Forretningsbetingelser for booking af undervisningsprogrammer

Denne oversættelse af Vilkårene er baseret på den originale engelske version og har til formål at gøre det nemmere for dig. Oversættelsen er udelukkende beregnet til at fremme forståelsen, og i tilfælde af forespørgsler eller uenigheder skal der refereres til den originale engelske version af disse Vilkår, som er juridisk bindende og har forrang over alle oversættelser

Dette er forretningsbetingelserne for undervisningsprogrammer (""betingelserne"") under The Myers-Briggs Company Limited, en virksomhed, der er registreret i England og Wales (registreringsnummer 2218212) og har hovedkontor på adressen Elsfield Hall, 15-17 Elsfield Way, Oxford OX2 8EP, Storbritannien (The Myers-Briggs Company). Betingelserne dækker The Myers-Briggs Company Limiteds europæiske filialer (inklusive The Myers-Briggs Company i Frankrig, The Myers-Briggs Company i Holland og The Myers-Briggs Company i Tyskland).  Når vi omtaler “The Myers-Briggs Company”, “vi”, “os” og “vores”, mener vi The Myers-Briggs Company Limited og vores europæiske filialer, medmindre andet er oplyst.  

Kontakt The Myers-Briggs Companys kundeservice på +44 1865 404610 eller +44 1865 404500, hvis du har spørgsmål til en eller flere af disse betingelser.

Definitioner

"Hverdag" betyder en dag (ikke lørdag eller søndag), hvor bankerne er åbne for almindelige bankforretninger i City of London; 

"Kunde" betyder den virksomhed, der indgår kontrakt med The Myers-Briggs Company om levering af undervisningsprogrammer;

“Kursusmaterialer” betyder alle manualer, e-læringsprodukter, spørgsmålsbanker, vidensbanker, kursusnotater og eventuelle andre materialer, der underbygger undervisningsprogrammet, som er udarbejdet af The Myers-Briggs Company eller selskabets tredjepartsleverandører til levering til kunden.

"The Myers-Briggs Company" betyder The Myers-Briggs Company Limited sammen med dets europæiske filialer (herunder The Myers-Briggs Company i Frankrig, The Myers-Briggs Company i Holland og The Myers-Briggs Company i Tyskland);

"Materialer" betyder The Myers-Briggs Companys spørgeskemaer og undervisningsmaterialer, herunder kursusmaterialer og materialer med begrænset adgang, uanset om det er trykte materialer eller materialer registreret på et andet medie (for eksempel video, dvd, cd-rom eller andet softwareprogram);

"Materialer med begrænset adgang" består af psykometriske undersøgelser eller materialer (herunder spørgeskemahæfter, scoringsnøgler og scoringsvægt, svarskemaer og profildiagrammer), som på købstidspunktet er identificeret som begrænsede i The Myers-Briggs Companys gældende katalog, i The Myers-Briggs Companys salgsdokumenter, på vores website eller i selve testene eller materialerne;

"Varemærker" betyder alle registrerede og ikke-registrerede varemærker, der anvendes af The Myers-Briggs Company i deres forretningsgang.

1 Undervisningsprogrammernes terminologi, indhold og priser

1.1 Oplysningerne om undervisningsprogrammernes opbygning og indhold samt deres priser er korrekte på tidspunktet for udgivelse, men kan blive ændret uden varsel.

1.2 The Myers-Briggs Company forbeholder sig retten til at annullere eller flytte programmer uden sanktion eller erstatningsansvar, hvis der ikke er nok bookinger eller af årsager, som er uden for The Myers-Briggs Companys kontrol.

2 Betaling

2.1 Gebyrer skal betales 28 dage inden programmets start. Dette gælder alle programmer. Øjeblikkelig betaling med kreditkort eller check vil være obligatorisk for bookinger, der modtages inden for 28 dage inden programmets startdato. Kunder med en kreditkonto vil blive faktureret, forudsat at der er udstedt en indkøbsrekvisition på bestillingstidspunktet, og de gebyrer, der skal betales, er inden for den gældende kreditgrænse. Betaling eller delvis betaling af gebyrer kan ske på baggrund af tilgængelig kredit på en voucher (se Forretningsbetingelser for brug af vouchere). For at undgå enhver tvivl gælder dette også tilfælde, hvor en voucher er købt på kreditbetingelser.

2.2 En deltager får efter gennemførelse af et certificeringsprogram normalt ret til at købe materialer med begrænset adgang, men The Myers-Briggs Company tildeler først certificeringen, når hele betalingen af gebyret for det pågældende program er modtaget.

2.3 Når The Myers-Briggs Company har angivet en pris for et program i euro (€), US dollars ($) eller anden valuta, skal prisen betales i den valuta, der er anført på fakturaen.

2.4 Moms med den britiske standardsats pålægges alle gebyrer for The Myers-Briggs Companys offentlige undervisningsprogrammer, der afholdes i Storbritannien, uanset deltagerens bopælsland. Hvis et program afholdes i et andet EU-land, vil der blive pålagt moms i overensstemmelse med det pågældende lands regler.

2.5 Udgifterne til eventuel overnatning er ikke inkluderet i gebyret, og deltagerne forventes selv at sørge for indkvartering.

2.6 The Myers-Briggs Company forbeholder sig ret til at beregne renter og omkostninger i tilknytning til udestående fakturaer i henhold til renteloven (Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 (med tillæg).

2.7 Ved refusion til en kunde, hvor det skyldes en fejl fra kundens side, forbeholder The Myers-Briggs Company sig ret til at trække eventuelle administrative bank-/kreditkortgebyrer fra sådanne refusioner. Hvis refusionen skyldes en fejl fra The Myers-Briggs Companys side, fratrækkes der ikke et sådan beløb.

3 Ejendomsret til materialer, der er inkluderet i gebyrerne for undervisningsprogrammer

Det er en salgsbetingelse, at ejendomsretten til kursusmaterialer ikke overgår til deltageren eller eventuelt hans/hendes arbejdsgiver, før The Myers-Briggs Company har modtaget hele betalingen for det relevante program. Hvis beløbet ikke er modtaget på forfaldsdatoen, kan The Myers-Briggs Company kræve materialer, som der ikke er betalt for, retur.

4 Regler for flytning af booking

4.1 Hvis en deltager ønsker at skifte fra en dato til en anden, når først et program er booket, vil The Myers-Briggs Company tilstræbe at gennemføre den ønskede flytning, dog med forbehold for paragraf 4.6. I det tilfælde skal følgende flytningsgebyrer betales:

Anmodning om flytning modtaget af The Myers-Briggs Company

Gebyr, der skal betales

Anmodning om flytning modtaget af The Myers-Briggs Company 50% af gebyret skal betales
Mellem 7 og 28 dage inden programmets start 25% af gebyret skal betales


4.2
Alle anmodninger om flytning af en bookingdato for et program skal være skriftlige.

4.3 Ved alle anmodninger om flytning af bookingdatoer skal den alternative dato oplyses til The Myers-Briggs Company inden for en (1) måned efter anmodning om flytning. I modsat fald vil anmodningen om flytning ikke længere gælde, og bookingen vil blive anset for at være annulleret. I sådanne tilfælde vil de annulleringsgebyrer, som er anført i paragraf 5, være gældende, og de gebyrer, som er anført i paragraf 5 herunder, skal betales fuldt ud som erstatning for ovenstående flytningsgebyrer.

4.4 Hvis kurserne er i to dele (hvis der for eksempel er en opfølgningsdag, eller programmet er inddelt i en del 1 og del 2), er datoen for den anden del forbundet med en bestemt første del, og derfor gælder følgende:

(i) Det er muligt at flytte til en anden dato for at gennemføre den anden del, forudsat at der er plads, men der vil blive pålagt et administrationsgebyr på seks hundrede euro (€ 600) (plus moms). Hvis den anden del strækker sig over mere end én dag, skal en flytning ske for hele den anden del og ikke kun en enkelt dag; og 

(ii) den anden del skal man deltage i inden for tolv (12) måneder efter den dato, hvor den flyttede reservation ville være startet. I modsat fald skal hele undervisningsprogrammet gennemføres (især den første del vil skulle reserveres igen plus den flyttede anden del).

4.5 Hvis der skal laves feltarbejde på grund af krav om det i et undervisningsprogram, skal arbejdet være fuldført inden for tolv (12) måneder, efter at undervisningsprogrammet er afsluttet.

4.6 Hvis der er lavet en booking til et program med anvendelse af eller under forsætning af en rabat, et specialtilbud eller en anden særlig prisordning, kan en sådan booking ikke flyttes til en anden dato. Hvis en deltager ikke kan deltage på den bookede dato, kan deltageren (forudsat at der er givet tilstrækkelig varsel) eventuelt overdrage bookingen til en anden person i samme virksomhed, forudsat at den anden person opfylder kriterierne for at deltage i det pågældende program og er i stand til at gennemføre eventuelt obligatorisk forarbejde eller feltarbejde i tilstrækkelig god tid inden det bookede program. Hvis bookingen annulleres, vil betalingen for det bookede program være tabt.

5 Regler for annullering

5.1 Hvis The Myers-Briggs Company annullerer et program, refunderes det fulde beløb, når The Myers-Briggs Company har modtaget eventuelle kursusmaterialer, som allerede var afsendt inden kurset.

Hvis en deltager annullerer et program, vil følgende gebyrer skulle betales:

Annullering modtaget af The Myers-Briggs Company

Gebyr, der skal betales

Mindre end 7 dage inden programmets start, eller hvis deltageren slet ikke møder op Hele gebyret skal betales
Mellem 7 og 28 dage inden programmets start 50% af gebyret skal betales
Mere end 28 dage inden programmets start Der skal ikke betales noget, undtagen et gebyr for eventuelle materialer, der allerede var afsendt inden kurset

Alle annulleringer skal være skriftlige.

5.2 Hvis en feedbacksession (uanset om en sådan er planlagt inden en workshop eller som selvstændig session) udsættes eller annulleres af deltageren, forbeholder The Myers-Briggs Company sig retten til at tage betaling for udsættelsen eller annulleringen som anført i henholdsvis paragraf 4 og 5 for så vidt angår udgifterne til en sådan feedbacksession.

6 Stedfortrædere

Stedfortrædere kan når som helst accepteres uden betaling, forudsat at stedfortræderen opfylder kravene til deltagelse og har gennemført eventuelt arbejde inden kurset.

7 Levering af produkter

7.1 I tilfælde, hvor din virksomhed er baseret uden for Europa, skal du være opmærksom på, at certificering i anvendelsen af visse værktøjer ikke automatisk betyder, at The Myers-Briggs Company kan levere sådanne værktøjer til dig. Hvis dette gør sig gældende for dig, kan du søge vejledning hos vores kundeservice, inden du booker et undervisningsprogram.

7.2 Alle kunder er forpligtede til ved brug af materialerne og specifikt materialer med begrænset adgang at overholde alle lokale krav og/eller begrænsninger hvad angår anvendelse af psykometriske tests generelt og materialer samt materialer med begrænset adgang i særdeleshed i den pågældende jurisdiktion. Dette gælder, uanset om det er påbudt ved lov, forordninger eller lokale tilsynsførende eller statslige myndigheder. Hvor der gælder lokale krav og/eller begrænsninger, der ændrer kriterierne for eller forhindrer anvendelse af materialerne eller materialerne med begrænset adgang i en bestemt jurisdiktion, er det kundens ansvar at sikre, at alle sådanne lokale krav og/eller begrænsninger overholdes. Hvor en kunde anvender materialerne eller materialerne med begrænset adgang i en bestemt jurisdiktion i strid med lokale krav og/eller begrænsninger, uanset om det er bevidst eller utilsigtet, skal en sådan kunde alene være ansvarlig og erstatningspligtig for en sådan anvendelse og holde The Myers-Briggs Company skadesløs med hensyn til ethvert tab eller krav fra tredjepart mod The Myers-Briggs Company som følge af dette. Derudover gælder det, at hvis en kunde ikke har sikret, at eventuelle materialer eller materialer med begrænset adgang lovligt kan anvendes i en bestemt jurisdiktion, og efterfølgende køber materialerne eller materialerne med begrænset adgang til brug i denne jurisdiktion, så vil den pågældende kunde være ansvarlig for omkostningerne herved, og The Myers-Briggs Company vil ikke have noget ansvar eller erstatningsansvar for returnering af sådanne materialer eller materialer med begrænset adgang eller for godtgørelse for nogen omkostninger i forbindelse hermed.

8 Ophavsret

8.1 Alle The Myers-Briggs Companys produkter er beskyttet af intellektuel ejendomsret (herunder varemærker, ophavsret, patent- og mønsterbeskyttelsesrettigheder) og ret til fortrolighed. Ingen dele af disse produkter må reproduceres i nogen form, og det er forbudt at opbevare dem i en database eller et søgesystem, undtagen hvor dette er udtrykkeligt tilladt i henhold til lovgivningen eller licensen. Enhver erklæring på materialer om immaterielle rettigheder (blandt andet erklæringer om copyright og varemærker) må ikke fjernes fra sådanne materialer eller skjules eller på anden vis ændres.

8.2 Kunden må ikke reproducere, kopiere, ændre eller tilpasse materialerne på nogen måde overhovedet eller indføre eller konvertere disse i nogen form for system til informationsopbevaring eller søgesystem, herunder, men ikke begrænset til, enhver form for elektronisk system eller computersystem.

8.3 The Myers-Briggs Company er bundet af The Myers-Briggs Companys forfatter- og forhandleraftaler til omgående at anlægge sag mod nogen, der krænker The Myers-Briggs Companys ophavsret eller deres forfatteres ophavsret.

8.4 Kunden anerkender, at varemærkerne tilhører The Myers-Briggs Company eller The Myers-Briggs Companys licensgivere, og at kundens brug af varemærkerne altid skal følge disse betingelser, og at kunden skal sørge for at bevare deres særpræg og omdømme. Kunden må ikke anvende noget mærke eller navn, der ligner varemærkerne, på varer, som ligner materialerne.

9 Datasikkerhed og fortrolighed

9.1 The Myers-Briggs Company er forpligtet til at beskytte og respektere kundens og andre brugeres privatliv og til at agere i overensstemmelse med GDPR (persondataforordningen [EU] 2016/ 679) og eventuel gældende vedtaget, efterfølgende eller ændrende lovgivning. Læs vores erklæring om databeskyttelse og vores datasikkerhedspolitik, da det vil gøre det nemmere at forstå, hvordan vi indsamler, bruger, opbevarer og på anden vis bearbejder dine persondata og andre informationer.

9.2 Kunden accepterer at være bundet af databeskyttelsesbetingelserne som anført i vedhæftede skema, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem The Myers-Briggs Company og kunden.

10 Erstatningsansvar

10.1 The Myers-Briggs Company vil forsøge at informere deltagerne, så snart det med rimelighed er muligt, hvis et kursus skal annulleres.

10.2 The Myers-Briggs Company vil også forsøge at sikre, at enhver beskrivelse af undervisningsprogrammets opbygning eller indhold er så oplysende som muligt, men det er deltagernes ansvar at beslutte, hvorvidt et program er egnet til deres behov. Kunder, som bliver registreret til certificeringsprogrammer, skal bemærke, at for at sådanne programmer kan gennemføres med godt resultat, skal deltagerne udvise forståelse af de tilgrundliggende principper og have kompetence inden for administration og feedback på det/de pågældende instrumenter.

10.3 The Myers-Briggs Companys erstatningsansvar under eller som følge af leveringen af undervisningsprogrammerne, uanset om det sker i eller uden for kontrakt, ved misligholdelse af lovbestemte forpligtelser eller på anden måde, vil ikke overstige den pris, som deltageren (eller dennes arbejdsgiver) har betalt for sådanne programmer. Intet i disse betingelser udelukker eller begrænser The Myers-Briggs Companys ansvar for dødsfald eller personskader eller bedrageri fra The Myers-Briggs Companys side eller for enhver form for ansvar, som ikke kan fraskrives i henhold til loven. Med forbehold for ovennævnte sætning fraskriver The Myers-Briggs Company sig ethvert ansvar for eventuelle indirekte tab eller følgeskader, driftstab, tabt avance, tabt indtjening, tab af data eller goodwill eller tabt eller spildt ledelsestid.

11 Undtagelser

Enhver betingelse, forsikring eller garanti, som på anden måde kan være underforstået eller inkluderet i betingelserne i henhold til lovgivning eller sædvaneret eller på anden måde, frasiges hermed i det maksimale lovmæssigt tilladte omfang.

12 Afvigelser og uoverensstemmelser

Disse betingelser gælder og udelukker alle andre vilkår og betingelser, herunder eventuelle vilkår og betingelser, som du forsøger at gøre gældende i henhold til en indkøbsrekvisition, bookingbekræftelse eller andet dokument, og ingen afvigelse fra disse betingelser vil gælde, medmindre den er skriftlig og underskrevet på vegne af The Myers-Briggs Company af en af selskabets direktører. The Myers-Briggs Company forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser til enhver tid uden varsel. Du bedes derfor kontrollere dem jævnligt. Disse betingelser er revideret i maj 2018. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem disse betingelser (som vist på vores website) og betingelser i vores katalog eller andetsteds, gælder disse betingelser (som vist på vores website).

13 Gældende lov

Disse betingelser er underlagt engelsk lovgivning, og enhver tvist skal afgøres ved en engelsk domstol. Stedet for opfyldelse af kontrakten er England.

14 Further information

Kontakt info.eu@themyersbriggs.com  eller ring til vores kundeservice på + 44 1865 404610, hvis du har spørgsmål. 

The Myers-Briggs Company Limited
Elsfield Hall
15-17 Elsfield Way
Oxford
OX2 8EP

Registreret i England og Wales
Virksomhedsnummer 2218212

 

 


TILLÆG 

Betingelser for databehandlingen (DB-betingelser)

Disse DB-betingelser gælder for The Myers-Briggs Companys databehandling for og på vegne af kunden i forbindelse med varer og/eller serviceydelser, der er modtaget af kunden fra The Myers-Briggs Company.
Disse DB-betingelser er et supplement til The Myers-Briggs Companys betingelser, der sammen danner kontrakten mellem partnerne.

1. Baggrund
1.1 The Myers-Briggs Company leverer varer og/eller serviceydelser til kunden, og det kan indebære The Myers-Briggs Companys behandling af persondata på vegne af kunden som en del af leveringen af serviceydelser til kunden inden for området erhvervspsykologi (“serviceydelser”), inklusive persondata vedrørende kunden, kundens personale og eventuelt kundens kunder eller andre enkeltpersoner, som kunden handler med, hvor det er relevant for serviceydelserne (“relevante datasubjekter”). Mere information om emnet for databehandlingen og om beskaffenheden, formålet og varigheden af databehandlingen i forbindelse med vores levering af varer og serviceydelser er til enhver tid anført i vores datasikkerhedspolitik, der kan ses på https://eu.themyersbriggs.com/da-DK/About/Privacy-Policy

2. Beskrivelse af databehandlingen
Den databehandling, der skal gennemføres af The Myers-Briggs Company, er som følger:
2.1 Emnet for databehandlingen er som beskrevet i ovenstående paragraf 1.1, og varigheden af behandlingen vil være i hele den periode, hvor The Myers-Briggs Company udfører serviceydelserne;
2.2 Databehandlingens beskaffenhed er som beskrevet i paragraf 1.1 ovenfor, og formålet med behandlingen er at gøre det muligt for The Myers-Briggs Company at levere serviceydelser til kunden;
2.3 De persondata, der skal behandles, vil være enhver persondata vedrørende relevante datasubjekter, der har til formål at gøre det muligt eller lette The Myers-Briggs Companys levering af serviceydelser som beskrevet i paragraf 1.1 ovenfor, og kategorierne af datasubjekter er relevante datasubjekter
2.4 Den dataansvarliges forpligtelser og rettigheder for så vidt angår databehandlingen er beskrevet nedenfor.

3. Overholdelse af persondataforordningerne
3.1 Hver kunde og The Myers-Briggs Company garanterer og hævder, at man vil overholde (og sikre, at det respektive personale og/eller underleverandører overholder) persondataforordningerne ved behandlingen af persondata i forbindelse med levering af serviceydelserne.

4. Parternes relation og roller
4.1 Ved behandlingen af persondata i forbindelse med serviceydelserne anerkender og aftaler parterne, at:

   • 4.4.1 kunden er den dataansvarlige; og
   • 4.1.2 The Myers-Briggs Company er databehandler.

The Myers-Briggs Company accepterer, at de vil behandle persondataene i overensstemmelse med disse DB-betingelser.

5. Ansvarlige enkeltpersoner og forespørgsler
5.1 Kunden og The Myers-Briggs Company vil til enhver tid hver især informere hinanden om de enkeltpersoner i hver organisation, der er autoriserede til at besvare forespørgsler om persondata og databehandlingen, som er genstand for disse DB-betingelser. Kunden og The Myers-Briggs Company vil hver især agere straks og med rimelighed på alle sådanne forespørgsler.
5.2 Hvad angår The Myers-Briggs Company er den enkeltperson, der er autoriseret til at besvare sådanne henvendelser, datasikringsmedarbejderen (DPO) sammen med andre medlemmer af databeskyttelsesteamet hos The Myers-Briggs Company. Eventuelle forespørgsler skal stiles til dpo@themyersbriggs.com

6. The Myers-Briggs Companys behandling af persondata
Ved behandlingen af persondata i forbindelse med serviceydelserne vil The Myers-Briggs Company:
6.1 udelukkende behandle persondataene (også ved overførsler internationalt af persondata) med det formål og i den udstrækning, det er nødvendigt for at levere serviceydelser og da kun i overensstemmelse med:

 • 6.1.1 disse DB-betingelser
 • 6.1.2 kundens skriftlige anvisninger til enhver tid,

medmindre lovgivningen foreskriver andet. I tilfælde, hvor det er lovpligtigt, at The Myers-Briggs Company behandler persondataene på anden vis end som beskrevet i disse DB-betingelser, vil man informere kunden, inden den pågældende behandling finder sted (medmindre lovgivningen også forhindrer The Myers-Briggs Company i at gøre dette af hensyn til den offentlige interesse);
6.2 implementere relevante tekniske og organisationsmæssige foranstaltninger til at sikre et niveau af sikkerhed, der passer til de risici, som databehandlingen medfører, især beskyttelse mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret afsløring af eller adgang til persondata, som er overført, opbevaret eller på anden vis behandlet under disse DB-betingelser som beskrevet i appendikset;
6.3 træffe alle rimelige foranstaltninger til at sikre, at kun autoriseret personale har adgang til persondataene, og at enhver person, der bliver autoriseret til at få adgang til persondataene, vil respektere og overholde den nødvendige tavshedspligt (også gennem en passende kontraktlig tavshedspligt, hvis de pågældende personer ikke allerede har en sådan pligt i medfør af lovgivningen);
6.4 ikke antage nogen underordnede databehandlere i leveringen af serviceydelserne uden kundens forudgående skriftlige samtykke og i øvrigt altid i overensstemmelse med paragraf 8;
6.5 ikke gøre noget eller undlade at gøre noget, som vil betyde, at kunden ikke overholder sine forpligtelser ifølge persondataforordningerne;
6.6 straks informere kunden, hvis The Myers-Briggs Company har fået anvisninger, som efter The Myers-Briggs Companys mening krænker persondataforordningerne;
6.7 samarbejde med og hjælpe kunden, hvor det er relevant ved behandlingen af persondata i forbindelse med serviceydelserne, med at sikre overholdelse af:

 • 6.7.1 kundens forpligtelser til at reagere på forespørgsler fra datasubjekt(er), der ønsker at benytte sig af sine/deres rettigheder i medfør af kapitel III i GDPR, blandt andet ved at informere kunden om eventuelle skriftlige anmodninger om adgang, som The Myers-Briggs Company modtager i forbindelse med kundens forpligtelser i medfør af persondataforordningerne
 • 6.7.2 kundens forpligtelser i medfør af paragraf 32 – 36 i GDPR til at:
  • (a) sørge for sikkerheden i databehandlingen;
  • (b) informere den relevante tilsynsmyndighed og eventuelle datasubjekter om overtrædelser i relation til persondata;
  • (c) udføre databeskyttelsesvurderinger ("DPIA") af konsekvenserne af databehandlingen for beskyttelsen af persondata
  • (d) konsultere den relevante tilsynsmyndighed inden en eventuel databehandling, hvor en DPIA viser, at behandlingen vil indebære en stor risiko, medmindre kunden træffer foranstaltninger til forebyggelse af risikoen.

6.8 bidrage med assistance, hvor det med rimelighed kræves af kunden i relation til opfyldelse af kundens forpligtelser til at samarbejde med de relevante tilsynsmyndigheder i medfør af paragraf 31 i GDPR.

7. Underordnede databehandlere 
7.1 The Myers-Briggs Company vil sikre, at eventuelle underordnede databehandlere, som man antager til at levere serviceydelser på selskabets vegne i forbindelse med serviceydelserne, kun gør dette på baggrund af en skriftlig kontrakt, der pålægger en sådan underordnet databehandler de samme betingelser, som er pålagt The Myers-Briggs Company i disse DB-betingelser eller sådanne andre betingelser, som kan være aftalt med kunden (de "relevante betingelser"). The Myers-Briggs Company vil formidle den underordnede databehandlers overholdelse af de relevante betingelser og vil være direkte erstatningspligtig over for kunden ved:

 • 7.1.1 en eventuel overtrædelse fra den underordnede behandlers side af de relevante betingelser;
 • 7.1.2 en eventuel handling eller udeladelse fra den underordnede behandlers side, der medfører:
  • 7.1.2.1 at The Myers-Briggs Company overtræder disse DB-betingelser; eller 
  • 7.1.2.2 kunden eller The Myers-Briggs Company overtræder persondataforordningerne.

7.2 I tilfælde, hvor kunden har givet The Myers-Briggs Company en generel tilladelse til at antage underordnede databehandlere, vil The Myers-Briggs Company inden antagelse af en ny underordnet databehandler under den generelle tilladelse informere kunden om eventuelle ændringer, som kan påvirke den pågældende generelle tilladelse, og give kunden mulighed for at gøre indsigelse mod dem.
7.3 Uanset paragraf 7.1 og 7.2 er det aftalt, at The Myers-Briggs Company vil have tilladelse til at overføre persondata til sådanne underordnede databehandlere, som er anført på listen over tredjepartsbehandlere og overførsler til lande uden for EØS.

8. Overvågning af The Myers-Briggs Companys indsats
8.1 Kunden har ret til at overvåge og kontrollere The Myers-Briggs Companys overholdelse af persondataforordningerne og af selskabets forpligtelser i relation til databehandlingen i forbindelse med serviceydelserne når som helst og inden for normal åbningstid. The Myers-Briggs Company indvilliger i at give kunden øjeblikkelig adgang, hjælp og informationer, der med rimelighed er nødvendig for at gennemføre den omtalte overvågning og kontrol. Hvis kunden mener, at en kontrol på stedet er nødvendig, indvilliger The Myers-Briggs Company i at give kunden rimelig adgang til selskabets område (under forudsætning af rimelige fortroligheds- og sikkerhedsforanstaltninger) og til eventuelle lagrede persondata og databehandlingsprogrammer, som selskabet har på stedet. Kunden har ret til at få kontrollen udført af tredjepart.

9. Overførsler til lande uden for EØS og til tredjepart
9.1 Vi vil muligvis overføre persondata til lande uden for EØS og til en eventuel tredjepart uden for EØS (herunder vores moderselskab The Myers-Briggs Company i USA), hvor vi har tilladelse til at gøre det for den pågældende overførsel i medfør af paragraf 44 til 49 i GDPR. Til dette formål er det aftalt, at The Myers-Briggs Company vil have tilladelse til at overføre persondata til lande uden for EØS og til en sådan tredjepart uden for EØS, som det er anført på listen over tredjepartsbehandlere og overførsler til lande uden for EØS, forudsat at de relevante sikkerhedsmekanismer er på plads.

10. Levering af serviceydelserne
10.1 Ved levering af serviceydelserne vil The Myers-Briggs Company efter kundens ønske og efter modtagelse af kundens anvisninger slette alle persondata (inklusive kopier), der er behandlet i forbindelse med serviceydelserne, eller returnere dem til kunden, undtagen i den udstrækning, at The Myers-Briggs Company ifølge lovgivningen er forpligtet til at beholde eventuelle kopier af persondataene, og undtagen i den udstrækning, at The Myers-Briggs Company får besked om det modsatte fra en af kundens datasubjekter.

11. Gældende lov
11.1 Disse DB-betingelser vil være underlagt lovene i England og Wales, og en domstol i London, England, vil have enekompetence.

Definitioner
12.1 De definerede betegnelser, der er anvendt i disse DB-betingelser, er som følger:

persondataforordninger betyder alle love, der gælder for persondata, som behandles under eller i forbindelse med kontrakten, herunder:
 • persondatadirektiv 95/46/EF (kan blive erstattet af GDPR);
 • direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation 2002/58/EF;
 • GDPR, når den træder i kraft;
 • registerlovgivningen og alle andre nationale love, der implementerer eller supplerer et eller flere af ovennævnte
 • alle tilknyttede praksiskodekser og anden bindende vejledning, der er udstedt af en hvilken som helst kontrolinstans;

alle med senere ændringer, som vedtaget på ny og/eller erstattet og til enhver tid i kraft;

 

 

GDPR

betyder "General Data Protection Regulation" (EU) 2016/679 (persondataforordningen)

 

 

serviceydelser

betyder enhver vare og/eller serviceydelse, der leveres til kunden under The Myers-Briggs Companys forretningsbetingelser.

Betegnelserne persondata; dataansvarlig; databehandler; behandling og tilsynsmyndighed, der anvendes i disse DB-betingelser, har den betydning, som er anført i persondataforordningerne.

 

 

APPENDIKS
The Myers-Briggs Companys tekniske og organisationsmæssige foranstaltninger
De væsentligste kontrolforanstaltninger

1.1  The Myers-Briggs Companys systemer til informationssikkerhedsstyring og databeskyttelse præciserer:

 • Politik;
 • Forvaltning;
 • Proces og procedurer;
 • Roller og ansvarsområder;
 • Tilsagnsproces;
 • Risikovurderingsproces med DPIA'er;
 • Forbedringsplaner.


1.2  The Myers-Briggs Companys fysiske sikkerhedsforanstaltninger omfatter:

 • Påsætning af egnede låse og andre fysiske kontrolforanstaltninger på døre og vinduer i rum, hvor computere opbevares, herunder adgang med swipecard;
 • Fysisk sikring af laptops uden opsyn (fx ved at låse dem inde i en aflåst skuffe eller et aflåst skab);
 • Varetagelse af kontrol af og sikkerhed for alle aftagelige medier, for eksempel aftagelige harddiske, cd'er, disketter og USB-stik, der er forbundet med virksomhedskritiske værdier;
 • Destruktion eller fjernelse af alle virksomhedskritiske informationer fra medier såsom cd'er og disketter, inden de kasseres;
 • Sikring af, at alle virksomhedskritiske informationer fjernes fra harddiskdrev på brugte computere, inden de kasseres;
 • Lagring af sikkerhedskopier af virksomhedskritiske informationer eksternt eller i en brandsikker og vandtæt beholder.


1.3 The Myers-Briggs Companys foranstaltninger til adgangskontrol omfatter:

 • Anvendelse af unikke adgangskoder, som ikke er åbenlyse, samt regelmæssig ændring af dem;
 • Anvendelse af bestemmelser for komplekse adgangskoder;
 • Sikring af, at medarbejderne forstår god adgangskodesikkerhed
 • Kontrol af ikke-autoriserede loginforsøg.


1.4 The Myers-Briggs Companys sikkerheds- og fortrolighedsteknologier omfatter:

 • Sikring af, at alle anvendte computere har antivirussoftware installeret, og at virusdefinitionerne opdateres mindst én gang om ugen. Al indgående og udgående trafik scannes for virusser på samme måde som disketter eller cd'er, der anvendes, også selvom det er fra ‘pålidelig’ kilde. Computere scannes for virusser mindst én gang om måneden.


1.5 The Myers-Briggs Companys opmærksomhed, undervisning og sikkerhedskontroller for så vidt angår medarbejdere omfatter:

 • Integritetskontrol af alle nye medarbejdere for at sikre, at de ikke har løjet om deres baggrund, erfaring eller kvalifikationer;
 • Alle nye medarbejdere får en enkel introduktion til informationssikkerhed, og det sikres, at de har læst og forstået The Myers-Briggs Companys informationssikkerhedspolitik og datasikkerhedspolitik;
 • Sikring af, at medarbejderne ved, hvor de kan finde oplysninger om de standarder og procedurer for informationssikkerhed, der er relevante for deres rolle og ansvarsområder;
 • Sikring af, at medarbejderne kun har adgang til de informationsværdier, de har brug for i deres stilling. Hvis medarbejdere skifter job, sørger vi for, at de ikke fortsat har adgang til de værdier, de havde brug for i deres tidligere stilling. Ved afskedigelse af medarbejdere sørger vi for, at de ikke tager nogen virksomhedskritiske informationer med sig;
 • Sikring af, at ingen tidligere medarbejdere har adgangsrettigheder til The Myers-Briggs Companys systemer
 • Sikring af, at medarbejderne har kendskab til de almindelige metoder, som kan bruges til at kompromittere systemer.


1.6 The Myers-Briggs Companys hændelses-/responsstyring/driftskontinuitet omfatter:

 • Sikring af, at medarbejderne forstår, hvad en sikkerhedshændelse betyder; enhver hændelse, som kan beskadige eller kompromittere fortroligheden, integriteten eller tilgængeligheden af virksomhedskritiske informationer eller systemer;
 • Sikring af, at medarbejderne er uddannede til at genkende tegnene på en sikkerhedshændelse;
 • Sikring af, at medarbejderne bliver informeret om behovet for at indberette alt, som kan være tegn på en sikkerhedshændelse, og af, at de er klar over hvilken person, en sådan indberetning skal stiles til;
 • Sikring af, at medarbejderne ved, hvem de skal kontakte og hvordan, i tilfælde af, at en sikkerhedshændelse opstår;
 • Udarbejdelse af en plan for driftskontinuitet, som skal sikre driftskontinuiteten i tilfælde af en alvorlig sikkerhedshændelse. Denne plan præciserer:
  • Udpegede personer, som er involveret i reaktionen;
  • Eksterne kontakter, herunder politi, brandtekniske eksperter og eventuelt tekniske eksperter;
  • Nødplaner for forudsigelige hændelser såsom:
   • Strømtab;
   • Naturkatastrofer og alvorlige ulykker;
   • Dataudslip;
   • Ingen adgang til området;
   • Tab af vigtige medarbejdere;
   • Udstyrsnedbrud;
     
   • Sikring af, at planen for driftskontinuitet udstedes til alle medarbejdere og afprøves mindst én gang om året, uanset om der har været en sikkerhedshændelse eller ej
   • Fornyet undersøgelse og om nødvendigt opdatering af planen for driftskontinuitet med anvendelse af det, man har lært, efter enhver hændelse, hvor planen for driftskontinuitet er blevet brugt og efter hver afprøvning.


   1.7 The Myers-Briggs Companys kontroller/rettidige omhu omfatter:

   Sikring af, at de relevante foranstaltninger til sikkerhedskontrol er på plads, herunder:

   • Kontrol af hvilke personer, der har adgang til systemerne;
   • Logging af en sådan adgang til systemerne
   • Kontrol af, at sikkerhedsprocedurerne overholdes.