ved behandlingen af persondata i forbindelse med serviceydelserne vil The Myers-Briggs Company:
6.1 udelukkende behandle persondataene (også ved overførsler internationalt af persondata) med det formål og i den udstrækning, det er nødvendigt for at levere serviceydelser og da kun i overensstemmelse med:

 • 6.1.1 disse DB-betingelser
 • 6.1.2 kundens skriftlige anvisninger til enhver tid,

medmindre lovgivningen foreskriver andet. I tilfælde, hvor det er lovpligtigt, at The Myers-Briggs Company behandler persondataene på anden vis end som beskrevet i disse DB-betingelser, vil man informere kunden, inden den pågældende behandling finder sted (medmindre lovgivningen også forhindrer The Myers-Briggs Company i at gøre dette af hensyn til den offentlige interesse);
6.2 implementere relevante tekniske og organisationsmæssige foranstaltninger til at sikre et niveau af sikkerhed, der passer til de risici, som databehandlingen medfører, især beskyttelse mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret afsløring af eller adgang til persondata, som er overført, opbevaret eller på anden vis behandlet under disse DB-betingelser som beskrevet i appendikset;
6.3 træffe alle rimelige foranstaltninger til at sikre, at kun autoriseret personale har adgang til persondataene, og at enhver person, der bliver autoriseret til at få adgang til persondataene, vil respektere og overholde den nødvendige tavshedspligt (også gennem en passende kontraktlig tavshedspligt, hvis de pågældende personer ikke allerede har en sådan pligt i medfør af lovgivningen);
6.4 ikke antage nogen underordnede databehandlere i leveringen af serviceydelserne uden kundens forudgående skriftlige samtykke og i øvrigt altid i overensstemmelse med paragraf 8;
6.5 ikke gøre noget eller undlade at gøre noget, som vil betyde, at kunden ikke overholder sine forpligtelser ifølge persondataforordningerne;
6.6 straks informere kunden, hvis The Myers-Briggs Company har fået anvisninger, som efter The Myers-Briggs Companys mening krænker persondataforordningerne;
6.7 samarbejde med og hjælpe kunden, hvor det er relevant ved behandlingen af persondata i forbindelse med serviceydelserne, med at sikre overholdelse af:

 • 6.7.1 kundens forpligtelser til at reagere på forespørgsler fra datasubjekt(er), der ønsker at benytte sig af sine/deres rettigheder i medfør af kapitel III i GDPR, blandt andet ved at informere kunden om eventuelle skriftlige anmodninger om adgang, som The Myers-Briggs Company modtager i forbindelse med kundens forpligtelser i medfør af persondataforordningerne
 • 6.7.2 kundens forpligtelser i medfør af paragraf 32 – 36 i GDPR til at:
  • (a) sørge for sikkerheden i databehandlingen;
  • (b) informere den relevante tilsynsmyndighed og eventuelle datasubjekter om overtrædelser i relation til persondata;
  • (c) udføre databeskyttelsesvurderinger ("DPIA") af konsekvenserne af databehandlingen for beskyttelsen af persondata
  • (d) konsultere den relevante tilsynsmyndighed inden en eventuel databehandling, hvor en DPIA viser, at behandlingen vil indebære en stor risiko, medmindre kunden træffer foranstaltninger til forebyggelse af risikoen.

6.8 bidrage med assistance, hvor det med rimelighed kræves af kunden i relation til opfyldelse af kundens forpligtelser til at samarbejde med de relevante tilsynsmyndigheder i medfør af paragraf 31 i GDPR.

7. Underordnede databehandlere 
7.1 The Myers-Briggs Company vil sikre, at eventuelle underordnede databehandlere, som man antager til at levere serviceydelser på selskabets vegne i forbindelse med serviceydelserne, kun gør dette på baggrund af en skriftlig kontrakt, der pålægger en sådan underordnet databehandler de samme betingelser, som er pålagt The Myers-Briggs Company i disse DB-betingelser eller sådanne andre betingelser, som kan være aftalt med kunden (de "relevante betingelser"). The Myers-Briggs Company vil formidle den underordnede databehandlers overholdelse af de relevante betingelser og vil være direkte erstatningspligtig over for kunden ved:

 • 7.1.1 en eventuel overtrædelse fra den underordnede behandlers side af de relevante betingelser;
 • 7.1.2 en eventuel handling eller udeladelse fra den underordnede behandlers side, der medfører:
  • 7.1.2.1 at The Myers-Briggs Company overtræder disse DB-betingelser; eller 
  • 7.1.2.2 kunden eller The Myers-Briggs Company overtræder persondataforordningerne.

7.2 I tilfælde, hvor kunden har givet The Myers-Briggs Company en generel tilladelse til at antage underordnede databehandlere, vil The Myers-Briggs Company inden antagelse af en ny underordnet databehandler under den generelle tilladelse informere kunden om eventuelle ændringer, som kan påvirke den pågældende generelle tilladelse, og give kunden mulighed for at gøre indsigelse mod dem.
7.3 Uanset paragraf 7.1 og 7.2 er det aftalt, at The Myers-Briggs Company vil have tilladelse til at overføre persondata til sådanne underordnede databehandlere, som er anført på listen over tredjepartsbehandlere og overførsler til lande uden for EØS.

8. Overvågning af The Myers-Briggs Companys indsats
8.1 Kunden har ret til at overvåge og kontrollere The Myers-Briggs Companys overholdelse af persondataforordningerne og af selskabets forpligtelser i relation til databehandlingen i forbindelse med serviceydelserne når som helst og inden for normal åbningstid. The Myers-Briggs Company indvilliger i at give kunden øjeblikkelig adgang, hjælp og informationer, der med rimelighed er nødvendig for at gennemføre den omtalte overvågning og kontrol. Hvis kunden mener, at en kontrol på stedet er nødvendig, indvilliger The Myers-Briggs Company i at give kunden rimelig adgang til selskabets område (under forudsætning af rimelige fortroligheds- og sikkerhedsforanstaltninger) og til eventuelle lagrede persondata og databehandlingsprogrammer, som selskabet har på stedet. Kunden har ret til at få kontrollen udført af tredjepart.

9. Overførsler til lande uden for EØS og til tredjepart
9.1 Vi vil muligvis overføre persondata til lande uden for EØS og til en eventuel tredjepart uden for EØS (herunder vores moderselskab The Myers-Briggs Company i USA), hvor vi har tilladelse til at gøre det for den pågældende overførsel i medfør af paragraf 44 til 49 i GDPR. Til dette formål er det aftalt, at The Myers-Briggs Company vil have tilladelse til at overføre persondata til lande uden for EØS og til en sådan tredjepart uden for EØS, som det er anført på listen over tredjepartsbehandlere og overførsler til lande uden for EØS, forudsat at de relevante sikkerhedsmekanismer er på plads.

10. Levering af serviceydelserne
10.1 Ved levering af serviceydelserne vil The Myers-Briggs Company efter kundens ønske og efter modtagelse af kundens anvisninger slette alle persondata (inklusive kopier), der er behandlet i forbindelse med serviceydelserne, eller returnere dem til kunden, undtagen i den udstrækning, at The Myers-Briggs Company ifølge lovgivningen er forpligtet til at beholde eventuelle kopier af persondataene, og undtagen i den udstrækning, at The Myers-Briggs Company får besked om det modsatte fra en af kundens datasubjekter.

11. Gældende lov
11.1 Disse DB-betingelser vil være underlagt lovene i England og Wales, og en domstol i London, England, vil have enekompetence.

Definitioner
12.1 De definerede betegnelser, der er anvendt i disse DB-betingelser, er som følger:

persondataforordninger betyder alle love, der gælder for persondata, som behandles under eller i forbindelse med kontrakten, herunder:
 • persondatadirektiv 95/46/EF (kan blive erstattet af GDPR);
 • direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation 2002/58/EF;
 • GDPR, når den træder i kraft;
 • registerlovgivningen og alle andre nationale love, der implementerer eller supplerer et eller flere af ovennævnte
 • alle tilknyttede praksiskodekser og anden bindende vejledning, der er udstedt af en hvilken som helst kontrolinstans;

alle med senere ændringer, som vedtaget på ny og/eller erstattet og til enhver tid i kraft;

 

 

GDPR

betyder "General Data Protection Regulation" (EU) 2016/679 (persondataforordningen)

 

 

serviceydelser

betyder enhver vare og/eller serviceydelse, der leveres til kunden under The Myers-Briggs Companys forretningsbetingelser.

Betegnelserne persondata; dataansvarlig; databehandler; behandling og tilsynsmyndighed, der anvendes i disse DB-betingelser, har den betydning, som er anført i persondataforordningerne.

 

 

APPENDIKS
The Myers-Briggs Companys tekniske og organisationsmæssige foranstaltninger
De væsentligste kontrolforanstaltninger

1.1  The Myers-Briggs Companys systemer til informationssikkerhedsstyring og databeskyttelse præciserer:

 • Politik;
 • Forvaltning;
 • Proces og procedurer;
 • Roller og ansvarsområder;
 • Tilsagnsproces;
 • Risikovurderingsproces med DPIA'er;
 • Forbedringsplaner.


1.2  The Myers-Briggs Companys fysiske sikkerhedsforanstaltninger omfatter:

 • Påsætning af egnede låse og andre fysiske kontrolforanstaltninger på døre og vinduer i rum, hvor computere opbevares, herunder adgang med swipecard;
 • Fysisk sikring af laptops uden opsyn (fx ved at låse dem inde i en aflåst skuffe eller et aflåst skab);
 • Varetagelse af kontrol af og sikkerhed for alle aftagelige medier, for eksempel aftagelige harddiske, cd'er, disketter og USB-stik, der er forbundet med virksomhedskritiske værdier;
 • Destruktion eller fjernelse af alle virksomhedskritiske informationer fra medier såsom cd'er og disketter, inden de kasseres;
 • Sikring af, at alle virksomhedskritiske informationer fjernes fra harddiskdrev på brugte computere, inden de kasseres;
 • Lagring af sikkerhedskopier af virksomhedskritiske informationer eksternt eller i en brandsikker og vandtæt beholder.


1.3 The Myers-Briggs Companys foranstaltninger til adgangskontrol omfatter:

 • Anvendelse af unikke adgangskoder, som ikke er åbenlyse, samt regelmæssig ændring af dem;
 • Anvendelse af bestemmelser for komplekse adgangskoder;
 • Sikring af, at medarbejderne forstår god adgangskodesikkerhed
 • Kontrol af ikke-autoriserede loginforsøg.


1.4 The Myers-Briggs Companys sikkerheds- og fortrolighedsteknologier omfatter:

 • Sikring af, at alle anvendte computere har antivirussoftware installeret, og at virusdefinitionerne opdateres mindst én gang om ugen. Al indgående og udgående trafik scannes for virusser på samme måde som disketter eller cd'er, der anvendes, også selvom det er fra ‘pålidelig’ kilde. Computere scannes for virusser mindst én gang om måneden.


1.5 The Myers-Briggs Companys opmærksomhed, undervisning og sikkerhedskontroller for så vidt angår medarbejdere omfatter:

 • Integritetskontrol af alle nye medarbejdere for at sikre, at de ikke har løjet om deres baggrund, erfaring eller kvalifikationer;
 • Alle nye medarbejdere får en enkel introduktion til informationssikkerhed, og det sikres, at de har læst og forstået The Myers-Briggs Companys informationssikkerhedspolitik og datasikkerhedspolitik;
 • Sikring af, at medarbejderne ved, hvor de kan finde oplysninger om de standarder og procedurer for informationssikkerhed, der er relevante for deres rolle og ansvarsområder;
 • Sikring af, at medarbejderne kun har adgang til de informationsværdier, de har brug for i deres stilling. Hvis medarbejdere skifter job, sørger vi for, at de ikke fortsat har adgang til de værdier, de havde brug for i deres tidligere stilling. Ved afskedigelse af medarbejdere sørger vi for, at de ikke tager nogen virksomhedskritiske informationer med sig;
 • Sikring af, at ingen tidligere medarbejdere har adgangsrettigheder til The Myers-Briggs Companys systemer
 • Sikring af, at medarbejderne har kendskab til de almindelige metoder, som kan bruges til at kompromittere systemer.


1.6 The Myers-Briggs Companys hændelses-/responsstyring/driftskontinuitet omfatter:

 • Sikring af, at medarbejderne forstår, hvad en sikkerhedshændelse betyder; enhver hændelse, som kan beskadige eller kompromittere fortroligheden, integriteten eller tilgængeligheden af virksomhedskritiske informationer eller systemer;
 • Sikring af, at medarbejderne er uddannede til at genkende tegnene på en sikkerhedshændelse;
 • Sikring af, at medarbejderne bliver informeret om behovet for at indberette alt, som kan være tegn på en sikkerhedshændelse, og af, at de er klar over hvilken person, en sådan indberetning skal stiles til;
 • Sikring af, at medarbejderne ved, hvem de skal kontakte og hvordan, i tilfælde af, at en sikkerhedshændelse opstår;
 • Udarbejdelse af en plan for driftskontinuitet, som skal sikre driftskontinuiteten i tilfælde af en alvorlig sikkerhedshændelse. Denne plan præciserer:
  • Udpegede personer, som er involveret i reaktionen;
  • Eksterne kontakter, herunder politi, brandtekniske eksperter og eventuelt tekniske eksperter;
  • Nødplaner for forudsigelige hændelser såsom:
   • Strømtab;
   • Naturkatastrofer og alvorlige ulykker;
   • Dataudslip;
   • Ingen adgang til området;
   • Tab af vigtige medarbejdere;
   • Udstyrsnedbrud;
     
   • Sikring af, at planen for driftskontinuitet udstedes til alle medarbejdere og afprøves mindst én gang om året, uanset om der har været en sikkerhedshændelse eller ej
   • Fornyet undersøgelse og om nødvendigt opdatering af planen for driftskontinuitet med anvendelse af det, man har lært, efter enhver hændelse, hvor planen for driftskontinuitet er blevet brugt og efter hver afprøvning.


   1.7 The Myers-Briggs Companys kontroller/rettidige omhu omfatter:

   Sikring af, at de relevante foranstaltninger til sikkerhedskontrol er på plads, herunder:

   • Kontrol af hvilke personer, der har adgang til systemerne;
   • Logging af en sådan adgang til systemerne
   • Kontrol af, at sikkerhedsprocedurerne overholdes.