Forretningsbetingelser for konsulentbistand

Denne oversættelse af Vilkårene er baseret på den originale engelske version og har til formål at gøre det nemmere for dig. Oversættelsen er udelukkende beregnet til at fremme forståelsen, og i tilfælde af forespørgsler eller uenigheder skal der refereres til den originale engelske version af disse Vilkår, som er juridisk bindende og har forrang over alle oversættelser

Dette er forretningsbetingelserne for konsulentbistand (“betingelserne”) under The Myers-Briggs Company Limited, en virksomhed, der er registreret i England og Wales (registreringsnummer 2218212) og har hovedkontor på adressen Elsfield Hall, 15-17 Elsfield Way, Oxford OX2 8EP, Storbritannien (The Myers-Briggs Company). Betingelserne dækker The Myers-Briggs Company Limiteds europæiske filialer (inklusive The Myers-Briggs Company i Frankrig, The Myers-Briggs Company i Holland og The Myers-Briggs Company i Tyskland). Når vi omtaler “The Myers-Briggs Company”, “vi”, “os” og “vores”, mener vi The Myers-Briggs Company Limited og vores europæiske filialer, medmindre andet er oplyst.

Kontakt The Myers-Briggs Companys kundeservice på +44 1865 404610 eller +44 404500, hvis du har spørgsmål til en eller flere af disse betingelser.

1. Definitioner

1.1 "Hverdag" betyder en dag (ikke lørdag eller søndag), hvor bankerne er åbne for almindelige bankforretninger i City of London;

"Kunde" betyder den virksomhed, der indgår kontrakt med The Myers-Briggs Company om levering af konsulentbistand, som det er beskrevet i betingelserne for engagementet;

"Kontrakt" betyder den aftale, der dannes med kundens accept og returnering af betingelserne for engagementet, og en sådan kontrakt vil være underlagt nærværende betingelser samt betingelserne for engagementet;

"Varer/ydelser" betyder de produkter, der er beskrevet som sådan i betingelserne for engagementet, som skal leveres af The Myers-Briggs Company til kunden i forbindelse med levering af serviceydelserne;

"The Myers-Briggs Company" betyder The Myers-Briggs Company Limited sammen med dets europæiske filialer (herunder The Myers-Briggs Company i Frankrig, The Myers-Briggs Company i Holland og The Myers-Briggs Company i Tyskland);

"The Myers-Briggs Company betingelser" betyder disse forretningsbetingelser, der gælder som standard;

"Serviceydelser" betyder det arbejde, der skal udføres af The Myers-Briggs Company for kunden som beskrevet i betingelserne for engagementet;

"Betingelser for engagementet" betyder det brev eller anden erklæring, som kunden leverer til The Myers-Briggs Company, og som indbefatter nærværende betingelser, der beskriver serviceydelsernes beskaffenhed, de varer/ydelser, der skal leveres, skyldige honorarer samt tidsrammen for gennemførelse af servicen sammen med eventuelle andre betingelser, der gælder specifikt for det pågældende engagement med kunden;

Arbejde” betyder enhver aktivitet, der udføres af The Myers-Briggs Company i forbindelse med serviceydelserne; 

"Arbejdsdag" betyder mandag til fredag undtagen ferie- eller helligdage.

2. Serviceydelserne

2.1 The Myers-Briggs Company vil levere serviceydelserne til kunden på baggrund af og underlagt The Myers-Briggs Companys betingelser og betingelserne for engagementet. The Myers-Briggs Company vil ikke begynde at levere serviceydelserne, før man har modtaget en skriftlig accept af betingelserne for engagementet fra en autoriseret repræsentant for kunden. Med sin accept af betingelserne for engagementet anerkender kunden desuden at være bundet af nærværende betingelser med udelukkelse af alle andre vilkår og betingelser (herunder eventuelle vilkår eller betingelser, som kunden påstår gør sig gældende under en vilkårlig købsordre, ordrebekræftelse, specifikation eller andet dokument). Når betingelserne for engagementet er underskrevet og returneret af kunden, vil de sammen med nærværende betingelser danne kontrakten mellem The Myers-Briggs Company og kunden.

2.2 Med sin accept af betingelserne for engagementet giver kunden The Myers-Briggs Company tilladelse til at gå i gang med alle relevante forberedelser til levering af serviceydelserne, herunder (men ikke begrænset til) køb af materialer og om nødvendigt reservation af mødested.

2.3 The Myers-Briggs Company vil levere serviceydelserne med anvendelse af rimelig dygtighed og omhu.

2.4 Når serviceydelserne leveres, vil The Myers-Briggs Company gøre alle rimelige bestræbelser på at yde forsvarlig rådgivning baseret på de tilgængelige oplysninger, men kunden er stadig fuldt ud ansvarlig for beslutninger om regler eller handlinger, der er truffet på baggrund af den pågældende rådgivning.

2.5 Kunden anerkender og indvilliger i, at for at kundens personale kan opnå fordele af serviceydelserne, vil personalet skulle forpligte sig på en måde, der passer til de serviceydelser, som leveres.

3.Betingelser for engagementet og honorarer

3.1 Medmindre andet er oplyst, vil betingelserne for engagementet kunne accepteres af kunden i en periode på 90 dage fra betingelsernes datering. Taksterne for honorarer og materialer kan til enhver tid blive revurderet, men The Myers-Briggs Company vil give 1 måneds varsel ved hensigt om at ændre beregningsgrundlaget for aktuelle og fortsatte projekter.

3.2 De honorarer, der oplyses i betingelserne for engagementet, er baseret på The Myers-Briggs Companys forståelse af kundens krav, som de er beskrevet i betingelserne for engagementet. The Myers-Briggs Company forbeholder sig retten til at beregne ekstra honorar for:

3.2.1 personaletid brugt ud over det, der er estimeret i betingelserne for engagementet, som følge af eventuelle forsinkelser i leveringen af serviceydelserne, der skyldes kundens handlinger eller manglende handlinger;

3.2.2 personaletid, der er brugt på transport til mødestedet, ud over 2 timer i hver retning;

3.2.3 personaletid, der er brugt på planlægningsmøder eller andre møder, som kunden har anmodet om i tilskud til de møder, der er taget højde for i betingelserne for engagementet;

3.2.4 eventuelle serviceydelser eller materialer, som kunden skriftligt har anmodet om; som The Myers-Briggs Company skriftligt indvilliger i at levere; som er i tilgift til dem, der er taget højde for i betingelserne for engagementet; og som efterfølgende bliver en del af serviceydelserne.

3.3 The Myers-Briggs Company kan også bede kunden betale for rimelige udgifter, som The Myers-Briggs Company afholder i forbindelse med levering af serviceydelserne. Det gælder om nødvendigt blandt andet:

3.3.1 rejser, indkvartering og underhold (kørsel afregnes med 50 pence pr. engelsk mil);

3.3.2 alle varer og serviceydelser købt udefra samt udliciterede artikler, der i betingelserne for engagementet er beskrevet som nødvendige, og som afregnes separat fra de honorarer, der er anført i betingelserne for engagementet.

3.4 Eventuel moms skal betales af kunden af alle honorarer og udgifter og til den takst, der er gældende på fakturadatoen. Alle oplyste priser er eksklusive moms.

3.5 The Myers-Briggs Company vil udstede fakturaer i overensstemmelse med de betingelser, som er anført i betingelserne for engagementet. Afhængigt af arbejdets beskaffenhed kan The Myers-Briggs Company udstede fakturaer, når hvert enkelt stykke arbejde er færdigt eller i slutningen af hver måned. Hvis kunden forsinker et planlagt forløb i leveringen af serviceydelserne, forbeholder The Myers-Briggs Company sig retten til at fremsende foreløbige fakturaer. The Myers-Briggs Company vil desuden fremsende fakturaer for eventuelt ekstra arbejde, der er udført som beskrevet i paragraf 3.2.

3.6 Alle fakturaer skal betales af kunden inden for 30 dage efter fakturadatoen. The Myers-Briggs Company forbeholder sig ret til at pålægge kunden betaling af renter og omkostninger i tilknytning til udestående fakturaer i henhold til renteloven (Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 (med tillæg).

3.7 Ved refusion til en kunde, hvor det skyldes en fejl fra kundens side, forbeholder The Myers-Briggs Company sig ret til at trække eventuelle administrative bank-/kreditkortgebyrer fra sådanne refusioner. Hvis refusionen skyldes en fejl fra The Myers-Briggs Companys side, fratrækkes der ikke et sådan beløb.

4. Annullering og udsættelse

4.1 Medmindre andet er oplyst i betingelserne for engagementet, forbeholder The Myers-Briggs Company sig retten til at tage betaling for arrangementer (herunder, men ikke begrænset til, kurser, workshops, præsentationer eller seminarer), der af kunden annulleres eller udsættes. Sådanne gebyrer vil følge nedenstående skema (procentsatserne refererer til procentdelen af honorarer for det enkelte arrangement), der skal betales som gebyr for annullering eller udsættelse:

Antal arbejdsdage, inden arbejdet starter

  29 eller derover 28 eller derunder 5 eller derunder 
Halvdagsarrangement eller en enkelt dags arrangement  25%  50% 100%
To eller flere dage  40%  80% 100%

Hvis et arrangement annulleres af kunden, vil kunden blive pålagt at betale ét hundrede procent (100%) af honorarerne.

4.2 Desuden vil kunden skulle betale alle eventuelle honorarer eller udgifter, der afholdes af The Myers-Briggs Company, for annullering af mødesteder og (undtagen i tilfælde, hvor kunden har betalt et 100% gebyr for annullering eller udsættelse) for varer og serviceydelser, der ikke kan returneres, og som er købt eller indgået kontrakt om til arrangementet/arrangementerne.

4.3 Hvis et arrangement udsættes, hæfter kunden for hele gebyret for det pågældende arrangement, der er anført i betingelserne for engagementet, når arrangement senere afholdes, udover det gebyr for annullering, som er anført i paragraf 4.1.

4.4 For at undgå enhver tvivl er arbejdets startdato ikke starten for arrangementet, men starten for arbejdets påbegyndelse og vil blive anført i betingelserne for engagementet.

5. Copyright

5.1 Undtagen hvad angår informationer, som kunden har udleveret til The Myers-Briggs Company, vil The Myers-Briggs Company, i forholdet mellem The Myers-Briggs Company og kunden, eje enhver copyright og eventuelle andre immaterielle rettigheder i hele verden, som anført i betingelserne for engagementet, til alt arbejde, herunder arbejde, der produceres af The Myers-Briggs Company i forbindelse med levering af serviceydelserne i en hvilken som helst form eller et hvilket som helst medie og (herunder og uden begrænsning og for at undgå enhver tvivl varerne/ydelserne ["arbejdet"]), medmindre andet er anført som "kundematerialer" i betingelserne for engagementet.

5.2 Hvis kunden kræver, at The Myers-Briggs Company implementerer eventuelt materiale i arbejdet og udleverer sådan materiale til The Myers-Briggs Company, garanterer kunden, at:

5.2.1 Den foreslåede anvendelse eller implementering af sådan materiale ikke krænker nogen tredjeparts immaterielle rettigheder;

5.2.2 At kunden har modtaget alle nødvendige tilsagn og tilladelser til The Myers-Briggs Companys foreslåede anvendelse af materialet, hvis kunden ikke ejer alle copyrights eller andre immaterielle rettigheder til sådan materiale, og at kunden vil holde The Myers-Briggs Company reelt og fuldt ud skadesløs for alle omkostninger, fordringer, krav, udgifter og erstatningsansvar, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med eventuelle brud på garantien i denne paragraf.

5.3 Med forbehold for paragraf 5.4 accepterer kunden, at kunden ikke må kopiere eller modificere arbejdet eller udføre eller give tilladelse til udførelse af en hvilken som helst anden handling, der kan krænke eller devaluere The Myers-Briggs Companys copyright eller andre immaterielle rettigheder.

5.4 Med forbehold for den sidste sætning i denne paragraf kan kunden fremstille en rimelig mængde kopier af arbejdet (eller en del af arbejdet) til distribution til eget personale og udelukkende til intern brug. Kunden skal sikre, at enhver sådan kopi af arbejdet (eller af en del af det) indeholder en erklæring med anerkendelse af kopiens oprindelse. Kunden har ingen ret til at lave kopier af varer/ydelser, som The Myers-Briggs Company ikke har copyright til.

6. Underleverandører

6.1 The Myers-Briggs Company har ret til efter vores eget ubetingede skøn at udpege underleverandører til alle eller dele af serviceydelserne.

6.2 Hvis kunden udpeger underleverandører, som skal samarbejde med The Myers-Briggs Company i forbindelse med levering af serviceydelserne, vil kunden være ansvarlig for sådanne udpegede underleverandører. The Myers-Briggs Company forbeholder sig retten til at trække eventuelle udpegede underleverandører ud af samarbejdet, hvis sådanne personers eller virksomheders præstationer eller handlinger forhindrer, at The Myers-Briggs Company kan opfylde sine forpligtelser i medfør af betingelserne for engagementet og nærværende betingelser.

7. Kundens forpligtelser

7.1 Kunden vil sikre, at hans personale, kontraktparter og andre leverandører samarbejder fuldt ud med The Myers-Briggs Company og ikke forårsager nogen forsinkelser.

7.2 Så længe The Myers-Briggs Companys medarbejdere eller underleverandører arbejder på kundens ejendom, skal kunden sørge for disse personers sundhed og sikkerhed. Kunden vil holde The Myers-Briggs Company skadesløs for alle tab, skader og udgifter, der afholdes af The Myers-Briggs Company i forbindelse med enhver fordring i anledning af skader, dødsfald eller tab, som disse medarbejdere eller underleverandører rammes af som følge af deres arbejde på kundens ejendom.

7.3 Kunden må ikke – hverken under levering af serviceydelserne eller i et tidsrum på 1 år derefter og hverken direkte eller indirekte – tilbyde ansættelse eller opgaver til nogen af The Myers-Briggs Companys medarbejdere eller underleverandører eller anmode om eller skaffe sig arbejde af noget andet selskab, virksomhed eller enkeltperson, som kunden er tilknyttet.

7.4 Alle kunder er forpligtede til ved brug af The Myers-Briggs Companys serviceydelser at overholde alle lokale krav og/eller begrænsninger hvad angår anvendelse af psykometriske tests generelt og The Myers-Briggs Companys materialer i særdeleshed i den pågældende jurisdiktion. Dette gælder, uanset om det er påbudt ved lov, forordninger eller lokale tilsynsførende eller statslige myndigheder. Hvor der gælder lokale krav og/eller begrænsninger, der ændrer kriterierne for eller forhindrer anvendelse af The Myers-Briggs Companys materialer i en bestemt jurisdiktion, er det kundens ansvar at sikre, at alle sådanne lokale krav og/eller begrænsninger overholdes. Hvor en kunde anvender The Myers-Briggs Companys materialer i en bestemt jurisdiktion i strid med lokale krav og/eller begrænsninger, uanset om det er bevidst eller utilsigtet, skal en sådan kunde alene være ansvarlig og erstatningspligtig for en sådan anvendelse og holde The Myers-Briggs Company skadesløs med hensyn til ethvert tab eller krav fra tredjepart mod The Myers-Briggs Company som følge af dette. Derudover gælder det, at hvis en kunde ikke har sikret, at The Myers-Briggs Companys materialer lovligt kan anvendes i en bestemt jurisdiktion, og efterfølgende køber The Myers-Briggs Companys materialer til brug i denne jurisdiktion, så vil den pågældende kunde være ansvarlig for omkostningerne herved, og The Myers-Briggs Company vil ikke have noget ansvar eller erstatningsansvar for returnering af sådanne materialer tilhørende The Myers-Briggs Company eller for godtgørelse for nogen omkostninger i forbindelse hermed.

8. Fortrolighed

8.1 Både under og efter levering af serviceydelserne skal begge parter hemmeligholde den anden parts informationer, der er indsamlet i forbindelse med levering af serviceydelserne, og som med tydelighed går under betegnelsen ‘fortrolige', eller som tydeligvis er af fortrolig type. Ingen af parterne må anvende sådanne informationer andet end i forbindelse med serviceydelserne og må ikke afsløre dem over for tredjepart uden den anden parts forudgående skriftlige tilladelse.

8.2 Bestemmelserne i denne paragraf 8 gælder ikke informationer, der afsløres af en af parterne ("den afslørende part"), og som:

8.2.1 er eller bliver offentligt tilgængeligt (medmindre det skyldes brud på nærværende betingelser);

8.2.2 allerede var i den afslørende parts besiddelse på det tidspunkt, hvor de blev modtaget af den anden part;

8.2.3 er modtaget af den afslørende part fra tredjepart, der ikke var juridisk forpligtet til at hemmeligholde informationerne;

8.2.4 den afslørende part ifølge lovgivningen skal offentliggøre.

8.3 Betingelserne for engagementet vil blive behandlet som fortrolig information for så vidt angår denne paragraf 8.

9. Datasikkerhed og fortrolighed

9.1 The Myers-Briggs Company er forpligtet til at beskytte og respektere kundens og andre brugeres privatliv og til at agere i overensstemmelse med GDPR (persondataforordningen [EU] 2016/ 679) og eventuel gældende vedtaget, efterfølgende eller ændrende lovgivning. Læs vores erklæring om databeskyttelse og vores datasikkerhedspolitik, da det vil gøre det nemmere at forstå, hvordan vi indsamler, bruger, opbevarer og på anden vis bearbejder dine persondata og andre informationer.

9.2 Kunden accepterer at være bundet af databeskyttelsesbetingelserne som anført i vedhæftede skema, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem The Myers-Briggs Company og kunden.

10. Varighed og ophør

10.1 Kontrakten vil starte på den dato, hvor The Myers-Briggs Company modtager de underskrevne betingelser for engagementet fra kunden, og vil fortsætte med fuld gyldighed, indtil serviceydelserne er afsluttet – dog med forbehold for tidligere ophør i medfør af paragraf 10.2 og 10.3.

10.2 Den ene part kan straks afbryde leveringen af serviceydelser ved skriftlig meddelelse til den anden part, som har begået kontraktbrud, hvis den pågældende part:


10.2.1 begår uoprettelig misligholdelse af sine forpligtelser eller, når det drejer sig om oprettelig misligholdelse, hvis en sådan misligholdelse ikke er afhjulpet inden for 14 dage, efter at den misligholdende part har modtaget meddelelse fra den anden part om misligholdelsen og anmodning om afhjælpning; eller


10.2.2 lukker ved frivillig likvidation eller går konkurs; går på akkord med eller holder møde med sine kreditorer; får en bobestyrer eller administrator udpeget til en eller flere dele af sine aktiver; ophører med at drive virksomhed, uanset årsagen; eller foranstalter eller udsættes for en hvilken som helst tilsvarende handling, der efter The Myers-Briggs Companys mening betyder, at kunden muligvis ikke vil kunne betale sin gæld.

10.3 The Myers-Briggs Company kan når som helst afbryde leveringen af serviceydelserne, hvis:


10.3.1 Kunden har fået tre måneders skriftlig varsel; eller


10.3.2 Kunden forsøger i væsentligt omfang at ændre rammerne for eller definitionen af serviceydelserne uden The Myers-Briggs Companys forudgående skriftlige samtykke.

10.4 Ved ophør vil Myers-Briggs Company være berettiget til at modtage betaling for alle honorarer og udgifter, der er pålagt eller påløbet, og som skal betales af kunden på datoen for serviceydelsernes ophør eller annullering. Hvis The Myers-Briggs Company afbryder leveringen af serviceydelserne i medfør af paragraf 10.2, vil kunden blive anset for at have annulleret serviceydelserne og vil være forpligtet til at betale et eventuelt annulleringsgebyr som anført i paragraf 4.1.


10.5 Ved ophør skal hver part straks returnere enhver ejendom, der tilhører den anden part, og som har været i partens forvaring, besiddelse eller kontrol, til den anden part.


10.6 Paragraf 1, 4, 5, 7.3, 8, 9, 10, 11 og 15 vil gælde efter disse betingelsers udløb eller ophør, uanset årsagen, og vil derefter stadig have fuld gyldighed efter ophør.

11. Garanti og erstatningsansvar

11.1 I tilfælde af beskadigelse af rørlig formue, hvor det fastlægges, at en sådan beskadigelse er opstået som følge af The Myers-Briggs Companys medarbejderes eller underleverandørers forsømmelighed i forbindelse med levering af serviceydelserne, vil The Myers-Briggs Companys erstatningsansvar være begrænset til maksimalt £1.000.000 (en million pund) pr. skade/krav eller række af forbundne skader/krav.

11.2 Intet i disse betingelser udelukker eller begrænser The Myers-Briggs Companys erstatningsansvar i forbindelse med dødsfald eller personskade, der skyldes The Myers-Briggs Companys forsømmelse, eller i forbindelse med svig på The Myers-Briggs Companys side eller ved et eventuelt erstatningsansvar, som ikke kan udelukkes ifølge loven.

11.3 Med forbehold for paragraf 11.1, 11.2 og 11.4 er The Myers-Briggs Companys erstatningsansvar, der måtte opstå under eller som følge af leveringen af serviceydelserne, og uanset om det sker i eller uden for kontrakt, ved misligholdelse af lovbestemte forpligtelser eller på anden vis, begrænset til de honorarer, som kunden reelt har betalt The Myers-Briggs Company for sådanne serviceydelser.

11.4 The Myers-Briggs Company fraskriver sig ethvert ansvar for kundens indirekte tab eller følgeskader, driftstab, tabt avance, tabt indtjening, tab af data eller goodwill eller tabt eller spildt ledelsestid eller tab af medarbejderes tid.

11.5 Enhver betingelse, forsikring eller garanti, som på anden vis kan være underforstået eller inkluderet i disse betingelser i henhold til lovgivning eller sædvaneret eller på anden vis, fraskrives hermed.

12. Force majeure

The Myers-Briggs Company har intet erstatningsansvar over for kunden, hvis The Myers-Briggs Company ikke er i stand til at levere alle eller dele af serviceydelserne i overensstemmelse med betingelserne for engagementet eller på anden vis som følge af omstændigheder, der er uden for The Myers-Briggs Companys rimelige kontrol, herunder uden begrænsning krig, strejke, lockout, arbejdskonflikter, optøjer, uroligheder, regeringshandlinger, brand, blokader, uheld, naturkatastrofer, ulykker.

13. Afkald

Ingen af parternes forsinkelse, forsømmelse eller henstand i håndhævelsen af en eller flere bestemmelser i betingelserne for engagementet eller disse betingelser vil blive anset for at være et afkald eller på nogen måde forringe den pågældende parts rettigheder.

14. Tredjeparts rettigheder

Intet i disse betingelser eller betingelserne for engagementet overdrager eller påstår at overdrage til nogen tredjepart nogen ret til at håndhæve nogen af betingelserne for engagementet eller disse betingelser.

15. Gældende lov og værneting

Nærværende betingelser og betingelserne for engagementet reguleres af engelsk ret og fortolkes i henhold hertil og er underlagt de engelske domstoles eksklusive værneting.

16. Hele aftalen

16.1 Sammen med betingelserne for engagementet udgør disse betingelser hele aftalen om serviceydelserne mellem The Myers-Briggs Company og kunden og afløser alle tidligere aftaler. Hvert part vedkender sig, at man ikke har henholdt sig til nogen forpligtelse, forsikring eller garanti ved aftalens indgåelse ud over dem, der udtrykkeligt er anført i kontrakten. Ingen rettelser eller andre ændringer i disse betingelser vil være gyldige, medmindre de er skriftlige, daterede og underskrevne af en behørigt legitimeret repræsentant for The Myers-Briggs Company og kunden.

16.2 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse betingelser og betingelserne for engagementet vil disse betingelser være gældende.

16.3 The Myers-Briggs Company forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser til enhver tid uden varsel. Du bedes derfor kontrollere dem jævnligt. Disse betingelser er revideret i maj 2018.

17. Meddelelser

17.1 Enhver meddelelse, der er tilladt eller obligatorisk i medfør af disse betingelser, vil blive givet skriftligt og vil være gyldigt forkyndt, hvis den leveres personligt eller med almindelig brevpost eller luftpost til The Myers-Briggs Company på selskabets sædvanlige adresse og, hvis levering sker til kunden, til kundens sidst kendte eller sædvanlige adresse. En meddelelse, der leveres personligt, vil blive anset for at være modtaget på leveringstidspunktet. En meddelelse, der sendes med posten, vil blive anset for at være modtaget tre hverdage efter afsendelse, hvis det er i Storbritannien, og ellers fem hverdage.

17.2 I tilfælde, hvor betingelserne for engagementet angiver udnævnte repræsentanter for parterne, skal alle meddelelser adresseres til sådanne repræsentanter.

18. Yderligere information

Kontakt info.eu@themyersbriggs.com  eller ring til vores kundeservice på + 44 1865 404610, hvis du har spørgsmå.

 

The Myers-Briggs Company Limited
Elsfield Hall
15-17 Elsfield Way
Oxford
OX2 8EP

Registreret i England og Wales
Virksomhedsnummer 2218212

 


TILLÆG 

Betingelser for databehandlingen (DB-betingelser)

Disse DB-betingelser gælder for The Myers-Briggs Companys databehandling for og på vegne af kunden i forbindelse med varer og/eller serviceydelser, der er modtaget af kunden fra The Myers-Briggs Company.
Disse DB-betingelser er et supplement til The Myers-Briggs Companys betingelser, der sammen danner kontrakten mellem partnerne.

1. Baggrund
1.1 The Myers-Briggs Company leverer varer og/eller serviceydelser til kunden, og det kan indebære The Myers-Briggs Companys behandling af persondata på vegne af kunden som en del af leveringen af serviceydelser til kunden inden for området erhvervspsykologi (“serviceydelser”), inklusive persondata vedrørende kunden, kundens personale og eventuelt kundens kunder eller andre enkeltpersoner, som kunden handler med, hvor det er relevant for serviceydelserne (“relevante datasubjekter”). Mere information om emnet for databehandlingen og om beskaffenheden, formålet og varigheden af databehandlingen i forbindelse med vores levering af varer og serviceydelser er til enhver tid anført i vores datasikkerhedspolitik, der kan ses på https://eu.themyersbriggs.com/da-DK/About/Privacy-Policy

2. Beskrivelse af databehandlingen
Den databehandling, der skal gennemføres af The Myers-Briggs Company, er som følger:
2.1 Emnet for databehandlingen er som beskrevet i ovenstående paragraf 1.1, og varigheden af behandlingen vil være i hele den periode, hvor The Myers-Briggs Company udfører serviceydelserne;
2.2 Databehandlingens beskaffenhed er som beskrevet i paragraf 1.1 ovenfor, og formålet med behandlingen er at gøre det muligt for The Myers-Briggs Company at levere serviceydelser til kunden;
2.3 De persondata, der skal behandles, vil være enhver persondata vedrørende relevante datasubjekter, der har til formål at gøre det muligt eller lette The Myers-Briggs Companys levering af serviceydelser som beskrevet i paragraf 1.1 ovenfor, og kategorierne af datasubjekter er relevante datasubjekter
2.4 Den dataansvarliges forpligtelser og rettigheder for så vidt angår databehandlingen er beskrevet nedenfor.

3. Overholdelse af persondataforordningerne
3.1 Hver kunde og The Myers-Briggs Company garanterer og hævder, at man vil overholde (og sikre, at det respektive personale og/eller underleverandører overholder) persondataforordningerne ved behandlingen af persondata i forbindelse med levering af serviceydelserne.

4. Parternes relation og roller
4.1 Ved behandlingen af persondata i forbindelse med serviceydelserne anerkender og aftaler parterne, at:

   • 4.4.1 kunden er den dataansvarlige; og
   • 4.1.2 The Myers-Briggs Company er databehandler.

The Myers-Briggs Company accepterer, at de vil behandle persondataene i overensstemmelse med disse DB-betingelser.

5. Ansvarlige enkeltpersoner og forespørgsler
5.1 Kunden og The Myers-Briggs Company vil til enhver tid hver især informere hinanden om de enkeltpersoner i hver organisation, der er autoriserede til at besvare forespørgsler om persondata og databehandlingen, som er genstand for disse DB-betingelser. Kunden og The Myers-Briggs Company vil hver især agere straks og med rimelighed på alle sådanne forespørgsler.
5.2 Hvad angår The Myers-Briggs Company er den enkeltperson, der er autoriseret til at besvare sådanne henvendelser, datasikringsmedarbejderen (DPO) sammen med andre medlemmer af databeskyttelsesteamet hos The Myers-Briggs Company. Eventuelle forespørgsler skal stiles til dpo@themyersbriggs.com

6. The Myers-Briggs Companys behandling af persondata
Ved behandlingen af persondata i forbindelse med serviceydelserne vil The Myers-Briggs Company:
6.1 udelukkende behandle persondataene (også ved overførsler internationalt af persondata) med det formål og i den udstrækning, det er nødvendigt for at levere serviceydelser og da kun i overensstemmelse med:

 • 6.1.1 disse DB-betingelser
 • 6.1.2 kundens skriftlige anvisninger til enhver tid,

medmindre lovgivningen foreskriver andet. I tilfælde, hvor det er lovpligtigt, at The Myers-Briggs Company behandler persondataene på anden vis end som beskrevet i disse DB-betingelser, vil man informere kunden, inden den pågældende behandling finder sted (medmindre lovgivningen også forhindrer The Myers-Briggs Company i at gøre dette af hensyn til den offentlige interesse);
6.2 implementere relevante tekniske og organisationsmæssige foranstaltninger til at sikre et niveau af sikkerhed, der passer til de risici, som databehandlingen medfører, især beskyttelse mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret afsløring af eller adgang til persondata, som er overført, opbevaret eller på anden vis behandlet under disse DB-betingelser som beskrevet i appendikset;
6.3 træffe alle rimelige foranstaltninger til at sikre, at kun autoriseret personale har adgang til persondataene, og at enhver person, der bliver autoriseret til at få adgang til persondataene, vil respektere og overholde den nødvendige tavshedspligt (også gennem en passende kontraktlig tavshedspligt, hvis de pågældende personer ikke allerede har en sådan pligt i medfør af lovgivningen);
6.4 ikke antage nogen underordnede databehandlere i leveringen af serviceydelserne uden kundens forudgående skriftlige samtykke og i øvrigt altid i overensstemmelse med paragraf 8;
6.5 ikke gøre noget eller undlade at gøre noget, som vil betyde, at kunden ikke overholder sine forpligtelser ifølge persondataforordningerne;
6.6 straks informere kunden, hvis The Myers-Briggs Company har fået anvisninger, som efter The Myers-Briggs Companys mening krænker persondataforordningerne;
6.7 samarbejde med og hjælpe kunden, hvor det er relevant ved behandlingen af persondata i forbindelse med serviceydelserne, med at sikre overholdelse af:

 • 6.7.1 kundens forpligtelser til at reagere på forespørgsler fra datasubjekt(er), der ønsker at benytte sig af sine/deres rettigheder i medfør af kapitel III i GDPR, blandt andet ved at informere kunden om eventuelle skriftlige anmodninger om adgang, som The Myers-Briggs Company modtager i forbindelse med kundens forpligtelser i medfør af persondataforordningerne
 • 6.7.2 kundens forpligtelser i medfør af paragraf 32 – 36 i GDPR til at:
  • (a) sørge for sikkerheden i databehandlingen;
  • (b) informere den relevante tilsynsmyndighed og eventuelle datasubjekter om overtrædelser i relation til persondata;
  • (c) udføre databeskyttelsesvurderinger ("DPIA") af konsekvenserne af databehandlingen for beskyttelsen af persondata
  • (d) konsultere den relevante tilsynsmyndighed inden en eventuel databehandling, hvor en DPIA viser, at behandlingen vil indebære en stor risiko, medmindre kunden træffer foranstaltninger til forebyggelse af risikoen.

6.8 bidrage med assistance, hvor det med rimelighed kræves af kunden i relation til opfyldelse af kundens forpligtelser til at samarbejde med de relevante tilsynsmyndigheder i medfør af paragraf 31 i GDPR.

7. Underordnede databehandlere 
7.1 The Myers-Briggs Company vil sikre, at eventuelle underordnede databehandlere, som man antager til at levere serviceydelser på selskabets vegne i forbindelse med serviceydelserne, kun gør dette på baggrund af en skriftlig kontrakt, der pålægger en sådan underordnet databehandler de samme betingelser, som er pålagt The Myers-Briggs Company i disse DB-betingelser eller sådanne andre betingelser, som kan være aftalt med kunden (de "relevante betingelser"). The Myers-Briggs Company vil formidle den underordnede databehandlers overholdelse af de relevante betingelser og vil være direkte erstatningspligtig over for kunden ved:

 • 7.1.1 en eventuel overtrædelse fra den underordnede behandlers side af de relevante betingelser;
 • 7.1.2 en eventuel handling eller udeladelse fra den underordnede behandlers side, der medfører:
  • 7.1.2.1 at The Myers-Briggs Company overtræder disse DB-betingelser; eller 
  • 7.1.2.2 kunden eller The Myers-Briggs Company overtræder persondataforordningerne.

7.2 I tilfælde, hvor kunden har givet The Myers-Briggs Company en generel tilladelse til at antage underordnede databehandlere, vil The Myers-Briggs Company inden antagelse af en ny underordnet databehandler under den generelle tilladelse informere kunden om eventuelle ændringer, som kan påvirke den pågældende generelle tilladelse, og give kunden mulighed for at gøre indsigelse mod dem.
7.3 Uanset paragraf 7.1 og 7.2 er det aftalt, at The Myers-Briggs Company vil have tilladelse til at overføre persondata til sådanne underordnede databehandlere, som er anført på listen over tredjepartsbehandlere og overførsler til lande uden for EØS.

8. Overvågning af The Myers-Briggs Companys indsats
8.1 Kunden har ret til at overvåge og kontrollere The Myers-Briggs Companys overholdelse af persondataforordningerne og af selskabets forpligtelser i relation til databehandlingen i forbindelse med serviceydelserne når som helst og inden for normal åbningstid. The Myers-Briggs Company indvilliger i at give kunden øjeblikkelig adgang, hjælp og informationer, der med rimelighed er nødvendig for at gennemføre den omtalte overvågning og kontrol. Hvis kunden mener, at en kontrol på stedet er nødvendig, indvilliger The Myers-Briggs Company i at give kunden rimelig adgang til selskabets område (under forudsætning af rimelige fortroligheds- og sikkerhedsforanstaltninger) og til eventuelle lagrede persondata og databehandlingsprogrammer, som selskabet har på stedet. Kunden har ret til at få kontrollen udført af tredjepart.

9. Overførsler til lande uden for EØS og til tredjepart
9.1 Vi vil muligvis overføre persondata til lande uden for EØS og til en eventuel tredjepart uden for EØS (herunder vores moderselskab The Myers-Briggs Company i USA), hvor vi har tilladelse til at gøre det for den pågældende overførsel i medfør af paragraf 44 til 49 i GDPR. Til dette formål er det aftalt, at The Myers-Briggs Company vil have tilladelse til at overføre persondata til lande uden for EØS og til en sådan tredjepart uden for EØS, som det er anført på listen over tredjepartsbehandlere og overførsler til lande uden for EØS, forudsat at de relevante sikkerhedsmekanismer er på plads.

10. Levering af serviceydelserne
10.1 Ved levering af serviceydelserne vil The Myers-Briggs Company efter kundens ønske og efter modtagelse af kundens anvisninger slette alle persondata (inklusive kopier), der er behandlet i forbindelse med serviceydelserne, eller returnere dem til kunden, undtagen i den udstrækning, at The Myers-Briggs Company ifølge lovgivningen er forpligtet til at beholde eventuelle kopier af persondataene, og undtagen i den udstrækning, at The Myers-Briggs Company får besked om det modsatte fra en af kundens datasubjekter.

11. Gældende lov
11.1 Disse DB-betingelser vil være underlagt lovene i England og Wales, og en domstol i London, England, vil have enekompetence.

Definitioner
12.1 De definerede betegnelser, der er anvendt i disse DB-betingelser, er som følger:

persondataforordninger betyder alle love, der gælder for persondata, som behandles under eller i forbindelse med kontrakten, herunder:
 • persondatadirektiv 95/46/EF (kan blive erstattet af GDPR);
 • direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation 2002/58/EF;
 • GDPR, når den træder i kraft;
 • registerlovgivningen og alle andre nationale love, der implementerer eller supplerer et eller flere af ovennævnte
 • alle tilknyttede praksiskodekser og anden bindende vejledning, der er udstedt af en hvilken som helst kontrolinstans;

alle med senere ændringer, som vedtaget på ny og/eller erstattet og til enhver tid i kraft;

 

 

GDPR

betyder "General Data Protection Regulation" (EU) 2016/679 (persondataforordningen)

 

 

serviceydelser

betyder enhver vare og/eller serviceydelse, der leveres til kunden under The Myers-Briggs Companys forretningsbetingelser.

Betegnelserne persondata; dataansvarlig; databehandler; behandling og tilsynsmyndighed, der anvendes i disse DB-betingelser, har den betydning, som er anført i persondataforordningerne.

 

 

APPENDIKS
The Myers-Briggs Companys tekniske og organisationsmæssige foranstaltninger
De væsentligste kontrolforanstaltninger

1.1  The Myers-Briggs Companys systemer til informationssikkerhedsstyring og databeskyttelse præciserer:

 • Politik;
 • Forvaltning;
 • Proces og procedurer;
 • Roller og ansvarsområder;
 • Tilsagnsproces;
 • Risikovurderingsproces med DPIA'er;
 • Forbedringsplaner.


1.2  The Myers-Briggs Companys fysiske sikkerhedsforanstaltninger omfatter:

 • Påsætning af egnede låse og andre fysiske kontrolforanstaltninger på døre og vinduer i rum, hvor computere opbevares, herunder adgang med swipecard;
 • Fysisk sikring af laptops uden opsyn (fx ved at låse dem inde i en aflåst skuffe eller et aflåst skab);
 • Varetagelse af kontrol af og sikkerhed for alle aftagelige medier, for eksempel aftagelige harddiske, cd'er, disketter og USB-stik, der er forbundet med virksomhedskritiske værdier;
 • Destruktion eller fjernelse af alle virksomhedskritiske informationer fra medier såsom cd'er og disketter, inden de kasseres;
 • Sikring af, at alle virksomhedskritiske informationer fjernes fra harddiskdrev på brugte computere, inden de kasseres;
 • Lagring af sikkerhedskopier af virksomhedskritiske informationer eksternt eller i en brandsikker og vandtæt beholder.


1.3 The Myers-Briggs Companys foranstaltninger til adgangskontrol omfatter:

 • Anvendelse af unikke adgangskoder, som ikke er åbenlyse, samt regelmæssig ændring af dem;
 • Anvendelse af bestemmelser for komplekse adgangskoder;
 • Sikring af, at medarbejderne forstår god adgangskodesikkerhed
 • Kontrol af ikke-autoriserede loginforsøg.


1.4 The Myers-Briggs Companys sikkerheds- og fortrolighedsteknologier omfatter:

 • Sikring af, at alle anvendte computere har antivirussoftware installeret, og at virusdefinitionerne opdateres mindst én gang om ugen. Al indgående og udgående trafik scannes for virusser på samme måde som disketter eller cd'er, der anvendes, også selvom det er fra ‘pålidelig’ kilde. Computere scannes for virusser mindst én gang om måneden.


1.5 The Myers-Briggs Companys opmærksomhed, undervisning og sikkerhedskontroller for så vidt angår medarbejdere omfatter:

 • Integritetskontrol af alle nye medarbejdere for at sikre, at de ikke har løjet om deres baggrund, erfaring eller kvalifikationer;
 • Alle nye medarbejdere får en enkel introduktion til informationssikkerhed, og det sikres, at de har læst og forstået The Myers-Briggs Companys informationssikkerhedspolitik og datasikkerhedspolitik;
 • Sikring af, at medarbejderne ved, hvor de kan finde oplysninger om de standarder og procedurer for informationssikkerhed, der er relevante for deres rolle og ansvarsområder;
 • Sikring af, at medarbejderne kun har adgang til de informationsværdier, de har brug for i deres stilling. Hvis medarbejdere skifter job, sørger vi for, at de ikke fortsat har adgang til de værdier, de havde brug for i deres tidligere stilling. Ved afskedigelse af medarbejdere sørger vi for, at de ikke tager nogen virksomhedskritiske informationer med sig;
 • Sikring af, at ingen tidligere medarbejdere har adgangsrettigheder til The Myers-Briggs Companys systemer
 • Sikring af, at medarbejderne har kendskab til de almindelige metoder, som kan bruges til at kompromittere systemer.


1.6 The Myers-Briggs Companys hændelses-/responsstyring/driftskontinuitet omfatter:

 • Sikring af, at medarbejderne forstår, hvad en sikkerhedshændelse betyder; enhver hændelse, som kan beskadige eller kompromittere fortroligheden, integriteten eller tilgængeligheden af virksomhedskritiske informationer eller systemer;
 • Sikring af, at medarbejderne er uddannede til at genkende tegnene på en sikkerhedshændelse;
 • Sikring af, at medarbejderne bliver informeret om behovet for at indberette alt, som kan være tegn på en sikkerhedshændelse, og af, at de er klar over hvilken person, en sådan indberetning skal stiles til;
 • Sikring af, at medarbejderne ved, hvem de skal kontakte og hvordan, i tilfælde af, at en sikkerhedshændelse opstår;
 • Udarbejdelse af en plan for driftskontinuitet, som skal sikre driftskontinuiteten i tilfælde af en alvorlig sikkerhedshændelse. Denne plan præciserer:
  • Udpegede personer, som er involveret i reaktionen;
  • Eksterne kontakter, herunder politi, brandtekniske eksperter og eventuelt tekniske eksperter;
  • Nødplaner for forudsigelige hændelser såsom:
   • Strømtab;
   • Naturkatastrofer og alvorlige ulykker;
   • Dataudslip;
   • Ingen adgang til området;
   • Tab af vigtige medarbejdere;
   • Udstyrsnedbrud;
     
   • Sikring af, at planen for driftskontinuitet udstedes til alle medarbejdere og afprøves mindst én gang om året, uanset om der har været en sikkerhedshændelse eller ej
   • Fornyet undersøgelse og om nødvendigt opdatering af planen for driftskontinuitet med anvendelse af det, man har lært, efter enhver hændelse, hvor planen for driftskontinuitet er blevet brugt og efter hver afprøvning.


   1.7 The Myers-Briggs Companys kontroller/rettidige omhu omfatter:

   Sikring af, at de relevante foranstaltninger til sikkerhedskontrol er på plads, herunder:

   • Kontrol af hvilke personer, der har adgang til systemerne;
   • Logging af en sådan adgang til systemerne
   • Kontrol af, at sikkerhedsprocedurerne overholdes.